POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - početak pregleda - financijski plan hrvatskog - odluka o zaštiti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1867
Na temelju članka 26. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. rujna 2000. godine donijela
UREDBU
O OSNIVANJU UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZATOČENE I NESTALE
Članak 1.
Ovom Uredbom osniva se Ured Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale (u daljnjem tekstu: Ured), kao stručna služba Vlade za obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, a osobito:
– prikuplja, obrađuje i vodi cjelovitu evidenciju o osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata, te o svim zatočenim ili nestalim osobama u Domovinskom ratu;
– prikuplja, obrađuje i vodi evidenciju o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih i pojedinačnih grobnica;
– izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
– organizira i vodi razgovore o zatočenim i nestalim osobama sa Saveznom Republikom Jugoslavijom i Bosnom i Hercegovinom;
– preuzima posmrtne ostatke zatočenih i nestalih osoba od Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije;
– prikuplja i obrađuje podatke o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica;
– organizira ekshumacije masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.
Članak 2.
Ured surađuje s Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim Crvenim križem, te ostvaruje kontakt s udrugama građana koje okupljaju obitelji zatočenih ili nestalih osoba.
Članak 3.
Ured obavlja i poslove koji se odnose na zarobljene pripadnike neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija u Domovinskom ratu protiv Republike Hrvatske.
Ured, primjenom odredaba Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima, od 12. kolovoza 1949. godine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/92), provodi repatriranje i razmjenu zarobljenika iz stavka 1. ovog članka i nadzire provođenje odredaba Konvencije u vezi s postupanjem prema zarobljenicima, te uvjetima njihova smještaja na određenim lokacijama.
U rad Ureda, kada obavlja poslove iz stavaka 1. i 2. ovog članka, mogu se uključiti predstavnici Promatračke misije Europske zajednice i međunarodnih humanitarnih organizacija.
Članak 4.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, pri Uredu se osnivaju međuresorske radne skupine:

  1. Radna skupina za proces ekshumacije i identifikacije
  2. Radna skupina za prikupljanje podataka o nestalim osobama i mjestima masovnih grobnica
  3. Radna skupina za traženje nestalih osoba na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, koja obavlja poslova utvrđene Sporazumom sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i UNTAES-a o djelovanju Potkomisije za zatočene i nestale za područje hrvatskog podunavlja, od 12. siječnja 1998. godine.

Članak 5.
U radne skupine iz članka 4. točaka 1. i 2. ove Uredbe, imenuju se predstavnici ministarstava i humanitarnih organizacija, po potrebi.
U Radnu skupinu iz članka 4. točke 3. ove Uredbe, imenuju se predstavnici Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale, te predstavnici utvrđeni Sporazumom sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i UNTAES-a o djelovanju Potkomisije za zatočene i nestale za područje hrvatskog podunavlja, od 12. siječnja 1998. godine.
Članak 6.
Akt o osnivanju i djelokrugu rada radnih skupina iz članka 4. ove Uredbe donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika Ureda.
Članak 7.
Ured u okviru svog djelokruga rada surađuje s:
– Međunarodnim odborom Crvenog križa (ICRC);
– Međunarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP);
– Promatračkom misijom Europske zajednice (ECMM);
– Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OSCE);
– Komisijom Ujedinjenih naroda za ljudska prava;
– Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu (ICTY);
– drugim međunarodnim organizacijama za traženje nestalih osoba.
Članak 8.
Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade.
Predstojnik je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi Republike Hrvatske.
Članak 9.
Predstojnik Ureda, u odnosu na državne službenike i namještenike Ureda, ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.
Članak 10.
Način rada Ureda uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda. Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda odredit će se potreban broj službenika i namještenika Ureda s opisom njihovih poslova, kao i potrebnim uvjetima za obavljanje tih poslova, te druga pitanja značajna za rad Ureda.
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda donosi predstojnik Ureda.
Članak 11.
Ured podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske najmanje dva puta godišnje (polugodišnje i godišnje izvješće).
Članak 12.
Ured preuzima državne službenike i namještenike koji su obavljali stručne i administrativne poslove za Komisiju za zatočene i nestale.
Članak 13.
Ured preuzima prostor i opremu koju je koristila Komisija za zatočene i nestale.
Članak 14.
Ured koristi sredstva koja su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2000. godinu bila osigurana za rad Komisije za zatočene i nestale.
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju Komisije za zatočene i nestale (»Narodne novine«, br. 46/93 i 13/95).
Članak 16.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/47
Urbroj: 5030104-00-2
Zagreb, 21. rujna 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti