POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna pitanja - ispravak pravilnika odvjetnik - uredba o vrijednosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE
2045
Na temelju članka 68. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99), ministar kulture donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA RADI IZNOŠENJA KULTURNIH DOBARA IZ REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za davanje odobrenja radi iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske.
Članak 2.
U smislu ovoga Pravilnika nadležno tijelo je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture na području kojega se kulturno dobro nalazi, a za područje grada Zagreba Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu.
Članak 3.
Zahtjev za odobrenje privremenog iznošenja kulturnog dobra podnosi se nadležnom tijelu popunjavanjem tiskanice koja priliježe ovom Pravilniku i njegov je sastavni dio.
Uz zahtjev se prilaže:
- dokaz o vlasništvu ili izjava o vlasništvu ovjerena kod javnog bilježnika,
- dvije fotografije kulturnog dobra koje ga cjelovito prikazuju na prepoznatljiv način,
- popis dobra koja se iznose u dva primjerka,
- potvrdu o autorstvu ako autor iznosi djelo.
Članak 4.
Rješenje kojim se odobrava privremeno iznošenje kulturnog dobra mora sadržavati:
- podatke o podnositelju zahtjeva, odnosno vlasniku kulturnog dobra,
- naziv, opis i fotografiju kulturnog dobra koje se iznosi,
- razloge iznošenja kulturnog dobra,
- podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi koja će dobro iznijeti iz Republike Hrvatske,
- rok u kojem se kulturno dobro mora vratiti u Republiku Hrvatsku,
- jamstvo napravljeno za slučaj oštećenja, uništenja ili protupravnog otuđenja kulturnog dobra koje se iznosi,
- ovjereni popis dobara na koje se rješenje odnosi,
- posebne uvjete nadležnog tijela pod kojima je odobreno privremeno iznošenje kulturnog dobra i
- podatak o graničnom prijelazu preko kojeg će se kulturno dobro iznijeti iz Republike Hrvatske.
Uz rješenje iz stavka 1. ovoga članka popunjava se i posebna tiskanica koja priliježe ovom Pravilniku i sastavni je dio rješenja.
Nadležno tijelo riješit će o zahtjevu stranke iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.
Članak 5.
Odobrenje za privremeno iznošenje knjižnične građe koje imaju svojstvo kulturnog dobra nadležno tijelo može izdati nakon pribavljene suglasnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice.
Članak 6.
Ako nadležno tijelo utvrdi da dobro za koje se traži odobrenje za iznošenje nema svojstvo kulturnog dobra niti ne predmnijeva da takvo obilježje ima, podnositelju zahtjeva izdaje se potvrda za iznošenje dobra iz Republike Hrvatske.
Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
- podatke o podnositelju zahtjeva, odnosno vlasniku dobra,
- naziv, opis i fotografiju dobra koje se iznosi, te
- napomenu da dobro nema svojstvo kulturnog dobra, pa ne podliježe zabrani iznošenja iz Republike Hrvatske.
Uz potvrdu iz stavka 1. ovoga članka popunjava se i posebna tiskanica koja priliježi ovom Pravilniku i sastavni je dio potvrde.
Članak 7.
Nadležno tijelo dužno je primjerak rješenja kojim se odobrava privremeno iznošenje kulturnog dobra iz Republike Hrvatske, odnosno primjerak potvrde iz članka 5. ovoga Pravilnika, dostaviti nadležnoj upravi Ministarstva kulture te nadležnim tijelima Ministarstva unutarnjih poslova i Carinske uprave Ministarstva financija.
Rješenje kojim se odbija zahtjev za privremeno iznošenje kulturnog dobra iz Republike Hrvatske dostavlja se i svim konzervatorskim odjelima Ministarstva kulture.
Članak 8.
Osoba koja iznosi kulturno dobro dužna je u roku od 15 dana od dana povratka kulturnog dobra u zemlju o tome obavijestiti nadležno tijelo.
Članak 9.
Nadležno tijelo vodi evidenciju zaprimljenih zahtjeva, izdanih rješenja i potvrda te evidenciju o povratu u zemlju u utvrđenom roku za koje je izdano rješenje kojim se odobrava privremeno iznošenje.
Uprava za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture vodi centralnu evidenciju za područje Republike Hrvatske.
Sva dokumentacija u svezi s iznošenjem kulturnih dobara i ostalih dobara u inozemstvu čuva se najmanje 20 godina.
Članak 10.
Nadležno tijelo može, ukoliko ocijeni da je to potrebno, izvršiti pregled kulturnoga dobra za koje se traži odobrenje za iznošenje.
Troškovi koji se pojave u svezi s pregledom kulturnoga dobra iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva, a njihova se visina utvrđuje posebnim zaključkom.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Uputstvo o izdavanju dozvole za izvoz spomenika u inozemstvo (»Narodne novine« broj 6/68).
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.
Klasa: 612-08/00-01-223
Urbroj: 532-03-3/15-00-01
Zagreb, 18. rujna 2000.
Ministar
dr. sc. Antun Vujić, v. r.
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti