POSLOVNE NOVINE - INFORMACIJE ZA OBRTNIKE I FIRME

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2007. godine - Arhiva - glasilo - praviulnik o postupku - statut nacionalne demokratske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVI PROPISI

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
2228
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Željko Potočnjak, predsjednik Vijeća, te suci Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Smiljko Sokol i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio Lj. V. iz Z., na sjednici održanoj 5. lipnja 2007. godine, jednoglasno je donio
ODLUKU
I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Županijski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: Gž-2538/07 (ranije: spis Općinskog suda u Zagrebu broj: P-6139/06, P-1048/87), u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od osam (8) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99.,29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe, Lj. V. iz Z., V. c. 11, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 12.500,00 kn.
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj je, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio 19. srpnja 2005. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Zagrebu pod brojem: P-6139/06, smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe, očitovanja Općinskog suda u Zagrebu te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Zagrebu broj: P-6139/06, utvrdio pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.
Podnositelj je 8. studenoga 1985. godine podnio tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv tuženog, M. B., radi isplate.
Do 5. studenoga 1997. godine održano je jedanaest ročišta (2. prosinca 1986., 10. veljače 1987., 16. ožujka 1987., 30. ožujka 1987., 20. svibnja 1987., 19. lipnja 1987., 14. listopada 1987., 21. svibnja 1990., 21. studenoga 1991., 18. siječnja 1993. i 20. rujna 1993.). Rješenjem suda od 4. veljače 1994. određen je vještak za provođenje knjigovodstvenog vještačenja.
Vještak je nalaz i mišljenje sudu dostavio 4. travnja 2001.
Primjedbe koje je podnositelj dao na nalaz u svom podnesku od 24. kolovoza 2001. povukao je u podnesku od 12. listopada 2001., dok je podneskom od 6. lipnja 2002. specificirao tužbeni zahtjev.
Na ročištu 14. studenoga 2002. utvrđeno je da je dostava poziva za tuženika vraćena s naznakom da je isti umro u ožujku 2002., te je podnositelju dodijeljen rok da izvijesti sud kada je tuženik umro i da li je proveden ostavinski postupak.
Sud je dopisom od 27. veljače 2003. zatražio od matice umrlih dostavu preslike smrtnog lista.
Rješenjem suda, broj: P-1048/87 od 19. ožujka 2003. utvrđen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari.
Podnositelj je podneskom od 17. svibnja 2004. obavijestio sud da je pokrenuo ostavinski postupak (dana 20. siječnja 2004.) iza pok. tuženika, radi utvrđenja njegovih nasljednika i da je u tijeku pred javnobilježničkim uredom V. M. pod brojem: O-1285/04.
Rješenjem suda od 20. prosinca 2004. pozvan je podnositelj da dostavi pravomoćno rješenje o nasljeđivanju iza pok. tuženika. Podneskom od 25. siječnja 2005. podnositelj je obavijestio sud da rješenje o nasljeđivanju iza pok. M. B. nije pravomoćno.
Rješenjem suda od 26. kolovoza 2005. pozvani su nasljednici tuženika M. B., B. M. i R. B. da preuzmu postupak u ovoj pravnoj stvari.
Rješenjem suda od 9. svibnja 2006. nastavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari.
Na ročištu 16. studenoga 2006. zaključena je glavna rasprava, dok je presuda objavljena na ročištu održanom 30. studenoga 2006.
Povodom žalbe podnijete protiv prvostupanjske presude spis je otpremljen Županijskom sudu u Zagrebu.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Parnični postupak pokrenut je 8. studenoga 1985. pred Općinskim sudom u Zagrebu.
Duljina postupka uzima se u obzir od 5. studenoga 1997. kad je Zakonom o potvrđivanju stupila na snagu, u odnosu na Republiku Hrvatsku, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli broj 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak; u daljnjem tekstu: Konvencija). Protokol broj 12 na snazi je u odnosu na Republiku Hrvatsku od 1. travnja 2005. (Zakon o potvrđivanju Protokola br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/02. i Objava o stupanju na snagu Protokola br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/05.), a Protokol broj 13 od 1. srpnja 2003. (Zakon o potvrđivanju Protokola br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/02. i Objava o stupanju na snagu Protokola br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/03.).
U članku 6. stavku 1. Konvencije jamči se svakome pravo da radi utvrđivanja njegovih prava i obveza građanske naravi ili u slučaju podizanja optužnice za kazneno djelo protiv njega zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku ispita njegov slučaj.
Ustavna tužba podnijeta je 19. srpnja 2005. godine, a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno devetnaest (19) godina, osam (8) mjeseci i jedanaest (11) dana, a nakon stupanja na snagu Konvencije do podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao sedam (7) godina, osam (8) mjeseci i četrnaest (14) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud je utvrdio da je u razmatranom razdoblju Općinski sud u Zagrebu, od radnji koje su relevantne za meritorno odlučivanje o pravima i obvezama stranaka u tom sudskom postupku, održao jedno ročište za glavnu raspravu te donio rješenje o prekidu postupka (19. ožujka 2003.) do okončanja ostavinskog postupka iza pok. tuženika, a radi utvrđenja njegovih nasljednika. Nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju sud je 26. kolovoza 2005. pozvao nasljednike tuženika da preuzmu postupak u ovoj pravnoj stvari te je rješenjem suda od 9. svibnja 2006. nastavljen parnični postupak.
Činjenica je da se u razdoblju od 4. veljače 1994. do 4. travnja 2001. godine, dakle, sedam (7) godina, dva (2) mjeseca i jedan (1) dan spis nalazio na vještačenju, od čega u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju tri (3) godine i pet (5) mjeseci. Međutim, ta činjenica se ne bi mogla smatrati opravdanim razlogom za nerazumno dugo nepostupanje suda u ovom sudskom postupku. Naime, sukladno odredbi članka 259. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. i 117/03., u daljnjem tekstu: ZPP), sud rukovodi vještačenjem.
Prema odredbi članka 251. stavka 4. ZPP, umjesto određenog vještaka, sud može uvijek odrediti drugog vještaka.
Odredbom članka 260. stavka 1. ZPP propisano je, između ostaloga, da će sud odrediti rok za pisano podnošenje nalaza i mišljenja.
Člankom 16. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, broj 21/98.), propisana je dužnost vještaka da se pridržava rokova određenih odlukom te postupak vještaka u slučaju da iz objektivnih razloga ne može dovršiti vještačenje u zadanom mu roku.
U smislu odredbi članka 18. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima, predsjednici županijskih, trgovačkih i općinskih sudova dužni su pratiti rad vještaka.
Polazeći od navedenih odredbi ZPP i Pravilnika o stalnim sudskim vještacima, a imajući u vidu razdoblje u kojem se spis nalazio na vještačenju, Ustavni sud je ocijenio da Općinski sud u Zagrebu predmetni postupak nije vodio učinkovito i sukladno načelu ekonomičnosti postupka.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE
(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositelj ustavne tužbe kao tužitelj u parničnom postupku svojim ponašanjem nije doprinio duljini postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da se ne radi o složenom predmetu.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Sukladno utvrđenjima Suda, opisanim u točki 4. obrazloženja ove odluke, Ustavni sud ocjenjuje da je nerazumno dugim trajanjem sudskog postupka radi isplate, koji se vodio pred Općinskim sudom u Zagrebu pod brojem: P-6139/06, u kojem do podnošenja ustavne tužbe nije donijeta niti jedna meritorna odluka iako je riječ o postupku koji je pokrenut tužbom podnositelja 1987. godine, povrijeđeno ustavno pravo podnositelja da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.
Stoga je, u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud u pravilu određuje za razmatrano, pravno relevantno razdoblje, uz iznimnu mogućnost uvažavanja nerazumno dugog razdoblja potpune neaktivnosti suda i prije 5. studenoga 1997. godine, što ovisi o osobitim okolnostima svakog pojedinog slučaja.
7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
8. Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-3188/2005
Zagreb, 5. lipnja 2007.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti