POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POTICAJI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2001. godine - Arhiva - europa - program građenja ugovor - pravilnik o diplomatskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
118
Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2001. godine donijela
UREDBU
O UREDU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
ZA UNUTARNJI NADZOR
Članak 1.
Ovom Uredbom osniva se Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnji nadzor (u daljnjem tekstu: Ured).
Članak 2.
Ured, za potrebe Vlade Republike Hrvatske, provjerava financijsko i materijalno poslovanje tijela državne uprave i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: tijela i službe državne izvršne vlasti) i to:

  1. da li proračunska sredstva koriste za namjene i na način propisan zakonom i drugim propisima;
  2. da li druga sredstva (nekretnine i pokretnine) pribavljaju, te upravljaju, koriste se i raspolažu njima za namjene i na načine propisane zakonom i drugim propisima;
  3. da li se sredstva koriste svrsishodno i ekonomično.

Članak 3.
Ured obavlja nadzor prema programu kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske ili na poseban zahtjev predsjednika Vlade.
Članak 4.
Ured obavlja nadzor, u pravilu, uz prethodnu najavu ministru odnosno drugom čelniku tijela državne uprave ili stručne službe Vlade.
Nadzirano tijelo ili služba državne izvršne vlasti dužni su, odmah ili u primjerenom roku, pripremiti dokumentaciju i dati točne i potpune podatke, potrebne za obavljanje nadzora.
Članak 5.
Ured u obavljanju svojih poslova surađuje s Državnom revizijom, Uredom za državnu imovinu, Upravom za izvršavanje državnog proračuna Ministarstva financija nadležnom za proračunski nadzor i sa službama, odnosno službenicima koji obavljaju poslove unutarnjeg nadzora u tijelima državne uprave ili stručnim službama Vlade Republike Hrvatske.
Članak 6.
Poslove nadzora obavljaju ovlašteni službenici Ureda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, nakon provedenog javnog natječaja i po pribavljenom mišljenju ministra financija i ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.
Članak 7.
Ovlašteni službenici iz članka 6. imaju službenu iskaznicu veličine 7,0 ¤ 10,0 cm, koja na prednjoj strani sadrži grb Republike Hrvatske i oznaku »Vlada Republike Hrvatske – Ured za unutarnji nadzor«, a na stražnjoj strani sadrži ime i prezime inspektora nadzora, njegov JMBG i tekst »Nositelj ove iskaznice je ovlašten obaviti provjeru materijalnog i financijskog poslovanja tijela državne uprave i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske.«, zatim datum izdavanja iskaznice i pečat Vlade Republike Hrvatske.
Članak 8.
Ured je ovlašten pregledati i provjeriti sve dokumente (knjigovodstvene i poslovne knjige, druge isprave, ugovore i sl.), radi utvrđenja činjenica iz članka 2. ove Uredbe.
Prije početka nadzora ovlašteni službenici Ureda dužni su čelniku nadziranog tijela odnosno službe izvršne vlasti pokazati nalog za obavljanje nadzora izdan od predstojnika Ureda, pokazati službenu iskaznicu, izložiti osnovne ciljeve i način nadzora te predočiti vremenski plan nadzora.
Nadzirano tijelo, odnosno služba izvršne vlasti dužni su ovlaštenom službeniku Ureda osigurati uvid u sve dokumente, a službenici ovih tijela i službi dati izjave, potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja.
O izvršenom nadzoru sastavlja se zapisnik kojeg, ako su utvrđene nezakonitosti ili nepravilnosti u poslovanju, s preslikom dokumenta odlučnih za ocjenu rezultata nadzora i očitovanjem tijela odnosno službe u kojem je obavljen nadzor, Ured dostavlja predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.
Članak 9.
Način rada Ureda, potreban broj ovlaštenih i drugih službenika i namještenika, s opisom njihovih poslova kao i potrebnim uvjetima za obavljanje poslova, njihovim ovlastima i odgovornostima, te druga pitanja od značaja za rad Ureda odredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda, kojeg donosi predstojnik Ureda, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Članak 10.
Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.
Predstojnik Ureda može imati zamjenika, kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika. Zamjenik predstojnika zamjenjuje predstojnika Ureda u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koji su određeni Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda ili koje mu povjeri predstojnik.
Predstojnik Ureda za svoj rad i rad Ureda, a zamjenik predstojnika za svoj rad, odgovorni su Vladi Republike Hrvatske.
Članak 11.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/01-01/02
Urbroj: 5030109-01-1
Zagreb, 18. siječnja 2001.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti