POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna klinika - zahvalnica hrabrim hrvatskim - odluku ustavnog suda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1914
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. rujna 2000.
Broj: 01-081-00-3184/2
Zagreb, 30. rujna 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI
Članak 1.
U Zakonu o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, br. 27/93.) riječi: »Narodna banka Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska narodna banka«, a riječi: »Hrvatska pošta i telekomunikacije« riječima: »Hrvatska pošta«, u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
U članku 5. stavku 1. riječi: »i druge štedno-kreditne organizacije« zamjenjuju se riječima: »i štedno-kreditne zadruge«.
U stavku 3. riječi: »7. i« brišu se.
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:
»Banka koja je dobila odobrenje iz stavka 2. ovoga članka može, na temelju ugovora, povjeriti Zavodu obavljanje poslova platnog prometa u njeno ime i za njen račun.
Banka, davatelj poslova u smislu stavka 4. ovoga članka, odgovorna je i snosi nastalu štetu za poslove koje u njeno ime i za njen račun obavlja Zavod.
Ovlaštene organizacije dužne su tijelima nadležnim za porezni odnosno financijski nadzor, na njihovo traženje, dostaviti podatke o plaćanjima s računa sudionika – pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost za koje vode račune.«
Članak 3.
Članak 6. mijenja se i glasi:
»Sudionici – pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost dužni su novčana sredstva voditi na računima kod ovlaštenih organizacija i sva plaćanja obavljati preko tih računa.
Izuzetno od stavka 1. ovoga članka, pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost mogu plaćati gotovim novcem na način i pod uvjetima koje propiše Hrvatska narodna banka.«
Članak 4.
Članak 7. briše se.
Članak 5.
U članku 9. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:
»2) prima u depozit sredstva s računa depozitara, depozite utvrđene zakonom i sredstva na temelju posebnog ugovora,«.
Iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:
»3) vodi račune banaka i štedionica,
4) upravlja Hrvatskim sustavom velikih plaćanja,«.
U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 5. riječi: »i drugih štedno-kreditnih organizacija« zamjenjuju se riječima: »i štedno-kreditnih zadruga«.
Članak 6.
U članku 10. stavku 1. točki 1. riječi: »račune ovlaštenih organizacija« i točka zarez iza tih riječi brišu se.
Na kraju točke 3. dodaju se riječi: »osim plaćanja koja se izvršavaju putem Hrvatskog sustava velikih plaćanja i putem Nacionalnoga klirinškog sustava«.
Na kraju točke 8. dodaju se riječi: »osim sredstava s naslova izvršenih plaćanja putem Nacionalnoga klirinškog sustava«.
U točki 9. riječi: »na računima ovlaštenih organizacija i« brišu se, a iza riječi: »pravnih osoba« dodaju se riječi: »i na računima fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost«.
Točka 10. briše se.
Dosadašnje točke 11. i 12. postaju točke 10. i 11.
Članak 7.
Poglavlje 3. mijenja se i glasi: »BANKE, ŠTEDIONICE I ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE«.
Članak 8.
U članku 11. stavku 1. uvodna rečenica: »Banke, štedionice i štedno-kreditne organizacije« mijenja se i glasi: »Banke i štedionice:«.
U točki 1. riječi: »i druge štedno-kreditne organizacije« brišu se.
U točki 4. iza riječi: »pravnih osoba« dodaju se riječi: »i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost«, a iza riječi: »banci« dodaju se riječi: »i štedionici«.
Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:
»5) sudjeluju u obračunu putem Hrvatskoga sustava velikih plaćanja i Nacionalnoga klirinškog sustava«.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Štedno-kreditne zadruge obavljaju poslove platnog prometa propisane Zakonom o štedno-kreditnim zadrugama.«
Članak 9.
U članku 15. stavku 2. iza riječi: »osoba« dodaju se riječi: »i fizička osoba«.
Članak 10.
U članku 21. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
»Sudionik ne može namiriti obveze asignacijom, cesijom i preuzimanjem duga ukoliko ima evidentirane nenamirene obveze na računu u ovlaštenoj organizaciji«.
Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.
Članak 11.
Članak 25. mijenja se i glasi:
»Plaćanje s računa, u smislu odredbi članka 3. ovoga Zakona, obavlja se do visine pokrića sredstava na računu. Pokrićem se smatra raspoloživi saldo na računu od prethodnog dana, uvećan za priljev sredstava tijekom dana i sredstva kredita na podlozi ugovora o tekućem računu s depozitnom institucijom u smislu članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, a umanjen za plaćanja u tom danu do vremena utvrđivanja pokrića.
Ako se plaćanje obavlja u korist računa na kojem se sredstva vode u depozitu druge depozitne institucije, različite od platiteljeve, pored pokrića prema odredbama stavka 1. ovoga članka, istodobno mora postojati pokriće na računu depozitne institucije platitelja. Za gotovinske isplate na računu sudionika u Zavodu, pored uvjeta pokrića iz stavka 1. ovoga članka, mora biti osigurano pokriće i na računu njegove depozitne institucije.«
Članak 12.
Iza članka 25. dodaje se članak 25a. koji glasi:
»Članak 25a.
Ako se na kraju dnevne obrade podataka platnog prometa depozitna institucija koristila interventnim kreditom Hrvatske narodne banke, Zavod će idući radni dan započeti kontrolu primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovoga Zakona.
Zavod će provoditi kontrolu primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovoga Zakona i u slučaju ako depozitna institucija ima na računu evidentirane nenamirene obveze u smislu članka 33. stavka 4. ovoga Zakona.
Zavod provodi kontrolu primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovoga Zakona dok depozitna institucija ne vrati interventni kredit, odnosno dok ne namiri evidentirane nenamirene obveze na računu.
O korištenju i vraćanju interventnog kredita Hrvatska narodna banka izvještava Zavod.
Ako se zbog kontrole primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovoga Zakona ne mogu izvršiti zadana plaćanja, Zavod o tome izvještava Hrvatsku narodnu banku i dotičnu depozitnu instituciju.«
Članak 13.
Članak 26. mijenja se i glasi:
»Nalozi za prisilnu naplatu, nalozi za plaćanje zakonskih obveza ili javnih prihoda i nalozi vjerovnika na osnovi vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja izvršavaju se iz sredstava sudionika koja se vode na njegovim računima kod svih ovlaštenih organizacija, ako zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona nije drukčije određeno.
U nedostatku sredstava za izvršenje plaćanja iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti, nalog se izvršava djelomično do visine raspoloživih sredstava.
Način i postupak izvršenja naloga za plaćanje iz ovoga članka propisuje Hrvatska narodna banka.«
Članak 14.
U članku 27. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Ovlaštena organizacija, koja vodi račun sudionika, izvršava rješenje inspektora Financijske policije kojim je sudioniku naloženo plaćanje javnih prihoda.«
Članak 15.
Članak 29. mijenja se i glasi:
»Sudionici su dužni za svoja novčana sredstva koja se evidentiraju na računima kod Zavoda, odrediti jednu ili više depozitnih institucija kod kojih će se ta sredstva uključivati kao depozit po viđenju i s tim depozitnim institucijama zaključiti ugovor o depozitu. Sredstva na jednom računu uključuju se u depozit jedne depozitne institucije.
Sudionik može u Zavodu otvoriti više računa za redovno poslovanje i sredstva na tim računima vode se u depozitu različitih depozitnih institucija.
Novčana sredstva na računima depozitara i depoziti utvrđeni zakonom dnevno se uključuju kao depozit po viđenju Hrvatske narodne banke.
Hrvatska narodna banka može, na temelju posebnog ugovora, uključivati u svoj depozit i sredstva na pojedinim računima za naplatu prihoda izvanproračunskih fondova na razini države.«
Članak 16.
Članci 30. i 31. brišu se.
Članak 17.
Članak 33. mijenja se i glasi:
»Ovlaštena organizacija dužna je naloge za plaćanje primljene od sudionika i drugih ovlaštenih organizacija izvršiti idući radni dan od dana primitka, ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga Zakona.
Izuzetno od stavka 1. ovoga članka, ovlaštena organizacija dužna je naloge za plaćanje koje daju Hrvatska narodna banka, depozitne institucije, državni proračun i korisnici sredstava državnog proračuna, sudionici za plaćanje između deponenata iste depozitne institucije kao i naloge koje Hrvatska narodna banka svojom odlukom utvrdi s visokim prioritetom izvršiti istoga radnog dana kada ih je primila, ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga Zakona. Isti radni dan izvršavaju se i nalozi za uključenje sredstava iz članka 29. ovoga Zakona.
Ovlaštena organizacija dužna je primljene naloge za plaćanje koji se odnose na sudionike čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije predati Zavodu odmah, a najkasnije idućeg radnog dana, osim naloga koji se izvršavaju putem Hrvatskog sustava velikih plaćanja.
Nalozi za plaćanje koji nisu izvršeni, zbog neispunjavanja uvjeta iz članka 25. ovoga Zakona, evidentiraju se u ovlaštenoj organizaciji prema vremenskom redoslijedu primitka i tim redom se izvršavaju čim se ispune uvjeti iz ovoga Zakona, ako zakonom nije drukčije određeno, ili se vraćaju nalogodavatelju na njegov zahtjev.
Izuzetno od odredbi stavka 4. ovoga članka, danom stupanja na snagu odluke u imenovanju privremenog upravitelja u skladu s odredbama Zakona o bankama, na teret računa banke ne mogu se izvršavati nalozi za plaćanje osim naloga koje je izdao privremeni upravitelj.
Ako je zbog ograničenja iz odredbi članka 25. stavka 2. i članka 25a. ovoga Zakona moguće izvršiti samo dio naloga za plaćanje, ovlaštena organizacija izvještava o tome dotičnu depozitnu instituciju, koja u dogovoru sa svojim deponentima određuje redoslijed izvršenja i o tome izvještava nadležnu ovlaštenu organizaciju.
Subota se, u smislu odredbi ovoga članka, ne smatra radnim danom.«
Članak 18.
U članku 36. stavku 1. iza točke 6. dodaju se točke 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. koje glase:
»7) sadržaj i način vođenja registra računa kod ovlaštenih organizacija,
8) sadržaj vodećeg broja depozitne institucije,
9) konstrukciju računa u depozitnoj instituciji,
10) sadržaj naloga za plaćanje te vrste i sadržaj obrazaca platnog prometa za plaćanje preko računa u depozitnim institucijama,
11) naloge za plaćanje s visokim prioritetom,
12) izvršenje naloga za plaćanje iz sredstava na računima platitelja koji se vode u različitim ovlaštenim organizacijama,
13) izvršenje naloga za plaćanje putem Hrvatskog sustava velikih plaćanja,
14) izvršenje naloga za plaćanje putem Nacionalnoga klirinškog sustava.«
Članak 19.
Članak 38. mijenja se i glasi:
»Glavni direktor Zavoda propisuje:

 1. plan računa i evidencije o obavljenom platnom prometu u Zavodu,
 2. oblik, sadržaj i uporabu obrazaca platnog prometa za plaćanje preko računa u Zavodu,
 3. način rada u računalno-komunikacijskoj mreži, uvjete i način međusobnog povezivanja korisnika mreže,
 4. podatke o novčanim tokovima na računima sudionika u platnom prometu koje moraju osiguravati ovlaštene organizacije i rokove za dostavu podataka Zavodu.«

Članak 20.
U članku 54. stavku 1. riječi: »od 3.000.000 do 10.000.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »od 3.000,00 do 10.000,00 kuna«, a iza riječi: »pravna osoba« dodaju se riječi: »i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost«.
Točka 2. mijenja se i glasi:
»2. ako obveze namiri asignacijom, cesijom i preuzimanjem duga protivno ovome Zakonu (članak 21. stavak 1.) i ako neposredno namirene novčane obveze ne evidentira preko računa kod ovlaštene organizacije (članak 21. stavak 2.)«
U stavku 2. riječi: »od 100.000 do 500.000 hrvatskih dinara« zamjenjuju se riječima: »od 100,00 do 500,00 kuna«.
Članak 21.
Članak 55. mijenja se i glasi:
»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za privredni prijestup:
a) sudionik – pravna osoba i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost:

 1. ako novčana sredstva ne vodi na računima kod ovlaštene organizacije i ako preko tih računa ne obavlja sva plaćanja (članak 6. stavak 1.),
 2. ako obavlja plaćanje gotovim novcem protivno odluci Hrvatske narodne banke (članak 6. stavak 2.),
 3. ako o dospijeću zakonskih obveza ili javnih prihoda ne podnese naloge za plaćanje tih obveza neovisno o raspoloživim sredstvima na računima kod ovlaštene organizacije (članak 58. stavak 1.),

b) ovlaštena organizacija:

 1. ako sudioniku u platnom prometu otvori račune protivno odredbi članka 13. ovoga Zakona,
 2. ako izvrši nalog za plaćanje za koji nema pokrića (članak 25.),
 3. ako ne izvrši naloge za plaćanje na način određen u članku 26. ovoga Zakona,
 4. ako na temelju rješenja organa za naplatu javnih prihoda ne ispostavi naloge za naplatu pojedinih vrsta javnih prihoda i ne izvrši ih po propisanom redoslijedu iz sredstava na računima dužnika (članak 27. stavak 1.),
 5. ako sudioniku odmah ili u ugovorenom roku ne stavi na raspolaganje izvještaj o plaćanjima (članak 32.),
 6. ako nalog za plaćanje izvrši suprotno odredbi članka 33. i članka 56c. ovoga Zakona.
 7. ako primljeni nalog za plaćanje koji se odnosi na sudionika čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije ne preda zavodu u roku (članak 33. stavak 3. i članak 56c. stavak 2.),
 8. ako ne vodi evidencije o izvršenim plaćanjima na propisan način (članak 35.),
 9. ako se ne drži propisa donesenih na osnovi članka 36. i 38. ovoga Zakona,
 10. ako provede naloge za plaćanje protivno propisanoj namjeni ili ograničenju (članak 60.),
 11. ako provede naloge za plaćanje bez istodobne naplate zakonskih obveza ili javnih prihoda (članak 61.),
 12. ako na traženje tijela nadležnih za porezni odnosno financijski nadzor ne dostavi podatke o plaćanjima s računa sudionika – pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost (članak 5. stavak 6.),

c) banka:
1. ako obavlja platni promet bez odobrenja Hrvatske narodne banke (članak 5. stavak 2.),
d) Zavod:

 1. ako izvrši nalog za neposredno plaćanje s računa za naplatu javnih prihoda suprotno zakonu (članak 14. stavak 2.),
 2. ako ne postupi po odredbi članka 29. ovoga Zakona,
 3. ako ne ispostavi i ne izvrši nalog za uplatu javnih prihoda po odredbi članka 59. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom od 4.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za privredni prijestup ovlaštena organizacija ako ne izvrši rješenje inspektora Financijske policije (članak 27. stavak 2.).
Za radnje navedene u stavku 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba sudionika, ovlaštene organizacije, banke i Zavoda novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna.
Za radnje navedene u stavku 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštene organizacije novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna.
Članak 22.
Iz članka 56. dodaju se članci 56a., 56b. i 56c. koji glase:
»Članak 56a.
Hrvatska narodna banka će svojom odlukom propisati datum prijenosa računa pojedinih banaka i štedionica iz Zavoda u Hrvatsku narodnu banku i datum početka rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja.
Banke i štedionice dužne su osposobiti se za sudjelovanje u Hrvatskom sustavu velikih plaćanja do 30. lipnja 2002.
Zavod će voditi račune banaka i štedionica do njihovog prijenosa u Hrvatsku narodnu banku.
Hrvatska narodna banka će svojom odlukom propisati datum početka rada Nacionalnog klirinškog sustava.
Banke, štedionice i Hrvatska narodna banka dužne su uključiti se u rad s Nacionalnim klirinškim sustavom, radi izvršenja plaćanja tim putem, u roku 6 mjeseci od početka rada Nacionalnoga klirinškog sustava.
Do uključenja u rad s Nacionalnim klirinškim sustavom banke, štedionice i Hrvatska narodna banka dostavljaju naloge za plaćanje na obračun u Nacionalni klirinški sustav putem Zavoda.
Članak 56b.
Odredbe članka 25a. i članka 33. ovoga Zakona primjenjuju se do dana početka rada Nacionalnoga klirinškog sustava.
Članak 56c.
Ovlaštena organizacija dužna je naloge za plaćanje primljene od sudionika i drugih ovlaštenih organizacija izvršiti istog radnog dana kada ih je primila, ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga Zakona.
Ovlaštena organizacija dužna je primljene naloge za plaćanje koji se odnose na sudionike čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije predati Zavodu odmah, a najkasnije idućeg radnog dana, osim naloga koji se izvršavaju putem Hrvatskog sustava velikih plaćanja i putem Nacionalnoga klirinškog sustava.
Nalozi za plaćanje koji nisu izvršeni, zbog neispunjavanja uvjeta iz članka 25. ovoga Zakona evidentiraju se u ovlaštenoj organizaciji prema vremenskom redoslijedu primitka i tim redom se izvršavaju čim se ispune uvjeti iz ovoga Zakona, ako zakonom nije drukčije određeno ili se vraćaju nalogodavatelju na njegov zahtjev.
Izuzetno od odredbi stavka 3. ovog članka danom stupanja na snagu odluke o imenovanju privremenog upravitelja u skladu s odredbama Zakona o bankama, na teret računa banke ne mogu se izvršavati nalozi za plaćanje osim naloga koje je izdao privremeni upravitelj.
Subota se, u smislu odredbi ovoga članka, ne smatra radnim danom.
Odredbe ovoga članka Zakona primjenjuju se od dana početka rada Nacionalnoga klirinškog sustava.«
Članak 23.
U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost dužne su o dospijeću zakonskih obveza ili javnih prihoda podnijeti naloge za plaćanje tih obveza ovlaštenoj organizaciji u kojoj vode račune, neovisno o raspoloživim sredstvima na računima.«
Članak 24.
Članak 61. mijenja se i glasi:
»Ovlaštena organizacija neće provesti naloge za plaćanje uz koje se istodobno moraju platiti zakonske obveze ili javni prihod ako prethodno nisu plaćene te obveze.
Ovlaštena organizacija iz prethodnog stavka obavlja kontrolu točnosti obračuna i uplata doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće.
Ako pravna osoba i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost ne isplaćuje plaću, dužna je podnijeti ovlaštenoj organizaciji naloge za uplatu doprinosa u rokovima utvrđenim posebnim propisima.
Ukoliko pravna osoba i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost iz prethodnog stavka ne podnese naloge za uplatu doprinosa, ovlaštena organizacija dužna je izvršiti obračun i naplatu s računa te pravne osobe i fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost i to doprinos za zdravstveno osiguranje na temelju broja zaposlenih prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje na osnovi broja zaposlenih prema evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Nalozi za uplatu doprinosa iz ovoga članka izvršavaju se prije evidentiranih neizvršenih naloga iz članka 33. stavka 4. i članka 56c. stavka 3. ovoga Zakona.
Pravne osobe koje isplaćuju dividende ili akontacije dividendi odnosno dobit ili akontaciju dobiti, dužne su pri davanju naloga za isplatu dividende odnosno dobiti podnijeti ovlaštenoj organizaciji potvrde Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da su u cijelosti podmirile obveze uplate poreza, prireza i doprinosa. Ukoliko pravne osobe ne podnesu navedene potvrde, neće se provesti nalozi za isplatu dividende odnosno dobiti.
Pravna osoba koja nije podmirila obveze uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao i poreze, ne može davati pozajmice ili dotacije sindikalnim podružnicama odnosno stožerima.«
Članak 25.
Iza članka 61. dodaje se članak 61a. koji glasi:
»Članak 61a.
Izuzetno od odredbi članka 33. stavka 4., članka 56c. stavka 3. i članka 61. stavka 5. ovoga Zakona, ovlaštena organizacija izvršava naloge za plaćanje sudionika iz sredstava dobivenih na osnovi rješenja Vlade Republike Hrvatske prije svih drugih nepodmirenih obveza sudionika«.
Članak 26.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 450-08/00-01/01
Zagreb, 28. rujna 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti