POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - osnovni sadržaj - pravilnik o inspekcijskom - tehnički propis predsjednik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA
1837
Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 54/94. – pročišćeni tekst, 48/95., 19/98. i 105/99.), članka 43. stavka 2. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, broj 29/99., 105/99., 46/00., 69/00. i 83/00.), članka 65. stavka 2. Zakona o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94.) i članka 88. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O ISKAZNICI POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA, INSPEKTORA ZAŠTITE BILJA I INSPEKTORA BILINOGOJSTVA TE ZNAKU POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice poljoprivrednog inspektora, inspektora zaštite bilja i inspektora bilinogojstva koje nose poljoprivredni inspektori, inspektori zaštite bilja i inspektori bilinogojstva (u daljnjem tekstu: inspektori) u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), županijskim uredima i uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: ured) te izgled znaka poljoprivrednog inspektora (u daljnjem tekstu: znak) koji nose poljoprivredni inspektori u Ministarstvu i uredima, način i postupak njihova izdavanja i uporabe te vođenje evidencije o izdanim iskaznicama i znakovima.
Članak 2.
Obrasci službenih iskaznica »A«, »B«, »C«, »D«, »E« i »F«, te oblik i izgled znaka (obrazac »G«) tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuju se na punijem papiru bijele boje veličine 85 x 55 mm i zaštićuje omotom od providne plastične mase.
Članak 3.
Obrazac iskaznice poljoprivrednog inspektora (obrazac »A«), inspektora zaštite bilja (obrazac »C«) i inspektora bilinogojstva (obrazac »E«) u Ministarstvu sadrži:
a) na prednjoj stranici iskaznice;

 1. utisnut grb Republike Hrvatske,
 2. natpis: »Republika Hrvatska«,
 3. natpis: »Ministarstvo poljoprivrede i ŠuMArstva«,
 4. naziv: »SluŽbena iskaznica poljoprivredni inspektor« (obrazac »A«) odnosno »SluŽbena iskaznica inspektor zaŠtite bilja« (obrazac »C«) odnosno »SluŽbena iskaznica inspektor bilinogojstva« (obrazac »E«),
 5. mjesto za fotografiju veličine 28 x 32 mm preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva,
 6. ime, prezime i jedinstveni matični broj nositelja iskaznice,
 7. serijski broj iskaznice.

b) na poleđini iskaznice;

 1. tekst o ovlastima nositelja iskaznice,
 2. evidencijski broj iskaznice,
 3. nadnevak izdavanja iskaznice,
 4. mjesto za pečat Ministarstva i potpis ministra.

Članak 4.
Obrazac iskaznice poljoprivrednog inspektora (obrazac »B«), inspektora zaštite bilja (obrazac »D«) i inspektora bilinogojstva (obrazac »F«) u uredu sadrži:
a) na prednjoj stranici iskaznice;

 1. utisnut grb Republike Hrvatske,
 2. natpis: »Republika Hrvatska«,
 3. natpis: »Županija – Grad«,
 4. naziv: »SluŽbena iskaznica poljoprivredni inspektor« (obrazac »B«) odnosno »SluŽbena iskaznica inspektor zaŠtite bilja« (obrazac »D«) odnosno »SluŽbena iskaznica isnpektor bilinogojstva« (obrazac »F«),
 5. mjesto za fotografiju veličine 28 x 32 mm preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat ureda,
 6. ime, prezime i jedinstveni matični broj nositelja iskaznice,
 7. serijski broj iskaznice.

b) na poleđini iskaznice;

 1. tekst o ovlastima nositelja iskaznice,
 2. evidencijski broj iskaznice,
 3. nadnevak izdavanja iskaznice,
 4. mjesto za pečat ureda i potpis ovlaštene službene osobe.

Članak 5.
Znak je izveden od metala, podloga je mesingana, a aplikacija je sjajno niklana. Veličina znaka je 60 x 55 mm. Znak okružuje hrvatski pleter izveden u mesinganom reljefu na kojem su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska).
U središtu znaka na zrakasto pozlaćenom prostoru smješten je hrvatski grb koji je izveden u crvenom i bijelom emajlu, a gornji dio grba je reljefno izveden.
Na kružnom niklanom dijelu znaka ispisan je tekst »POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA« u zelenom emajlu.
Donjim dijelom znaka proteže se niklana lenta koja djelomično pokriva pleter. Na lenti je zelenim emajlom upisan troznamenkasti broj.
Na poleđini znaka nalazi se lisnata opruga od perne bronce.
Članak 6.
Inspektori u obavljanju inspekcijskih poslova nose iskaznice a poljoprivredni inspektori i znak u kožnom povezu, kojima dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje i trostrukog je pregiba. Veličina svakog pregiba je 8 x 12 cm.
Na prednjoj stranici kožnog poveza otisnut je zlatnom bojom hrvatski grb i natpis »POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA«.
Članak 7.
Iskaznice i znakove s pripadajućim kožnim povezom inspektorima u Ministarstvu izdaje Ministarstvo.
Iskaznice i znakove s pripadajućim kožnim povezom županijskim inspektorima izdaje ured.
Članak 8.
O izdanim iskaznicama i znakovima inspektorima vode se očevidnici u Ministarstvu i uredima.
Očevidnici iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

 1. redni broj (evidencijski broj),
 2. ime i prezime,
 3. jedinstveni matični broj inspektora kojem je izdana iskaznica odnosno znak,
 4. klasa i urbroj rješenja o postavljenju u zvanje,
 5. serijski broj iskaznice odnosno serijski broj znaka,
 6. nadnevak izdavanja,
 7. nadnevak povratka,
 8. potpis inspektora,
 9. odjeljak za pripomene.

Članak 9.
Inspektor koji izgubi iskaznicu ili znak ili na drugi način ostane bez iskaznice i znaka dužan je o tome odmah izvjestiti neposrednog čelnika.
Nova iskaznica i znak izdat će se nakon što je u »Narodnim novinama« oglašeno da izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili znak ne vrijede.
Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi inspektor koji je iskaznicu ili znak izgubio ili na drugi način ostao bez iskaznice i znaka, kao i troškove izdavanja nove iskaznice i znaka ako je ostanak bez njih bio posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora.
Članak 10.
Inspektor kojemu prestane državna služba ili koji bude postavljen u drugo zvanje obvezan je Ministarstvu odnosno čelniku ureda vratiti iskaznicu i znak u roku 3 dana od dana prestanka službe ili dana postavljenja u drugo zvanje.
Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i znak ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti.
Članak 11.
Iskaznice izdane po ranijem propisu zamijenit će se iskaznicama utvrđenim ovim Pravilnikom u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Prigodom zamjene iskaznica, poljoprivrednim će se inspektorima izdati i znak u kožnom povezu sukladno članku 6. ovoga Pravilnika.
Članak 12.
Ministarstvo na zahtjev ureda, dostavlja traženu količinu iskaznica i znakova s pripadajućim kožnim povezom.
Ured, uz zahtjev za određenim brojem iskaznica i znakova iz stavka 1. ovog članka, prilaže rješenje o postavljenju u zvanje za svakog inspektora i dokaz o uplati troškova za tiskanje iskaznica i izradu znakova, plaćenih na račun Ministarstva.
Ministarstvo, o dostavljenim iskaznicama i znakovima uredima, vodi posebnu evidenciju koja sadrži:

 1. naziv ureda kojem se dostavlja iskaznica odnosno znak,
 2. klasu i urbroj zahtjeva,
 3. naziv obrasca i serijski broj iskaznice,
 4. serijski broj znaka,
 5. broj (količina) dostavljenih iskaznica i znakova,
 6. nadnevak dostave,
 7. odjeljak za pripomene.

Članak 13.
Ministarstvo povjerava tiskanje iskaznica i izradu znakova pravnoj osobi koja obavlja tiskarsku odnosno djelatnost izrade znakova.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji poljoprivrednog inspektora i inspektora za zaštitu bilja u poljoprivredi («Narodne novine«, br. 13/91.).
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-01/6
Urbroj: 525-01-00-1/MM
Zagreb, 6. rujna 2000.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti