POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - popis nadzornih stanica - statut hrvatskog crvenog - zakon o republičkim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
2434
Na temelju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4., Zakona o normizaciji (»narodne novine«, broj 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU PLOČA IVERICA ZA OPĆU UPOTREBU I GRAĐEVINARSTVO
Članak 1.
U Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opću upotrebu i građevinarstvo (»Službeni list«, broj 61/83), točka 2. mijenja se i glasi:
»2. Obvezno potvrđivanje ploča iverica provodi se za svaki tip proizvoda.
Pod tipom proizvoda prema naredbi podrazumijeva se ploča iverica iste skupine debljine prema hrvatskoj normi HRN D.C5.031, HRN D.C5.032 i HRN D.C5.034.
Članak 2.
U točki 9. briše se stavak 2., a stavak 3. postaje stavak 2.
Članak 3.
Točka 10. mijenja se i glasi:
»10. Proizvode za koje je izdana potvrda o sukladnosti proizvođač odnosno uvoznik označava potvrdbenim znakom, žigom ili naljepnicom.
Izgled i upotreba potvrdbenog znaka utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj 88/98, 165/98 i 8/99).
Visina »B« potvrdbenog znaka iznosi od 10 mm do 30 mm«.
Članak 4.
U točki 11. iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:
»c) Provjeru osposobljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđivanje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u naredbi nije drukčije propisano.«
Članak 5.
Iza točke 13. dodaju se nove točke 13.a i 13.b koje glase:
»13.a Rješenja o ovlaštenju pravnih osoba za potvrđivanje proizvoda, donesena prije stupanja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od stupanja na snagu ove naredbe.
Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ove točke zadovoljiti sve uvjete iz točke 11. naredbe.
13.b U cijelome tekstu Naredbe o obaveznom atestiranju ploča iverica za opću upotrebu i građevinarstvo, riječ »atestiranje« zamjenjuje se riječju »potvrđivanje«, riječ »atest« zamjenjuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječ »standard« zamjenjuje se riječju »norma«, riječi »jugoslavenski standard« zamjenjuju se riječima »hrvatska norma«, oznaku »JUS« zamjenjuje oznaka »HRN«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestiranje«, zamjenjuju se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamjenjuju se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo«, u odgovarajućemu rodu i padežu«.
Članak 6.
Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-02/38
Urbroj: 558-04/10-00-1
Zagreb, 18. prosinca 2000.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti