POSLOVNE NOVINE - INFORMACIJE ZA DIREKTORE I OBRTNIKE

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2008. godine - Arhiva - pravni forum - uredba o akontacijama - pravilnik o elektromagnetskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVI PROPISI

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
647
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Aldo Radolović, predsjednik Vijeća, te suci Marko Babić, Mario Kos, Davor Krapac, Jasna Omejec i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio I. B. iz K. G., kojeg zastupa Ž. M., odvjetnik u S., na sjednici održanoj 30. siječnja 2008. godine, jednoglasno je donio
ODLUKU
I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Županijski sud u Splitu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: Gž-6475/07 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe, I. B. iz K. G., B. B. 18, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 13.900,00 kn.
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca, od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
1. Podnositelj je 20. prosinca 2005., na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio ustavnu tužbu smatrajući da mu je nerazumno dugim trajanjem ovršnog postupka, koji se vodi pred Općinskim sudom u Trogiru pod brojem: Ovr-891/06 (ranije Ovr-358/98), povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku.
ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK
2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe, očitovanja Općinskog suda u Trogiru te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Trogiru broj: Ovr-891/06 (ranije Ovr-358/98), utvrdio sljedeće činjenice, koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.
Podnositelj je 22. srpnja 1998. Općinskom sudu u Trogiru podnio prijedlog za ovrhu, temeljem ovršne isprave, radi naplate novčane tražbine.
Sud je 15. rujna 1998. donio rješenje o ovrsi broj: Ovr-357/98.
Protiv rješenja o ovrsi ovršenik je izjavio žalbu 24. rujna 1998.
Rješenjem broj: Ovr-357/98 od 28. svibnja 2000. sud je odbacio žalbu ovršenika kao nedopuštenu.
Protiv rješenja od 28. svibnja 2000. žalbu je izjavio ovršenikov dužnik te je spis otpremljen Županijskom sudu u Splitu.
Županijski sud u Splitu je 15. ožujka 2001. vratio spis Općinskom sudu u Trogiru radi uklanjanja procesnih nedostataka.
Spis je ponovno dostavljen Županijskom sudu u Splitu 2. srpnja 2001.
Županijski sud u Splitu je dopisom od 28. veljače 2003. vratio spis prvostupanjskom sudu radi postupanja prema odredbi članka 48. Ovršnog zakona.
Ročišta su održana 26. studenoga 2003. i 31. ožujka 2004.
Podnositelj je 3. siječnja 2005 i 11. srpnja 2005. dostavio nove prijedloge za ovrhu na računima ovršenika.
Podneskom od 11. travnja 2006. podnositelj je požurio postupanje suda.
Sud je 20. lipnja 2006. donio novo rješenje o ovrsi broj: Ovr-891/06.
Spis je povodom žalbe ovršenika otpremljen Županijskom sudu u Splitu, koji je 19. ožujka 2007. vratio predmet prvostupanjskom sudu radi uklanjanja procesnih nedostataka.
Spis je 5. prosinca 2007. dostavljen Županijskom sudu u Splitu, gdje se vodi pod brojem: Gž-6475/07.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:
4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA
Ovršni postupak započeo je 22. srpnja 1998. podnošenjem prijedloga za ovrhu Općinskom sudu u Trogiru.
Ustavna tužba podnijeta je 20. prosinca 2005. pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe proteklo sedam (7) godina, četiri (4) mjeseca i dvadeset osam (28) dana.
4.2. POSTUPANJE NADLEŽNIH SUDOVA
Ustavni sud je utvrdio da je u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, od radnji koje su relevantne za meritorno odlučivanje o pravima i obvezama stranaka u tom sudskom postupku, Općinski sud u Trogiru donio rješenje o ovrsi te održao dva ročišta. Spis je povodom žalbe ovršenikovog dužnika otpremljen Županijskom sudu u Splitu, koji ga je dva puta vratio prvostupanjskom sudu radi uklanjanja procesnih nedostataka.
Nakon podnošenja ustavne tužbe, Općinski sud u Trogiru donio je 20. lipnja 2006. novo rješenje o ovrsi broj: Ovr-891/06.
Spis se povodom žalbe ovršenika nalazi na Županijskom sudu u Splitu, gdje se vodi pod brojem: Gž-6475/07.
4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE
(OVRHOVODITELJA U OVRŠNOM POSTUPKU)
Podnositelj ustavne tužbe, kao ovrhovoditelj u ovršnom postupku, svojim postupanjem, prema ocjeni Ustavnog suda, nije pridonio duljini postupka.
4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA
Ustavni sud ocjenjuje da se ne radi o složenom predmetu.
OCJENA USTAVNOG SUDA
5. Ustavni sud utvrđuje da se postupak u pravno relevantnom razdoblju vodio u trajanju od sedam godina, četiri mjeseca i dvadeset osam dana. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, neaktivnost te neučinkovito postupanje Općinskog suda u Trogiru i Županijskog suda u Splitu, kao i okolnost da postupak do sada nije pravomoćno okončan, nego je i dalje u tijeku, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
8. Predsjednik Županijskog suda u Splitu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-5090/2005
Zagreb, 30. siječnja 2008.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Aldo Radolović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti