POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - poslovno pravo - pravilnik o ribolovu - pravilnik o diplomatskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1884
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci Velimir Belajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, u povodu prijedloga grupe vijećnika Gradskog vijeća Grada Požege za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj dana 13. rujna 2000. godine, donio je
ODLUKU
Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida glava V. Statuta Grada Požege (»Službene novine Grada Požege«, broj 5/98 – pročišćeni tekst).
Obrazloženje
I.
1. Podnositelji su podnijeli prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 80. do 88. Statuta Grada Požege (dalje: Statut) i pravila o izborima članova Vijeća Mjesnog odbora Grada Požege (dalje: pravila) u cijelosti.
Statut je donijelo Gradsko vijeće Grada Požege, a pravila su donijeta na zborovima građana mjesnih odbora Grada Požege. Podnositelji osporavaju sadržaj pravila, prilažući pri tome, kao primjer, pravila koja se odnose na izbor članova Vijeća Mjesnog odbora »Garevica«.
2. U obrazloženju prijedloga podnositelji navode da u osporenim odredbama Statuta nisu uređeni način izbora i opoziva članova mjesnog odbora, utvrđivanje programa rada mjesnog odbora i osnove pravila mjesnog odbora, što da je, po njihovu mišljenju, suprotno odredbi iz članka 59. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/92, 94/93, 117/93 i 128/99 – nastavno: Zakon).
Posljedice su, prema mišljenju podnositelja, takve da zborovi građana mjesnih odbora nisu sazvani »na logičan, pravovremen i dovoljno javan način«, te da nije utvrđena potrebna većina građana za donošenje akata vijeća mjesnih odbora.
Nadalje, navode da zborovima nije bio prisutan dovoljan broj građana, što da je u suprotnosti s odredbom članka 58. Zakona, te da stoga pravila nisu ni mogla biti donijeta. Podnositelji upozoravaju i da je pravilima, suprotno tajnosti glasovanja, zajamčenom člankom 45. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske i člankom 3. stavkom 2. Europske povelje o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine« – međunarodni ugovori – 14/97), utvrđena javnost glasovanja.
3. Ustavni sud je od Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave zatražio stručno mišljenje o prijedlogu. Ministarstvo smatra kako iz članka 59. Zakona nedvojbeno slijedi da su, među ostalim, način izbora i opoziva organa mjesne samouprave, utvrđivanje programa rada mjesnog odbora i osnove pravila mjesnog odbora, predmet samostalnog statutarnog uređivanja od strane jedinice lokalne samouprave.
Ministarstvo također smatra da niti jednim aktom, na čije je donošenje ovlašteno vijeće mjesnog odbora (temeljem odredbe članka 61. stavka 3. Zakona), nije moguće zahvaćati u područje isključivog statutarnog uređenja, pa slijedom toga nije bilo moguće osporavanim pravilima propisivati način osnivanja mjesnog odbora, niti način izbora tijela mjesnog odbora, već je to bilo moguće urediti jedino Statutom Grada Požege. U mišljenju se zaključno ističe da je, prema odredbi članka 65. Zakona, Gradsko poglavarstvo Grada Požege bilo dužno uočene nedostatke otkloniti.
U odgovoru na navode prijedloga podnositelja, Gradsko poglavarstvo Grada Požege osporilo je u cijelosti podnositeljeve razloge o tome da su predmetne odredbe Statuta suprotne Ustavu i Zakonu.
Prijedlog je osnovan.
4. Odredbom iz članka 59. Zakona propisano je da se statutom općine, odnosno grada, uređuje »postupak osnivanja, djelokrug i ovlasti organa mjesnog odbora, način izbora i opoziva organa mjesne samouprave, utvrđivanje programa rada mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora, način financiranja njihove djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe, obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe, te druga pitanja važna za ostvarivanje njihovih prava i obveza utvrđenih zakonom, statutom općine, odnosno grada i drugim općim aktom općinskog, odnosno gradskog vijeća.«
Ustavni sud je utvrdio da pitanje načina izbora članova mjesnog odbora zaista nije uređeno osporavanim odredbama Statuta (niti ostalim statutarnim odredbama), već je to pitanje (ali ne i pitanje opoziva navedenih članova) uređeno osporavanim pravilima. Isto tako, Statutom nisu uređene niti osnove pravila mjesnih odbora.
5. Osporavanom odredbom članka 81. Statuta predviđeno je da su tijela mjesnog odbora vijeće mjesnog odbora i predsjednik tog vijeća, te da aktivno i pasivno biračko pravo u odnosu na izbor članova vijeća mjesnog odbora imaju građani odnosnog područja, upisani u popis birača.
Nadalje je propisano da se vijeće mjesnog odbora bira na 4 godine i da ono na konstituirajućoj sjednici bira predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika i rizničara iz svojih redova, time da predsjednik predstavlja mjesni odbor i predsjedava sjednicama vijeća.
Iz takovog sadržaja članka 81. Statuta slijedi da njime nije uređeno i pitanje načina izbora te opoziva tijela mjesne samouprave (vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća).
Naime, Sud je utvrdio da odredbama iz glave V. Statuta (članci 77. do 91.), kojom je uređena mjesna samouprava u Gradu Požegi, nisu uređena pitanja koja su Zakonom prepuštena Statutu, već je doslovno prepisan sadržaj odredaba Zakona, koje ne mogu biti statutarna materija i u čijim se okvirima donositelj Statuta trebao kretati.
Zakon je propisao tko ima biračko pravo, propisao je trajanje mandata izabranih članova te tko bira predsjednika vijeća mjesnog odbora.
Prema tome, Statutom je trebalo urediti način glasovanja (tajno ili javno), postupak kandidiranja, postupak izbora, postupak opoziva i većinu kojom će članovi Vijeća Mjesnog odbora donositi svoje odluke. Osporavanim Statutom to, međutim, nije učinjeno.
6. Člankom 61. stavkom 2. Zakona propisano je da »vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora, koji imaju biračko pravo, dok mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine«, a člankom 62. Zakona određeno je da »vijeće mjesnog odbora bira predsjednika na vrijeme od 4 godine«.
Nadalje, članak 61. stavak 3. Zakona otvorio je mogućnost da vijeće mjesnog odbora jednom konstituirano, donosi između ostalog, program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora i poslovnik o svom radu, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom grada, odnosno općine.
Iz navedenog proizlazi da vrsta i opseg poslova vijeća mjesnog odbora moraju biti u skladu sa statutom grada, odnosno općine.
7. Prema odredbi članka 59. Zakona, Gradsko vijeće Grada Požege bilo je obvezno Statutom urediti pravila izbora i opoziva članova vijeća mjesnih odbora, te osnove pravila mjesnog odbora koja će vrijediti za cijeli Grad Požegu.
Budući da ta pitanja Gradsko vijeće Grada Požege svojim Statutom nije uredilo, povrijedilo je odredbu iz članka 5. stavka 1. Ustava, prema kojoj propisi moraju biti u skladu s Ustavom i zakonom.
Prema mišljenju Ustavnog suda, u ovom ustavnosudskom predmetu ne radi se o problemu pravnih praznina, nego je riječ o nepoštivanju zakonske obveze Gradskog vijeća Grada Požege, odnosno o propustu tijela lokalne samouprave da uredi mjesnu samoupravu, kojim propustom je povrijeđen Ustav Republike Hrvatske i Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi. Ustavni sud, ocjenjujući suglasnost drugih propisa, u ovom slučaju Statuta, s Ustavom i zakonom, polazi od sadržaja odredaba drugog propisa, pa ga, utvrdi li njegovu neustavnost s Ustavom i zakonom, ukida ili poništava, dijelom ili u cijelosti. Ustavni sud ne može ispitivati ustavnost i zakonitost, pa sljedstveno tome, ni ukinuti ili poništiti odredbe drugog propisa kojih u njegovu sadržaju nema. No, kad zakon izrijekom obvezuje donositelja drugog propisa da njime uredi određena pitanja, pa ovaj to ne učini, tada je riječ o nezakonitosti i neustavnosti toga propisa i Ustavni sud, u tom slučaju, donosi odluku o njegovu ukidanju ili poništenju.
Donoseći ovakvu odluku Sud je postupao temeljem ovlaštenja određenog člankom 36. stavkom 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99, dalje: Ustavni zakon), prema kojem Ustavni sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.
II.
8. Iz odluke Ustavnog suda o ukidanju glave V. Statuta, koja je bila okvir i pravna osnova za donošenje pravila mjesne samouprave u Gradu Požegi, slijedi kako su i sva pravila o izborima članova Vijeća Mjesnog odbora Grada Požege u suprotnosti s Ustavom i Zakonom, te stoga i ta pravila prestaju važiti.
Prema stajalištu Suda, osporavanim pravilima mjesne samouprave nije dopušteno uređivati ono područje koje je moralo biti uređeno Statutom, a to su pravila o izboru članova vijeća mjesnog odbora.
U skladu s iznijetim, temeljem članka 54. stavka 1. Ustavnog zakona Sud je odlučio kao u izreci odluke.
Broj: U-II-81/1999
Zagreb, 13. rujna 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti