POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - uredbe i drugi pravni akti - pravilnik o poslovanju - sporazum o utvrđivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
1242
Na temelju članka 7. stavka 2. i članka 237. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 19/98) ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
O ISPITIVANJU NESREĆA BRODOVA NA UNUTARNJIM VODAMA
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom propisuje ispitivanje nesreća brodova koje nastaju u plovidbi na unutarnjim vodama.
(2) Pod nesrećom broda, prema ovom Pravilniku, razumijeva se svaki izvanredni događaj u svezi s brodom i plovidbom, a osobito: nasukanje i potonuće broda, sudar ili udar brodova, prevrtanje broda, prodor vode u brod, požar ili eksplozija broda, lom i deformacija broda, pad predmeta na brodu, udar dijelom opreme, vijkom ili drugim porivnim uređajem, te drugi oblici izvanrednih događaja i šteta u svezi s brodom i plovidbom.
(3) Izvanredni događaj u kojem je nastupila smrt ili tjelesna ozljeda osobe na brodu ili je nastala šteta na brodu bez ikakve uzročne veze s brodom i plovidbom, ne smatra se nesrećom broda.
Članak 2.
(1) Ispitivanje nesreće broda provode inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva nadležnog za unutarnju plovidbu, iz članka 211. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.
(2) Pri ispitivanju nesreće broda, utvrđuju se svi podaci o nesreći, a osobito:

 1. mjesto i vrijeme nesreće broda (unutarnje vode, plovni put na unutarnjim vodama s posebnim plovidbenim ili drugim režimom, otežani uvjeti plovidbe, luka odnosno pristanište, sidrište, zimovnik, zimsko sklonište, plovni dok, prijevodnica, riječni kilometar, mjesto nesreće ili osnovne posljedice nesreće, način utvrđivanja mjesta nesreće, uključujući i podatke iz Brodskog dnevnika ili drugih brodskih knjiga i isprava, gaz broda, prevaljeni put, okretaji vijka, plovidbene karte, iskazi zapovjednika odnosno članova posade broda, putnika i drugih osoba na brodu i sl.),
 2. podaci o brodu odnosno brodovima u nesreći (ime, oznaka, luka odnosno pristanište upisa, brodar odnosno vlasnik broda, godina gradnje, namjena i tip broda, državna pripadnost, nosivost, istisnina, duljina preko svega (Loa), najveća širina (B), najviša nepokretna točka (D), gaz, vrsta, sastav i snaga pogona, granice odnosno područje plovidbe i sl.),
 3. hidrometeorološka odnosno hidrološka situacija (vremenske prilike prije i za vrijeme nesreće, smjer i jačina vjetra, stanje plovnog puta, vidljivost, vodostaj i sl.),
 4. stanje objekata sigurnosti plovidbe na mjestu nesreće (signalne oznake na vodi ili obali, lučka svjetla, signalne stanice ili radiostanice, zvučni, električni, elektronički, radarski i drugi uređaji za sigurnu plovidbu, gabariti plovnog puta i sl.),
 5. podaci o plovidbi broda (vrijeme i mjesto početka putovanja odnosno posljednjeg isplovljenja, način vođenja broda na mjestu i u vrijeme nesreće broda, vrste i opis manevara broda prije, u toku i nakon nesreće, broj i sastav brodske posade u smjeni za vrijeme nesreće i sl.),
 6. podaci o zapovjedniku, članovima posade, peljaru, putnicima i drugim osobama na brodu te drugim sudionicima u nesreći (nadzorniku plovnog puta, rukovatelju brodskih dokova i prijevodnica, pokretnih mostova i pontona, o stručnoj osposobljenosti i psihofizičkom stanju svih sudionika u nesreći i sl.),
 7. podaci o žrtvama nesreće, ostalim tjelesnim ozljedama i materijalnim štetama na brodu i okolici broda,
 8. podaci o teretu odnosno balastu broda (vrsta i količina tereta i plan krcanja tereta, uključujući podatke iz isprava o teretu i podatke o primijenjenim standardima krcanja tereta i manipulaciji teretom u toku plovidbe),
 9. poduzete mjere traganja i spašavanja,
 10. ostale činjenice nužne za utvrđivanje uzroka i posljedica nesreće broda,

(3) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka sastavlja Zapisnik o nesreći broda koji, osim podataka o nesreći, mora sadržavati:

 1. analizu svih okolnosti uz koje se dogodila nesreća,
 2. mišljenje o izravnim i neizravnim uzrocima nesreće,
 3. prijedlog mjera za otklanjanje uzroka nesreće.

(4) Zapisnik o nesreći broda sačinjava se na obrascu koji je prilog ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).
Članak 3.
U slučaju nesreće stranog broda u zoni zabranjenoj za plovidbu nadležna kapetanija obavještava Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i Ministarstvo unutarnjih poslova.
Članak 4.
U slučaju nesreće stranog broda na unutarnjim vodama, tijelo nadležno za sigurnost unutarnje plovidbe može ovlaštenom predstavniku zastave broda odnosno predstavniku vlasnika broda omogućiti uvid u osnovne podatke iz izvješća o nesreći broda i dopustiti pristup mjestu nesreće i pregledu broda.
Članak 5.
Tijelo nadležno za sigurnost unutarnje plovidbe izvješćuje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i dostavlja izvješće o nesreći:

 1. broda koji je pretrpio nesreću prouzročenu neispravnostima ili nedostacima konstrukcije trupa, strojeva, uređaja i opreme koji služe za održavanje sigurnosti plovidbe, radi predlaganja i poduzimanja mjera za sprečavanje tih nesreća,
 2. stranog broda ako se nesreća dogodila u unutarnjim vodama Republike Hrvatske.

Članak 6.
Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ispitivanju nesreće brodova (»Narodne novine«, br. 53/91.).
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-02/12
Urbroj: 530-01-00-1
Zagreb, 22. svibnja 2000.
Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.


(PRILOG 1)
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE

KAPETANIJA ___________________
Klasa: ______________________
Urbroj: ______________________
Datum: _______________________

Zapisnik
o ispitivanju nesreće broda

1. Podaci o brodu:
Ime (oznaka): __________________________________________ Luka upisa: _______________________________________________

Istisnina (t):_____________ Nosivost (t): _____________ Loa (m): ____________ B (m): ____________ D (m): ____________

Gaz (m): __________________________ Područje plovidbe: _____________________ Tip broda/namjena: _____________________

Vrsta pogona: __________________________________ Snaga (kW): ____________________ Godina gradnje: ___________________

Vlasnik broda/Brodar: _ ___________________________________________

Stanje brodskih isprava i knjiga za vrijeme nastanka nesreće:
Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu vrijedi do: _____________________________________
Svjedodžba o baždarenju za brod unutrašnje plovidbe vrijedi do: _____________________________________
Potvrda o sposobnosti broda unutrašnje plovidbe za
prijevoz opasnih tereta vrijedi do: _____________________________________
plovidbe za prijevoz opasnog tereta vrijedi do: _____________________________________
Privremena svjedodžba o sposobnosti broda unutrašnje
plovidbe za prijevoz putnika vrijedi do: _____________________________________
Privremena svjedodžba o sposobnosti broda unutrašnje
plovidbe za plovidbu u užim granicama vrijedi do: _____________________________________
Knjiga o uljima - dio I zadnji upis: _____________________________________
Knjiga o uljima - dio II zadnji upis: _____________________________________

2. Podaci o mjestu i vremenu nesreće:
Pozicija (rijeka i rkm, luka, kanal): _ ___________________________

Datum: ______________________ Vrijeme: ______________________ Stranica brodskog dnevnika: __________________________

3. Podaci o hidrometeorološkoj i hidrološkoj situaciji:

Smjer vjetra: ________________ Jačina vjetra: _________________ Vodostaj: ______________ Vod. Stanica: ______________

Vidljivost: ___________________________________________ Termometar: _________________________________________________

Tekstualni opis stanja:
_ __ ____________

_ __ ____________

_ __ ____________

_ __ ____________

4. Podaci o stanju objekata sigurnosti plovidbe u vrijeme nesreće:

Stanje oznaka na vodi: _ _________________________________________

Stanje oznaka na obali: _ _______________________________________

Ostali objekti sigurnosti plovidbe: _ ____________________________

Dubina plovnog puta (m): ______________________________ Širina plovnog puta (m): ___________________________________

5. Podaci o putovanju i plovidbi:

Luka odlaska: ______________________________________________ Odredište: ___________________________________________

Manevar broda za vrijeme nesreće: _ ______________________________

_ __ ___________


Trgovačke operacije u vrijeme nesreće (ukrcaj/iskrcaj putnika i/ili tereta, prekrcaj, ukrcaj goriva itd.):

_ __ ____________

Sastav straže na zapovjedničkom mostu i u stroju:
Ime i prezime _____________________________________ funkcija ________________________ ovlaštenje br. ________________
Ime i prezime _____________________________________ funkcija ________________________ ovlaštenje br. ________________
Ime i prezime _____________________________________ funkcija ________________________ ovlaštenje br. ________________
Ime i prezime _____________________________________ funkcija ________________________ ovlaštenje br. ________________
Ime i prezime _____________________________________ funkcija ________________________ ovlaštenje br. ________________
Ime i prezime _____________________________________ funkcija ________________________ ovlaštenje br. ________________
Sastav dežurstva u luci
Ime i prezime _____________________________________ funkcija ________________________ ovlaštenje br. ________________
Ime i prezime _____________________________________ funkcija ________________________ ovlaštenje br. ________________
Ime i prezime _____________________________________ funkcija ________________________ ovlaštenje br. ________________
Ime i prezime _____________________________________ funkcija ________________________ ovlaštenje br. ________________

6. Podaci o zapovjedniku i posadi broda:
6.1 Zapovjednik broda
Ime i prezime _____________________________________ zvanje __________________________ ovlaštenje br. ________________
datum i mjesto rođenja ________________________________________________ JMBG ________________________________________
adresa stanovanja _ _______________________________________________
6.2. Posada broda (čije je djelovanje vezano uz nesreću)
Ime i prezime _____________________________________ zvanje __________________________ ovlaštenje br. ________________
Ime i prezime _____________________________________ zvanje __________________________ ovlaštenje br. ________________
Ime i prezime _____________________________________ zvanje __________________________ ovlaštenje br. ________________

7. Podaci o putnicima, privezivačima i ostalim osobama čije je djelovanje vezano uz nesreću:
_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

8. Podaci o žrtvama nesreće:
Navesti ime, prezime te stupanj ozljeda i štete
_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

9. Podaci o teretu:
Navesti vrstu, količinu i smještaj tereta
_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

10. Podaci o poduzetim mjerama traganja i spašavanja:
Navesti ime, pozivni znak, vrijeme, frekvenciju i ostale podatke o stanici od koje je zatražena pomoć
_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

Navesti ime (oznaku), vrijeme i ostale podatke o brodovima koji su pružili odnosno kojima je pružena pomoć
_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

11. Ostali podaci vezani za utvrđivanje tijeka nesreće:
_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________


Tekstualni dio
(Detaljan opis nastanka nesreće te vrsta i opseg oštećenja broda, tereta i obale)
_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________

_ __ ___________IZVJEŠTAJ
o nesreći broda _________________1. Uzrok nesreće
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________


2. Vrste štete
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________


3. Analiza svih okolnosti uz koje se nesreća dogodila
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

4. Mišljenje o posrednim i neposrednim uzrocima nesreće
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

5. Prijedlog mjera za otklanjanje uzroka nesreće
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________


Inspektor sigurnosti plovidbe
_____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti