POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - INFO ZA ODVJETNIKE

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2003. godine - Arhiva - pravni sporazumi - ispravak pravilnika vlada - podatak o vrijednosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVI PROPISI

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI SABOR
574
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE
I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. ožujka 2003.
Broj: 01-081-03-900/2
Zagreb, 14. ožujka 2003.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 1.
U Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01., 10/02. i 155/02.) u članku 5. stavku 2. riječi: »časnik i dočasnik oružanih snaga kojeg kao vojnog zapovjednika Hrvatske vojske imenuje i razrješuje predsjednik Republike« zamjenjuju se riječima: »djelatna vojna osoba te službenik i namještenik u Oružanim snagama Republike Hrvatske«.
U stavku 3. iza riječi: »predstavničkog tijela jedinice« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim djelatne vojne osobe te službenika i namještenika u Oružanim snagama Republike Hrvatske,«.
Članak 2.
U članku 8. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Člana predstavničkog tijela izabranog na neovisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.«
Članak 3.
Članak 9. mijenja se i glasi:
»Statutom jedinice odredit će se broj članova njezinog predstavničkog tijela iz redova hrvatskih državljana pripadnika nacionalnih manjina sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Predstavničko tijelo jedinice u kojoj pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na odgovarajuću zastupljenost u tom tijelu dužno je prije svakih redovnih izbora pravodobno uskladiti statut jedince s odredbom stavka 1. ovoga članka na način propisan Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.
U slučaju kada predstavničko tijelo jedinice ne postupi sukladno obvezi iz stavka 2. ovoga članka, obvezu je dužno izvršiti novo izabrano predstavničko tijelo u roku od 60 dana od konstituiranja.«
Članak 4.
Iza članka 9. dodaju se članci 9.a – 9.d koji glase:
»Članak 9.a
U zakonom propisanom postupku i istovremeno s utvrđivanjem rezultata glasovanja za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležno izborno povjerenstvo utvrđuje i objavljuje je li na provedenim izborima osigurana zastupljenost nacionalnih manjina zajamčena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Državno izborno povjerenstvo s tim u vezi donosi pobliže upute i provodi nadzor izbornog postupka.
Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu jedinice u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i statutom jedinice, broj članova predstavničkog tijela jedinice povećat će se do broja koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena, a izabranima će se smatrati oni pripadnici određene manjine koji su bili kandidirani na izbornim listama, a nisu izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima.
Ako se ni primjenom odredbe stavka 2. ovoga članka ne postigne odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu jedinice, u jedinici će se raspisati dopunski izbori za predstavnika nacionalnih manjina u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela jedinice.
Postupak iz stavaka 2. i 3. ovoga članka provest će se i u slučaju kada se u tijeku mandata predstavničkog tijela izgubi odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina.
U slučaju povećanja broja članova predstavničkog tijela jedinice preko broja utvrđenog statutom jedinice sukladno odredbama stavaka 2. i 3. ovoga članka, ukupan broj članova predstavničkog tijela iznimno od odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi može biti paran.
Članak 9.b
Dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu jedinice raspisuje Vlada Republike Hrvatske.
Odluka Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatak o broju predstavnika nacionalnih manjina koji se bira u predstavničko tijelo jedinice.
Odluka Vlade Republike Hrvatske dostavlja se istog dana kada je donesena Državnom izbornom povjerenstvu.
Pravo predlaganja kandidata za predstavnika nacionalne manjine u predstavničkom tijelu jedinice i njegovog zamjenika imaju političke stranke, birači, udruge nacionalnih manjina i vijeće nacionalne manjine koja ima pravo na zastupljenost. Ukoliko kandidata predlažu birači, za pravovaljanost kandidature važe uvjeti iz članka 12. ovoga Zakona.
Biračko pravo (aktivno i pasivno) na redovitim ili dopunskim izborima za predstavnike nacionalnih manjina imaju samo pripadnici manjina koji imaju pravo na zastupljenost, a koji pored općega biračkog prava prebivaju i imaju prebivalište u jedinici lokalne, ili područne (regionalne) samouprave.
Svaki predlagatelj predlaže na kandidacijskoj listi onoliki broj kandidata koliko ih se bira.
Ako se u predstavničko tijelo jedinice bira do tri člana predstavnika pojedine nacionalne manjine, uz svakog kandidata za člana predlaže se i kandidat za njegovog zamjenika, koji se bira zajedno s njim. Ako se u predstavničko tijelo jedinice bira više od tri člana predstavnika pojedine nacionalne manjine, zamjenjivanje se vrši sukladno odredbama članka 8. ovog Zakona.
Članak 9.c
Ako izabranom članu predstavničkog tijela pripadnika manjine koja ima pravo na odgovarajuću zastupljenost u predstavničkom tijelu, prestane mandat samo zbog smrti ili nesposobnosti za obnašanje mandata, ili razloga po sili zakona, zamjena toga člana dopunit će se sukladno odredbama članka 9.a ovoga Zakona.
Nastavljanjem s obnašanjem dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata izabranog člana pripadnika nacionalne manjine iz stavka 1. ovoga članka, prestaje mandat i zamjeniku kojim je povećan broj članova predstavničkog tijela da bi se ostvarila zastupljenost nacionalne manjine.
Člana predstavničkog tijela pripadnika manjine kojim je povećan broj članova predstavničkog tijela da bi se ostvarila zastupljenost nacionalne manjine sukladno odredbi članka 9.a stavka 1. ovoga Zakona može zamijeniti samo pripadnik nacionalne manjine, sukladno odredbama članka 9.a stavka 1. i stavka 2. ovoga Zakona.
Članak 9.d
Pripadnicima hrvatskog naroda jamči se pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva.
Na zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda i postupak njezinog ostvarenja sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje uređuju način ostvarenja prava na zastupljenost predstavnika manjina u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«
Članak 5.
Iza članka 59. dodaje se glava VIII.a i članci 59.a–59.c koji glase:
»VIII.a IZBORI ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA SAMOUPRAVE
Članak 59.a
Članovi vijeća nacionalnih manjina koji se biraju u jedinicama sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina biraju se tako da područje čitave jedinice čini jednu izbornu jedinicu.
Na izbornu listu unose se svi valjano predloženi kandidati prema abecednom redu prezimena.
Za članove vijeća nacionalne manjine izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova birača koji su glasovali, ovisno o broju članova vijeća nacionalne manjine koji se bira u pojedinoj jedinici.
Izabranog člana vijeća nacionalne manjine kojem prestane mandat prije njegova redovita isteka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s najviše dobivenih glasova.
Članak 59.b
Izbore za vijeća nacionalnih manjina raspisuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.
Članak 59.c
Na ostala pitanja u vezi s izborom članova vijeća nacionalnih manjina na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica.
Odredbe ove glave Zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na izbor predstavnika nacionalne manjine u jedinicama u kojima nacionalne manjine imaju pravo na izbor predstavnika sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.«
Članak 6.
Predstavnička tijela jedinica kojima je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona mandat u tijeku, a u kojima jedna ili više nacionalnih manjina, odnosno pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na odgovarajući broj svojih predstavnika, broj članova predstavnika manjina, odnosno predstavnika hrvatskog naroda odredit će sukladno odredbama ovoga Zakona staturnom odlukom u postupku propisanom općim odredbama o donošenju akata predstavničkog tijela u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 7.
U jedinicama u kojima je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona predstavničko tijelo raspušteno, kao i u jedinicama u kojima predstavničko tijelo bude raspušteno radi neusklađenosti statuta s odredbama ovoga Zakona, broj članova predstavničkog tijela iz redova pripadnika nacionalnih manjina odredit će povjerenik Vlade Republike Hrvatske u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i ovoga Zakona.
Članak 8.
U redovitim ili dopunskim izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave birači mogu glasovati samo ili za liste na kojima su kandidati kandidirani za predstavnike nacionalnih manjina, ili za opće liste.
Članak 9.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 015-01/03-01/04
Zagreb, 11. ožujka 2003.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti