POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - podaci o propisima - stručno teorijski i praktični - kolektivni ugovor zbirka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA
1870
Na temelju članka 11. i članka 67. stavka 1. točke 7. i 16. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 35/95 – pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 20. rujna 2000. godine donio je
ODLUKU
O OBVEZNOJ REZERVI
OPĆE ODREDBE
I.
Ovom Odlukom određuje se visina, način i rokovi obračuna, održavanja i izdvajanja obvezne rezerve.
II.
Obveznu rezervu obračunavaju, održavaju i izdvajaju sljedeće financijske institucije:
– banke osnovane u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o bankama;
– štedionice do trenutka usklađenja sa Zakonom o bankama;
– podružnice stranih banaka u Republici Hrvatskoj osnovane sukladno Zakonu o bankama.
Obveznu rezervu ne obračunavaju, ne održavaju i ne izdvajaju:
– banke ili štedionice specijalne namjene kada je to posebnim zakonom propisano;
– banke koje koriste svoje depozite isključivo u svrhu regionalnog razvitka.
OSNOVICA ZA OBRAČUN OBVEZNE REZERVE
III.
Osnovica za obračun obvezne rezerve je dvojaka i sastoji se od kunskog i deviznog dijela.
IV.
Kunski dio osnovice za obračun obvezne rezerve sastoji se od kunskih izvora sredstava i to:
– primljenih depozita i kredita u kunama (sa i bez valutne klauzule);
– obveza po osnovi financijskog najma;
– izdanih vrijednosnih papira (osim vlasničkih vrijednosnih papira banke).
Kunski izvori sredstava koji ne ulaze u osnovicu za obračun obvezne rezerve jesu:

 1. sredstva dobivena od Hrvatske narodne banke;
 2. krediti i depoziti dobiveni od financijskih institucija koje obračunavaju obveznu rezervu u smislu ove Odluke;
 3. krediti i depoziti dobiveni od Hrvatske banke za obnovu i razvitak;
 4. sredstva depozita koja su primljena na ime pomoći područjima nastradalim od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja i
 5. hibridni i podređeni instrumenti koji imaju status dopunskog kapitala.

V.
Devizni dio osnovice za obračun obvezne rezerve sastoji se od deviznih izvora sredstava, i to:
– redovnih deviznih računa;
– posebnih deviznih računa, deviznih računa i štednih uloga po viđenju;
– primljenih deviznih depozita;
– obveza po izdanim vrijednosnim papirima u stranoj valuti (osim vlasničkih vrijednosnih papira banke).
Devizni izvori sredstava koji ne ulaze u osnovicu za obračun obvezne rezerve jesu:

 1. krediti i depoziti u stranoj valuti primljeni od financijskih institucija koje obračunavaju obveznu rezervu u smislu ove Odluke;
 2. blokirana devizna štednja stanovništva pretvorena u javni dug Republike Hrvatske;
 3. primljeni devizni krediti;
 4. refinancirani devizni krediti;
 5. sredstva depozita koja su primljena na ime pomoći područjima nastradalim od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja;
 6. devizni računi i depoziti dobiveni od Hrvatske banke za obnovu i razvitak i
 7. hibridni i podređeni instrumenti koji imaju status dopunskog kapitala.

VI.
Osnovica za obračun obvezne rezerve, kako kunskog tako i deviznog dijela, izračunava se za obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana kalendarskog mjeseca.
Obračun obvezne rezerve dostavlja se 8. kalendarskog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
VII.
Kunski i devizni dio osnovice za obračun obvezne rezerve izračunavaju se zasebno, a predstavljaju prosječno dnevno stanje kunskih i deviznih izvora sredstava u smislu točke IV. i V. ove Odluke u jednom obračunskom razdoblju.
Prosječno dnevno stanje kunskih i deviznih izvora sredstava za jedno obračunsko razdoblje izračunava se u kunama tako da se zbroje dnevna stanja obračunske osnovice, preračunata u kune, svakog radnog dana (radnim danom ne smatra se subota) i dobiveni zbroj podijeli brojem radnih dana tog obračunskog razdoblja. Prilikom izračuna kunske protuvrijednosti deviznog dijela obračunske osnovice primjenjuju se srednji tečajevi Hrvatske narodne banke koji vrijede za taj radni dan.
STOPA OBVEZNE REZERVE
VIII.
Stopa obvezne rezerve je jedinstvena i iznosi 23,5%.
IZRAČUN OBVEZNE REZERVE
IX.
Primjenom stope iz točke VIII. ove Odluke na propisanu osnovicu u smislu ove Odluke izračunava se iznos obračunatog kunskog i deviznog dijela obvezne rezerve.
ODRŽAVANJE I IZDVAJANJE OBVEZNE REZERVE
X.
Od obvezne rezerve, obračunate u smislu ove Odluke, financijske institucije iz stavka 1. točke II. ove Odluke mogu određeni postotak, a najviše 50%, održavati prosječnim dnevnim stanjem na računima likvidnih potraživanja u razdoblju održavanja.
Postotak obračunate obvezne rezerve koji se održava u smislu stavka 1. ove točke određuje financijska institucija, a jednom određeni postotak financijska institucija može promijeniti (u granicama postavljenim stavkom 1. ove točke, odnosno stavkom 2. točke XIV. ove Odluke) najkasnije na dan sastavljanja obračuna obvezne rezerve za sljedeće razdoblje održavanja.
Iznimno od stavka 2. ove točke, financijska institucija koja na dan obračuna obvezne rezerve ima dospjelih, a neizmirenih obveza prema Hrvatskoj narodnoj banci ne može povećavati postotak održavanja obvezne rezerve utvrđen u prethodnom razdoblju održavanja.
Kunski dio obvezne rezerve održava se prosječnim dnevnim stanjem na računu za namirenje (Rn 1000) te na računu blagajne (Rn 101) i to za razdoblje održavanja.
Devizni dio obvezne rezerve održava se prosječnim dnevnim stanjem likvidnih deviznih potraživanja na računima kod prvoklasnih banaka u zemljama OECD-a čiji najniži rejting prema međunarodnoj standardizaciji agencija Standard & Poors i Fitch IBCA glasi: AA-; odnosno prema agenciji Moodyžs: Aa3 i to za razdoblje održavanja.
Devizni dio obvezne rezerve može se održavati i prosječnim dnevnim stanjem deviznih potraživanja od Hrvatske narodne banke po osnovi blagajničkih zapisa nominiranih u stranoj valuti te prosječnim dnevnim stanjem efektivnog stranog novca (Rn 300) i čekova u stranoj valuti (Rn 301).
Prosječno dnevno stanje računa iz stavka 1. ove točke izračunava se analogno stavku 2. točke VII. ove Odluke te ne smije biti manje od postotnog udjela obračunate obvezne rezerve, određenog u smislu ove točke.
XI.
Preostali dio obračunate obvezne rezerve, po odbitku postotnog udjela određenog u smislu točke X. ove Odluke, izdvaja se kod Hrvatske narodne banke. Izdvajanje se obavlja 8. kalendarskog dana u mjesecu, prvog dana novog razdoblja održavanja i vrijedi do sljedećeg izdvajanja.
Kunski dio obvezne rezerve izdvaja se kod Hrvatske narodne banke prenošenjem tih sredstava na račune izdvojene obvezne rezerve što ih vodi Hrvatska narodna banka.
Devizni dio obvezne rezerve izdvaja se na devizne račune Hrvatske narodne banke. Izdvajanje obvezne rezerve prema ovoj Odluci izvršava se u EUR. Obveza u stranoj valuti izračunava se primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan obračuna.
RAZDOBLJE ODRŽAVANJA
XII.
Razdoblje održavanja traje mjesec dana i počinje 8. kalendarskog dana u mjesecu i traje do 7. kalendarskog dana sljedećeg mjeseca.
Obračun održavanja obvezne rezerve u smislu točke X. ove Odluke sastavlja se u kunama i dostavlja se 8. kalendarskog dana u mjesecu, prvi dan po završetku tog razdoblja održavanja, odnosno na dan sastavljanja obračuna obvezne rezerve za novo razdoblje održavanja.
REMUNERACIJA OBVEZNE REZERVE
XIII.
Na sredstva izdvojene obvezne rezerve Hrvatska narodna banka plaća kamatu sukladno Odluci o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke.
KAZNENE ODREDBE
XIV.
Ukoliko određena financijska institucija ne izdvoji ili nepravilno izdvoji, odnosno ne održava obveznu rezervu u smislu ove Odluke na nedostajuća sredstva plaća se kamata sukladno Odluci o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke.
Za financijsku instituciju koja ne održava obveznu rezervu u smislu točke X. ove Odluke, za sljedeće razdoblje održavanja povećava se postotak minimalnog udjela ukupno obračunate obvezne rezerve koji financijska institucija mora izdvojiti na račun kod Hrvatske narodne banke, i to za postotak iznosa nedostajućih sredstava od ukupno obračunate obvezne rezerve za proteklo razdoblje održavanja.
ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE
XV.
Obračun obvezne rezerve i obračun održavanja obvezne rezerve u smislu točke X. ove Odluke financijske institucije sastavljaju na obrascima što ih propisuje Hrvatska narodna banka i dostavljaju ih Hrvatskoj narodnoj banci sukladno odredbama točke VI. i točke XII. ove Odluke, radi kontrole ispravnosti obračuna.
Uz obračun obvezne rezerve financijske institucije zadaju odgovarajući nalog za uplatu obvezne rezerve koji se po podnesenom obračunu izdvaja na taj račun.
Iznimno od stavka 2. ove točke, kod kunskog dijela obvezne rezerve, financijske institucije izdvajaju sredstva na račun izdvojene obvezne rezerve, odnosno Hrvatska narodna banka vraća razliku između izdvojenih i obračunatih sredstava na računu izdvojene obvezne rezerve.
XVI.
Banke ovlaštene za poslove sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji i štedionice, obvezu izdvajanja i održavanja deviznog dijela obvezne rezerve u skladu s ovom Odlukom izvršavat će preko banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom.
XVII.
Iznimno od stavka 2. točke XI. i točke XV. ove Odluke, financijska institucija koja račun za namirenje i račune izdvojenog kunskog dijela obvezne rezerve vodi u Zavodu za platni promet, preostali dio obračunatog kunskog dijela obvezene rezerve, po odbitku postotnog udjela određenog u smislu točke X. ove Odluke, izdvaja na račun izdvojene obvezne rezerve što ih vodi Zavod za platni promet.
Financijska institucija iz stavka 1. ove točke obračun obvezne rezerve dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci i Zavodu za platni promet, a nalog za izdvajanje odnosno vraćanje razlike između izdvojenog i obračunatog kunskog dijela obvezne rezerve dostavlja Zavodu za platni promet.
Obračun održavanja obvezne rezerve u smislu točke X. ove Odluke, financijske institucije sastavljaju na obrascu što ga propisuje Hrvatska narodna banka i dostavljaju ga Hrvatskoj narodnoj banci sukladno odredbama točke XII. ove Odluke.
XVIII.
Iznimno od točke VIII. ove Odluke, stopa obvezne rezerve koja se primjenjuje na kunski dio obvezne rezerve iznosi:
– 26,5% za obračun u obračunskom razdoblju od 1. do 31. listopada 2000.
XIX.
Financijske institucije kod kojih se povećava obveza izdvajanja deviznog dijela obvezne rezerve u smislu ove Odluke, u odnosu na prethodno izdvojenu obveznu rezervu u stranoj valuti, sukladno Odluci o obveznoj rezervi banaka i štedionica u stranoj valuti (»Narodne novine« , br. 88/98 i 7/99), u visini do 10% neto devizne aktive utvrđene na dan 31. listopada 2000. godine moraju, počevši od 8. prosinca 2000. godine do konačnog usklađenja, mjesečno povećavati iznos izdvojene obvezne rezerve za 1,5% neto devizne aktive utvrđene na dan 31. listopada 2000. godine.
Financijske institucije kojima je povećanje obveze iz stavka 1. ove točke veće od 10% neto devizne aktive utvrđene na dan 31. listopada 2000. godine moraju izvršiti prilagodbu u roku 12 mjeseci s time da je dinamika povećanja izdvojene obvezne rezerve u prvih šest mjeseci prilagodbe identična kao i financijskim institucijama iz stavka 1. ove točke.
XX.
Guverner Hrvatske narodne banke donijet će pobliže Upute za provedbu ove Odluke.
XXI.
Danom primjene ove Odluke prestaju važiti Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica u kunama (»Narodne novine« br. 160/98, 24/99, 32/99 i 39/00) i Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica u stranoj valuti (»Narodne novine«, br. 88/98 i 7/99).
XXII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 8. studenog 2000. godine, kada financijske institucije sastavljaju prvi obračun obvezne rezerve za obračunsko razdoblje od 1. do 31. listopada 2000, s time da se odredbe koje se odnose na devizni dio obvezne rezerve primjenjuju od 8. prosinca 2000. godine, kada financijske institucije sastavljaju obračun obvezne rezerve za obračunsko razdoblje od 1. studenog do 30. studenog 2000. godine.
O.br. 550/2000.
Zagreb, 20. rujna 2000.
Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Željko Rohatinski, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti