POSLOVNE NOVINE - BESPLATNI PREGLED - BESPLATNE INFORMACIJE

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

BESPLATNI PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2009. godine - Arhiva - besplatni pregled, besplatne objave, besplatni oglasi - pristupi i pregledi - naredba o obveznom - uredba o hrvatskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - BESPLATNI PREGLED I PRETPLATA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / BESPLATNI PREGLED:

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
1588
Na temelju članka 12. st. 1. t. 26., članka 14. st. 4., članka 17. st. 2. t. 7., članka 89. st. 7. i članka 125. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08) te članka 44. st. 1. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine« br. 136/08), u svrhu usklađenja uvjeta dodjele i uporabe radijskih frekvencija trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d, za područje Požeško-slavonske županije, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije je po službenoj dužnosti na sjednici održanoj 3. ožujka 2009. godine donijelo
RJEŠENJE

  1. Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d, u svrhu usklađenja uvjeta dodjele i uporabe radijskih frekvencija sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i podzakonskim propisima za područje Požeško-slavonske županije, izdaje se dozvola za uporabu radijskih frekvencija za blok frekvencija 3452 – 3473 / 3552 – 3573 MHz širine 2x21 MHz.
  2. Dozvola iz točke 1. ovog rješenja propisuje uvjete dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra iz točke 1. ovog rješenja.
  3. Dozvola za radijsku postaju br. PMP-00066/2008, izdana trgovačkom društvu iz točke 1. ovog rješenja temeljem Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« br. 122/03, 158/03, 60/04, 70/05), prestaje važiti, a za navedenu radijsku postaju se utvrđuje da je prijavljena sukladno Pravilniku o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra.
  4. Danom izdavanja dozvole iz točke 1. ovog rješenja prestat će važiti odluka Vijeća Hrvatske agencije za telekomunikacije (klasa: UP/I-344-05/06-01/2851, urbroj: 376-03-06-4) od 27. studenog 2006. g.
  5. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje
Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije je povodom zahtjeva trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. na sjednici održanoj 27. studenoga 2006. g. donijelo odluku o dodjeli koncesije ((klasa: UP/I-344-05/06-01/2851, urbroj: 376-03-06-4) za uporabu frekvencija za obavljanje javnih govornih i podatkovnih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži uz uporabu radiofrekvencijskog spektra za područje Požeško-slavonske županije trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. (u daljnjem tekstu: odluka). Koncesija je dodijeljena na razdoblje od 5 godina. Sukladno točki 1. odluke trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. dan je na uporabu blok 3452 – 3473 / 3552 – 3573 MHz širine 2x21 MHz.
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) i trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. su 1. listopada 2008. g. sklopili Ugovor o koncesiji za frekvenciju za obavljanje telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži uz uporabu radiofrekvencijskog spektra na području Požeško-slavonske županije.
Člankom 125. st. 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (u daljnjem tekstu: ZEK) propisano je da dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izdane prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ZEK-a, važe do isteka roka na koji su izdane, a radijske postaje ili radijske frekvencije mogu se upotrebljavati do isteka navedenog roka, uz uvjete utvrđene u tim dozvolama koji nisu u suprotnosti s odredbama ZEK-a. Stavkom drugim navedenog članka propisano je da će Agencija, po službenoj dužnosti ili na zahtjev nositelja dozvola iz stavka 1. navedenog članka, uskladiti uvjete dodjele i uporabe radijskih frekvencija, utvrđene u dozvolama iz stavka 1. navedenog članka, te prema potrebi izdati nove dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s odredbama ZEK-a.
Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. je temeljem važećih propisa dodijeljena koncesija te dan na uporabu blok frekvencija 3452 – 3473 / 3552 – 3573 MHz širine 2x21 MHz. Stupanjem na snagu ZEK-a i podzakonskih propisa donesenih na temelju ZEK-a došlo je do izmjene propisa vezano uz dodjelu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 3410 – 3600 MHz, te je propisano da se za navedeni radiofrekvencijski spektar izdaje pojedinačna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Stoga, u svrhu usklađivanja uvjeta dodjele i uporabe radijskih frekvencija dodijeljenih trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., istome je potrebno izdati dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Nadalje, člankom 89. st. 7. ZEK-a propisano je da se uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra određuju u dozvoli. Slijedom navedenog, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Vijeće Agencije) je odlučilo kao u točkama 1., 2. i 4. ovog rješenja.
Nadalje, za frekvencijski pojas 3410 – 3600 MHz novim propisima nije propisano izdavanje dozvola za radijske postaje, kako je bilo propisano člankom 86. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« br. 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05) i Pravilnikom o dodjeli radijskih frekvencija (»Narodne novine« br. 129/05) u poglavlju III. Dozvola za radijsku postaju. Naime, za navedeni frekvencijski pojas Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine« br. 136/08; u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je izdavanje pojedinačne dozvole na temelju javnog poziva ili javnog natječaja, dok je sukladno članku 44. st. 1. Pravilnika propisana jedino obveza prijave podataka o radijskoj postaji prije početka rada radijske postaje. Slijedom navedenog, Vijeće Agencije je odlučilo kao u točki 3. ovog rješenja.
Temeljem članka 14. st. 4. ZEK-a, Agencija je dužna objaviti odluke Agencije u »Narodnim novinama«, te je odlučeno kao u točki 5. ovog rješenja.
Slijedom svega navedenog, Vijeće Agencije je, sukladno članku 12. st. 1. t. 26., članku 14. st. 4., članku 17. st. 2. t. 7., članku 89. st. 7. i članku 125. ZEK-a, te članku 44. st. 1. Pravilnika, odlučilo kao u dispozitivu.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dostave ovog rješenja.
Klasa: UP/I-344-01/09-01/1146
Urbroj: 376-09-14-01
Zagreb, 3. ožujka 2009.
Predsjednik Vijeća Agencije
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve besplatne sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora za firme i obrtnike

Investicijski projekti i elaboratiPoslovne novine - Besplatni pregled poslovnih tema, besplatni oglasi za poslovne partnere, oglasi o besplatnim akcijama...