POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna datoteka - popis znanstvenih podataka - aneks sporazumu od ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
686
Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 23. ožujka 2000., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2000. GODINU HRVATSKIH VODA
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskim vodama i to na:
- ukupne prihode u iznosu od 1.351.694.000 kuna.
- ukupne rashode u iznosu od 1.488.694.000 kuna.
- deficit u iznosu od 137.000.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 137.000.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, Ino banaka, HBOR-a i domaće poslovne banke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 400-06/00-01/01
Zagreb, 23. ožujka 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.
PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 2000. GODINU
HRVATSKIH VODA
- u kunama -
1 Plan za 2000.
_______________
2

PRIHODI
1. Izvorni prihodi 803.000.000
1.1. Naknada za korištenje voda 260.000.000
1.2. Naknada za zaštitu voda 230.000.000
1.3. Naknada za vađenje pijeska, šljunka
i kamena 3.000.000

  1. Slivna vodna naknada 310.000.000
  2. Prihod iz Državnog proračuna 388.694.000
  3. Sredstva za vodni doprinos 277.000.000
  4. Obnavljanje vodnih građevina za

zaštitu od poplava na državnim
vodama 5.000.000
2.3. Kapitalni transfer 106.694.000
2.3.1. Učešće u povlačenju zajma za
obnovu Istočne Slavonije, Baranje
i Zapadnog Srijema 31.694.000
2.3.2. Financiranje vodnogospodarskih
projekata 75.000.000
3. Ostali prihodi 160.000.000
UKUPNI PRIHODI 1.351.694.000
IZDACI
1. Tekuće tehničko i gosp. održavanje
vodotokova i vodnih građevina 615.000.000
1.1. Održavanje zaštitnih vodnogospod.
objekata na državnim vodama
(objekti zaštite od poplava) 290.000.000
1.2. Rekonstr. vodnih građevina za zaštitu
od poplava na državnim vodama 5.000.000
1.3. Uređenje i održavanje lokalnih voda
i hidromelioracijskih sustava na
slivnim područjima 210.000.000
1.4. Studijsko-razvojni i znanstveno-istra-
živački poslovi 50.000.000
1.5. Preventivna zaštita voda i mora
od zagađiv. 20.000.000
1.6. Hitne intervencije u području
vodnog gosp. 15.000.000
1.7. Ostali izdaci pri upravljanju vodama 25.000.000


1 Plan za 2000.
_______________
2

1. Financiranje programa radova 694.694.000
1.1. Objekti zaštite od štetnog djelovanja
voda na državnim vodama (zaštita
od poplava) 6.000.000
1.2. Obnova i razvitak vodoopskrbe 341.694.000
1.3. Zaštita voda i mora od zagađivanja 145.000.000
1.4. Projekt obnove Istočne Slavonije,
Baranje i Zapadnog Srijema
(zajam IBRD-a 4351 HR) 127.000.000
1.5. Ulaganja u idejne i glavne projekte
u području vodnog gospodarstva 50.000.000
1.6. Ulaganja u materijalnu i
nematerijalnu imovinu (imovinsko
prav. poslovi i osnovna sredstva) 25.000.000
3. Plaće, naknade i doprinosi 86.000.000
4. Materijalni troškovi 50.000.000
5. Ostali izdaci 43.000.000
UKUPNI IZDACI 1.488.694.000
SUFICIT/DEFICIT -137.000.000
FINANCIRANJE 137.000.000
ZADUŽIVANJE 294.000.000

  1. Svjetska banka za obnovu i razvoj 40.000.000
  2. Ino banke 64.000.000
  3. HBOR 120.000.000
  4. Domaće poslovne banke 70.000.000

OTPLATE 157.000.000


KONSOLIDIRANI PLAN PRIHODA I IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA ZA 2000. GODINU
- u kunama -
1 Plan
za 2000.
2 % od BDP
(2/BDP
'00)
3
I. UKUPNI PRIHODI I
POTPORE 71.213.190.723 46,90
Državni proračun 47.030.109.723 30,98
Izvanproračunski fondovi 24.183.081.000 15,93
1. Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje 12.906.983.000 8,50
2. Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje 9.488.551.000 6,25
3. Hrvatski zavod za zapošljavanje 823.047.000 0,54
4. Sredstva doplatka za djecu 1.500.000 0,00
5. Hrvatske vode 963.000.000 0,63
II. UKUPNI IZDACI 73.613.381.000 48,48
Državni proračun 37.192.029.000 24,50
Izvanproračunski fondovi 36.421.352.000 23,99
1. Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje 20.726.676.000 13,65
2. Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje 11.962.145.000 7,88
3. Hrvatski zavod za zapošljavanje 1.124.437.000 0,74
4. Sredstva doplatka za djecu 1.133.500.000 0,75
5. Hrvatske vode 1.474.594.000 0,97
III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK -2.400.190.277 -1,58
Državni proračun 9.838.080.723 6,48
Izvanproračunski fondovi -12.238.271.000 -8,06
1. Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje -7.819.693.000 -5,15
2. Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje -2.473.594.000 -1,63
3. Hrvatski zavod za zapošljavanje -301.390.000 -0,20
4. Sredstva doplatka za djecu -1.132.000.000 -0,75
5. Hrvatske vode -511.594.000 -0,34


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti