POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - verifikacija - zakon o minimalnoj - tumačenja aneksa osnovnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
1308
Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 48/95, 52/97 i 89/98), po prijavi koncentracije poduzetnika koju je podnio poduzetnik SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT, sa sjedištem u Vaduzu, Liechtenstein, Heiligkreuz 6, zastupan po punomoćniku Jaime Guerrero Devlahovichu, temeljem odluke Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja donesene na 36. sjednici, održanoj 4. travnja 2000. (članak 30. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja), ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeće
RJEŠENJE

  1. Ocjenjuje se kao dopuštena koncentracija poduzetnika nastala stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku ATLAS turistička agencija d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Brsalje 17, od strane poduzetnika SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein, Heiligkreuz 6.
  2. Koncentracija poduzetnika iz točke 1. izreke ovog rješenja upisuje se u Upisnik o koncentracijama.
  3. Obvezuju se sudionici koncentracije iz točke 1. izreke rješenja, kao i s njima povezana društva, te društva sadašnji i budući članovi koncerna HOLDING QUINENCO S.A. (GRUPA LUKŠIĆ), sa sjedištem u Čileu, da u cilju trajnog praćenja poslovanja istih, Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavljaju obavijesti o namjeri svakog stjecanja udjela u drugim poduzetnicima na području Republike Hrvatske.

- Rok izvršenja: najkasnije trideset (30) dana prije namjeravanog stjecanja, trajno.
4. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
I. Poduzetnik ATLAS turistička agencija d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Brsalje 17, dostavio je 17. rujna 1999. Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) prijavu koncentracije poduzetnika nastale stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u rečenom poduzetniku od poduzetnika SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT, sa sjedištem u Vaduzu, Liechtenstein, Helligkreuz 6. Rečena prijava nije sadržavala sve podatke propisane člankom 7. Pravilnika o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama (»Narodne novine«, br. 30/97; dalje: Pravilnik).
Dana 8. ožujka 2000. Agencija je od punomoćnika stjecatelja većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku ATLAS turistička agencija d.d., poduzetnika SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT, Vaduz, u svrhu nadopune prijave koncentracije poduzetnika, zaprimila podatke o vlasničkoj strukturi spomenutog poduzetnika, te se taj datum smatra danom podnošenja prijave za ocjenu dopuštenosti koncentracije Agenciji, a rečeni poduzetnika smatra se podnositeljem prijave koncentracije poduzetnika.
Prijava koncentracije podnesena je Agenciji radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama, sukladno članku 22. i članku 23. stravku 1. ZZTN.
II. U postupku ocjene prijavljene koncentracije utvrđene su sljedeće činjenice:
a) Pravni temelj koncentracije je Ugovor o transakciji vrijednosnim papirima na Zagrebačkoj burzi sklopljen 23. kolovoza 1999. između prodavatelja poduzetnika PBZ - Kapital d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska 28, koji je izvršio transakciju vrijednosnih papira poduzetnika Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Račkog 6 i poduzetnika Karlovačke banke d.d., sa sjedištem u Karlovcu, Vladka Mačeka 8, koji je iste kupio za podnositelja prijave poduzetnika SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT, zastupanog po Jaime Ivanu Guerrero Devlahovichu.
Navedenim ugovorom stjecatelj većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja, poduzetnik SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT stekao je 1.059.184 redovnih dionica poduzetnika ATLAS turistička agencija d.d., što predstavlja 55,45 posto udjela u temeljnom kapitalu navedenog poduzetnika, čime je stekao većinski udjel i većinsko pravo odlučivanja u tom poduzetniku.
Nakon navedene transakcije, poduzetnik SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT stekao je temeljem javne ponude još 19,50 posto udjela u temeljnom kapitalu rečenog poduzetnika, te njegov ukupni udjel iznosi 74,95 posto.
Tabela 1.
_ _________________
Vlasnička struktura u poduzetniku ATLAS
turistička agencija d.d.
_ _________________
prije koncentracije poslije koncentracije
_ _________________
1. 2. 3.
_ _________________
SUTIVAN INVESTMENTS
ANSTALT 0% 74,95%
PRIVREDNA BANKA
ZAGREB d.d. 55,45% 0%
Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje 6,84% 0%
HFP 4,15% 4,15%
Državna Agencija za
osiguranje štednih uloga i
sanaciju banka 11,01% 0%
Mali dioničari 23,62% 20,90%
_ _________________
UKUPNO 100% 100%
_ _________________

b) Ukupni godišnji promet sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i usluga u obračunskom razdoblju koje je prethodilo koncentraciji (prema godišnjim financijskim izvješćima sudionika koncentracije za 1998. godinu), prije oporezivanja, iznosi:
Tabela 2.
_ __________________________
Sudionik Ukupni godišnji promet sudionika koncentracije u godini
koncentracije koja je prethodila nastanku koncentracije (1998.)
_ __________________________
1. 2.
_ __________________________
SUTIVAN
INVESTMENTS 0 kn
ANSTALT

ATLAS
turistička 351.723.734,00 kn
agencija d.d.
_ __________________________
Ukupno 351.723.734,00 kn
_ __________________________


Prema odredbi članka 22. stavka 1. točka 2. ZZTN, s obzirom na ukupan godišnji promet sudionika koncentracije, stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku ATLAS turistička agencija d.d. od strane podnositelja prijave, poduzetnika SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT, nastala je koncentracija poduzetnika koja podliježe obveznoj prijavi radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama.
c) Mjerodavno tržište utvrđeno je kao tržište djelatnosti putničkih agencija, organizatora i turoperatora (šifra djelatnosti 63301 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) na području Republike Hrvatske.
d) Na mjerodavnom tržištu djelatnosti putničkih agencija, organizatora i turoperatora nazočno je osam (8) velikih i srednjih poduzetnika, te osamsto tridese pet (835) malih poduzetnika. Poduzetnik ATLAS turistička agencija d.d. spada u grupu velikih poduzetnika
Tabela 3.
_ __________________________

Djelatnost 63301 (NKD) -
djelatnost putničkih agencija organizatora i turoperatora
_ __________________________
Broj
poduzeća udjel u % ukupan prihod udjel u %
_ __________________________

Veliki 3 0,36 384.394.288,00 24,92
Srednji 5 0,59 336.278.317,00 21,79
Mali 835 99,05 822.332.150,00 53,29
_ __________________________
SVEUKUPNO 843 100,00 1.543.004.755,00 100,00
_ __________________________

Izvor: Državni zavod za statistiku RH, 1999.
Dakle, tržište djelatnosti putničkih agencija, organizatora i turoperatora u Republici Hrvatskoj dobro je strukturirano, kako po broju poduzetnika, tako i s obzirom na njegovu veličinu.
e) Tržišni udjel poduzetnika ATLAS turistička agencija d.d. s obzirom na ukupno ostvareni prihod u 1998. godini, dakle u godini koja je prethodila godini u kojoj je došlo do provedbe koncentracije poduzetnika ATLAS turistička agencija d.d. i SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT, u odnosu na ukupni prihod i tržišne udjele ostalih poduzetnika na mjerodavnom tržištu prikazan je u sljedećoj tabeli:
Tabela 4.
_ ________________________
UDJEL U
Ukupni prihod u UKUPNOM
Naziv poduzetnika 1998. godini prihodu u
RH (u%)
_ ________________________
1. 2. 3.
_ ________________________

ATLAS d.d., Dubrovnik 351.723.734,00 22,79
CROATIATURIST d.d., Zagreb 29.860.358,00 1,94
DALMACIJATOURIST s p.o., Split 2.809.335,00 0,18
DINERS CLUB ADRIATIC d.d., Zagreb 179.442.626,00 11,63
GENERALTURIST d.o.o., Zagreb 143.832.989,00 9,32
PRIVREDNA BANKA
AMEX d.o.o., Zagreb 17.451.197,00 1,13
SAMOBORČEK d.o.o., Samobor 20.251.031,00 1,31
VODIČANKA-TORUS d.o.o., Vodice 11.848.813,00 0,77
OSTALI 785.784.672,00 50,93
_ ________________________
SVEUKUPNO RH 1.543.004.755,00 100,00
_ ________________________

Izvor: Državni zavod za statistiku RH, 1999.
f) Tržišni udjel poduzetnika ATLAS turistička agencija d.d. na tržištu turističkih usluga prema ukupnom broju realiziranih dolazaka domaćih i stranih turista tijekom 1998. godine, dakle u godini koja prethodi godini u kojoj je nastala predmetna koncentracija poduzetnika, prikazan je u sljedećoj tabeli:
Tabela 5.
_ __ ___
Broj TURISTA
Udjel u Udjel u
ukup. ukup.
Red. Naziv poduzetnika Strani broju Domaći broju Sveukupno
br. turisti stranih turisti domaćih TURISTA
turista turista
_ __ __
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
_ __ __

  1. ATLAS d.d. 252.000 6,12% 28.000 2,09% 280.000
  2. GENERALTURIST

d.o.o. 14.797 0,35% 19.625 1,46% 34.422
3. DINERS CLUB
ADRIATIC d.d. 0 0% 4.269 0,31% 4.269
4. OSTALI 3.845.203 93,51% 1.286.106 96,12% 5.131.309
_ __ __
5. Sveukupno 4.112.000 100,00% 1.338.000 100,00% 5.450.000
_ __ __

Izvor: Državni zavod za statistiku RH i Agencije pojedinačno, 1999.
g) Tržišni udjel poduzetnika ATLAS turstička agencija d.d. na tržištu turističkih usluga prema broju realiziranih noćenja domaćih i stranih turista tijekom 1998. godine, odnosno u godini koja je prethodila godini u kojoj je nastala spomenuta koncentracija poduzetnika, prikazan je u sljedećoj tabeli:
Tabela 6.
_ __ ____

Broj NOĆENJA
_ _________________________
Udjel u Udjel u
ukup. ukup.
Red. Naziv poduzetnika Strani broju Domaći broju Sveukupno
br. turisti stranih turisti domaćih NOĆENJA
turista turista
_ __ ____
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
_ __ ____

  1. ATLAS d.d. 1.440.000 5,53% 280.000 5,29% 1.720.000
  2. GENERALTURIST

d.o.o. 53.113 0,20% 114.290 2,16% 167.403
3. DINERS CLUB
ADRIATIC d.d. 0 0% 32.188 0,60% 32.188
4. OSTALI 24.508.887 94,25% 4.859.522 91,93% 29.368.409
_ __ ____
5. Sveukupno 26.002.000 100,00% 5.286.000 100,00% 31.288.000
_ __ ____

Izvor: Državni zavod za statistiku RH i Agencije pojedinačno, 1999.
h) Podnositelj prijave, poduzetnik SUTIVAN INVESTMENTS ANSTAL, prije predmetne koncentracije nije bio prisutan na mjerodavnom tržištu.
i) Uprava poduzetnika ATLAS turistička agencija d.d. pravno i gospodarski obrazlaže koncentraciju sljedećim razlozima:
- temeljem Ugovora o transakciji vrijednosnim papirima na Zagrebačkoj burzi poduzetnik SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT stekao je 1.059.184 redovnih dionica poduzetnika ATLAS turistička agencija d.d., što predstavlja 55,45 posto udjela u temeljnom kapitalu navedenog poduzetnika, te s pravnog gledišta ne postoji bitna izmjena u odnosu na upravljanje i odlučivanje, već je riječ o promjeni većinskog vlasnika.
- navedenom promjenom vlasnika, koji je spreman ulagati u poduzetnika ATLAS turstička agencija d.d., stvaraju se neophodni uvjeti za daljnji razvoj navedenog poduzetnika, sukladno zahtjevima tržišta
- spomenuta ulaganja domaćih poduzetnika ATLAS turistička agencija d.d. perspektivu i profitabilnost, te predstavljaju temelj za daljnji razvoj i rast turizma.
III. Razmatrajući navedene činjenice vezane uz ocjenjivanje prijavljene koncentracije poduzetnika nastale stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku ATLAS turistička agencija d.d. od strane poduzetnika SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT, Vaduz, Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, na 36. sjednici, održanoj 4. travnja 2000., a sukladno ovlastima iz članka 30. stavka 2. točka 3. ZZTN, ocijenio je:
a) S obzirom na ukupan godišnji promet poduzetnika ATLAS turistička agencija d.d. ostvaren prodajom roba i usluga u godini koja je prethodila nastanku koncentracija (1998. godina), u iznosu od 351.723.734,00 kuna, te bez obzira na činjenicu što stjecatelj većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja, poduzetnik SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT, u rečenom razdoblju nije ostvario prihod (jer je osnovan tek u kolovozu 1999.), rečenim stjecanjem nastala je koncentracija poduzetnika koja se obvezno prijavljuje Agenciji radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama.
Naime, iako stjecatelj većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja nije ostvario prihod prodajom roba i usluga u obračunskom razdoblju koje je prethodilo predmetnoj koncentraciji, ista se obvezno prijavljuje na ocjenu dopuštenosti ovoj Agenciji jer je ispunjen uvjet iz članka 22. stavka 1. točka 2. ZZTN, gdje je propisan ukupni godišnji promet u iznosu od 90.000.000,00 kuna za svakog ili najmanje dva sudionika koncentracije, ostvaren prodajom roba i usluga u obračunskom razdoblju koje je prethodilo koncentraciji.
b) Koncentracija je ocijenjena dopuštenom.
aa) Pri donošenju ove odluke Savjet je uzeo u obzir da djelatnost turističkih agencija, organizatora i turoperatora na području Republike Hrvatske obavljaju tri (3) velika poduzetnika s tržišnim udjelom od 24,91 posto, izraženom prema ukupnom prihodu ostvarenom u 1998., te pet (5) srednjih poduzetnika s tržišnim udjelom od 21,79 posto. Istu djelatnost na području Republike Hrvatske obavlja i osamsto trideset pet (835) malih poduzetnika, čiji udjel s obzirom na ukupan prihod iznosi 59,33 posto. Dakle, to je tržište dobro strukturirano, kako po broju poduzetnika tako i s obzirom na njihovu veličinu.
bb) Osim toga, pri donošenju navedene odluke Savjet je uzeo u obzir i tržišni udjel poduzetnika ATLAS turistička agencija d.d. prema broju realiziranih stranih i domaćih turista u 1998. Naime, prema prikupljenim podacima rečeni poduzetnik ima udjel od 6.13 posto u odnosu na ukupan dolazak stranih turista, odnosno ima udjel od 6 posto, prema broju noćenja stranih turista tijekom 1998., izračunat prema ukupnom broju stranih turista i noćenja istih.
Tržišni udjel rečenog poduzetnika u odnosu na ukupan dolazak domaćih turista iznosi 2.09 posto, dok je udjel istog u odnosu na ukupan broj noćenja domaćih turista 5 posto.
Također, prije provođenja navedene koncentracije poduzetnik SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT nije imao 10 posto ili više prava odlučivanja ili tržišnih udjela u nekom drugom poduzetniku na mjerodavnom tržištu.
Tako je nakon provođenja ove koncentracije tržišni udjel poduzetnika ATLAS turistička agencija d.d. koji iznosi 25,47 posto prema ukupnom prihodu putničkih agencija, organizatora i turoperatora u 1998. ostao nepromijenjen, čime se na mjerodavnom tržištu ne stvara novi niti jača postojeći vladajući položaj poduzetnika sudionika koncentracije, osobito ne na način da bi se provođenjem ove koncentracije znatno ili trajno ograničilo ili ukinulo slobodno tržišno natjecanje.
Stoga je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.
c) U svrhu praćenja ove koncentracije, u skladu s člankom 36. ZZTN, Agencija je propisala mjere praćenja za rečenu koncentraciju. Naime, sudionici koncentracije, uključujući sva sadašnja i buduća društva koncerna HOLDING QUINENCO S. A. (GRUPA LUKŠIĆ), odnosno s njim povezana društva, moraju Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja obavijestiti o svakoj namjeri stjecanja udjela u drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj, kao što je određeno u točki 3. izreke rješenja.
d) U skladu s iznijetim činjenicama odlučeno je da se prijavljena koncentracija kao dopuštena upiše u Upisnik o koncentracijama, kao što je naznačeno u točki 2. izreke rješenja.
e) U slučaju neizvršenja mjere navedene u točki 3. izreke rješenja bit će primijenjene odredbe iz članka 40. stavka 1. točka 4. i stavka 2. ZZTN.
IV. Temeljem članka 37. a stavka 1. ZZTN rješenje Agencije objavit će se u »Narodnim novinama«, kao što je naznačeno u točki 4. ovog rješenja.
Uputa o pravnom lijeku
Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku.
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može, sukladno odredbama članka 37. ZZTN, pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ovog rješenja.
Klasa: UP/I-030-02/99-01/113
Urbroj: 580-02-00-36
Zagreb, 15. svibnja 2000.
Ravnateljica
prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti