POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - urednički tekst - popis pravnih dopune - lista otrova koji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA
2319
Na temelju čl. 75. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« 35/95 – pročišćeni tekst) i točke IX Odluke o načinu izračunavanja kapitala banke (»Narodne novine« br. 32/99, 101/00) guverner Hrvatske narodne banke donosi
UPUTU
ZA JEDINSTVENU PRIMJENU ODLUKE O NAČINU IZRAČUNAVANJA KAPITALA BANKE
OPĆE ODREDBE
Ovom Uputom propisuje se način jedinstvene primjene Odluke o načinu izračunavanja kapitala banke Š(»Narodne novine« br. 32/99, 101/00) - u daljnjem tekstu Odlukaš.
Izvješće u smislu ove Odluke dostavlja se na obrascu Jamstveni kapital (obrazac JK1) koji se daje u prilogu ove Upute i njezin je sastavni dio. Banke dostavljaju obrazac na papiru i na magnetskom mediju. Obrazac na magnetskom mediju dostavlja se sukladno Uputi za dostavljanje izvješća za nadzor banaka na magnetskom mediju.
Banke su dužne Hrvatskoj narodnoj banci (u daljnjem tekstu HNB) dostavljati izračun jamstvenog kapitala na nekonsolidiranoj i konsolidiranoj osnovi na propisanom obrascu i u rokovima utvrđenim u točki IX Odluke.
U zaglavlje obrasca pod “naziv banke” u nekonsolidiranom izvještaju - navesti puno ili skraćeno ime banke, a u konsolidiranom izvještaju navesti naziv grupe. Pod “MBR banke” u nekonsolidiranom izvještaju navesti jedinstveni matični broj banke koji određuje Državni zavod za statistiku, a u konsolidiranom izvještaju navesti matični broj banke matice. Pod “oznaka izvješća” navesti “NP” za nekonsolidirano privremeno izvješće, “NR” za nekonsolidirano revidirano izvješće te “KR” za konsolidirano revidirano izvješće. Pod “datum” navesti posljednji dan izvještajnog tromjesečja.
Utvrđena visina jamstvenog kapitala za određeno vremensko razdoblje služi za izračun svih omjera i koeficijenata koji se utvrđuju za to izvještajno razdoblje.
Obrazac prikazuje izračun temeljnog Š(temeljni kapital je u smislu ove Odluke definiran sukladno članku 31. Zakona o bankama i razlikuje se od definicije temeljnog kapitala utvrđene u Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93, 34/99)š, dopunskog (samo onaj dio dopunskog koji je podoban za uključivanje u izračun jamstvenog kapitala) i jamstvenog kapitala. Podijeljen je u tri dijela. Prvi dio prikazuje temeljni kapital, odnosno stavke koje se uključuju u temeljni kapital i odbitne stavke od temeljnog kapitala. Drugi dio prikazuje dopunski kapital, odnosno stavke koje se uključuju u dopunski kapital i odbitne stavke od dopunskog kapitala. Treći dio prikazuje odbitke od bruto jamstvenog kapitala.
Upute za pojedine stavke
I/A Temeljni kapital
1. Uplaćene obične dionice - Navesti nominalnu vrijednost uplaćenih običnih dionica, uključujući i eventualni višak (kapitalna dobit) ostvaren prilikom emisije običnih dionica (višak rezultira iz razlike između ostvarene prodajne cijene i nominalne vrijednosti obične dionice).
Navesti salda sljedećih konta: 9000, 9050, 9060, 9062, 90710.
2. Uplaćene povlaštene dionice (osim kumulativnih povlaštenih dionica) - Navesti nominalnu vrijednost uplaćenih povlaštenih dionica osim kumulativnih povlaštenih dionica banke, uključujući i eventualni višak (kapitalna dobit) ostvaren prilikom emisije povlaštenih dionica (višak rezultira iz razlike između ostvarene prodajne cijene i nominalne vrijednosti povlaštenih dionica).
Ovdje također uključiti i kapitalnu dobit ostvarenu prilikom emisije kumulativnih povlaštenih dionica.
Navesti salda sljedećih konta: dio 9001, dio 9051, dio 9061, dio 9063, 90711.
3. Rezerve formirane na teret dobiti nakon oporezivanja - Uključiti sve rezerve banke koje su formirane na teret dobiti nakon oporezivanja. Te rezerve su:
a) Zakonske rezerve - regulirane Zakonom o trgovačkim društvima (članak 222.), te Zakonom o bankama (članak 50.). Navesti stanje konta 930.
b) Statutarne rezerve - rezerve koje utvrđuje sama banka svojim statutom. Navesti stanje konta 931.
c) Ostale rezerve - regulirane Zakonom o trgovačkim društvima (članak 220). Navesti stanje konta 935.
4. Zadržana dobit - Navesti zadržanu dobit prethodnih godina. Iskazuje se onaj dio zadržane dobiti koji je potvrdila glavna skupština banke, koji je prikazan u bilanci te koji ne uključuje rezerviranja za buduće obveze.
Navesti stanje odnosno dio stanja konta 950.
5. Dobit tekuće godine – Kod izračuna kapitala tijekom, odnosno na kraju godine na temelju privremenih izvještaja, dobit tekuće godine može se priznati kao dio temeljnog kapitala sukladno članku 32. stavka 1. Zakona o bankama ako je glavna skupština banke odlučila da će se ova dobit rasporediti u rezerve, zadržanu dobit ili u dionički kapital (osim u kumulativne povlaštene dionice) u ostvarenom ili manjem iznosu i ako je ista dobit prihvaćena od strane Hrvatske narodne banke.
Pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti iz prethodnog stavka, kod izračuna kapitala u tijeku godine navesti pozitivnu razliku (odnosno dio razlike) prihoda i rashoda iskazanih na računima skupine 6 prema Kontnom planu za banke, a kod izračuna kapitala na kraju godine prema nerevidiranim financijskim izvještajima navesti stanje (odnosno dio stanja) konta 952.
Kod izračuna kapitala na kraju godine prema revidiranim financijskim izvještajima koje je usvojila glavna skupština banke (u daljnjem tekstu “revidirani financijski izvještaji”), također navesti stanje odnosno dio stanja konta 952, sukladno odluci glavne skupštine o rasporedu dobiti.
6. Kapitalna dobit - Navesti dobit od trgovanja vlastitim dionicama. Banka može prodati svoje dionice po cijeni većoj od troška ulaganja. Razlika između prodajne vrijednosti i troška ulaganja evidentira se kao kapitalna dobit.
Navesti potražno stanje konta 9070.
7. Rezerve za vlastite dionice - Navesti rezerve formirane za stjecanje vlastitih dionica (čl. 233. Zakona o trgovačkim društvima), kao i za dionice koje se smatraju vlastitima (čl. 237. i 238. Zakona o trgovačkim društvima). Dakle, ovdje se iskazuju ukupne formirane rezerve za vlastite dionice koje je banka sama otkupila, koje je stekla putem treće osobe (navedene u čl. 237. Zakona o trgovačkim društvima), odnosno koje ima u zalogu bilo izravno ili neizravno putem trećih osoba također navedenih u čl. 237. Zakona o trgovačkim društvima.
Navesti stanje konta 932 uključujući rezerve za dionice koje banka drži posredno.
Rezerve za vlastite dionice formiraju se u visini troška ulaganja.
8. Bruto temeljni kapital – Navesti zbroj stavki od 101 do 107.
I/B Odbici
9. Gubici proteklih godina – Navesti s pozitivnim pred-znakom iznos gubitaka iz prethodnih godina. Navesti stanje konta 951 i dugovno stanje konta 954.
10. Gubitak tekuće godine – Navesti s pozitivnim predznakom iznos gubitka izračunatog na osnovi privremenih izvještaja sastavljenih u tijeku godine.
Kod izračuna kapitala u tijeku godine navesti razliku prihoda i rashoda (samo ako je negativna) iskazanih na računima skupine 6 prema Kontnom planu za banke. Kod izračuna kapitala na kraju godine prema privremenim i prema revidiranim izvještajima navesti stanje konta 953.
11. Kapitalni gubitak ostvaren na osnovi kupnje i prodaje vlastitih dionica.
Navesti dugovno stanje konta 9070.
12. Nematerijalna imovina - Nematerijalnu imovinu općenito čine svi oblici imovine koji nemaju fizički oblik i karakterizira je neizvjesnost u pogledu budućih koristi. Nematerijalna imovina, u smislu Odluke, uključuje goodwill, licence, patente i zaštitine znakove.
Programska podrška (eng. software) ili programska podrška u razvoju ne uključuje se u nematerijalnu imovinu kod izračuna jamstvenog kapitala.
Navesti stanja konta 011 i dio 013.
13. Stečene vlastite dionice - Navesti vlastite dionice (osim kumulativnih povlaštenih dionica) koje je banka neposredno ili posredno stekla.
Pod stečenim vlastitim dionicama podrazumijevaju se: (a) neposredno ili posredno otkupljene vlastite dionice, kao i (b) vlastite dionice koje banka neposredno ili posredno drži u zalogu.
Pod posrednim stjecanjem vlastitih dionica smatra se stjecanje dionica putem osoba navedenih u čl. 237. Zakona o trgovačkim društvima.
Navesti stanja sljedećih konta: 090, dio 091 te vlastite dionice (osim kumulativnih povlaštenih dionica) koje banka drži posredno. Vlastite dionice se iskazuju prema trošku ulaganja.
14. Neotplaćeni iznos kredita koji je banka, neposredno ili posredno, odobrila za kupnju dionica banke, odnosno iznos izdanih jamstava za takve kredite. Pod kreditom se podrazumijevaju i drugi pravni poslovi koji su po svojoj gospodarskoj namjeni jednaki kreditu. Ovdje se ne uključuju neotplaćeni iznosi kredita odobrenih za kupnju kumulativnih povlaštenih dionica banke.
Ukoliko su za ovakve kredite formirane posebne rezerve za identificirane gubitke, odbitnu stavku predstavlja neto iznos kredita (umanjen za te posebne rezerve).
15. Ukupni odbici od temeljnog kapitala – Navesti zbroj stavki od 109 do 114.
I Temeljni kapital - Bruto temeljni kapital umanjiti za odbitne stavke temeljnog kapitala tj. iznos naveden u stavki 108 umanjiti za iznos stavke 115.
II/A Dopunski kapital
16. Uplaćene kumulativne povlaštene dionice - Navesti nominalnu vrijednost uplaćenih kumulativnih povlaštenih dionica.
Navesti salda sljedećih konta: dio 9001, dio 9051, dio 9061, dio 9063.
17. Posebne rezerve za neidentificirane gubitke - Banke su dužne formirati posebne rezerve za neidentificirane gubitke u visini od najmanje jedan posto iznosa svih potraživanja klasificiranih u skupinu A, osim za potraživanja od HNB, Republike Hrvatske i vladinih agencija za koje je osigurano plaćanje u proračunu Republike Hrvatske.
Navesti stanje konta 929.
18. Hibridni instrumenti - Hibridni instrumenti imaju određene značajke obveza i određene značajke kapitala. Ovi instrumenti, neovisno o njihovu obliku odnosno nazivu, moraju ispunjavati uvjete propisane točkom V Odluke.
Ovi instrumenti se uključuju u dopunski kapital kod izračuna jamstvenog kapitala u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća duži od jedne godine. Izdani hibridni instrumenti s preostalim rokom dospijeća kraćim od jedne godine ne uključuju se u dopunski kapital i ne iskazuju u obrascu JK1.
Hibridni instrumenti kod kojih je ugovoren obročni povrat (otplata) sredstava, mogu se uključiti u dopunski kapital pod uvjetom da prva rata ne dospijeva u roku koji je kraći od pet godina od dana uplate.
Ukoliko je banka prodala ove vrijednosne papire uz diskont u izračun dopunskog kapitala priznaje se nominalna vrijednost umanjena za iznos diskonta.
Sukladno Odluci sredstva prikupljena hibridnim instrumentima stoje na raspolaganju banci za pokriće gubitka iz tekućeg poslovanja, odnosno pod određenim uvjetima banka je dužna ove instrumente pretvoriti u dionice banke. Redoslijed i kriterije temeljem kojih će pokriti gubitak na teret hibridnih instrumenata, odnosno obaviti pretvaranje ovih instrumenata u dionice, banka utvrđuje svojim internim aktom.
Pod gubitkom iz tekućeg poslovanja smatra se gubitak po godišnjem obračunu prethodnih godina.
Navesti stanja konta 9200, 9210, 9220, te stanja konta 9203, 9204, 9213, 9214, 9223, 9224.
19. Podređeni instrumenti – Podređeni instrumenti koji se uključuju u izračun jamstvenog kapitala banke, neovisno o njihovu obliku odnosno nazivu, moraju ispuniti uvjete iz točke VI Odluke.
Sukladno točki VII Odluke ovi instrumenti uključuju se u izračun jamstvenog kapitala:
a) u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko pet godina;
b) u 80 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko četiri do pet godina;
c) u 60 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko tri do četiri godine;
d) u 40 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko dvije do tri godine;
e) u 20 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko jedne do dvije godine.
Izdani podređeni instrumenti s preostalim rokom dospijeća kraćim od jedne godine ne uključuju se u dopunski kapital i ne iskazuju se u obrascu JK1.
Podređeni instrumenti kod kojih je ugovoren obročni povrat (otplata) sredstava, mogu se uključiti u dopunski kapital pod uvjetom da prva rata ne dospijeva u roku koji je kraći od pet godina od dana uplate.
Ukoliko je banka izdala vrijednosne papire kao podređene instrumente, diskont po takvim vrijednosnim papirima uključuje se u izračun dopunskog kapitala sukladno točki II/A pod 18. ove Upute.
Navesti stanja konta 9230, 9240, 9250, te stanja konta 9233, 9234, 9243, 9244, 9253, 9254.
20. Bruto dopunski kapital - Navesti zbroj stavki od 117 do 120.
II/B Odbici
21. Stečene vlastite kumulativne povlaštene dionice - Navesti vlastite kumulativne povlaštene dionice koje je banka neposredno ili posredno stekla.
Pod stečenim vlastitim dionicama podrazumijevaju se: (a) neposredno ili posredno otkupljene vlastite dionice, kao i (b) vlastite dionice koje banka neposredno ili posredno drži u zalogu.
Pod posrednim stjecanjem vlastitih dionica smatra se stjecanje dionica putem osoba navedenih u čl. 237. Zakona o trgovačkim društvima.
Navesti dio stanja konta 091 te vlastite kumulativne povlaštene dionice koje banka drži posredno. Stečene vlastite dionice se iskazuju prema trošku ulaganja.
22. Posebne rezerve za neidentificirane gubitke koje se ne uključuju u dopunski kapital – Navesti iznos posebnih rezervi za neidentificirane gubitke koji prelazi 1,50 posto ponderirane aktive iskazane u obrascu AK1 stavka 103.
23. Podređeni instrumenti koji se ne uključuju u dopunski kapital - Navesti iznos podređenih instrumenata sukladno točkama VI i VII Odluke koji prelazi 50 posto temeljnog kapitala banke.
24. Potraživanja i potencijalne obveze osigurane hibridnim i podređenim instrumentima banke - Navesti iznos potraživanja i/ili potencijalnih obveza koji su osigurani podređenim i hibridnim instrumentima banke ali najviše do iznosa u kojem se ti instrumenti uključuju u jamstveni kapital banke.
25. Neotplaćeni iznos kredita koji je banka, neposredno ili posredno, odobrila za kupnju kumulativnih povlaštenih dionica banke, odnosno iznos izdanih jamstava za takve kredite. Pod kreditom se podrazumijevaju i drugi pravni poslovi koji su po svojoj gospodarskoj namjeni jednaki kreditu.
Ukoliko su za ovakve kredite formirane posebne rezerve za identificirane gubitke, odbitnu stavku predstavlja neto iznos kredita (umanjen za posebne rezerve).
26. Ukupni odbici od dopunskog kapitala - Navesti zbroj stavki od 122 do 126.
II/C Ukupni dopunski kapital
– Navesti bruto dopunski kapital umanjen za odbitne stavke od dopunskog kapitala, tj. stavka 121 minus stavka 127.
II Dopunski kapital koji se uključuje u jamstveni kapital – Maksimalni iznos dopunskog kapitala koji se uključuje u jamstveni kapital jednak je iznosu temeljnog kapitala.
III/A Bruto jamstveni kapital
– Navesti zbroj temeljnog kapitala i dopunskog kapitala koji se uključuje u jamstveni kapital, tj. zbroj stavki 116 i 129.
III/B Odbici od bruto jamstvenog kapitala
– Navesti u odgovarajućoj stavki sljedeća potraživanja i potencijalne obveze u neto iznosu (nakon umanjenja za posebne rezerve za identificirane gubitke po tim stavkama):
27. Izravna i neizravna ulaganja banke u dionice i druge financijske instrumente koji se uključuju u jamstveni kapital druge domaće banke.
Pod neizravnim ulaganjima banke smatraju se ulaganja podružnica1 - pravnih osoba nad kojima banka ima kontrolu u dionice i druge financijske instrumente koji se uključuju u jamstveni kapital druge banke.
Smatra se da kontrola postoji kada banka posjeduje, izravno ili neizravno, više od 50 posto glasačkih prava u nekom društvu. Kontrola postoji i ako banka posjeduje 50 posto ili manje glasačkih prava u društvu, kada je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
a) kontrola nad više od 50 posto glasačkih prava uspostavljena na temelju sporazuma s drugim imateljima prava glasa,
b) pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama društva na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma,
c) pravo da imenuje ili razriješi dužnosti većinu članova uprave, nadzornog odbora ili odgovarajućeg upravljačkog tijela društva, ili
d) moć da usmjeri većinu glasova na sastancima uprave, nadzornog odbora ili odgovarajućeg upravljačkog tijela društva.
Kod utvrđivanja ukupnog glasačkog prava koje banka ima u podružnici, u cilju utvrđivanja postojanja kontrole nad podružnicom, glasačka prava koja u podružnici ima neka druga podružnica banke (izravno ili neizravno), dodaju se glasačkim pravima banke stečenim izravno.
Na isti način utvrđuje se i iznos odbitne stavke od bruto jamstvenog kapitala banke. Konkretno, odbitnu stavku predstavljaju ukupna ulaganja banke i njenih podružnica u jamstveni kapital druge banke.
Kod utvrđivanja ukupnog glasačkog prava, odnosno iznosa odbitne stavke od bruto jamstvenog kapitala banke u obzir se uzimaju izravna i neizravna ulaganja preko podružnica koje nemaju status banke.
Sukladno navedenom, ulaganja podružnica koje imaju status banke u financijske instrumente koji se uključuju u jamstveni kapital druge banke ne predstavljaju odbitnu stavku od bruto jamstvenog kapitala banke matice, već umanjuju jamstveni kapital podružnice. Dakle, banka matica umanjuje svoj bruto jamstveni kapital za ona neizravna ulaganja u druge banke ostvarena preko svojih podružnica koje nemaju status banke.
Ulaganja u stambene štedionice osnovane sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (»Narodne novine« br. 109/97) ne predstavljaju odbitnu stavku od bruto jamstvenog kapitala.
U konsolidiranom financijskom izvještaju ova stavka modificira se na način da ju čine samo ulaganja grupe u dionice i druge financijske instrumente koji se uključuju u jamstveni kapital druge banke izvan grupe.
28. Potraživanja od pravnih osoba i potencijalne obveze prema pravnim osobama nad kojima banka ima izravno ili neizravno kontrolu, ako su ta potraživanja ili te potencijalne obveze uspostavljene uz uvjete koji su povoljniji od uobičajenih uvjeta banke, ili povoljniji od uvjeta na financijskim tržištima za usporedive poslove, ili ako uvjeti ne odgovaraju načelima sigurnog i stabilnog bankovnog poslovanja.
Pod kontrolom se smatra kako je navedeno pod točkom 27. ove Upute.
29. Potraživanja od pravnih osoba i potencijalne obveze prema pravnim osobama nad kojima izravno ili neizravno kontrolu imaju osobe iz članka 46. stavka 1. točke 1. do 4. Zakona o bankama, ako su ta potraživanja ili te potencijalne obveze uspostavljene uz uvjete koji su povoljniji od uobičajenih uvjeta banke, ili povoljniji od uvjeta na financijskim tržištima za usporedive poslove ili ako uvjeti ne odgovaraju načelima sigurnog i stabilnog bankovnog poslovanja;
Na pojam kontrole na odgovarajući način se primjenjuju odredbe točke 27. ove Upute koje se odnose na kontrolu.
30. Potraživanja od i potencijalne obveze prema osobama iz članka 46. stavka 1. točke 1. do 4. Zakona o bankama, neovisno o tome da li se odnose na trgovce pojedince ili fizičke osobe, ako su ta potraživanja ili te potencijalne obveze uspostavljene uz uvjete koji su povoljniji od uobičajenih uvjeta banke, ili povoljniji od uvjeta na financijskim tržištima za usporedive poslove, ili ako uvjeti ne odgovaraju načelima sigurnog i stabilnog bankovnog poslovanja.
31. Potraživanja i potencijalne obveze osigurane dionicama drugih banaka koje ne kotiraju na službenim burzama.
Stavke koje predstavljaju unutargrupne transakcije ne odbijaju se od bruto jamstvenog kapitala u konsolidiranom financijskom izvještaju budući da se eliminiraju u postupku konsolidacije.
Plasmani koje je banka odobrila iz sredstava međunarodnih financijskih institucija, kao i krediti u okviru Londonskog i Pariškog kluba ne predstavljaju odbitne stavke od bruto jamstvenog kapitala.
32. Ukupni odbici od bruto jamstvenog kapitala – Navesti zbroj stavki od 131 do 135.
III Jamstveni kapital – Navesti bruto jamstveni kapital umanjen za odbitne stavke bruto jamstvenog kapitala. Stavku 130 umanjiti za iznos stavke 136.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Danom početka primjene ove Upute prestaje važiti Uputa za primjenu Odluke o načinu izračunavanja kapitala banke (»Narodne novine« 36/99, 66/99).
Ova Uputa stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine. Izvješća koja sadrže podatke za razdoblje koje završava 31. prosinca 2000. godine, dostavljat će se prema Uputi i na obrascu koji su bili važeći u razdoblju na koje se podaci odnose (obrazac JAK - Jamstveni kapital).
O. br. 116-100/11-00/ŽR
Zagreb, 29. studenoga 2000.
Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Željko Rohatinski, v. r.


Hrvatska narodna banka Naziv banke:
Republika Hrvatska MBR banke:
Oznaka izvješća:
Obrazac: JK1 - Jamstveni kapital (1) Datum:
(u 000 kn)

SASTAVNI DIJELOVI KAPITALA

I/A.Temeljni kapital

  1. Uplaćene obične dionice 101
  2. Uplaćene povlaštene dionice (osim KPD) 102
  3. Rezerve formirane na teret dobiti nakon oporezivanja 103
  4. Zadržana dobit 104
  5. Dobit tekuće godine 105
  6. Kapitalna dobit 106
  7. Rezerve za vlastite dionice 107


8.Bruto temeljni kapital 108

I/B.Odbici
9.Gubici proteklih godina 109
10.Gubitak tekuće godine 110
11.Kapitalni gubitak 111
12.Goodwill, licence, patenti, zaštitni znakovi 112
13.Stečene vlastite dionice koje se uključuju u 113
temeljni kapital
14.Neotplaćeni iznos kredita kojim su kupljene dionice 114
banke koje se uključuju u TK banke te jamstva za takve kredite

15.Ukupni odbici od temeljnog kapitala 115

I Temeljni kapital (temeljni kapital minus odbici) 116

II/A.Dopunski kapital
16.Uplaćene kumulativne povlaštene dionice 117
17.Posebne rezerve za neidentificirane gubitke 118
18.Hibridni instrumenti 119
19.Podređeni instrumenti 120

20.Bruto dopunski kapital 121

II/B.Odbici
21.Stečene vlastite kumulativne povlaštene dionice 122
22.Posebne rezerve za neidentificirane gub. koje se ne uključuju 123
u dopunski kapital
23.Podređeni instrumenti koji se ne uključuju u dop. kapital 124
24.Potraživanja i potencijalne obveze osigurane hibridnim 125
ili podređenim instrumentima banke (do iznosa do koga
se ti instrumenti uključuju u dopunski kapital)
25.Neotplaćeni iznos kredita kojim su kupljene kum. pov. 126
dionice banke te jamstva za takve kredite

26.Ukupni odbici od dopunskog kapitala 127

II/CUkupni dopunski kapital (bruto dopunski kapital minus odbici) 128

II Dopunski kapital koji se uključuje u jamstveni kapital 129
(najviše 100% temeljnog kapitala )Hrvatska narodna banka Naziv banke:
Republika Hrvatska Oznaka banke:
Oznaka izvješća:
Obrazac: JK1 - Jamstveni kapital(2) Datum:


III/ABruto jamstveni kapital (temeljni kapital + 130
dopunski kapital koji se uključuje u jamstveni kapital)

III/BOdbici od bruto jamstvenog kapitala

27.Izravna i neizravna ulaganja u kapital banaka (točka VIII Odluke pod 1.)131

28.Potraživanja od i potencijalne obveze prema pravnim osobama koje su izravno ili132
neizravno pod kontrolom banke (točka VIII Odluke pod 2.)

29.Potraživanja od i potencijalne obveze prema pravnim osobama nad kojima133
kontrolu imaju osobe iz članka 46. stavka 1. točke 1. do 4. Zakona
o bankama (točka VIII Odluke pod 3.)

30.Potraživanja i potencijalne obveze prema osobama iz članka 46. stavka 1. 134
točke 1. do 4. Zakona o bankama (točka VIII Odluke pod 4.)

31.Potraživanja i potencijalne obveze osigurane dionicama drugih banaka koje135
ne kotiraju na službenim burzama

32.Ukupni odbici od bruto jamstvenog kapitala 136

III JAMSTVENI KAPITAL (temeljni kapital + dopunski kapital 137
koji se uključuje - odbici od bruto jamstvenog kapitala)Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti