POSLOVNE NOVINE - INFORMACIJE - RADNO PRAVO I DRUGA PRAVA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2005. godine - Arhiva - poslovnik vlade republike - naputak o isplati - popis registriranih oznaka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVI PROPISI

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA
2049
Na temelju članka 39. stavka 2. pod j) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.), a u vezi s člankom 40. Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i s člankom 217. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91.), u predmetu prijave namjere provedbe koncentracije Unicredito Italiano S.p.A., sa sjedištem u Genovi, Via Dante 1, Republika Italija, guverner Hrvatske narodne banke donosi
PRIVREMENO RJEŠENJE

  1. Zabranjuje se Unicreditu Italiano S.p.A., Genova, Via Dante 1, Republika Italija, i njegovim povezanim osobama sklapanje ugovora sa Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, München, Am Tucherpark 16, SR Njemačka i s njim povezanim osobama, te poduzimanje pravnih i drugih radnji, koje bi mogle utjecati na promjenu imovine, obveza i kapitala u njihovim podređenim društvima i ostalim povezanim osobama u Republici Hrvatskoj u odnosu na stanje od 2. rujna 2005.
  2. Ovo je rješenje privremeno do donošenja konačnog rješenja kojim će se ocijeniti učinak koncentracije Unicreditu Italiano S.p.A., Genova, Via Dante 1, Republika Italija i Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, München, Am Tucherpark 16, SR Njemačka, na hrvatsko tržište.
  3. Ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«.


Obrazloženje

Dana 2. rujna 2005. Unicredito Italiano S.p.A., sa sjedištem u Genovi, Via Dante 1, Republika Italija (u nastavku teksta: Unicredito Italiano), zastupan po punomoćniku Odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri, Zagreb, A. von Humboldta 4b, podnio je Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u temeljnom kapitalu HVB Splitske banke d.d., sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16 (u nastavku teksta: HVB Splitska banka), i Wustenrot stambene štedionice d.d., Zagreb, Heinzelova 33a, te prijavu namjere provedbe koncentracije Unicredito Italiano i Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, München, Am Tucherpark 16, SR Njemačka sukladno točki 7.1. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektora (»Narodne novine« br. 48/2003.).
Po zaprimanju navedenog zahtjeva i prijave utvrđeno je da su isti nepotpuni, zbog čega je dana 6. rujna 2005. pisanim putem zatražena njihova nadopuna.
Na temelju zaprimljene dokumentacije i provedenih analiza utvrđeno je da predmetna koncentracija rezultira povećanjem zajedničkog tržišnog udjela Zagrebačke banke d.d., Zagreb i HVB Splitske banke na tržištu univerzalnog bankarstva Republike Hrvatske po svim pokazateljima (aktiva, depoziti, krediti) na više od 30%, a u nekim proizvodnim i zemljopisnim segmentima tržišta univerzalnog bankarstva Republike Hrvatske i na više od 40%. Nadalje, predmetna koncentracija rezultira snažnim porastom mjerila tržišne koncentracije (npr. promjenom Herfindahl-Hirschmanov-og indeksa većom od 470). Temeljem navedenoga, za pretpostaviti je da bi predmetna koncentracija mogla imati značajan negativni učinak na tržišno natjecanje na tržištu univerzalnog bankarstva Republike Hrvatske. Provedene analize također ukazuju da bi predmetna koncentracija dovela do negativnih učinaka i na tržišno natjecanje na financijskim tržištima na kojima posluju podređena društva i povezane osobe sudionika koncentracije u Republici Hrvatskoj.
Na temelju iznijetog ocijenjeno je da u postupku provedbe koncentracije postoji opasnost od poduzimanja radnji između sudionika koncentracije i njihovih povezanih društava, koje bi mogle utjecati na promjenu stanja imovine, obveze i kapitala podređenih društava i ostalih povezanih osoba u Republici Hrvatskoj, što bi se moglo odraziti na promjenu financijskog položaja, stabilnosti, tržišnog udjela i tržišne snage podređenih društava i ostalih povezanih osoba u Republici Hrvatskoj.
Ovo se rješenje donosi kao privremeno do donošenja konačnog rješenja o učinku predmetne koncentracije na hrvatsko tržište, a radi zadržavanja postojećih odnosa na tržištu univerzalnog bankarstva i na drugim povezanim financijskim tržištima u Republici Hrvatskoj i zadržavanja stanja u društvima sudionicima koncentracije u Republici Hrvatskoj kakvo je bilo na dan podnošenja prijave namjere provedbe koncentracije.
Na temelju iznijetog odlučeno je kao u izreci.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom neposredno kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Urbroj: 357-020/09-05/ŽR
Zagreb, 15. rujna 2005.
Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti