POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna praksa - ispravak pravilnika zagreb - zakon o priznavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA TELEKOMUNIKACIJE
703
Na temelju članka 6. stavak 4. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 76/99 i 128/99) ravnatelj Hrvatskog zavoda za telekomunikacije donosi
PRAVILNIK
O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI (EMC)
SADRŽAJ
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i upućuje na norme i zahtjeve koje mora ispunjavati električna i druga tehnička oprema, koja se proizvodi, uvozi i stavlja u promet u Republici Hrvatskoj, tako da ta oprema nesmetano funkcionira, a kod toga ne proizvodi elektromagnetske smetnje iznad dopuštene razine, što omogućuje da telekomunikacijska i radijska oprema i druge naprave (aparati) rade u skladu s njihovom namjenom.
(2) Propisuje se i sustav za ocjenu sukladnosti električnih proizvoda sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, postupak ocjenjivanja i uvjeti za tijela odgovorna za provedbu sustava ocjenjivanja sukladnosti.
(3) Utvrđuju se i uvjeti stavljanja u promet električnih proizvoda i označavanje tih proizvoda.
(4) Ovaj Pravilnik usklađen je s europskom smjernicom 89/336/EEC o približavanju zakonskih propisa koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti u državama članicama EU.
(5) Dodatci I., II., III. i IV. uz ovaj Pravilnik su njegov sastavni dio.
PODRUČJE PRIMJENE
Članak 2.
(1) Pravilnik se primjenjuje na sve električne proizvode koji mogu prouzročiti elektromagnetske smetnje i/ili na koje takve smetnje mogu utjecati umanjujući njihove nazivne djelatne značajke.
(2) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na:
- amaterske radijske postaje koje nisu u komercijalnom prometu na tržištu,
- električne mreže za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije,
- sastavne dijelove električnih proizvoda koji sami, izvan tih proizvoda, ne omogućuju uporabno djelovanje.
POJMOVI I ZNAČENJA
Članak 3.
U ovom Pravilniku upotrijebljeni pojmovi imaju značenje kako slijedi:

 1. električni proizvod-aparat: svaka električna i elektronička naprava zajedno s priborom i instalacijama koja sadrži električne i/ili elektroničke sastavne dijelove,
 2. elektromagnetska smetnja: svaka elektromagnetska pojava koja može umanjiti djelatne značajke naprave, uređaja ili sustava. To može biti elektromagnetski šum, neželjeni signal ili smetnja u mediju propagacije,
 3. otpornost na elektromagnetske smetnje: mogućnost naprave, uređaja ili sustava da radi propisno bez umanjenja djelatnih značajki i u području djelovanja elektromagnetske smetnje,
 4. elektromagnetska kompatibilnost-snošljivost (EMC): mogućnost naprave, uređaja ili sustava djelovati zadovoljavajuće u svom elektromagnetskom okruženju, bez unošenja nesnošljivih elektromagnetskih smetnji na bilo što u tom okruženju,
 5. ovlašćivanje-akreditacija: postupak kojim ustanova mjerodavna za ovlašćivanje daje ovlast, primjerice laboratoriju, za ispitivanje određene opreme prema određenim normama i za izdavanje ispitnog izvješća (test report),
 6. ocjenjivanje sukladnosti (conformity assessment): postupak koji obuhvaća ispitivanje proizvoda, izdavanje izvješća o ispitivanju i na temelju izvješća o ispitivanju, izdavanje svjedodžbe-ECcertifikata,
 7. mjerodavno tijelo (competent body): ustanova koja ispunjava uvjete iz Dodatka II. za dobijanje ovlasti ocjenjivanja sukladnosti.
 8. dobavljač: proizvođač, njegov ovlašćeni zastupnik, uvoznik ili neka druga fizička ili pravna osoba koja preuzima odgovornost dobavljanja i stavljanja u promet električnog proizvoda na tržište u Republici Hrvatskoj.

STAVLJANJE U PROMET
Članak 4.
Dobavljač smije staviti u promet električne proizvode pod sljedećim uvjetima:

 1. da su ti proizvodi sukladni sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika,
 2. da sukladnost sa zahtjevima o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC zahtjevi) dobavljač potvrđuje svjedodžbom "Izjava o sukladnosti" (Declaration of conformity), prema članku 8. ovoga Pravilnika i prema Dodatku I.
 3. da su proizvod, njegovo pakiranje i propisani prateći dokumenti, označeni u skladu sa člankom 9. ovoga Pravilnika.

UPORABA ELEKTRIČNIH PROIZVODA
Članak 5.
(1) Električni proizvodi smiju se upotrebljavati ako ispunjavaju zahtjeve iz ovoga Pravilnika.
(2) Uporaba električnih proizvoda namijenjenih obuci, izobrazbi i/ili istraživanjima smije proizvoditi smetnje razina viših od dopuštenih, kada je uporaba takve opreme u svrhu izučavanja elektromagnetskih pojava, te ako je izvjesno da to neće smetati uporabi drugih električnih proizvoda u okruženju.
(3) Hrvatski zavod za telekomunikacije će prostorno i/ili vremenski ograničavati uporabu složenijih električnih instalacija, koje nisu sukladne sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, pa bi, bez uvedenih ograničenja uporabe, takve instalacije mogle prouzročiti smetnje u radu drugih električnih proizvoda.
ZAHTJEVI ZA EMC
Članak 6.
(1) Električni proizvodi moraju biti projektirani, proizvedeni, ugrađeni, upotrebljavani i održavani tako da:
a) elektromagnetske smetnje, koje oni proizvode, ne budu iznad razine koja dopušta radijskoj i drugoj telekomunikacijskoj opremi i drugim napravama propisno funkcioniranje u skladu s namjenom,
b) imaju odgovarajuću razinu vlastite otpornosti, imunitet, elektromagnetskim smetnjama što im omogućuje ispravno funkcioniranje u skladu s namjenom. U Dodatku III. ovoga Pravilnika je popis skupina električnih proizvoda za koje se daju glavni zaštitni zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti.
(2) Za proizvode koji su napravljeni u skladu s normama iz članka 7. ovoga Pravilnika smatrat će se da ispunjavaju zahtjeve iz stavka 1. ovog članka.
(3) Za proizvode za koje je proizvođač upotrebljavao norme iz članka 7. ovoga Pravilnika, samo djelomično, ili nikako, ili za te proizvode ne postoje norme, proizvođač mora, prije stavljanja proizvoda u promet, pribaviti potvrdu o sukladnosti, koju je izdalo mjerodavno tijelo uprave, u skladu s člankom 8. stavak 2. ovoga Pravilnika.
(4) Za telekomunikacijsku terminalnu opremu i satelitske zemaljske postaje, te za radiokomunikacijsku opremu, zahtjevi u normama, prema kojima se provjeravaju njihove tehničke značajke i izdaje potvrda o tipskom odobrenju, dostatni su ako ne postoje posebite norme za elektromagnetsku kompatibilnost takve opreme. Ako takve posebne norme postoje, uz potvrdu o tipskom odobrenju zahtijevat će se i izjava o sukladnosti s EMC zahtjevima.
NORME O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI
Članak 7.
(1) Popis normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti dan je u Dodatku IV. ovom Pravilniku.
(2) Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo osigurat će dostupnost normi.
(3) Dopuna popisa normi iz EMC područja objavljivat će se u Glasniku DZNM.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Članak 8.
(1) Izjava o sukladnosti potvrđuje sukladnost proizvoda sa zahtjevima iz odgovarajuće smjernice i norme, a služi za nadzor uporabne vrijednosti tog proizvoda na tržištu.
(2) Odgovornost za izdavanje izjave o sukladnosti je na dobavljaču. Podatci sadržani u Izjavi daju se u Dodatku I. ovom Pravilniku.
(3) Dobavljač je dužan držati Izjavu tijekom razdoblja od 10 godina od dana stavljanja proizvoda u promet i pokazati je tržišnom inspektoru i, kada se radi o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi, nadzorniku telekomunikacija na njegov zahtjev.
(4) Za proizvode za koje se proizvođač koristio normama samo djelomično ili nikako, ili za takve proizvode ne postoje norme, proizvođač je dužan pripraviti tehničku dokumentaciju, opis proizvoda, postupak udovoljavanja zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, izvješće o ispitivanju ili certifikat kojim se potvrđuje ispunjenje zahtjeva za članak 6. stavak 1. ovoga Pravilnika.
(5) Za radiokomunikacijsku opremu, opremu zemaljskih radijskih postaja, telekomunikacijsku terminalnu opremu, zahtijevat će se Izjava o sukladnosti kao dopunski dokaz o ispunjenju zahtjeva elektromagnetske kompatibilnosti kako je navedeno u članku 6. stavak 4. ovoga Pravilnika.
OZNAČAVANJE
Članak 9.
(1) Električni proizvod, za koji je dobavljač pribavio Izjavu o sukladnosti, mora biti označen propisanom CE oznakom u skladu s Dodatkom I. ovom Pravilniku.
(2) Oznaku valja staviti na vidno mjesto a treba biti čitljiva i neizbrisiva. Oznaka se treba nalaziti i na uputama za upotrebu i jamačevnom listu.
PRIZNAVANJE STRANIH CERTIFIKATA I OZNAKA
Članak 10.
Zavod može priznati ispitna izvješća, certifikate i oznake koje su izdane od stranih pravnih osoba ako su ta izvješća, certifikati i oznake u skladu s odredbom iz članka 6. stavka 3., Zakona o telekomunikacijama, ovim Pravilnikom i odgovarajućim međunarodnim propisima koje je Republika Hrvatska prihvatila.
NADZOR
Članak 11.
(1) Nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika obavlja Zavod.
(2) Nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika, u skladu s odredbom članka 92. stavka 5. Zakona o telekomunikacijama, provode i ovlašteni zaposlenici carine i tijela državne uprave mjerodavne za poslove tržišne inspekcije.
(3) Zavod nadzire i djelovanje električnih proizvoda u uporabi.
STUPANJE NA SNAGU
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/00-02/04
Urbroj: 376-07-00-1
Zagreb, 22. ožujka 2000.
Ravnatelj
Dominik Filipović, dipl. ing. el., v. r.
_ ____________________ DODATAK I.
1. IZJAVA O SUKLADNOSTI
Izjava o sukladnosti mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
- podatci o proizvodu; naziv, tip, model i namjena,
- norme, u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika, prema kojima je proizvod ispitan,
- nadnevak izdanja,
- identitet potpisnika opunomoćenog da obvezuje proizvođača ili njegovog ovlašćenog predstavnika,
- kada se izjava izdaje temeljem certifikata o tipskom ispitivanju, broj i nadnevak tog certifikata (EC type examination certificate)
2. CE OZNAKA O SUKLADNOSTI
- oznaka kojom se, u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika, označuje sukladnost, treba imati sljedeći oblik:

- izmjere CE oznake moraju biti u srazmjeri s izmjerama prikazanim na shemi, ali ne manje od 5 mm,
- CE oznaka može dodatno značiti da proizvod odgovara i drugim propisima, na primjer nekoj drugoj europskoj smjernici, ali u tom slučaju to mora biti navedeno u dokumentaciji uz proizvod.
_ ___________________ DODATAK II.
UVJETI ZA OCJENU MJERODAVNOSTI TIJELA ZA PROVEDBU ISPITIVANJA I CERTIFICIRANJA
Tijelo nominirano za provedbu ispitivanja i certificiranja mora ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:

 1. da ima stručno osoblje i potrebna sredstva i opremu,
 2. da je osoblje mjerodavno, s profesionalnim integritetom,
 3. da je tehničko i drugo osoblje neovisno o provedbi ispitivanja, pripremanja izvješća, izdavanja certifikata, od svih krugova, skupina ili osoba izravno ili neizravno zainteresiranih za proizvod koji se ocjenjuje,
 4. da čuva poslovnu tajnu,
 5. da posjeduje osiguranje i da može odštetno jamčiti za poslove koje obavlja.

Ispunjenje uvjeta pod točkom 1. i 2. ovoga Dodatka provjerava jedanput godišnje mjerodavno tijelo uprave.
_ __________________ DODATAK III.
PRIMJERNI POPIS SKUPINA ELEKTRIČNIH PROIZVODA ZA KOJE SE DAJU GLAVNI ZAŠTITNI ZAHTJEVI ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI
Najviše razine elektromagnetskih smetnji koje proizvodi neki aparat trebaju biti takve da ne spriječe uporabu, posebice, sljedećih električnih prozvoda:
a) kućnih radijskih i televizijskih prijamnika
b) industrijske proizvodne opreme
c) pokretne radijske opreme
d) pokretne radijske i komercijalne radiotelefonske opreme
e) medicinskih i znanstvenih naprava
f) opreme informacijske tehnologije
g) kućnog ručnog alata i elektroničke opreme za domaćinstvo
h) zrakoplovne i pomorske radijske opreme
i) elektroničke opreme za izobrazbu
j) telekomunikacijskih mreža i naprava
k) radijskih i televizijskih odašiljača
l) svjetala i fluorescentnih žarulja.
Električni proizvodi, a posebice uređaji gore navedeni, trebaju biti tako konstruirani da imaju odgovarajuću razinu otpornosti na elektromagnetske smetnje, kada ove nisu iznad razina zahtijevanih normama iz članka 7. ovoga Pravilnika, i da nesmetano rade u takvom elektromagnetskom okruženju.
U naputku za uporabu proizvoda, koji se obvezno daje uz proizvod, moraju biti navedeni svi podatci potrebni za pravilnu uporabu tog proizvoda.
_ __________________ DODATAK IV.
NORME O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI
_ __ ____________________________
Red.
br. Oznaka Hrvatske norme Predmet Izvorna norma
_ __ ____________________________
1.1 HRN EN 50065-1: 1997 Signalizacija na niskonaponskim električnim instalacijama u EN 50065-1: 1991
području frekvencija 3 kHz do 148,5 kHz - 1. dio: Opći
zahtjevi, frekvencijska područja i elektromagnetske smetnje
1.2 HRN EN 50065-1/A1: 1997 Dodatak A1 EN 50065-1/A1: 1992
1.3 HRN EN 50065-1/A2: 1997 Dodatak A2 EN 50065-1/A2: 1995
1.4 HRN EN 50065-1/A3: 1997 Dodatak A3 EN 50065-1/A3: 1996
1.5 HRN EN 50081-1: 1997 EMC-Izvorna norma za emisiju - 1. dio: Stambena i
poslovna područja i područja lake industrije EN 50081-1: 1992
1.6 HRN EN 50081-2: 1997 EMC-Izvorna norma za emisiju - EN 50081-2: 1993
2. dio: Industrijsko okruženje
1.7 HRN EN 50082-1: 1997 EMC-Izvorna norma za otpornost -
1. dio: Stambena i poslovna područja i područa lake industrije EN 50082-1: 1997
1.8 HRN EN 50082-2: 1997 EMC-Izvorna norma za otpornost - 2. dio: Industrijsko okruženje EN 50082-2: 1995
_ __ ____________________________

2. Norme za određene proizvode
_ __ ____________________________

2.1 HRN EN 50083-2: 1997 Sustavi kabelske raspodjele televizijskih, zvučnih i multi- EN 50083-2: 1995
medijskih signala - 2. dio: EMC za opremu
2.2 HRN EN 50091-2: 1997 Sustavi za neprekidno napajanje - 2. dio: Zahtjevi za EMC EN 50091-2: 1995
2.3 HRN EN 50130-4: 1997 Alarmni sustavi-4. dio: EMC-Norme srodnih proizvoda EN 50130-4: 1995
-Zahtjevi otpornosti za sastavne dijelove
požarnih, provalnih i socijalnih alarmnih sustava
2.4 HRN EN 50148: 1997 Elektronički taksimetri EN 50148: 1995
2.5 HRN EN 50199: 1997 EMC-Norma proizvoda za opremu za lučno zavarivanje EN 50199: 1995
2.6 HRN EN 60601-1-2: 1997 Medicinska električna oprema - 1. dio: Opći zahtjevi IEC 601-1-2: 1993
sigurnosti - 2. odsjek: EMC - Zahtjevi i ispitivanja EN 60601-1-2: 1993
2.7 HRN EN 60495: 1997 Pomorska navigacijska oprema - Opći zahtjevi - Metode i IEC 60945: 1996
ispitivanja EN 60945: 1997
2.8 HRN EN 60870-2-1: 1997 Oprema i sustavi za daljinsko upravljanje IEC 870-2-1: 1995
2. dio: Radni uvjeti - 1. odsjek: Izvor napajanja i EMC EN 60870-2-1: 1996
2.9 HRN EN 61000-4-1: 1997 EMC-4. dio: Ispitna i mjerna tehnika - 1. odsjek: Pregled IEC 1000-4-1: 1992
ispitivanja otpornosti - Osnovna EMC norma EN 61000-4-1: 1994
2.10 HRN EN 61000-4-2: 1997 EMC-4. dio: Ispitna i mjerna tehnika - 2. odsjek: Ispitivanje IEC 1000-4-2: 1995
otpornosti na elektrostatsko pražnjenje - Osnovna EMC norma EN 61000-4-2: 1995
2.11 HRN EN 61000-4-3: 1997 EMC-4. dio: Ispitna i mjerna tehnika - 3. odsjek: Ispitivanje EN 61000-4-3: 1996
otpornosti na zračeno RF elektromagnetsko polje - Osnovna
EMC norma
2.12 HRN EN 61000-4-4: 1997 EMC-4. dio: Ispitna i mjerna tehnika - 4. odsjek: IEC 1000-4-4: 1995
Ispitivanje otpornosti na brze prijelazne/burst pojave EN 61000-4-4: 1995
Osnovna EMC norma
2.13 HRN EN 61000-4-5: 1997 EMC-4. dio: Ispitna i mjerna tehnika - 5. odsjek: Ispitivanja IEC 1000-4-5: 1995
otpornosti na prenapone - Osnovna EMC norma EN 61000-4-5: 1995
2.14 HRN EN 61000-4-6: 1997 EMC-4. dio: Ispitna i mjerna tehnika - 6. odsjek: Otpornost IEC 1000-4-6: 1996
na konduktivne smetnje inducirane RF poljima EN 61000-4-6: 1996
2.15 HRN EN 61000-4-8: 1997 EMC-4. dio: Ispitna i mjerna tehnika - 8. odsjek: Ispitivanje IEC 1000-4-8: 1993
otpornosti na magnetska polja energetskih frekvencija EN 61000-4-8: 1993
Osnovna EMC norma
2.16 HRN EN 61000-4-9: 1997 EMC-4. dio: Ispitna i mjerna tehnika - 9. odsjek: Ispitivanje IEC 1000-4-9: 1993
otpornosti na impulsno magnetsko polje - Osnovna EMC norma EN 61000-4-9: 1993
2.17 HRN EN 61000-4-10: 1997 EMC-4. dio: Ispitna i mjerna tehnika - 10. odsjek: Ispitivanje IEC 1000-4-10: 1993
otpornosti na prigušeno titrajuće magnetsko polje EN 61000-4-10: 1993
Osnovna EMC norma
2.18 HRN EN 61000-4-11: 1997 EMC-4. dio: Ispitna i mjerna tehnika IEC 1000-4-11: 1994
11. odsjek: Ispitivanje otpornosti na naponske propade, EN 61000-4-11: 1995
kratkotrajne prekide i naponska kolebanja
2.19 HRN EN 61000-4-12: 1997 EMC-4. dio: Ispitna i mjerna tehnika - 12. odsjek: Ispitivanje IEC 1000-4-12: 1995
otpornosti na prigušena titranja - Osnovna EMC norma EN 61000-4-12: 1995
2.20 HRN EN 55011: 1997 Granice i metode mjerenja značajki smetnji od industrijske, EN 55011: 1991
znanstvene i medicinske (ISM) radiofrekvencijske opreme
2.21 HRN EN 55011/A1: 1997 Dodatak A1 uz EN 55011 EN 55011/A1: 1997
2.22 HRN EN 55011/A2: 1997 Dodatak A2 uz EN 55011 EN 55011/A2: 1996
2.23 HRN EN 55013: 1997 Granice i metode mjerenja značajki radijskih smetnji radio i EN 55013: 1990
televizijskih prijamnika i pripadajuće opreme
2.24 HRN EN 55013/A12: 1997 Dodatak A12 uz EN 55013 EN 55013/A12: 1994
2.25 HRN EN 55013/A13: 1997 Dodatak A13 uz EN 55013 EN 55013/A13: 1996
2.26 HRN EN 55014-1: 1997 EMC-Zahtjevi za kućanske uređaje, električne alate i slične CISPR 14-1: 1993
uređaje 1. dio: Emisija-Norma srodnih uređaja EN 55014-1: 1993
2.27 HRN EN 55014-2: 1997 EMC-Zahtjevi za kućanske uređaje, električne alate i slične CISPR 14-2: 1997
uređaje 2. dio: Otpornost-Norma srodnih uređaja EN 55014-2: 1997
2.28 HRN EN 55015: 1997 Granice i metode mjerenja značajki radijskih smetnji CISPR 15: 1996
električne rasvjetne i slične opreme EN 55015: 1996
2.29 HRN EN 55020: 1997 Elektromagnetska otpornost radio i televizijskih prijamnika EN 55020: 1994
i pripadajuće opreme
2.30 HRN EN 55020/A11: 1997 Dodatak A11 uz EN 55020 EN 55020/A11: 1996
2.31 HRN EN 55022: 1997 Granice i metode mjerenja značajki radijskih smetnji opreme CISPR 22: 1993
informacijske tehnologije EN 55022: 1994
2.32 HRN EN 55022/A1: 1997 Dodatak A1 uz EN 55022 CISPR 22: 1995
EN 55022/A1: 1995
2.33 HRN CISPR 24: 1997 Oprema informacijske tehnologije - Značajke otpornosti - CISPR 24: 1997
Granice i metode mjerenja
2.34 HRN EN 55103-1: 1997 EMC-Norma srodnih proizvoda za audio, video, audiovizual- EN 55103-1: 1997
ne i zabavne svjetlom upravljane uređaje profesionalne
namjene - 1. dio: Emisija
2.35 HRN EN 55103-2: 1997 EMC-Norma srodnih proizvoda za audio, video, audiovizual- EN 55103-2: 1996
ne i zabavne svjetlom upravljane uređaje profesionalne
namjene - 2. dio: Otpornost
2.36 HRN CISPR 12: 1997 Vozila, motorni čamci i uređaji s motornim pogonom i CISPR 12: 1997
paljenjem pomoću iskre - Značajke radijskih smetnji -
Granice i metode mjerenja
2.37 HRN CISPR 16-1: 1997 Specifikacije aparata i metoda mjerenja radijskih smetnji i CISPR 16-1: 1993
otpornosti - 1. dio: Aparati za mjerenje radijskih smetnji i
otpornosti na smetnje
2.38 HRN CISPR 16-2: 1997 Specifikacija aparata i metoda mjerenja radijskih smetnji i CISPR 16-2: 1996
otpornosti - 2. dio: Metode mjerenja smetnji i otpornosti
na smetnje
2.39 Radiotelefonski odašiljači i prijamnici za pomorsku pokretnu ETS 300 162: 1998
službu, u VHF području. Tehničke značajke i metode mjerenja
2.40 Uređaji kratkog dosega (SRD) - Tehničke značajke i metode EN 300 220-1: 1997
ispitivanja radijske opreme, u frekvencijskom području 25
MHz do 1000 MHz i razinama snage do 500 mW
2.41 Sustav osobnih poruka na određenom mjestu - Tehničke i ETS 300 224: 1998
djelatne značajke i metode ispitivanja
2.42 EMC norma za privatni kopneni pokretni radio (PMR) i ETS 300 279: 1999
pomoćnu opremu (govorna i/ili negovorna primjena)
2.43 EMC norma za opremu digitalnih bežičnih telekomunikacija ETS 300 329: 1997
više kakvoće (DECT)
2.44 Uređaji kratkog dosega (SRD); Tehničke značajke i metode EN 300 330: 1999
ispitivanja radijske opreme u frekvencijskom području od 9
kHz do 25 MHz i sustava s indukcijskom petljom u frekven-
cijskom području od 9 kHz do 30 MHz
2.45 EMC norma za europski sustav radio poruka (ERMES), ETS 300 340: 1997
paging prijamnici
2.46 EMC norma za europski digitalni celularni sustav (GSM 900 EN 300 342-1: 1999
MHz i DCS 1800 MHz); 1. dio: Pokretna i prenosiva radio
i pomoćna oprema
2.47 EMC norma za europski digitalni celularni sustav (GSM 900 ETS 300 342-3: 1999
MHz i DCS 1800 MHz); 3. dio: Bazne postaje i repetitori
2.48 EMC norma za nepokretne radijske linkove i pomoćnu opremu EN 300 385: 1999
2.49 EMC zahtjevi za opremu telekomunikacijske mreže EN 300 386: 1999
2.50 EMC-Tehničke značajke i metode ispitivanja bežičnih mikro- EN 300 422: 1999
fona u području od 35 MHz do 3 GHz
2.51 EMC norma za telekomunikacijsko-informacijski sustav cestov- EN 300 674: 1999
nog prometa (RTTT) - Tehničke značajke i metode ispitivanja
2.52 EMC norma za radiotelefonske odašiljače i prijamnike u EN 300 828: 1998
pomorskoj pokretnoj službi u VHF području
2.53 EMC norma za pomorske pokretne zemaljske postaje (MMES), EN 300 829: 1998
u području 1,5/1,6 GHz, za prijenos podataka malim brzinama
u globalnom sustavu za sigurnost pomorskog prometa (GMDSS)
2.54 EMC norma za prijamne pokretne zemaljske postaje (ROMES), EN 300 830: 1998
u području 1,5 GHz za prijenos podataka
2.55 EMC norma za pokretne zemaljske postaje (MES) u satelitskim EN 300 831: 1998
mrežama za osobne komunikacije (S-PCN), u području
1,6/2,4 GHz i 2 GHz
2.56 EMC norma za RTTT sustav-Tehničke značajke i metode ispi- EN 301 091: 1998
tivanja za radarsku opremu u području od 76 GHz do 77 GHz
2.57 EMC-Tehničke značajke i uvjeti ispitivanja za radijsku opremu EN 301 166: 1999
u kopnenoj pokretnoj službi, za analogne i/ili digitalne komu-
nikacije (govor i/ili podatci), na uskopojasnim kanalima,
s antenskom utičnicom
2.58 EMC norma za prijenosnu VHF radiotelefonsku opremu za EN 301 178: 1999
primjenu samo izvan GMDSS sustava
2.59 EMC norma za analogne bežične širokopojasne audio uređaje, EN 301 357: 1999
s ugrađenom antenom, u području od 863 MHz do 865 MHz


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti