POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - UGOVORI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2002. godine - Arhiva - pravna glasila - pravilnik o tehničkim - pravilnik reda kneza ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVI PROPISI I UGOVORI

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
375
Na temelju članka 3. i 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 67/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01 i 107/01), i članka 17. Statuta Općine Plitvička Jezera (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« br. 23/01), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 6. sjednici održanoj 6. veljače 2002. godine, donijelo je
ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se stope visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvor prihoda Općine Plitvička Jezera.
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Općinski porezi Općine Plitvička Jezera su:

  1. prirez poreza na dohodak
  2. porez na potrošnju
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
  5. porez na nekorištene poduzetničke nekretnine
  6. porez na neizgrađeno građevinsko zemljište
  7. porez na tvrtku ili naziv
  8. porez na korištenje javnih površina.
  9. Prirez poreza na dohodak

Članak 3.
Prirez poreza na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine Plitvička Jezera.
Članak 4.
Prirez poreza na dohodak za obveznike plaćanja obračunava se po stopi od 5%.
Članak 5.
Prirez poreza na dohodak uplaćuje se na propisani uplatni račun istodobno s isplatom dohodka.
2. Porez na potrošnju
Članak 6.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka pića) piva i bezalkoholnih pića po stopi od 3%.
Članak 7.
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području općine Plitvička Jezera.
Članak 8.
Osnovica poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koji se proda u ugostiteljskim objektima.
Članak 9.
Obveznik poreza na potrošnju obračunava i plaća porez na potrošnju na propisani uplatni račun na način i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 10.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području općine Plitvička Jezera.
Članak 11.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koristi povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva oruđa i drugog pribora.
Članak 12.
Porez na kuće za odmor plaća se u visini 15 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, a u roku od 15 dana od dostave rješenja za razrez toga poreza.
Članak 13.
Obveznici poreza kuće za odmor, moraju do 31. ožujka godine za koju se porez prijavljuje Poreznoj upravi, Ispostava u Korenici dostaviti potrebne podatke o kućama za odmor radi razreza poreza.
Članak 14.
O oslobađanju plaćanja poreza na kuće za odmor odlučuje Općinsko Poglavarstvo za svaki konkretni slučaj na temelju zahtjeva vlasnika kuće za odmor i o tome je dužno izvijestiti Općinsko vijeće.
4. Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno
zemljište
Članak 15.
Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište plaćaju vlasnici ili zakupci tog zemljišta ako zemljište ne obrađuju godinu dana.
Članak 16.
Pod neobrađenim obradivim poljoprivrednim zemljištem iz članka 15. ove Odluke, smatra se zemljište koje se po svojoj veličini klasi i kulturi može obrađivati i privesti poljoprivrednoj proizvodnji, ali ga vlasnici ili zakupci ne obrađuju.
Članak 17.
Osnovica poreza na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište je površina neobrađenog obradivog zemljišta izražena u hektarima.
Članak 18.
Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište plaća se po jednom hektaru neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u godišnjem iznosu i to:
oranica 100,00 kn
povrtnjak 120,00 kn
voćnjak 100,00 kn
vinograd 100,00 kn
livade 50,00 kn
Članak 19.
Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište ne plaća se na zemljište koje je povjereno na privremeno upravljanje općini.
Članak 20.
Odluku o oslobađanju donosi Općinsko poglavarstvo na zahtjev poreznog obveznika, po konkretnom slučaju, o oslobađanju je Općinsko poglavarstvo dužno izvijestiti Općinsko vijeće.
Članak 21.
Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.
Obveznici poreza na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište moraju Poreznoj upravi, Ispostavi u Korenici dostaviti podatke o mjestu, veličini, klasi i kulturi zemljišta koje se ne obrađuje do 31. ožujka godine za koju se porez utvrđuje.
5. Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine
Članak 22.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se na nekretnine namijenjene obavljanju poduzetničke djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni prostor) koje se ne koriste.
Članak 23.
Obveznik poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine je fizička i pravna osoba vlasnik nekretnina.
Osnovica poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine je korisna površina nekretnine izražena u četvornim metrima, a porez se plaća u iznosu od 5 kuna po četvornom metru nekorištene poduzetničke nekretnine godišnje.
Članak 24.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine ne plaća se na nekretnine koje su dodijeljene na privremeno upravljanje općini.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine ne plaća se na nekretnine koje imaju svojstvo kulturnog dobra prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« br. 69/99).
Članak 25.
Obveznici poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine moraju Poreznoj upravi, Ispostavi u Korenici dostaviti podatke o nekorištenim poduzetničkim nekretninama najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.
6. Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište
Članak 26.
Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Pod neizgrađenim građevinskim zemljištem iz stavka 1. ovoga članka smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja na kojem se u skladu sa prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojima nije izgrađena nikakva građevina. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju kao i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine.
Članak 27.
Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište plaća se 1,00 kuna po četvornom metru neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Obveznici poreza na neizgrađeno građevinsko zemljište moraju Poreznoj upravi, Ispostava u Korenici dostaviti podatke o mjestu i veličini neizgrađenog građevinskog zemljišta najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.
Članak 28.
Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.
7. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 29.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne ili fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirani su za obavljanje djelatnosti.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv iz stavka 1. ovoga članka koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta i sl.) obveznici su poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju obveznici kojima je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Plitvička Jezera te obveznici koji na području općine Plitvička Jezera imaju poslovne jedinice.
Članak 30.
Tvrtkom ili nazivom smatraju se ime, odnosno naziv pravne osobe ili fizičke osobe kojim trgovačko društvo ili obrtnička radnja posluje, odnosno pod kojim je registrirana u Trgovačkom sudu ili upisana u imenik obrtnika.
Članak 31.
Porez na tvrtku ili naziv, plaća se godišnje i to kako slijedi:
1. pravne osobe iz područja industrije, poljoprivrede,
šumarstva, graditeljstva i prometa 1000,00 kn
2. pravne osobe koje obavljaju promet robe
i usluga iz područja trgovine 1000,00 kn
3. pravne osobe iz područja ugostiteljstva i turizma 1000,00 kn
4. pravne osobe koje obavljaju obrtničke djelatnosti 1000,00 kn
5. fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost
– samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne radnje 600,00 kn
– proizvodne i uslužne djelatnosti 400,00 kn
– ostali 300,00 kn
6. Pravne osobe koje se bave bankarskim, mjenjačkim,
platno-prometnim, osiguravajućim i ostalim financijskim poslovima, organiziranje igara na sreću za svoje
poslovne jedinice, ekspoziture i ispostave 1.000,00 kn
7. druge pravne osobe koje nisu obuhvaćene
ovim člankom 300,00 kn
Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki odnosno naziva iste pravne i fizičke osobe, plaća se samo jedan spomenuti iznos poreza.
Poslovne jedinice u sastavu pravne ili fizičke osobe sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području općine Plitvička Jezera (prodavaonice, ugostiteljski i turistički objekti, pogoni radionice i dr.) plaćaju 50% iznosa poreza na tvrtku ili naziv utvrđenim stavkom 1. ovog članka.
Poslovne jedinice na području općine Plitvička Jezera (prodavaonice, ugostiteljski i turistički objekti, pogoni, radionice, benzinske crpke i dr.) koje su u sastavu pravnih ili fizičkih osoba sa sjedištem u drugoj jedinici lokalne samouprave plaćaju porez na tvrtku ili naziv u 100% iznosu poreza utvrđenim stavkom 1. ovog članka.
Članak 32.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se unaprijed za tekuću godinu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez utvrđen.
Ako se tvrtke upišu u registar tijekom godine, plaća se srazmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv.
Članak 33.
Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je naziv tvrtke i svaku drugu promjenu od utjecaja na osnov i visinu poreza, prijaviti nadležnoj službi porezne uprave u roku 15 dana od dana upisa, odnosno nastale promjene.
Članak 34.
Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:
– državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz područja društvenih djelatnosti u vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– fizičke osobe invalidi Domovinskog rata koji samostalno obavljaju djelatnost.
8. Porez na korištenje javnih površina
Članak 35.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koji koriste javne površine za obavljanje djelatnosti na području općine.
Članak 36.
Pod javnom površinom smatraju se javne zelene površine, trgovi, parkovi, igrališta i javno-prometne površine (ulice, pločnici).
Članak 37.
Porez na korištenje javnih površina utvrđuju se ovisno od namjene i vremena korištenja javne površine u godišnjem, mjesečnom ili dnevnom iznosu po m˛ površine koja se koristi.
Članak 38.
Porez na korištenje javnih površina utvrđuju se u godišnjem iznosu ako se javna površina koristi za:
– postavljanje montažnog kioska 15,00 kn/m2
– postavljanje montažne garaže 10,00 kn/m2
– otvorena skladišta, postavljanje barake i sl. 10,00 kn/m2
– postavljanje pokretnih naprava ispred
ugostiteljskih, zanatskih i trgovačkih radnji
radi obavljanja iste djelatnosti na otvorenome
(terase i sl.) ili za izlaganje i prodaju ili
reklamu prometa 15,00 kn/m2
– postavljanje pokretnih naprava za prodaju
cvijeća, svijeća, lampiona, suvenira i
ukrasnih predmeta 60,00 kn/m2
– postavljanje automata za prodaju sladoleda
i slastica 70,00 kn/m2
– postavljanje pokretnih naprava za prodaju
sezonskog voća i povrća 60,00 kn/m2
– postavljanje automata za prodaju
bezalkoholnih pića i cigareta 80,00 kn/m2
– postavljanje pećnice za prodaju i pečenje
plodina 40,00 kn/m2
Članak 39.
Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se u dnevnim iznosima ako se javna površina koristi za:
– postavljanje pokretnih naprava radi
prigodne prodaje cvijeća, svijeća, lampiona,
ukrasnih predmeta, bižuterije i sl. 30,00 kn/m2
– postavljanje pokretnih naprava radi
prigodne prodaje čestitki, kalendara i
blagdanskog nakita 15.00 kn/m2
– postavljanje šatora za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti prigodne prodaje
ili zabavne igre 5,00 kn/m2
– postavljanje zabavnih radnji (cirkus,
luna park, sprave za skakanje i sl.) 10,00 kn/m2
– prigodnu prodaju božićnih drvaca 10,00 kn/m2
– postavljanje praona, putokaza i slično na
javnim površinama
do 2 m2 površine 0,50 kn
preko 2 m2 površine 1,00 kn
Prigodnom prodajom smatra se prodaja uoči i za vrijeme državnih i vjerskih blagdana.
Članak 40.
Ako se javne površine na koju se obračunava i plaća porez na korištenje javnih površina ne koristi cijele godine, obveznik poreza će platiti porez samo za period za koji je koristio površinu.
Porez na korištenje javnih površina utvrđen i obračunat u mjesečnim iznosima sukladno odredbi članka 39. ove Odluke plaća se unaprijed za svaki mjesec najkasnije do pet dana u mjesecu za tekući mjesec. Ukoliko se iste obveze ne plate u predmetnom roku, obvezniku se ukida odobrenje za korištenje javne površine.
Porez na korištenje javne površine utvrđen i obračunat u dnevnim iznosima sukladno odredbi članka 40. ove Odluke, plaća se unaprijed prilikom dobivanja odobrenja za korištenje javne površine.
Ukoliko obveza ne bude plaćena unaprijed, obvezniku se neće izdati odobrenje za korištenje javne površine.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupaka i drugih postupovnih odredaba pri plaćanju općinskih poreza općine Plitvička Jezera propisanih ovom Odlukom, shodno se primjenjuju propisi o porezu na dohodak.
Kaznene i prekršajne odredbe propisane Zakonom o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave primjenjuju se i na obveznike plaćanja općinskih poreza propisanih ovom Odlukom.
Članak 42.
Općina Plitvička Jezera poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate, općinskih poreza popisanih ovom Odlukom u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u visini 5% od ukupno naplaćenih prihoda.
Člana 43.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, općini dostaviti izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima za prethodni mjesec.
Članak 44.
Ovlašćuju se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu iz članka 42. stavka 2. ove Odluke Poreznoj upravi obračuna i naplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 45.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« br. 1/98).
Članak 46.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« a objavit će se i u »Županijskom glasniku Ličko-senjske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2002. godine.
Klasa: 410-01/02-01/01
Urbroj: 2125/11-03-02-01
Korenica, 6. veljače 2002.
Predsjednik Vijeća
Rade Jug, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti