POSLOVNE NOVINE - INFORMACIJE ZA DIREKTORE I OBRTNIKE

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2008. godine - Arhiva - besplatne objave - uputstvo o provedbi - zakon o građevnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVI PROPISI

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
3346
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Aldo Radolović, predsjednik Vijeća, te suci Marko Babić, Mario Kos, Davor Krapac, Duška Šarin i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio I. L. iz K., kojeg zastupa R. D. D., odvjetnica u K., na sjednici održanoj 24. rujna 2008. godine, jednoglasno je donio
ODLUKU
I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Ukida se rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Uzp-325/07-5 od 28. prosinca 2007., te se predmet vraća Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak.
III. Vrhovni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti novo rješenje u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od trideset (30) dana, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
IV. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
1. Na temelju članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnositelj je 7. veljače 2008. podnio pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Uzp-325/07-5 od 28. prosinca 2007., kojim je odbijen njegov zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.
U ustavnoj tužbi podnositelj navodi kako je Vrhovni sud Republike Hrvatske, računajući duljinu trajanja postupka, pogrešno uzeo u obzir trajanje isključivo upravnog spora, a ne i trajanje upravnog postupka koji mu je prethodio, te stoga smatra pogrešnom odluku tog Suda da u konkretnom slučaju nije došlo do prekoračenja razumnog roka i povrede prava na suđenje u razumnom roku, zajamčenog odredbom članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske.
2. ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK
Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, na temelju navoda ustavne tužbe, uvida u spis Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Uz-325/07 i uvida u spis Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2008/2007, utvrdio pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.
2.1. UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
Podnositelj je 1996. godine podnio zahtjev za dodjelu potpore za popravak i opremanje u ratu oštećene obiteljske kuće Pododsjeku za obnovu Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Karlovačke županije.
Taj zahtjev je odbijen kao neosnovan rješenjem spomenutog tijela klasa: UP/I-361-01/96-01-1592, urbroj: 2133-04-04/52-00-05 od 23. listopada 2000. godine.
Podnositelj je 9. veljače 2001. podnio žalbu protiv tog rješenja.
Dana 1. veljače 2007. podnositelj je od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka zatražio da donese odluku o žalbi u roku od sedam dana.
Dana 20. veljače 2007. podnositelj je Upravnom sudu Republike Hrvatske podnio tužbu radi šutnje uprave.
Upravni sud Republike Hrvatske je rješenjem od 26. veljače 2007. zatražio da mu podnositelj dostavi potvrdu pošte o predaji preporučenih pošiljki (žalbe i požurnice) tuženom tijelu ili dokaz o neposrednom uručenju.
Podnositelj je 9. ožujka 2007. dostavio tražene potvrde Upravnom sudu Republike Hrvatske.
Upravni sud Republike Hrvatske je rješenjem od 14. ožujka 2007. pozvao tuženo tijelo da dostavi odgovor na tužbu zajedno sa spisom predmeta.
Odgovor na tužbu i spis predmeta Upravni sud Republike Hrvatske je zaprimio 4. travnja 2007. godine.
2.2. POSTUPAK ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U
RAZUMNOM ROKU (VOĐEN PRED VRHOVNIM SUDOM
REPUBLIKE HRVATSKE)
Na temelju odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 150/05. i 16/07.), podnositelj je 9. studenoga 2007. podnio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodi pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.
Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo je stajalište da se duljina spornog postupka, za koji je utvrdio da se u pravno relevantnom razdoblju od podnošenja tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske 21. veljače 2007. do donošenja odluke o zahtjevu podnositelja vodio u trajanju od deset (10) mjeseci i sedam (7) dana, u danom trenutku ne može smatrati prekoračenjem razumnog roka, usprkos utvrđenju da je postupak i dalje u tijeku.
Pritom Vrhovni sud Republike Hrvatske zaključuje da podnositelj neosnovano prigovara duljini trajanja predmetnog upravnog postupka, budući da se nije koristio sredstvima za zaštitu protiv šutnje uprave, to jest žalbom zbog šutnje uprave u smislu članka 218. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91., u daljnjem tekstu: ZUP) i tužbom zbog šutnje uprave u smislu članka 26. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine, broj 53/91., 9/92. i 77/92.; u daljnjem tekstu: ZUS). Međutim, u dijelu obrazloženja osporenog rješenja koji prethodi takvom zaključku, Vrhovni sud je utvrdio suprotnu činjenicu, navodeći da je podnositelj podnio tužbu Upravnom sudu zbog šutnje uprave.
3. PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK
Mjerodavno pravo sadržano je u odredbama članka 4. stavka 1. i članka 27. stavaka 1. i 2. Zakona o sudovima, te u odredbama članka 62. stavka 1. i članka 64. Ustavnog zakona.
Navedene odredbe glase:
Članak 4.
(1) Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.
(...)
III. ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Članak 27.
(1) Stranka u sudskom postupku koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinom pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, može neposredno višem sudu uputiti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.
(2) Ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske ili Upravnim sudom Republike Hrvatske, o zahtjevu će odlučiti Vrhovni sud Republike Hrvatske.
Članak 62.
(1) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti (...) kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom (...).
(2) Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je pravni put iscrpljen.
(3) U stvarima u kojima je dopušten upravni spor, odnosno revizija u parničnom ili izvanparničnom postupku, pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno i o tim pravnim sredstvima.
Članak 64.
Ustavna se tužba može podnijeti u roku od 30 dana računajući od dana primitka odluke.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Ustavni sud razmatrano je osnovanost ustavne tužbe s aspekta članka 29. stavka 1. Ustava, te svoju odluku obrazlaže sljedećim utvrđenjima:
4.1. U ovom slučaju Ustavni sud treba ispitati je li način na koji je Vrhovni sud Republike Hrvatske tumačio i primijenio mjerodavne odredbe Zakona o sudovima u skladu s Ustavom zajamčenim pravom na suđenje u razumnom roku na način kako ga tumači Ustavni sud.
4.2. Ustavni sud pri odlučivanju o eventualnoj povredi članka 29. stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak, 14/02. i 1/06.; u daljnjem tekstu: Konvencija), u dijelu koji se odnosi na razumnu duljinu postupka, u obzir uzima razdoblje trajanja upravnog spora zajedno s razdobljem trajanja prethodnog upravnog postupka u istoj upravnoj stvari, s tim da se ono računa od dana kada je nastao »spor« u smislu članka 6. stavka 1. Konvencije.
Prema ustaljenoj praksi Europskog suda, »spor« u upravnom postupku u smislu članka 6. stavka 1. Konvencije može nastati:
– na dan kad je stranka po prvi put podnijela redovni pravni lijek u upravnom postupku (to jest žalbu protiv prvostupanjskog rješenja, odnosno tužbu u upravnom sporu ako žalba nije dopuštena). Tako je u presudi Božić protiv Hrvatske od 29. lipnja 2006. (zahtjev br. 22457/02), Europski sud utvrdio sljedeće:
»26. Što se tiče razdoblja koje treba uzeti u obzir Sud prvo primjećuje da je upravni postupak pokrenut 18. rujna 1997. godine, a da je 14. lipnja 1999. godine Područni ured u Sisku donio rješenje kojim je odbijen zahtjev podnositeljice zahtjeva. Međutim, razdoblje koje treba razmotriti započelo je tek 9. srpnja 1999. godine, kad je podnositeljica zahtjeva uložila žalbu protiv tog rješenja, jer je tada nastao 'spor' u smislu članka 6., stavka 1.«, ili
– na dan kad je stranka po prvi put podnijela sredstvo pravne zaštite protiv šutnje uprave. Tako je Europski sud u presudi Počuča protiv Hrvatske od 29. lipnja 2006. (zahtjev br. 38550/02,), izrijekom utvrdio sljedeće:
»30. Što se tiče razdoblja koje treba uzeti u obzir Sud prvo primjećuje da je upravni postupak pokrenut 23. lipnja 1998. godine. Međutim, razdoblje koje treba razmotriti započelo je tek 28. kolovoza 1998. godine, kad je podnositelj zahtjeva uložio žalbu zbog šutnje administracije. Tada je nastao 'spor' u smislu članka 6., stavka 1. (vidi, mutatis mutandis, predmet Janssen v. Germany, br. 23959/94, stavak 40., 20. prosinca 2001.)«.
Na kraju se posebno napominje da – u situacijama u kojima je moguće koristiti sredstva pravne zaštite protiv šutnje uprave – Ustavni sud neće razmatrati duljinu »spornog« dijela prethodno okončanog upravnog postupka ako se podnositelji izrijekom ne pozovu na njegovo nerazumno trajanje i ujedno ne dokažu da su u tom postupku koristili sredstva pravne zaštite protiv šutnje uprave.
4.3. Ustavni sud primjećuje da je u konkretnom slučaju Vrhovni sud Republike Hrvatske, pri utvrđivanju pravno relevantnog razdoblja, uzeo u obzir ukupno trajanje spornog postupka od podnošenja tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske do donošenja rješenja o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, navevši kako se podnositelj nije koristio sredstvima za zaštitu protiv šutnje uprave predviđenima odredbama članka 218. stavka 2. ZUP-a i članka 26. stavka 1. ZUS-a.
Prilikom ocjene je li u konkretnom slučaju podnositelju osporenim rješenjem, kojim je odbijen njegov zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, povrijeđeno ustavno i konvencijsko pravo kojim se jamči donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud uzeo je u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja (duljina trajanja postupka, značaj postupka za podnositelja), pa tako i pogrešno zaključno utvrđenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske da podnositelj nije koristio sredstvo za zaštitu od šutnje uprave predviđeno odredbom članka 26. stavka 1. ZUS-a. Naime, uvidom u spis Upravnog suda razvidno je da je podnositelj podnio tužbu upravnom sudu upravo zbog šutnje uprave.
Sagledavajući sveobuhvatno slučaj, Ustavni sud je naročito imao u vidu posebno značenje predmeta za podnositelja (popravak i opremanje u ratu oštećene obiteljske kuće), te činjenicu da je zbog šutnje drugostupanjskog upravnog tijela podnositelj 20. veljače 2007. podnio tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske, koji do dana donošenja osporenog rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, to jest preko 10 mjeseci, nije okončao postupak, unatoč tome što se radi o šutnji uprave, čime je u konkretnom slučaju doveden u pitanje smisao mehanizma za zaštitu protiv šutnje uprave, jer je došlo do dugotrajne »šutnje« na šutnju uprave.
Polazeći od navedenog, Ustavni sud utvrđuje da je podnositelju osporenim rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske povrijeđeno ustavno i konvencijsko pravo na suđenje u razumnom roku.
5. Slijedom navedenog, na temelju odredaba članaka 73. i 76. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke, a na temelju odredaba članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točki III. izreke.
6. Objava odluke (točka IV. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
7. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme rješenja u roku od osam (8) dana od dana njegove otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki III. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIVs-578/2008
Zagreb, 24. rujna 2008.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Aldo Radolović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti