POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - poslovne novine - uredba o zaduženju - odluka o imenovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
1883
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci Velimir Belajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Trgovačkog društva »Z«, d.o.o., Z., kojeg zastupa E. Z., odvjetnik iz Z., na sjednici održanoj dana 13. rujna 2000. godine, donio je
ODLUKU
Prijedlog se odbija.
Obrazloženje
1. Trgovačko društvo »Z.«, d.o.o., Z., kojeg zastupa E.Z., odvjetnik iz Z. (nastavno: podnositelj) podnijelo je prijedlog radi naknade štete nastale primjenom pojedinačnog akta utemeljenog na neustavnom propisu.
U prijedlogu podnositelj iznosi da mu je rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske klasa: UP/I-041-02/99-01/02, ur. broj; 567-04-99-4 od 6. travnja 1999. trajno oduzeta dozvola za obavljanje poslova vrijednosnim papirima iz čl. 26. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima. Nakon što je Ustavni sud odlukom broj: U-II-464/1999 (»Narodne novine«, broj 119/99) ukinuo odredbe članka 12. stavaka 1., 2. i 3. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, broj 56/97) podnositelj je podnio prijedlog za obnovu postupka i Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, rješenjem klasa: UP/I-041-02/99-01/02, ur. broj: 567-04-99-27 od 15. prosinca 1999. ukinula je rješenje o trajnom oduzimanju dozvole.
Podnositelj navodi da u razdoblju od osam mjeseci nije mogao obavljati poslove s vrijednosnim papirima i da trpi posljedice koje se ne mogu ukloniti ukidanjem akta donijetog temeljem neustavnog propisa.
Uz prijedlog podnositelj je priložio i obračun izgubljene dobiti i provizije, te utvrđene vrijednosti društva na dan 31. prosinca 1998., kojeg je izradila »R.« d.o.o. za reviziju. Iz navedenog obračuna proizlazi da izgubljena dobit za podnositelja u razdoblju od 1. svibnja 1999. do 31. prosinca 1999. iznosi 364.081,74 kn; gubitak u poslovanju podnositelja u istom razdoblju iznosi 345.466,80 kn; izgubljena provizija na osnovi prihoda kupnje dionica za DOM-fond United bank of Switzerland iznosi 526.500,00 kn, a vrijednost društva na dan 31. prosinca 1998. 570.132,20 kn.
Podnositelj u prijedlogu iznosi da se vrijednost trgovačkih društava obračunava na način da se knjigovodstvena vrijednost pomnoži s postotkom dobiti tekuće godine, koji se dobije kada se vrijednost društva i ostvarena dobit usporede. Polazeći s navedenog stajališta, podnositelj deseterostruko uvećava vrijednost društva na dan 31. prosinca 1998. i potražuje s osnova vrijednosti društva iznos od 5.700.132,20 kn.
Predlaže da Sud donese odluku kojom obvezuje Republiku Hrvatsku da podnositelju isplati iznos od 6.936.180,74 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 1. veljače 2000. pa do isplate, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe.
Prijedlog je dopušten i pravodoban.
2. Odredbom čl. 56. st. 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99 – nastavno: Ustavni zakon) propisano je da će Ustavni sud odluku donijeti na prijedlog osobe koja za to ima pravni interes, s tim što se prijedlog podnosi u roku od 30 dana po pravomoćnom okončanju postupka za izmjenu pojedinačnog akta.
U konkretnom slučaju pravni interes podnositelja proizlazi iz okolnosti što je za osobu podnositelja donijet pojedinačni akt temeljem odredbi podzakonskog propisa za koje je Ustavni sud utvrdio da nisu u suglasju s Ustavom i zakonom.
Rješenje kojim se ukida rješenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske klasa: UP/I-041-02/99-01/02, ur. broj: 567-04-99-4 od 6. travnja 1999. objavljeno je u »Narodnim novinama«, broj 145 od 27. prosinca 1999. Podnositelj je Ustavnom sudu podnio prijedlog 26. siječnja 2000., dakle u okviru roka od 30 dana, propisanog odredbom čl. 56. st. 6. Ustavnog zakona.
Prijedlog nije osnovan.
3. Prema odredbi čl. 56. st. 5. Ustavnog zakona, ako se utvrdi da se izmjenom pojedinačnog akta ne mogu otkloniti posljedice nastale primjenom propisa koji je neustavan, odnosno nezakonit, Ustavni sud može odrediti da se te posljedice otklone povratom u prijašnje stanje, naknadom štete ili na drugi način.
Razmatranjem spisa predmeta Ustavni sud je utvrdio da je rješenjem Komisije za vrijednosne papire klasa: UP/I-041-02/99-01/02, ur. broj: 567-04-99-4 od 6. travnja 1999. podnositelju trajno oduzeta dozvola za obavljanje poslova vrijednosnim papirima iz članka 26. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, broj 107/95 i 142/98). Navedeno rješenje donijelo je tijelo ovlašteno temeljem odredbi čl. 12. st. 1. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, broj 56/97 – nastavno: Pravilnik). Protiv tog rješenja podnositelj je pokrenuo upravni spor. Istodobno je podnositelj podnio prijedlog Ustavnom sudu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odredbi čl. 12. st. 1., 2. i 3. Pravilnika.
Odlukom broj: U-II-464/1999 od 13. listopada 1999. (»Narodne novine«, broj 119/99) Ustavni sud je pokrenuo postupak i ukinuo odredbe čl. 12. st. 1., 2. i 3. Pravilnika. U provedenom postupku Sud je utvrdio da te odredbe propisuju ovlasti Komisije različito od ovlasti koje su propisane Zakonom o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima i da su na taj način u nesuglasju s odredbama čl. 38. st. 2. tog Zakona, a time i s načelom ustavnosti i zakonitosti sadržanim u odredbi čl. 5. Ustava Republike Hrvatske.
4. Nakon što je Sud ukinuo osporene odredbe Pravilnika, podnositelj je podnio prijedlog za obnovu postupka povodom kojeg je rješenjem klasa: UP/I-041-02/99-01/02, ur. broj: 567-04-99-27 od 15. prosinca 1999. ukinuto rješenje kojim je podnositelju trajno oduzeta dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima. U ovom prijedlogu, podnositelj detaljno obrazlaže posljedice nastale primjenom propisa koji je neustavan, odnosno nezakonit. Podnositelj smatra da trpi posljedice koje se očituju u obliku izgubljene dobiti; ostvarenog gubitka; izgubljene provizije i gubitku vrijednosti društva. Smatra da se navedene posljedice mogu otkloniti naknadom štete.
5. Odredbom čl. 4. Ustava Republike Hrvatske, državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Prema odredbi čl. 115. Ustava sudbenu vlast obavljaju sudovi, a sudbena je vlast samostalna i neovisna.
Imajući u vidu navedene odredbe Ustava, kao i djelokrug i nadležnost Ustavnog suda kako je utvrđena odredbom čl. 125. Ustava Republike Hrvatske i odredbom čl. 56. st. 5. Ustavnog zakona, odlučivanje o osnovanosti i visini zahtjeva za naknadu štete, nije u nadležnosti Ustavnog suda.
Naime, Ustavni sud nije sud pune jurisdikcije, te se donošenje odluke Suda u smislu odredbe čl. 56. st. 5. Ustavnog zakona, osnovano može predlagati samo u slučajevima kada zakonom nije predviđena druga pravna zaštita, odnosno kada nema drugog pravnog puta.
Budući da u konkretnom slučaju podnositelj može otklanjanje posljedica nastalih primjenom neustavnog i nezakonitog propisa, a koje se po njegovoj tvrdnji sastoje u pretrpljenoj šteti, ostvarivati u odgovarajućem postupku kod redovnog suda, Ustavni sud je prijedlog odbio.
6. Slijedom izloženog, temeljem odredbi čl. 56. st. 5. i 6. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u izreci.
Broj: U-VIII-97/2000
Zagreb, 13. rujna 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti