POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - osnovni sadržaj - pravilnik o samostalnim - pravilnik o odobrenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
585
Na temelju članka 60. stavka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2000. godine, donijela
UREDBU
O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika Ministarstva, kao i druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.
Članak 2.
Unutarnje ustrojstvo i upravljanje ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te okviran broj državnih službenika i namještenika uređuje se na način da Ministarstvo može racionalno, stručno i djelotvorno obavljati poslove iz svog djelokruga.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 3.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

 1. Kabinet ministra
 2. Ured tajnika Ministarstva
 3. Uprava za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji
 4. Uprava za pravne poslove
 5. Uprava za stambene poslove
 6. Uprava za financije i proračun
 7. Odjel za unutarnji nadzor i kontrolu.

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA
1. Kabinet ministra
Članak 4.
U Kabinetu ministra obavljaju se:
administrativni i stručni poslovi za ministra i njegovog zamjenika; protokolarni poslovi; poslovi iz područja odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja; poslovi u svezi odnosa s Hrvatskim državnim saborom, Vladom Republike Hrvatske i tijelima državne uprave te s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva; poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i njegovom zamjeniku; poslovi u svezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; te drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanja ministra i njegovog zamjenika.
2. Ured tajnika ministarstva
Članak 5.
Ured tajnika Ministarstva poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, te tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva, izrađuje i prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada uprava i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, usklađuje poslove na ostvarivanju plana rada, skrbi o stanju kadrova u Ministarstvu, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u tijeku službe i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire rad državnih službenika i namještenika, nadzire i usklađuje provedbu obrambenih i sigurnosnih mjera, te obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda tajnika Ministarstva ustrojavaju se:
- Odjel za kadrovske i opće poslove i
- Odjel za informatizaciju.
Članak 6.
1. ODJEL ZA KADROVSKE I OPĆE POSLOVE
Odjel za kadrovske i opće poslove obavlja poslove u svezi sa zapošljavanjem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu, vodi propisane evidencije i osobne očevidnike, obavlja administrativne i druge poslove u svezi s prijmom, rasporedom i otpustom državnih službenika i namještenika, obavlja poslove u svezi s održavanjem opreme, objekata i sredstava, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, obavlja prijepis i umnožavanje, vodi poslove pisarnice i pismohrane, skrbi o održavanju objekata i prostorija Ministarstva te obavlja druge opće, tehničke i pomoćno-tehničke poslove, nabavlja stvari i opremu za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva.
Članak 7.
2. ODJEL ZA INFORMATIZACIJU
Odjel za informatizaciju skuplja i obrađuje podatke o obiteljima poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, HRVI iz Domovinskog rata, razvojačenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i mirnodopskih vojnih invalida iz Domovinskog rata.
Odjel obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga o unapređenju tehničke i informatičke djelatnosti Ministarstva, predlaže primjenu novih tehnologija i metoda rada u Ministarstvu; analizira i odabire sve komplementarne infotehnologije, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, educira službenike i namještenike na području informatike, prati i analizira svjetske i domaće standarde u pogledu automatske obrade podataka, obučava službenike i namještenike glede uvođenja novoinstalirane opreme, premješta (sklapa i instalira) postojeću strojnu opremu pri internoj preraspodjeli, surađuje sa servisom zaduženim za održavanje strojne opreme, utvrđuje programsku (aplikativnu i sustavnu) podršku, održava aplikacije radi nesmetanog rada informatičkog sustava u mreži - poslužitelja (server) s radnim stranicama (client), pisačima, modemima i sl., kreira sistemske podatke potrebne za omogućavanje rada u mreži (korisnička imena, šifre, dozvole i sl.), administrira bazom podataka, izrađuje sigurnosne kopije baze; te obavlja i druge poslove koje odredi tajnik i ministar neposredno.
3. Uprava za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji
Članak 8.
Uprava za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji obavlja upravne i stručne poslove u svezi s pravnim položajem i rješavanjem statusnih i drugih pitanja obitelji poginulih, zatočenih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, predlaže mjere za poboljšanje njihova statusa i ostvarivanje Zakonom zajamčenih prava.
Uprava obavlja stručne poslove profesionalne rehabilitacije HRVI iz Domovinskog rata, potiče program samozapošljavanja razvojačenih hrvatskih branitelja, usmjerava i provodi nacionalni program psihosocijalne pomoći i rehabilitacije hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, identifikacije i ekshumacije poginulih hrvatskih branitelja, obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, surađuje s Komisijom za zatočene i nestale Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom pravosuđa uprave i lokalne samouprave te Ministarstvom zdravstva.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji ustrojavaju se:
- Odjel za skrb o obiteljima poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja
- Odjel za skrb o HRVI iz Domovinskog rata,
- Odjel za razvojačene hrvatske branitelje,
- Odjel za psihosocijalnu pomoć i rehabilitaciju
- Odjel za koordinaciju rada s udrugama.
Članak 9.
1. ODJEL ZA SKRB O OBITELJIMA POGINULOGA, UMRLOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA
Odjel za skrb o obiteljima poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja obavlja upravne i stručne poslove u svezi s pravnim položajem, rješavanjem statusnih i drugih pitanja obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, prati njihovo stanje i pravni položaj, predlaže mjere za poboljšanje njihova statusa i ostvarivanje Zakonom zajamčenih prava, te obavlja i druge stručne poslove iz ovoga područja.
U Odjelu se vodi baza podataka i cjelovita evidencija svih zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, vode, organiziraju i usklađuju svi poslovi vezani uz traženje zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koji su bili zatočeni u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata, organizira ekshumacije iz masovnih grobnica i identifikacije, te ostvaruju kontakti s obiteljima zatočenih ili nestalih, kao i kontakti s međunarodnim organizacijama i udrugama građana koje okupljaju obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.
Članak 10.
2. ODJEL ZA SKRB O HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA
Odjel za skrb o HRVI iz Domovinskog rata obavlja upravne i stručne poslove u svezi s pravnim položajem i rješavanjem statusnih i drugih pitanja HRVI iz Domovinskog rata, prati stanje i pravni položaj HRVI, predlaže mjere za poboljšanje njihova statusa i ostvarivanje Zakonom zajamčenih prava HRVI iz Domovinskog rata radi ostvarivanja prava, provodi stručne poslove profesionalne rehabilitacije HRVI iz Domovinskog rata radi njihova stručna osposobljavanja za rad i život u civilnim strukturama društva, te obavlja i druge stručne poslove iz ovoga područja.
Članak 11.
3. ODJEL ZA RAZVOJAČENE HRVATSKE BRANITELJE
Odjel za razvojačene hrvatske branitelje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, skrb o razvojačenim hrvatskim braniteljima i stvaranje uvjeta za njihovo uključivanje u društveni i gospodarski život u Republici Hrvatskoj, ostvaruje kontinuiranu informiranost i suradnju s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske u području pravne zaštite i skrbi o razvojačenim hrvatskim braniteljima, surađuje sa Zavodom za zapošljavanje glede zapošljavanja i školovanja razvojačenih hrvatskih branitelja, te usko surađuje sa svim udrugama branitelja, dragovoljaca i veterana iz Domovinskog rata glede poboljšanja skrbi o razvojačenim hrvatskim braniteljima, te obavlja sve ostale poslove po odluci ministra i pomoćnika ministra.
Odjel obavlja stručne poslove vezane za izradu i provođenje zakona i drugih propisa vezanih za poboljšanje skrbi o razvojačenim hrvatskim braniteljima, te pruža pravnu pomoć razvojačenim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima glede ostvarivanja njihovih prava.
Članak 12.
4. ODJEL ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ I REHABILITACIJU
Odjel za psihosocijalnu pomoć i rehabilitaciju provodi nacionalni program psihosocijalne pomoći i rehabilitacije obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, HRVI iz Domovinskog rata te hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u svim dijelovima i njihovo uključivanje u redoviti život, osmišljava, prati i nadzire provedbu programa psihosocijalne pomoći i rehabilitacije, te obavlja i druge poslove iz ovoga područja.
Odjel za psihosocijalnu pomoć i rehabilitaciju putem svojih županijskih i gradskih središta ostvaruje psihosocijalne programe, te skrbi o svekolikoj pomoći za obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, HRVI iz Domovinskog rata, razvojačenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te mirnodopskih vojnih invalida.
Odjel obavlja i stručne poslove i poduzima mjere za poticanje cjelovite zdravstvene, socijalne i psihosocijalne skrbi o obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, HRVI iz Domovinskog rata, razvojačenih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i mirnodopskih vojnih invalida.
Odjel usklađuje rad stručnih psihosocijalnih timova u županijama i gradovima, brine o njihovoj opremljenosti, edukaciji, stručno-istraživačkom radu i stalnoj evaluaciji programa.
Odjel skrbi o tome da se program odvija po najvišim svjetskim profesionalnim standardima u cilju unapređenja rada psihosocijalnih timova na terenu i najveće moguće skrbi o obiteljima poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, HRVI iz Domovinskog rata, razvojačenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te mirnodopskih vojnih invalida.
Članak 13.
4. ODJEL ZA KOORDINACIJU RADA S UDRUGAMA
Odjel za koordinaciju rada s udrugama poduzima mjere i radnje za suradnju sa svim udrugama hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koje su u djelokrugu Ministarstva, usklađuje rad s udrugama, pomaže udrugama u provedbi njihovih zadaća iz djelokruga Ministarstva, te obavlja i druge poslove koordinacije rada s udrugama.
4. Uprava za pravne poslove
Članak 14.
Uprava za pravne poslove obavlja stručne poslove u svezi s izradom zakonskih i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, daje stručna mišljenja na nacrte propisa iz djelokruga Ministarstva, daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona, prati stanje u primjeni i provedbi propisa, rješava upravne stvari u drugostupanjskome upravnom postupku, osim onih koji su stavljeni u djelokrug druge Uprave, obavlja druge pravne poslove, te obavlja upravne i druge stručne poslove u svezi s dodjelom čina posmrtno i dodjelom čina i promaknućem u činove oružanih snaga Republike Hrvatske poginulih, umrlih i zatočenih hrvatskih branitelja odnosno HRVI iz Domovinskog rata, sukladno posebnim propisima.
Uprava za pravne poslove surađuje s »Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje« u svezi s ostvarivanjem prava na invalidske i obiteljske mirovine sukladno Zakonu:
U sklopu Uprave za pravne poslove ustrojavaju se:
- Odjel za izradu propisa
- Odjel za pravnu pomoć
- Odjel za upravni postupak, i
- Odjel za činove, mirovine i odličja.
Članak 15.
1. ODJEL ZA IZRADU PROPISA
Odjel za izradu propisa priprema nacrte prijedloga Zakona i prijedloge drugih propisa, usklađuje rad u normativnoj djelatnosti, daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge pravne poslove.
Članak 16.
2. ODJEL ZA PRAVNU POMOĆ
Odjel za pravnu pomoć obavlja upravne i druge stručne poslove u svezi s primjenom i provedbom propisa iz djelokruga Ministarstva, prati stanje u ovome području, rješava pritužbe, predstavke i zamolbe pravnih i fizičkih osoba iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge pravne poslove.
Članak 17.
3. ODJEL ZA UPRAVNI POSTUPAK
Odjel za upravni postupak rješava u drugostupanjskom upravnom postupku iz djelokruga Ministarstva, nadzire rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome upravnom postupku u područnim jedinicama Ministarstva, priprema prijedloge odgovora na tužbe u upravnom sporu pred Upravnim sudom Hrvatske te obavlja i druge pravne poslove.
Članak 18.
4. ODJEL ZA ČINOVE, MIROVINE I ODLIČJA
Odjel za činove, mirovine i odličja obavlja poslove u svezi s dodjelom čina posmrtno i promaknućem, odnosno dodjelom i promaknućem u činove oružanih snaga Republike Hrvatske poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata, u skladu s posebnim propisima, surađuje s »Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje« u svezi s ostvarivanjem prava na invalidske i obiteljske mirovine HRVI iz Domovinskog rata i obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja, te obavlja poslove u svezi s dodjelom odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske stradalnicima iz Domovinskoga rata, u skladu s posebnim zakonom.
5. Uprava za stambene poslove
Članak 19.
Uprava za stambene poslove obavlja upravne i druge stručne poslove stambenog zbrinjavanja obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja i HRVI iz Domovinskog rata, i to izrada Liste reda prvenstva za dodjelu stanova i stambenih kredita, šifriranje, najam i otkup dodijeljenih stanova, unos i evidenciju baze podataka, praćenje otplate i najma, kao i samo gospodarenje Stambenim fondom za stradalnike Domovinskog rata, te u svezi s tim surađuje s Ministarstvom za javne radove, obnovu i graditeljstvo, usklađuje provedbu njihovog stambenog zbrinjavanja, prati stanje u tom području, donosi i poduzima učinkovite mjere za stambeno zbrinjavanje.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za stambene poslove ustrojavaju se:
- Odjel za dodjelu stanova
- Odjel za dodjelu stambenih kredita
- Odjel gospodarenja.
Članak 20.
1. ODJEL ZA DODJELU STANOVA
Odjel za dodjelu stanova obavlja stručne poslove izrade Liste reda prvenstva, evidenciju, šifriranje i dodjelu stanova stradalnicima Domovinskog rata.
Članak 21.
2. ODJEL ZA DODJELU STAMBENIH KREDITA
Odjel za dodjelu stambenih kredita obavlja stručne poslove izrade Liste reda prvenstva za stradalnike i to: dodjela kredita za kupnju stana ili kuće, izgradnju, poboljšanje uvjeta života, za razliku kvadrata, te dogradnju, kao i izračun iznosa dodijeljenog kredita.
Članak 22.
3. ODJEL GOSPODARENJA
Odjel za otkup stanova obavlja poslove gospodarenja i najma dodijeljenih stanova kao i samog otkupa i izračuna cijene stana.
6. Uprava za financije i proračun
Članak 23.
Uprava za financije i proračun obavlja stručne poslove koji se odnose na: planiranje potrebnih financijskih i materijalnih sredstava, izradu odgovarajućih izvješća, pregled i plansko-analitičke podatke, izradu bilance i računa primitaka i izdataka, praćenje i izvršenje tekućih i kapitalnih izdataka sukladno pozicijama državnog proračuna, obračun isplate plaća i drugih novčanih naknada (trajna i jednokratna prava), vođenje propisane knjigovodstvene i financijske dokumentacije te obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
Za obavljanje poslova Uprave za financije i proračun ustrojavaju se sljedeći odjeli:
- Odjel za financije i računovodstvene poslove
- Odjel za proračun.
Članak 24.
1. ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
Odjel za financije i računovodstvene poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje i izvršenje tekućih izdataka, knjigovodstveno praćenje izvršenja primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, blagajničko poslovanje, izvršava obveze po ugovorima o nabavkama, sudjeluje u provođenju nadzora svih korisnika iz djelokruga računovodstvenog poslovanja, kontira i kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, vrši evidenciju financijskih promjena u Glavnoj knjizi I, Glavnoj knjizi II i pomoćnim knjigama za osnovna sredstva, sitni inventar, nabavu ulaznih i izlaznih računa i sl., izradu mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih financijskih izvješća, izradu analitičko-planskih i financijskih pokazatelja, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Uprave koje odredi pomoćnik ministra.
Članak 25.
2. ODJEL ZA PRORAČUN
Odjel za proračun obavlja stručne poslove u izradi prijedloga proračuna i financijskog plana radi osiguranja sredstava za rad Ministarstva, nadzire namjensko trošenje sredstava, pribavlja i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju, obavlja poslove plana i analitike te druge poslove iz ovoga područja.
7. Odjel za unutarnji nadzor i kontrolu
Članak 26.
Odjel za unutarnji nadzor i kontrolu obavlja unutarnji nadzor upravnih, financijsko-računovodstvenih i drugih stručnih poslova u svezi s nadzorom i kontrolom u primjeni i provedbi propisa iz djelokruga Ministarstva, prati i nadzire stanje u ovome području, izrađuje plan internog nadzora i kontrole, nadzire na utrošcima proračunskih sredstava i vrši kontrolu istih, djeluje preventivno i savjetodavno, nadzire i sprječava eventualne zlouporabe, izvještava i upozorava ministra na eventualne nepravilnosti ili ako ocijeni da bi iste mogle nastati te obavlja i druge poslove koje odredi tajnik, zamjenik ministra ili ministar.
IV. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE IZVAN SJEDIŠTA MINISTARSTVA
Članak 27.
Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga Ministarstva izvan sjedišta Ministarstva ustrojavaju se odjeli hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kao područne jedinice u županijama i Gradu Zagrebu.
Područna jedinica - Odjeli hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u županijama i Gradu Zagrebu obavljaju poslove u svezi s pravnim položajem, rješavanjem statusnih i drugih pitanja obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, HRVI iz Domovinskog rata, razvojačenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, mirnodopskih vojnih invalida iz Domovinskog rata, rješavaju o pravima ovih skupina u prvostupanjskome upravnom postupku, nadziru stanje na području svoga djelovanja iz djelokruga Ministarstva.
U sklopu područnih jedinica ustrojavaju se odsjeci.
U područnim jedinicama djeluju prvostupanjska liječnička povjerenstva, čiji broj utvrđuje ministar.
Članak 28.
Odsjeci u područnim jedinicama odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u županijama i Gradu Zagrebu izrađuju nacrte rješenja u prvostupanjskome upravnom postupku o pravima i obvezama iz djelokruga Ministarstva, te obavljaju ostale poslove skrbi.
Članak 29.
Područne jedinice - odjeli hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u županijama i Gradu Zagrebu su:

 1. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P. J. sa sjedištem u Bjelovaru s odsjecima u Bjelovaru i Daruvaru;
 2. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P. J. sa sjedištem u Čakovcu s odsjekom u Čakovcu;
 3. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P. J. sa sjedištem u Dubrovniku s odsjecima u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću;
 4. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P. J. sa sjedištem u Gospiću s odsjecima u Gospiću i Otočcu;
 5. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P. J. sa sjedištem u Karlovcu s odsjecima u Karlovcu i Ogulinu;
 6. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P. J. sa sjedištem u Koprivnici s odsjecima u Koprivnici i Križevcima;
 7. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P. J. sa sjedištem u Krapini s odsjekom u Krapini;
 8. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P. J. sa sjedištem u Osijeku s odsjecima u Osijeku, ?akovu, Belom Manastiru, Našicama i Valpovu;
 9. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P. J. sa sjedištem u Pazinu s odsjecima u Pazinu, Puli i Poreču;
 10. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P. J. sa sjedištem u Požegi s odsjecima u Požegi i Pakracu;
 11. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P.J. sa sjedištem u Rijeci s odsjecima u Rijeci, Delnicama i Crikvenici;
 12. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P.J. sa sjedištem u Sisku s odsjecima u Sisku, Novskoj, Kutini i Petrinji;
 13. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P.J. sa sjedištem u Slavonskom Brodu sa odsjecima u Slavonskom Brodu i Novoj Gradišci;
 14. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P.J. sa sjedištem u Splitu sa odsjecima u Splitu 1, Splitu 2, Sinju, Imotskom i Makarskoj;
 15. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P.J. sa sjedištem u Šibeniku sa odsjecima u Šibeniku, Drnišu i Kninu;
 16. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P.J. sa sjedištem u Varaždinu sa odsjecima u Varaždinu, Ivancu i Novom Marofu;
 17. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P.J. sa sjedištem u Virovitici sa odsjecima u Virovitici i Slatini;
 18. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P.J. sa sjedištem u Vukovaru sa odsjecima u Vukovaru, Vinkovcima i Županji;
 19. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P.J. sa sjedištem u Zadru sa odsjecima u Zadru i Biogradu n/M;
 20. Odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji - P.J. sa sjedištem u Gradu Zagrebu sa odsjecima 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Ministar propisuje vrijeme i mjesto održavanja uredovnih dana za rad sa strankama sukladno lokalnim prilikama što će se pobliže urediti Pravilnikom u unutarnjem redu Ministarstva.
V. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA MINISTARSTVA
Članak 30.
Radom Ministarstva upravlja ministar.
Upravama u Ministarstvu upravljaju pomoćnici ministra.
Radom odjela upravljaju načelnici odjela.
Radom odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kao područnim jedinicama Ministarstva upravlja pročelnik koji ima položaj načelnika odjela.
Radom kabineta ministra upravlja tajnik kabineta.
Radom Ureda tajnika Ministarstva upravlja tajnik Ministarstva.
Radom odsjeka upravlja donačelnik.
Članak 31.
Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.
Tajnik Ministarstva za svoj rad odgovara ministru.
Pomoćnici ministra odgovorni su za svoj rad ministru.
Načelnik odjela za unutarnji nadzor i kontrolu odgovoran je za svoj rad ministru i tajniku Ministarstva.
Načelnici odjela u sastavu ureda tajnika Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru i tajniku Ministarstva.
Načelnici odjela u sastavu uprava odgovorni su za svoj rad ministru i pomoćniku ministra koji upravlja tom Upravom.
Pročelnici odjela - P.J. odgovorni su za svoj rad ministru i pomoćnicima ministra.
Donačelnici odsjeka odgovorni su za svoj rad ministru, pomoćniku ministra i pročelniku odjela u čijem su sastavu.
Članak 32.
Savjetodavno tijelo ministra je Kolegij ministra.
Stalni članovi Kolegija ministra su: zamjenik ministra, tajnik Ministarstva i pomoćnici ministra.
Ostali službenici Ministarstva pozivaju se na sjednice Kolegija ministra po potrebi.
VI. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA
Članak 33.
Poslove i zadaće iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju službenici i namještenici raspoređeni u službenička zvanja i položaje te namještenička radna mjesta.
Okviran broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz mjerodavnosti Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe, ali se neće objaviti u »Narodnim novinama«.
VII. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI
Članak 34.
Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u svezi s ostvarivanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.
Ministarstvo potiče i promiče rad udruga osnovanih u djelokrugu svoga rada.
Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.
Članak 35.
Radi rasprave o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, utvrđivanja nacrta propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o važnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, ministar osniva stručne savjete odnosno radne skupine.
Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada stručnog savjeta odnosno radne skupine.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Pitanja važna za rad Ministarstva koja nisu uređena Zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.
Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih temeljnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja važna za rad Ministarstva.
Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva.
Članak 37.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 12/99 i 37/99).
Članak 38.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/17
Urbroj: 5030104-00-1
Zagreb, 9. ožujka 2000.
Potpredsjednik, zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti