POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zakonske smjernice - odluka o iznajeni - odluka o ogranićenja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA

1360

Na temelju članka 113. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 25/95; – pročišćeni tekst, 52/95; 106/96; 164/98 i 33/2000), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.
U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 104/95., 109/96., 67/98, 155/98 i 1/2000) u članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave i uprave u dijelu dohotka kojega ostvaruju po osnovi tih djelatnosti oporezuju se kao posloprimci.«
U stavku 8. iza riječi »članova predstavničkih« dodaju se riječi »i izvršnih«.
U stavku 10. riječi »i invalidskog« brišu se.
Članak 2.
U članku 22. stavku 3. iza riječi »stipendije za« dodaju se riječi »redovno«.
U stavku 6. točki 3. briše se zarez i riječ »i« te dodaje točka.
Stavak 7. mijenja se i glasi:
»(7) Plaćom se smatraju i iznosi isplaćeni za nesamostalni rad koji kod poslodavca ne traje duže od 10 dana ili 80 sati i uz ukupnu naknadu do najviše 1.250,00 kuna mjesečno«.
U stavku 8. riječi »preventivni i obvezni« zamjenjuju se riječima »preventivni ili obvezni«.
U stavku 9. točka 6. mijenja se i glasi:
»6. naknada plaće od dana nastanka invalidnosti do dana početka profesionalne rehabilitacije, naknada plaće za vrijeme profesionalne rehabilitacije i naknada plaće od dana završetka profesionalne rehabilitacije do dana zaposlenja po propisima o mirovinskom osiguranju«.
Članak 3.
U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Plaćom se ne smatraju nagrade učenicima i studentima za vrijeme praktičnog rada odnosno naukovanja te stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima do visine 1.250,00 kuna mjesečno. Stipendijama se smatraju potpore učenicima i studentima za školovanje, uz uvjet da učenik ili student nije sa isplatiteljem stipendije ugovorio obvezu nesamostalnog rada.«.
U stavku 6. riječi »ako zaposlenici borave i rade na terenu duže od 12 sati dnevno, pa« brišu se.
Članak 4.
U članku 27. stavku 2. riječi »u iznosu 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »u iznosu 1.250,00 kuna«.
U stavku 3. riječi »faktora 2,5« zamjenjuju se riječima »faktora 2,0«.
U stavku 4. riječi »(osim mirovina koje isplaćuje Zakonom propisani fond)« zamjenjuju se riječima »(osim mirovina koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)«.
Stavak 5. briše se.
Stavci 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10.
U novom stavku 5. riječi »stavku 4. ili 5.« zamjenjuju se riječima »stavku 4.«.
Članak 5.
U članku 28. stavku 1. riječi »U slučajevima višekratne isplate plaće i obračuna poreza prema članku 27. stavku 5. ovoga Pravilnika, razlika poreza na plaće po obračunu uplaćuje se najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu.«, brišu se.
Članak 6.
Članak 29. mijenja se i glasi:
»(1) Poslodavac je obvezan sastaviti mjesečno »Izvješće o isplaćenim plaćama, obračunanom porezu na plaće, prirezu i doprinosima iz i na plaće u –––––––––– mjesecu –––––––– godine« (u daljnjem tekstu: Obrazac ID”), u kojem iskazuje obračun plaća, doprinosa iz i na plaću, poreza na dohodak i prireza za protekli mjesec. Ovo izvješće poslodavac treba dostaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) Obrazac ID obvezno sadrži:

 1. pod I. – opće podatke o poslodavcu (nazivu/imenu i prezimenu, adresi sjedišta/prebivališta, matičnom broju/JMBG, broju žiroračuna i organizaciji ovlaštenoj za platni promet kod koje ima otvoren račun te šifri djelatnosti),
 2. pod II. – podatke o broju posloprimaca kojima je plaća isplaćena ili treba biti isplaćena u proteklom mjesecu, kao i podatak o ukupnom iznosu isplaćene plaće svim posloprimcima u kunama i lipama,
 3. pod III. – podatke o obračunanim obvezama iz i na plaću i to:
 4. o obveznim doprinosima za mirovinsko osiguranje iz i na plaću,
 5. o obveznim doprinosima za zdravstveno osiguranje iz i na plaću,
 6. o obveznim doprinosima za zapošljavanje iz i na plaću,
 7. o ukupnom dohotku svih posloprimaca,
 8. o ukupnom iznosu mjesečnih osobnih odbitaka,
 9. o mjesečnoj poreznoj osnovici,
 10. o ukupno obračunanom porezu na dohodak i prirezu na porez na dohodak,
 11. pod IV. – podatke o obveznim doprinosima na najnižu osnovicu iz prethodnog razdoblja – sadržanim pod III. i to:
 12. iznosu doprinosa za mirovinsko osiguranje
 13. iznosu doprinosa za zdravstveno osiguranje,
 14. pod V. – podatke o obračunanim obveznim doprinosima na najnižu osnovicu u izvještajnom mjesecu i to za slučajeve kada poslodavac nije u mjesecu za koji podnosi Obrazac ID isplatio posloprimcima plaću. U tom slučaju iskazuje podatke o:
 15. iznosu najniže osnovice za plaćenje doprinosa,
 16. ukupnom iznosu najniže osnovice za plaćanje doprinosa za sve posloprimce. Podatak se dobiva kao umnožak iznosa najniže osnovice (pod V.1. obrasca) i broja posloprimaca iskazanog pod II.1. istog obrasca,
 17. iznosu obračunatog doprinosa za mirovinsko osiguranje iz i na najnižu osnovicu (podatak pod V.2. pomnožen sa propisanom ukupnom stopom),
 18. iznosu obračunatog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz i na najnižu osnovicu (podatak pod V.2. pomnožen sa propisanom ukupnom stopom).

(3) Na poleđini Obrasca ID treba dati podatke o iznosu isplaćenih plaća tijekom mjeseca po oblicima, a prema navedenim nazivima i šiframa.
(4) Obrazac ID poslodavac dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave u jednom primjerku za sve posloprimce kojima je isplatio ili trebao isplatiti plaću u mjesecu za koji obrazac sastavlja.
(5) Ako poslodavac redovito (svaki mjesec) isplaćuje posloprimcima plaće, podaci o obračunatim obvezama iz i na plaću za mjesec u kojemu je poslodavac isplatio plaću iskazuje se pod III. obrasca. U tom slučaju poslodavac ne popunjava podatke pod V. obrasca.
(6) Obrazac ID poslodavac treba dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave i ako tijekom mjeseca nisu isplaćene plaće odnosno uplaćeni doprinosi, porez i prirez. Obrazac ID se u ovom slučaju dostavlja s napomenom »U mjesecu –––––––– nisu isplaćene plaće«. U tom slučaju poslodavac popunjava opće podatke (pod I. obrasca), podatke o broju posloprimaca (pod II.1. obrasca) te podatke o obračunatim obveznim doprinosima iz i na najnižu osnovicu (pod V. obrasca).
(7) U obrascu ID koji poslodavac sastavlja za mjesec u kojemu je isplatio plaće za protekle mjesece u kojima plaće nije isplatio, a za te mjesece je obračunao obvezne doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu (i u prethodno podnesenim obrascima iznos tih doprinosa iskazivao pod V. obrasca), podatke o obračunanim obvezama iz i na plaće za te protekle mjesece iskazuje pod III. obrasca (s ukupno obračunatim iznosom obveznih doprinosa iz i na plaću), a podatke o prethodno obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima na najnižu osnovicu iskazuje pod IV. obrasca s predznakom »-«.
(8) Obrazac ID treba sadržavati i podatke o obračunatoj poduzetničkoj plaći koja se smatra rashodom pri utvrđivanju oporezive dobiti. Poseban obrazac s kumulativnim podacima o obračunatoj poduzetničkoj plaći dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. siječnja tekuće za prethodnu godinu.
(9) Poslodavci mogu Obrazac ID dostaviti ispisan putem računara, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom.
(10) Obrazac ID potpisuje ovlaštena osoba poslodavca, a pečatom i svojim potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.
(11) Ako je poslodavac plaću isplatio, a kasnio je s uplatom obveznih doprinosa, poreza i prireza, treba uz obrazac dostaviti i preslike naloga o uplaćenim kamatama zbog nepravodobne uplate.
(12) Obrazac ID iz stavka 2. ovoga članka poslodavci dostavljaju počevši od prvog izvještajnog razdoblja za mjesec srpanj 2000. godine (do 15. kolovoza iste godine).
(13) Obrazac ID sastavni je dio ovoga Pravilnika.
Članak 7.
U članku 36. stavku 5. riječi »poslodavac može za posloprimce,« zamjenjuju se riječima »poslodavac je obvezan za posloprimce,«.
Članak 8.
U članku 38. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
»(7) Ako poslodavac u obrazac PK-1 i PK-2 unese podatke o uplaćenom porezu na dohodak i prirezu, a porez i prirez je obračunao i obustavio, ali ga nije uplatio do isteka poreznog razdoblja, nadležna ispostava Porezne uprave sastavit će zapisnik o utvrđenim činjenicama i odgovornosti poslodavca i odgovornih osoba kod poslodavca.«
Stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.
Članak 9.
U članku 42. stavku 3. riječi »članku 30. stavku 2.« zamjenjuju se riječima »članku 30. stavku 1.«.
Članak 10.
U članku 44. iza riječi »članova predstavničkih« dodaju se riječi »i izvršnih«.
Članak 11.
U članku 50. stavku 2. iza riječi »Poreznom obvezniku iz članka 11. stavka 4.« dodaju se riječi »točke 2. i 3.«.
Članak 12.
U članku 55. stavku 2. riječi »(blagajničkih primitaka)« zamjenjuju se riječima »(primitaka naplaćenih u gotovom novcu i čekovima)«.
Članak 13.
U članku 57. stavku 1. riječi »blagajnički primici (gotovina i čekovi)« zamjenjuju se riječima »primici naplaćeni u gotovu novcu i čekovima«.
Članak 14.
U članku 69. stavku 2. iza riječi »člankom 32. stavkom 1.« dodaju se riječi »i 6.«.
Članak 15.
U članku 75. stavku 1. riječi »iznosi 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »iznosi 1.250,00 kuna«.
U stavku 7. iza riječi »kojega roditelji« dodaje se zarez i riječ »poočimi i pomajke«.
Članak 16.
U članku 76. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. dohotka članova predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave i uprave iz članka 11. stavka 4. točke 1. i članka 46. stavka 3. Zakona, na način iz stavka 1. točke 1. ili točke 2. ovoga članka,«.
Točka 4. mijenja se i glasi:
»4. dohotka od djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, stečajnih upravitelja, sudskih vještaka i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu iz članka 11. stavka 4. točke 2. i članka 46. stavka 2. Zakona, primjenom stope od 35% bez prava na osobne odbitke,«.
Članak 17.
U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Predujmovi poreza po odbitku plaćeni tijekom godine smatraju se konačnim godišnjim porezom u slučaju:

 1. plaće iz članka 76. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika ako je porezni obveznik tijekom godine ostvarivao dohodak samo iz plaće i ako je plaću ostvarivao istodobno samo kod jednog tuzemnog poslodavca za rad u tuzemstvu i/ili inozemstvu te ako je poslodavac porez tijekom godine pravilno obračunavao, obustavljao i uplaćivao (članak 40. stavak 1. i članak 41. stavak 1. do 5. Zakona),
 2. plaće iz članka 76. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, ako je poslodavac porez tijekom godine pravilno obračunavao, obustavljao i uplaćivao (članak 40. stavak 1. i članak 41. stavak 6. Zakona),
 3. dohotka iz članka 76. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika, ako je porezni obveznik tijekom godine uz ovaj dohodak ostvarivao i dohotke za koje je propisana obveza podnošenja porezne prijave i ako je isplatitelj porez tijekom godine pravilno obračunavao, obustavljao i uplaćivao (članak 40. stavak 1. i članak 46. stavak 2. Zakona),
 4. dohotka iz članka 76. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika kojega su ostvarili inozemni porezni obveznici, ako je isplatitelj porez tijekom godine pravilno obračunavao, obustavljao i uplaćivao (članak 46. stavak 1. Zakona),
 5. dohotka od iznajmljivanja apartmana, soba i postelja putnicima i turistima iz članka 76. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika, ako je isplatitelj odnosno porezni obveznik porez tijekom godine pravilno obračunavao, obustavljao i uplaćivao (članak 40. stavak 1. i članak 54. stavak 3. Zakona),
 6. dohotka od drugih samostalnih djelatnosti iz članka 76. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Pravilnika, ako je isplatitelj odnosno porezni obveznik porez tijekom godine pravilno obračunavao, obustavljao i uplaćivao (članak 40. stavak 1. i članak 46. stavak 2. Zakona).«.

Članak 18.
U članku 78. stavku 1. točki 1. riječi »i 3.« brišu se.
Točka 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»2. mirovine iz članka 7. stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 3. Zakona, ako je porezni obveznik uz mirovinu ostvarivao i druge vrste dohotka za koji je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave ili ako porez tijekom godine iz mirovine nije obračunavan, obustavljan i uplaćivan na Zakonom i ovim Pravilnikom propisani način (članak 40. i 41. Zakona i članak 27. stavak 1. do 4. Pravilnika),
3. dohotka od druge samostalne djelatnosti iz članka 76. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, ako je porezni obveznik uz ovaj dohodak u poreznom razdoblju ostvario i druge dohotke za koje je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave ili ako porez iz tog dohotka nije obračunavan, obustavljan i uplaćivan na Zakonom i ovim Pravilnikom propisani način,«.
U točki 5. iza riječi »članku 54. stavku 3. Zakona« dodaju se riječi »i članku 76. stavku 1. točki 8. Pravilnika«.
Članak 19.
U članku 80. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ako Porezna uprava utvrdi da iz dohotka obustavljeni porez po odbitku nije uplaćen ili je uplaćen u manjem iznosu, rješenjem će naložiti isplatitelju uplatu dužnog poreza.«.
Članak 20.
U članku 88. stavku 1. u točki 3. riječ »povremenog« briše se.
Točka 4. mijenja se i glasi:
»4. članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave za dohodak koji primaju za djelatnost u tim tijelima prema članku 46. stavku 3. Zakona, pod uvjetom da osim toga dohotka nisu ostvarili druge dohotke za koje je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave (članak 77. stavak 1. točka 3. ovoga Pravilnika,«.
U točki 5. riječi »(članak 77. stavak 1. točka 3. ovoga Pravilnika)« zamjenjuju se riječima »(članak 77. stavak 1. točka 6. ovoga Pravilnika)«.
U točki 6. riječi »(članak 77. stavak 1. točka 3. ovoga Pravilnika)« zamjenjuju se riječima »(članak 77. stavak 1. točka 4. ovoga Pravilnika)«.
U točki 7. riječi »(članak 77. stavak 1. točka 4. ovoga Pravilnika)« zamjenjuju se riječima »(članak 77. stavak 1. točka 5. ovoga Pravilnika)«.
Članak 21.
U članku 92. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:
»9. pod IV. 1.a. podatke o plaći i podatke o dohotku članova predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (prema obrascima PK-1/PK-2),«.
Točka 11. mijenja se i glasi:
»11. pod IV. 1.c. podatke o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada iz članka 41. stavka 6. Zakona i podatke o dohotku članova predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (prema potvrdama isplatitelja iz članka 79. stavka 7. ovoga Pravilnika),«.
U točki 13. iza riječi »dohotku od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva« dodaje se zarez i riječi »drugim dohocima koji se oporezuju kao dohodak od djelatnosti obrta«.
U točki 15. riječi »(članak 11. stavak 4. Zakona)« zamjenjuju se riječima »(članak 11. stavak 4. točka 2. i 3. Zakona)«.
Članak 22.
U članku 93. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Poreznoj prijavi treba priložiti ove dokaze:

 1. za dohodak od nesamostalnog rada i dohodak članova predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave preslike poreznih kartica PK-1 i/ili /PK-2 i potvrde iz članka 79. stavka 6. ovoga Pravilnika,«.
 2. za dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 11. stavka 1., 2. i 3. Zakona:
 3. izvadak iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim poslovnim primicima i ukupnim poslovnim izdacima, pri čemu se posebno iskazuju podaci o otpisu i zaštitnim kamatama,
 4. popis dugotrajne imovine,
 5. ugovore i isprave o otuđenju radnje, poduzeća ili njihovih dijelova za poreznog obveznika pojedinca,
 6. isprave o udjelu u zajedničkom dohotku,
 7. za dohodak od druge samostalne djelatnosti prema članku 11. stavku 4. točki 2. Zakona, pregled ostvarenih primitaka i nastalih izdataka,
 8. za dohodak od imovine pregled primitaka i izdataka, ako porezni obveznik zahtijeva umanjenje porezne osnovice za darovanja dana po posebnim propisima te ugovore o otuđenju nekretnine i imovinskih prava u slučajevima iz članka 30. stavka 2. Zakona,
 9. za dohodak od imovinskih prava pregled poslovnih primitaka i poslovnih izdataka,
 10. za dohodak koji su ostvarile fizičke osobe koje obavljaju umjetničke i kulturne djelatnosti kao slobodno zanimanje preslike naloga ili ugovora o primljenim darovanjima u novcu ili u drugim dobrima, koja se ne oporezuju po posebnom zakonu,
 11. za inozemni dohodak tuzemnih poreznih obveznika dokaz o ostvarenom dohotku i uplaćenom porezu u inozemstvu,
 12. za priznavanje neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara u visini 25%, potvrde nadležne strukovne umjetničke udruge ili organizacije prema posebnom zakonu,
 13. za priznavanje izdataka po osnovi danih darovanja po posebnim zakonima, preslike naloga odnosno ugovora o danim darovanjima u novcu i drugim dobrima.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Porezni obveznici koji nisu obvezni voditi i ne vode poslovne knjige, a ostvaruju dohodak od druge samostalne djelatnosti prema članku 11. stavku 4. točki 2. Zakona ili dohodak od imovinskih prava prema članku 30. stavku 1. Zakona, poreznoj prijavi prilažu pregled primitaka i izdataka iz članka 55. stavka 5. ovoga Pravilnika.«.
Članak 23.
U članku 96. stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:
»4. plaćeni porezi u inozemstvu prema članku 99. ovoga Pravilnika.«
Članak 24.
U članku 102. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:
»4. Dohotke koje ostvaruju članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave za djelatnosti u tim tijelima iz kojih se predujam poreza obračunava i uplaćuje na način propisan člankom 46. stavkom 3. Zakona,«.
U točki 6. riječi »od najviše 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »od najviše 1.250,00 kuna«.
Članak 25.
U članku 108.a. riječi »za 1998. i 1999.« zamjenjuju se riječima »za 1998., 1999. i 2000. godinu«.
Članak 26.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2000. godine.
Klasa: 410-01/00-01/399
Urbroj: 513-07/00-1
Zagreb, 19. lipnja 2000.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti