POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zagreb hrvatska - ispravak odluke odvjetnici - odluka o upisu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE
1320
Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/1999) ministar kulture donosi
PRAVILNIK
O REGISTRU KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.
Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuju i sljedeća pitanja:
- pripreme i donošenje rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara,
- postupak utvrđivanja svojstva kulturnoga dobra te
- evidencija kulturnih dobara od lokalnog značenja.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju i oznake konzervatorskih odjela Ministarstva kulture i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (u daljnjem tekstu: nadležna tijela).
Članak 2.
Nadležna tijela donose rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara i pripremaju stručne podloge za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra na način propisan Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (u daljnjem tekstu Zakon) i ovim Pravilnikom.
Uprava za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture priprema dokumentaciju i izrađuje prijedloge rješenja o proglašenju kulturnoga dobra od nacionalnog značenja u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.
PRIPREME I DONOŠENJE RJEŠENJA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI KULTURNOGA DOBRA
Članak 3.
Rješenje o preventivnoj zaštiti kulturnoga dobra priprema i donosi nadležno tijelo na temelju prijave sukladno članku 4. stavak 3. Zakona ili po službenoj dužnosti.
Prijedlog rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnoga dobra sadrži:
- prijavu podnesenu u skladu sa člankom 4. stavak 3. Zakona ili prijedlog stručne službe (stručnog djelatnika) kojim se iznose razlozi zbog kojih po službenoj dužnosti treba donijeti rješenje i
- obaveznu dokumentaciju (osnovni identifikacijski podaci, sažeti opis, sažeto navođenje razloga zbog kojih se pretpostavlja da se radi o kulturnom dobru, osnovnu fotodokumentaciju, a za nepokretna kulturna dobra kulture i položajni nacrt te odgovarajući grafički prikaz).
U rješenju o preventivnoj zaštiti se, osim elemenata propisanih Zakonom o općem upravnom postupku, obavezno navode:
- osnovni identifikacijski podaci o dobru (lokalitet, naziv, katastarska čestica i općina, vlasništvo, korisnik odnosno imatelj),
- sažeti opis dobra,
- sažeto obrazloženje pretpostavljenih svojstava kulturnog dobra,
- upute imatelju o postupanju s dobrom i
- vrijeme važenja rješenja o preventivnoj zaštiti.
POSTUPAK UTVRĐIVANJA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA
Članak 4.
Svojstvo kulturnog dobra na temelju pripremljenog prijedloga i priložene dokumentacije utvrđuje stručno povjerenstvo.
Stručno povjerenstvo imenuje ministar kulture, a sastoji se od 5 članova iz reda istaknutih stručnjaka za zaštitu kulturne baštine.
U stručnom povjerenstvu moraju biti zastupljene odgovarajuće struke iz područja djelatnosti koje su od interesa za zaštitu kulturne baštine.
Stručno povjerenstvo može u određenim slučajevima angažirati eksperte-suradnike ili zatražiti ekspertizu.
Stručno povjerenstvo razmatra podnesene prijedloge na sjednicama.
Stručno povjerenstvo ima tajnika koji je stručni djelatnik Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.
O radu stručnog povjerenstva obavezno se vodi sljedeća dokumentacija:
- akt o imenovanju članova stručnog povjerenstva
- pozivi za sjednice
- prijedlozi koji su razmatrani na sjednicama
- ovjereni zapisnici sjednica sa donesenim zaključcima.
Članak 5.
Stručno povjerenstvo predlaže i na koju će se listu u Registru kulturnih dobara određeno kulturno dobro upisati (Lista zaštićenih kulturnih dobara, odnosno Lista kulturnih dobara od nacionalnog značenja).
Članak 6.
Prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra priprema nadležno tijelo na temelju prijave koja se podnosi u skladu sa člankom 4., stavak 3. Zakona ili po službenoj dužnosti.
Obavezna dokumentacija uz prijedlog za utvrđivanje svojstva sadrži:
za pojedinačna nepokretna kulturna dobra
- osnovni identifikacijski podaci o kulturnom dobru (lokalitet, naziv, vlasništvo, korisnik odnosno imatelj),
- prostorne međe s popisom katastarskih čestica,
- izvod iz zemljišnih knjiga,
- sažeti opis kulturnog dobra uz osnovne povijesne podatke,
- sažeto obrazloženje svojstava kulturnog dobra,
- položajni nacrt s prikazom prostornih međa u mjerilu 1 : 500 te
- upute imatelju o postupanju s kulturnim dobrom.
za povijesne cjeline
- osnovni identifikacijski podaci (lokalitet, naziv),
- opis prostornih međa područja na koje se odnosi zaštita i režimi zaštite,
- sažeti opis cjeline i glavne značajke njezinog inventara,
- sažeto obrazloženje svojstava uz navođenje razloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra,
- popis pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara na području povijesne cjeline,
- kartografski prikaz prostornih međa režimom zaštite u odgovarajućem mjerilu te
- upute nadležnim organima u svezi s postupcima zaštite povijesne cjeline.
za pojedinačna pokretna kulturna dobra
- osnovni identifikacijski podaci (naziv, dimenzije, materijal, autor),
- podaci o smještaju / mjestu čuvanja,
- sažeti opis predmeta s osnovnom fotodokumentacijom,
- sažeto obrazloženje svojstava uz navođenje razloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra,
- režim zaštite prema kojem se predmet mora čuvati.
za zbirke pokretnih kulturnih dobara
- osnovni identifikacijski podaci (naziv zbirke, porijeklo, vrste predmeta, broj predmeta),
- podaci o smještaju / mjestu čuvanja,
- sažeti opis zbirke,
- sažeto obrazloženje svojstava uz navođenje razloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra,
- popis predmeta u zbirci s osnovnim podacima (naziv, dimenzije, materijal, autor, fotodokumentacija),
- režim zaštite prema kojem se zbirka mora čuvati.
za nematerijalna kulturna dobra
- osnovni identifikacijski podaci,
- podaci o nalazu, mjestu čuvanja tradicije, mjestu čuvanja odgovarajućih oblika nematerijalnog kulturnog dobra,
- sažeti opis nematerijalnog kulturnog dobra,
- sažeto obrazloženje svojstava kulturnog dobra uz navođenje razloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra,
- režim zaštite koji će omogućiti da se nematerijalno dobro sačuva.
Članak 7.
Rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra na osnovi prijedloga stručnog povjerenstva donosi ministar kulture.
Rješenjem o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra određuje se i upis na odgovarajuću listu u Registru kulturnih dobara (Lista zaštićenih kulturnih dobara, odnosno Lista kulturnih dobara od nacionalnog značenja).
U rješenju se osim elemenata propisanih Zakonom o općem upravnom postupku, obavezno navode svi podaci na osnovi kojih je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra navedeno u članku 6. ovoga Pravilnika.
OBLIK REGISTRA
Članak 8.
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar) vodi Uprava za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture.
Registar je javna knjiga, a sastoji se od:

  1. Liste preventivno zaštićenih dobara
  2. Liste zaštićenih kulturnih dobara
  3. Liste kulturnih dobara od nacionalnog značenja.

Uz Registar, za svako upisano dobro vodi se zbirka isprava.
Sastavni dio Registra je imenik dobara.
Članak 9.
Svaka lista iz članka 8. stavak 2. ovoga Pravilnika vodi se u obliku tvrdo ukoričene knjige čije su stranice numerirane i prošivene (u daljnjem tekstu: registarski listovi).
Veličina knjige Registra je 250 x 313 mm (format B4).
Ministar kulture ovjerava Registar na unutarnjoj strani korica svake knjige, uz navođenje ukupnog broja registarskih listova.
Upisi u Registar unose se rukom.
SADRŽAJ REGISTRA
Članak 10.
Svako dobro upisuje se u Registar na poseban registarski list.
Obrazac registarskog lista sastavni je dio ovoga Pravilnika, a sadrži sljedeće:
- Oznaka liste (P - preventivno zaštićena kulturna dobra, R - registrirana kulturna dobra, N - nacionalna kulturna dobra)
- Oznaka konzervatorskog odjela
- Redni broj upisa
- Datum upisa
- Broj i datum rješenja na osnovi kojega se obavlja upis u Registar (rješenja o preventivnoj zaštiti, odnosno rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, odnosno rješenja o proglašenju nacionalnim kulturnim dobrom)
- Datum isteka važnosti preventivne zaštite
- Naziv (nepokretnog dobra / povijesne cjeline / pokretnog dobra / zbirke / nematerijalnog dobra)
- Smještaj dobra (županija, općina/grad, naselje, lokalitet, adresa, topografske oznake za arheološka dobra)
- Ustanova (za pokretna dobra i zbirke, te dokumentaciju o nematerijalnom dobru)
- Ime i prezime, odnosno naziv vlasnika / korisnika / imatelja dobra, odnosno ime i prezime osobe (osoba) koja je sačuvala tradiciju ili dokumentaciju o nematerijalnom dobru
- Adresa vlasnika / korisnika / imatelja dobra, odnosno osobe (osoba) koja je (su) sačuvala(e) tradiciju ili dokumentaciju o nematerijalnom dobru
- Popis katastarskih čestica unutar prostornih međa dobra (za pojedinačna nepokretna dobra)
- Katastarska općina
- Opis prostornih međa zaštićenog područja dobra (za povijesne cjeline)
- Površina zaštićenog područja (za nepokretna dobra)
- Autor dobra
- Dimenzije (za pokretna dobra)
- Materijal iz kojeg je dobro izrađeno i tehnika izrade (za pokretna dobra)
- Broj predmeta u zbirci
- Karakteristična fotografija
- Naknadni upisi.
ZBIRKA ISPRAVA
Članak 11.
Za svako kulturno dobro upisano u Registar vodi se zbirka isprava.
Zbirka isprava sadrži:
- rješenje na temelju kojega je kulturno dobro upisano u Registar (rješenje o preventivnoj zaštiti dobra, rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, rješenje o proglašenju nacionalnim kulturnim dobrom),
- zabilješku o pravomoćnosti rješenja,
- cjelokupnu dokumentaciju podnesenu uz prijedlog za donošenje rješenja,
- osnovnu (karakterističnu) fotodokumentaciju te
- izvod iz zapisnika sa sjednice stručnog povjerenstva na kojoj je prihvaćen prijedlog o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra.
Pored navedenih dokumenata zbirka isprava sadrži i:
za pojedinačna nepokretna kulturna dobra
- izvod iz katastra s popisom katastarskih čestica i označenim prostornim međama kulturnog dobra i
- izvod iz zemljišnih knjiga
za kulturno-povijesne cjeline:
- kartografsku podlogu u odgovarajućem mjerilu s označenim prostornim međama i režimima zaštite povijesne cjeline,
- ortofoto snimku područja neposredne zaštite te
- popis pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara na području kulturno-povijesne cjeline
za pojedinačna pokretna kulturna dobra
- potpunu fotodokumentaciju
za cjeline ili zbirke pokretnih kulturnih dobara
- popis pojedinačnih predmeta u cjelini, odnosno zbirci s fotodokumentacijom
za nematerijalna kulturna dobra
- osnovnu fotodokumentaciju i / ili odgovarajući tonski odnosno video analogni ili digitalni zapis dotičnog nematerijalnog kulturnog dobra i drugu odgovarajuću dokumentaciju
U zbirku isprava se, prilikom osnivanja ili naknadno, ulažu i svi dokumenti u svezi s promjenama vlasništva, svojstva ili drugih važnih činjenica o kulturnom dobru.
IMENIK REGISTRA KULTURNIH DOBARA
Članak 12.
Imenik Registra vodi se uz pomoć računala, a u njega se unose sljedeći podaci:
- naziv kulturnog dobra,
- oznaka Liste u koju je kulturno dobro upisano,
- oznaka vrste kulturnog dobra (nepokretno, pokretno, odnosno nematerijalno kulturno dobro),
- registarski broj kulturnog dobra,
- smještaj kulturnog dobra (županija, općina/grad, naselje, lokalitet, adresa, ustanova) te
- ime i prezime odnosno naziv vlasnika / korisnika / imatelja kulturnog dobra.
UPIS U REGISTAR
Članak 13.
Upisi, upisi promjena i brisanja u Registru obavljaju se na temelju rješenja.
Članak 14.
Pogrešan upis u Registar ispravlja se crvenom tintom tako da se pogrešno upisani tekst precrta jednom crtom, a precrtani tekst pri tome ostane čitljiv. Nad tako precrtanim tekstom upisuje se ispravan tekst.
Promjene se upisuju u rubriku »Naknadni upisi« s navođenjem rubrike na koju se promjene odnose te broja i datuma rješenja na osnovi kojega se upis obavlja.
Činjenice bitne za dobro koje se ne odnose na predviđene rubrike Registra upisuju se u rubriku »Naknadni upisi«
Članak 15.
Dobro se briše iz Registra tako da se crvenom tintom dijagonalno precrtaju svi upisi, a u rubrici »Naknadni upisi« navodi se broj i datum rješenja na osnovi kojega je dobro brisano iz Registra.
Članak 16.
Svaki upis, promjenu ili brisanje ovjerava svojim potpisom osoba koja vodi Registar.
Članak 17.
Upisi, promjene i brisanja u Registru moraju se izvršiti u roku od 30 dana od konačnosti rješenja na osnovi kojega se upis obavlja.
OBJAVA UPISA U REGISTAR
Članak 18.
Svaki upis u Registar objavljuje se u »Narodnim novinama«. Zahtjev za objavu upućuje se uredništvu u roku od 30 dana.
Pri objavi u »Narodnim novinama« uz naznaku liste u koju je kulturno dobro upisano objavljuje se:
za nepokretna dobra:
naziv nepokretnog dobra, smještaj (županija, općina/grad, naselje, lokalitet, adresa, odnosno topografski podaci za arheološka kulturna dobra), katastarske čestice područja unutar utvrđenih prostornih međa za pojedinačna kulturna dobra, odnosno opis prostornih međa za povijesne cjeline;
za pokretna dobra:
naziv pokretnog dobra odnosno zbirke i njezin smještaj ako je to moguće.
za nematerijalna dobra:
naziv pod kojim je to dobro poznato i područje, odnosno institucija gdje se čuva dokumentacija dotičnog nematerijalnog dobra.
Pri objavi upisa preventivno zaštićenih dobara objavljuje se i datum do kojeg vrijedi preventivna zaštita određenog dobra.
EVIDENCIJA KULTURNIH DOBARA OD LOKALNOG ZNAÈENJA
Članak 19.
Uprava za zaštitu kulturnih dobara vodi i evidenciju kulturnih dobara od lokalnog značenja proglašenih u skladu sa člankom 17. Zakona.
Evidencija kulturnih dobara od lokalnog značenja vodi se u obliku tvrdo ukoričene knjige čije su stranice numerirane, a listovi prošiveni.
U evidenciju kulturnih dobara od lokalnog značenja unose se na osnovi rješenja ili odluke koju je donijelo nadležno tijelo lokalne samouprave sljedeći podaci:
- redni broj upisa,
- broj i datum akta na osnovi kojega je izvršen upis,
- smještaj kulturnog dobra (naselje, lokalitet, adresa, a za arheološko kulturno dobro topografske oznake, za nematerijalno kulturno dobro područje na kojem je poznato),
- naziv kulturnoga dobra,
- identifikacijski podaci koji sadrže sažete povijesne podatke, opis i stanje,
- ime i prezime/naziv i adresa vlasnika/imatelja kulturnog dobra,
- katastarsku česticu i katastarsku općinu (za nepokretna kulturna dobra),
- opis područja zaštićenog kulturnog dobra (za povijesne cjeline),
- karakterističnu fotografiju te
- službene bilješke (upisi hipoteke i drugih podataka važnih za imovinsko-pravni status kulturnog dobra).
OZNAKE NADLEŽNIH TIJELA
Članak 20.
Oznake nadležnih tijela sastoje se od tri slova od kojih je prvo kratica za »konzervatorski odjel«, a druga dva označavaju sjedište:
Konzervatorski odjel u Dubrovniku KDU
Konzervatorski odjel u Gospiću KGS
Konzervatorski odjel u Karlovcu KKA
Konzervatorski odjel u Osijeku KOS
Konzervatorski odjel u Požegi KPO
Konzervatorski odjel u Puli KPU
Konzervatorski odjel u Rijeci KRI
Konzervatorski odjel u Šibeniku KSI
Konzervatorski odjel u Splitu KST
Konzervatorski odjel u Varaždinu KVZ
Konzervatorski odjel u Zadru KZD
Konzervatorski odjel u Zagrebu KZG
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika Registri spomenika kulture vođeni prema ranijim propisima zaključit će se s posljednjim upisanim registarskim brojem.
Knjige Registra spomenika kulture nakon što budu zaključene predat će se Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.
Zbirke isprava registriranih spomenika kulture unijet će se u zbirku isprava zaštićenoga kulturnog dobra u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
Članak 22.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji spomenika kulture (»Narodne novine« broj 8/1968.).
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«
Klasa: 612-08/00-01-83
Urbroj: 532-03-3/15-00-01
Zagreb, 1. lipnja 2000.
Ministar
dr. sc. Antun Vujić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti