POSLOVNE NOVINE - INFORMACIJE ZA OBRTNIKE I FIRME

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2007. godine - Arhiva - besplatno izdanje - odluku o raspisivanju - metodologija praćenja ostvarivanja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVI PROPISI

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA
2188
Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001. i 135/2006.) te članka 12. stavka 4. Zakona o kreditnim unijama (»Narodne novine«, br. 141/2006.) guverner Hrvatske narodne banke donosi
ODLUKU
O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ČLANOVA KREDITNE UNIJE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju oblik i način vođenja upisnika članova kreditne unije (u nastavku teksta: upisnik).

Članak 2.

(1) Kreditna unija je dužna voditi upisnik.
(2) Za vođenje upisnika te za točnost i potpunost podataka u upisniku odgovara uprava kreditne unije.
(3) Uprava kreditne unije može ovlastiti jednog ili više zaposlenika kreditne unije da obavljaju poslove vođenja upisnika. Tako izdana ovlast ne isključuje odgovornost uprave iz stavka (2) ovog članka te je uprava dužna osigurati primjeren kontinuirani nadzor nad vođenjem upisnika i u tu svrhu je ovlaštena davati pisane upute vezane uz vođenje upisnika.

Članak 3.

Upisnik se može voditi ručno ili elektroničkom obradom podataka.

2. SADRŽAJ UPISNIKA

Članak 4.

(1) Upisnik se sastoji od uložaka.
(2) Za svakog se člana kreditne unije vodi poseban uložak. Svaki uložak dobiva svoj redni broj počevši od rednog broja 1.
(3) U uložak se upisuju sljedeći podaci:

  1. redni broj
  2. datum upisa i datum početka članstva u kreditnoj uniji
  3. ime i prezime, odnosno tvrtka člana kreditne unije
  4. prebivalište, odnosno sjedište i adresa člana kreditne unije
  5. broj i iznos članskih udjela u kreditnoj uniji
  6. drugi podaci određeni statutom kreditne unije.

(4) U slučaju prestanka članstva u kreditnoj uniji, osim podataka iz stavka (3) ovoga članka, u upisnik se mora upisati i datum prestanka članstva u kreditnoj uniji.

Članak 5.

(1) Upis podataka iz prethodnog članka te brisanje ili promjena tih podataka obavljaju se na temelju odgovarajućih isprava.
(2) Kreditna je unija dužna čuvati isprave na temelju kojih je obavljen upis u upisnik.

Članak 6.

(1) Podaci o članovima kreditne unije iz članka 4. stavka (3) ove odluke sumarno se iskazuju u obrascu ČKU – Članovi kreditne unije, koji je u prilogu ove odluke i njezin je sastavni dio.
(2) Obrazac iz prethodnog stavka treba se ažurirati u slučaju promjene podataka iz članka 4. stavka (3) ove odluke te u slučaju prestanka članstva u kreditnoj uniji.

3. UPIS

Upis članova

Članak 7.

(1) Član kreditne unije jest osoba koja je dala izjavu o prihvaćanju statuta kreditne unije u obliku isprave sastavljene kod javnog bilježnika te koja je u statutu kreditne unije navedena kao član.
(2) Član kreditne unije upisuje se u upisnik kada uplati članski udjel.

Upis članova koji pristupe kreditnoj uniji

Članak 8.

Član koji pristupi kreditnoj uniji upisuje se u upisnik kada dobije odobrenje nadzornog odbora kreditne unije, dâ izjavu o prihvaćanju statuta koju ovjerava javni bilježnik i uplati članski udjel.

Promjena i brisanje podataka

Članak 9.

(1) U upisnik se upisuju podaci iz članka 4. stavaka (3) i (4) te sve promjene tih podataka.
(2) Upisom se, u smislu ove odluke, smatra i brisanje podataka iz upisnika. Brisanje se provodi tako da se na odgovarajući način označi da je podatak prestao važiti. Podatak mora ostati dostupan i nakon brisanja.

Članak 10.

(1) Osoba ovlaštena za vođenje upisnika izvršit će upis člana kada se ispune zakonom propisani uvjeti za članstvo u kreditnoj uniji.
(2) Osoba ovlaštena za vođenje upisnika izvršit će brisanje upisa ako se naknadno utvrdi da je upis izvršen protivno ovoj odluci ili da nisu bile ispunjene materijalne pretpostavke za upis.

4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Kreditne su unije dužne ustrojiti upisnik najkasnije do 31. prosinca 2007.

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. broj: 423-020/06-07/ŽR
Zagreb, 28. lipnja 2007.
Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

Obrazac ČKU

Članovi kreditne unije

Redni brojDatum upisa članaDatum početka članstva u kreditnoj unijiIme i prezime/tvrtka člana kreditne unijePrebivalište/sjedište i adresa člana kreditne unijeBroj članskih udjelaIznos članskih udjelaDrugi podaci određeni statutom kreditne unijePortal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti