POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - važniji pregledi - izmjena tarifnog sustava - rješenje o odgađanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
1305
Temeljem članka 13. stavak 2., članka 17. stavak 2. i članka 23. stavak 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAREDBU
O HOMOLOGACIJI VOZILA NAMIJENJENIH ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI S OBZIROM NA NJIHOVE POSEBNE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE
I. PODRUČJE PRIMJENE

  1. Vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi.
  2. Odredbe ove naredbe primjenjuju na konstrukciju osnovnog vozila za motorna vozila kategorije N i njihove prikolice kategorija O2, O3 ili O4 na koja se primjenjuju rubni brojevi 10 282 ili 11 282 dodatka B Europskog sporazuma o međunarodnome cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), u njegovoj preinačenoj verziji.

II. ZAHTJEVI
3. Vozila za prijevoz opasnih tvari u smislu ove naredbe moraju zadovoljavati zahtjeve iz točke 5. Pravilnika broj 105 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu u izvornome obliku koji je stupio na snagu 7. svibnja 1998. godine1, koji je dodatak Ženevskome sporazumu iz 1958. godine o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjeti za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa 2 (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 105.00).
4. Pravilnik ECE R 105.00 u izvorniku dostupan je u normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Pročišćeni tekst dijelova toga pravilnika dan je u prijevodu na hrvatski jezik u prilogu 1. ove naredbe.
III. ISPITIVANJE VOZILA
5. Ispitivanje vozila u smislu ove naredbe može provoditi samo ovlašteni laboratorij prema zahtjevima Pravilnika ECE R 105.00.
IV. HOMOLOGACIJA VOZILA
6. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju vozila u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 105.00.
V. PROVJERA SUKLADNOSTI
7. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozila (»Narodne novine« broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97, 58/98, 59/99 i 64/99).
VI. PRIMJENA
8. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od 1. listopada 2000. godine.
Klasa: 011-02/00-02/14
Urbroj: 558-04/7-00-1
Zagreb, 24. svibnja 2000.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.
______________

1 ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst Pravilnika:
E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.2/ Add.104 (Izvornik Pravilnika., stupio na snagu 7. svibnja 1998.).
2 Prijašnji naslov Sporazuma glasi: Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila, donesen u Ženevi 20. ožujka 1958.
(*) Naslov izvornika na engleskome jeziku:
UNIFORM PROVISION CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES INTENDED FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS WITH REGARD TO THEIR SPECIFIC CONSTRUCTIONAL FEATURES

PRILOG 1
»JEDNAKE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA HOMOLOGACIJU VOZILA NAMIJENJENIH ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI S OBZIROM NA NJIHOVE POSEBNE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE*« U IZVORNOME OBLIKU KOJI JE STUPIO NA SNAGU DO 7. SVIBNJA 1998. GODINE U PRIJEVODU NA HRVATSKI JEZIK
Pravilnik ECE R 105.00
Prijevod sadrži ove dijelove pravilnika:
Točka 1. Područje primjene
Točka 2. Definicije
Točka 3. Zahtjev za homologaciju
Točka 4. Homologacija
Točka 5. Tehničke odredbe
Točka 6. Preinaka tipa vozila i proširenje homologacije
Točka 7. Sukladnost proizvodnje
Točka 9. Potpuna obustava proizvodnje
Dodaci:
Dodatak 1: Izjava koja se odnosi na izdanu homologaciju (ili proširenu, odbijenu ili povučenu homologaciju ili potpunu obustavu proizvodnje) tipa vozila s obzirom na njegove posebne konstrukcijske značajke prema Pravilniku br. 105
Dodatak 2: Izgled homologacijskih oznaka
1. PODRUČJE PRIMJENE
1.1 Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju na konstrukciju osnovnog vozila za motorna vozila kategorije N i njihove prikolice kategorija O2, O3 ili O4 na koja se primjenjuju rubni brojevi 10 282 ili 11 282 dodatka B Europskog sporazuma o međunarodnome cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), u njegovoj preinačenoj verziji.
2. DEFINICIJE
Za potrebe ovoga pravilnika:
2.1. »osnovno vozilo« (u daljnjem tekstu: »vozilo«) označuje šasiju s kabinom, tegljač za poluprikolicu, šasiju prikolice ili prikolicu sa samonosivom konstrukcijom namijenjenu za prijevoz opasnih tvari
2.2. »tip vozila« označuje vozila koja se međusobno bitno ne razlikuju s obzirom na konstrukcijske značajke navedene u ovome pravilniku.
3. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU
3.1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na njegove konstrukcijske značajke mora podnijeti proizvođač vozila ili njegov vovaljano ovlašten predstavnik
3.2 Zahtjev mora biti popraćen niže navedenim dokumentima u tri primjerka, s ovim pojedinostima:
3.2.1 podrobnim opisom tipa vozila s obzirom na njegovu konstrukciju, motor (kompresijsko paljenje, vanjski izvor paljenja), mjere, konfiguraciju i upotrijebljena gradiva
3.2.2 oznakom vozila, sukladno rubnim brojevima 220 301 (2) ADR-a (EX/ll, EX/lll, AT, FL, OX)
3.2.3 crtežima vozila
3.2.4 najvećom tehničkom masom (u kg) potpunog vozila.
3.3 Vozilo koje predstavlja tip vozila za koje je zatražena homologacija mora se dostaviti tehničkomu servisu (ovlašteni laboratorij) koji je odgovoran za provedbu homologacijskih ispitivanja.
4. HOMOLOGACIJA
4.1 Ako vozilo za koje je zatražena homologacija prema ovomu pravilniku zadovoljava sve zahtjeve iz točke 5., mora se izdati homologacija toga tipa vozila.
4.2 Svaki homologirani tip vozila dobiva svoj homologacijski broj. Prve dvije znamenke (00 za Pravilnik u njegovu sadašnjemu obliku) moraju označivati broj niza izmjena ili dopuna koji sadrži najnovije veće tehničke izmjene ili dopune ovoga pravilnika objavljene do vremena izdavanja homologacije. Ista ugovorna strana ne smije istim brojem označiti drugi tip vozila u smislu točke 2.2.
4.3 Obavijest o homologaciji ili proširenju homologacije prema ovomu pravilniku mora biti dostavljena stranama u Sporazumu iz 1958. godine koje primjenjuju ovaj pravilnik s pomoću formulara koji je u skladu s modelom danim u dodatku 1. ovoga pravilnika.
4.4 Na svako vozilo koje odgovara tipu vozila koji je homologiran prema ovomu pravilniku na vidljivu i lako pristupačnu mjestu naznačenu u obavijesti o homologaciji mora se postaviti međunarodna homologacijska oznaka koja se sastoji od:
4.4.1 kružnice oko slova »E«, iza kojeg se nalazi razlikovni broj države koja je odobrila homologaciju 1
4.4.2 broja ovoga pravilnika iza kojeg se nalazi »R«, crtica i homologacijski broj desno od kruga koji je propisan u točki 4.1.4.1.
4.4.3 dodatne oznake odmaknute od homologacijskoga broja koja se sastoji od oznake koja prikazuje oznaku vozila prema rubnom broju 220 301 (2) ADR-a.
4.5 Ako je vozilo sukladno tipu vozila homologiranu prema jednomu ili više drugih pravilnika koji su dodaci Sporazuma u istoj zemlji koja je izdala homologaciju prema ovomu pravilniku, nije potrebito ponavljati simbol propisan u točki 4.4.1; u tome slučaju dodatni brojevi i dodatni simboli za pravilnike za koje je homologaciju izdala zemlja koja je izdala homologaciju prema ovomu pravilniku upisani su jedan ispod drugoga desno od simbola propisanog u točki 4.4.1.
4.6 Homologacijska oznaka mora biti jasno čitljiva i neizbrisiva
4.7 Homologacijska oznaka mora se postaviti blizu proizvođačeve pločice za identifikaciju vozila ili na njoj.
4.8 U dodatku 2. ovoga pravilnika prikazan je primjer izgleda homologacijske oznake.
____________
1 1 za Njemačku, 2 za Francusku, 3 za Italiju, 4 za Nizozemsku, 5 za Švedsku, 6 za Belgiju, 7 za Mađarsku, 8 za Češku Republiku, 9 za Španjolsku, 10 za Jugoslaviju, 11 za Ujedinjeno Kraljevstvo, 12 za Austriju, 13 za Luksemburg, 14 za Švicarsku, 15 (prazno), 16 za Norvešku, 17, za Finsku, 18 za Dansku, 19 za Rumunjsku, 20 za Poljsku, 21 i za Portugal, 22 za Rusku Federaciju, 23 za Grčku, 24 za Irsku, 25 za Hrvatsku, 26 za Sloveniju, 27 za Slovačku, 28 za Bjelorusiju, 29 za Estoniju, 30 (prazno), 31 za Bosnu i Hercegovinu, 32 – 36 (prazno), 37 za Tursku, 38 – 39 (prazno), 40 za Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju. Iduće brojeve po redu treba dodjeljivati ostalim državama po kronološkome redu po kojemu one potvrđuju Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i međusobno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila ili po kojemu se one slažu s tim sporazumom, a o tako određenim brojevima Glavni tajnik Ujedinjenih naroda obavijestit će ugovorne strane u tome sporazumu.

5. TEHNIČKE ODREDBE
5.1 Vozila, ovisno o njihovoj oznaci, moraju biti sukladna niže navedenim odredbama prema podacima iz tablice na sljedećoj stranici.
5.1.1 ELEKTROOPREMA
5.1.1.1 Električna instalacija kao cjelina mora zadovoljavati sljedeće odredbe, sukladno tablici u točki 5.1.
_ ________________________
TEHNIČKE Oznaka vozila (rubni broj 222
SPECIFIKACIJE 302 (2) ADR-a)
EX/II EX/III AT FL OX
_ ________________________
Električna oprema X X X X X
5.1.1.2 Ožičenje X X
5.1.1.3 Glavna sklopka akumulatora X X X
5.1.1.4 Akumulatori X X
5.1.1.5 Tahografi X X
5.1.1.6 Instalacije pod stalnim
naponom X X
5.1.1.7 Električna instalacija iza
vozačeve kabine X X
Ugroženost od požara
5.1.2.2.1 Kabina: gradiva X X
5.1.2.2.2 Kabina: toplinski štitnik X
5.1.2.3 Spremnici za gorivo X X X X
5.1.2.4 Motor X X X X
5.1.2.5 Ispušni sustav X X X
5.1.2.6 Trajna kočnica X X X X
5.1.2.7 Pomoćno grijanje X X X X
Kočenje
5.1.3.1 X X X X
5.1.3.2 X
5.1.4 Ograničenje brzine X X X X X


5.1.1.2 Ožičenje
5.1.1.2.1 Presjek vodiča mora biti dostatno velik da ne može doći do pregrijavanja. Vodiči moraju biti odgovarajuće izolirani. Svi strujni krugovi moraju biti zaštićeni osiguračima ili automatskim sklopkama, osim ovih krugova:
- od akumulatora do sustava za pokretanja hladnog motora i zaustavljanja motora
- od akumulatora do alternatora
- od alternatora do kutija s osiguračima ili sklopkama kruga
- od akumulatora do pokretača motora
- od akumulatora do kućišta upravljačke jedinice sustava za trajno kočenje, ako je taj sustav električni ili elektromagnetski
- od akumulatora do električkog mehanizma za podizanje pomične osovine.
Ti nezaštićeni krugovi moraju biti što je moguće kraći.
5.1.1.2.2 Kabeli moraju biti čvrsto pričvršćeni i postavljeni tako da vodiči budu zaštićeni na odgovarajući način od mehaničkih i toplinskih djelovanja.
5.1.1.3 Glavna sklopka akumulatora
5.1.1.3.1 Sklopka za isključivanje električnih krugova mora biti postavljena što je moguće bliže akumulatoru.
5.1.1.3.2 Jedan uređaj za izravno ili posredno upravljanje mora biti postavljen u vozačevoj kabini, a drugi na vanjskoj strani vozila. Ti uređaji moraju biti lako dostupni i različito označeni. Upravljački uređaj koji se nalazi u vozačevoj kabini mora biti izravno u dosegu vozaču koji sjedi na vozačevu sjedalu. Taj uređaj mora biti zaštićen od nenamjernog uključivanja stavljanjem zaštitnoga poklopca, uporabom upravljačkog uređaja s dvostrukim pomakom ili na drugi prikladan način.
5.1.1.3.3 Treba biti omogućeno isključivanje sklopke kad je motor u radu, bez izazivanja opasnoga porasta napona. Rad sklopke ne smije stvarati opasnost od požara u eksplozivnoj atmosferi; to se može osigurati uporabom sklopke s kućištem sa stupnjem zaštite IP65 prema normi IEC 529.
5.1.1.3.4 Kabelski priključci na glavnoj sklopki akumulatora moraju imati stupanj zaštite IP54. Međutim, to se ne primjenjuje ako su ti priključci smješteni u jednome kućištu koje može biti i kućište akumulatora. U tome slučaju dostatno je izolirati priključke od kratkoga spoja, na primjer gumenom kapicom.
5.1.1.4 Akumulatori
Kabelski priključci (stezaljke) akumulatora moraju biti električno izolirani ili pokriveni kutijom koja izolira akumulator. Ako akumulatori nisu smješteni ispod poklopca motora tad moraju biti smješteni u kutiju s prozračivanjem.
5.1.1.5 Tahografi
Električno napajanje tahografa mora se osigurati preko sigurnosne zapreke koja je spojena izravno na akumulator. Tahograf i sigurnosna zapreka moraju zadovoljavati zahtjeve za odgovarajuću električnu opremu prema europskoj normi EN 50 020.
5.1.1.6 Dijelovi električne instalacije, osim tahografa, koji ostaju pod naponom kad je isključena glavna sklopka akumulatora moraju biti prikladni za uporabu u ugroženim prostorima te moraju zadovoljavati odgovarajuće zahtjeve iz europske norme EN 50 014 i jedne od Europskih norma EN 50 015 do EN 50 020 ili EN 50 028. Zahtjevi za odgovarajuću skupinu plinova sukladno proizvodu koji se prevozi moraju biti zadovoljeni.
5.1.1.7 Odredbe koje se odnose na dio električne instalacije koja se nalazi iza vozačeve kabine Čitava instalacija mora biti konstruirana, izvedena i zaštićena tako da ne može prouzročiti zapaljivanje ili kratki spoj u uobičajenim uvjetima uporabe vozila te da svodi na najmanju mjeru takve opasnosti u slučaju udara ili deformacije.
Posebno:
5.1.1.7.1 Ožičenje
Ožićenje koje se nalazi iza vozačeve kabine mora biti zaštićeno od udara, abrazije i trenja kod uobičajenih uvjeta uporabe vozila. Primjeri odgovarajuće zaštite dani su na slikama 1., 2., 3. i 4. Međutim, nije potrebna dodatna zaštita na kabelima za prijenos signala u uređaju za zaštitu protiv blokiranja kočnica.5.1.1.7.2 Uređaji za osvjetljavanje
Nije dopuštena uporaba žarulja s navojem.
5.1.1.7.3 Električni priključci
Električni priključci između motornih vozila i prikolica moraju imati stupanj zaštite IP54 prema normi IEC 529 te moraju biti tako konstruirani da je onemogućeno slučajno rastavljanje. Primjeri odgovarajućih priključaka dani su u normama ISO 12 098:1994 i ISO 7638:1995.
5.1.1.7.4 Električni mehanizam za podizanje
Električna oprema mehanizama za podizanje pomične osovine mora biti ugrađena izvan okvira šasije u zabrtvljenome kućištu.
5.1.2 Zaštita od požara
5.1.2.1 Sljedeće tehničke odredbe moraju se primijeniti sukladno tablici u točki 5.1.
5.1.2.2 Kabina vozila
5.1.2.2.1 Samo teško zapaljiva gradiva smiju se upotrijebiti za izradbu vozačeve kabine. Smatra se da su te odredbe zadovoljene ako, sukladno postupku koji određuje norma ISO 3795 : 1989, uzorci tih dijelova kabine nemaju brzinu gorenja veću od 100 mm/min: sjedišta sjedala, nasloni sjedala, sigurnosni pojasovi, obloga stropa, krovni otvori, oslonci za ruke, sve obloge na vratima, prednjim, stražnjim i bočnim plohama, pregrade, nasloni za glavu, podni prostirači, štitnici od sunca, zavjese, sjenila, poklopci prostora za nadomjesni kotač, poklopci motornoga prostora, madraci ležajeva i sva druga gradiva koji se upotrebljavaju unutar kabine, uključujući dijelove za oblaganje i naglo širenje koji su predviđeni da u slučaju sudara upiju energiju pri dodiru s vozačem i suvozačem.
5.1.2.2.2 Kad vozačeva kabina nije napravljena od teško zapaljivih gradiva, štitnik izrađen od kovine ili drugoga prikladnog gradiva, širine jednake širini spremnika mora biti postavljena iza kabine. Svi prozori u stražnjemu dijelu kabine ili štitnika moraju biti nepropusno zatvoreni i izrađeni od sigurnosnoga vatrootpornog stakla u vatrootpornome okviru. Međutim, slobodan prostor, ne uži od 15 mm, mora postojati između spremnika i kabine ili štitnika
5.1.2.3 Spremnici goriva Spremnici goriva za napajanje motora vozila mozaju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
5.1.2.3.1 Spremnici goriva moraju biti smješteni tako da su što je moguće više zaštićeni od svakoga udara.
5.1.2.3.2 U slučaju bilo kakvog curenja gorivo mora teći na tlo bez dolaženja u dodir s vrućim dijelovima vozila ili tereta.
5.1.2.3.3 Spremnici koji sadrže benzin moraju biti opremljeni učinkovitim preprekom prolazu vatre koja je prilagođena uljevnom otvoru ili napravom koja omogućuje nepropusno zatvaranje uljevnog otvora.
5.1.2.4 Motor
Pogonski motori vozila moraju biti opremljen i postavljeni tako da se izbjegne svaka opasnost od pregrijavanja ili zapaljivanja. Kod vozila koja nose oznake EX/ll ili EX/lll motor mora biti ispred prednje stijenke teretnoga prostora; međutim, motor može biti postavljen ispod toga prostora pod uvjetom da je to izvedeno tako da se izbjegne svako zagrijavanje teretom, makar i mjestimično.
5.1.2.5 Ispušni sustav
Ispušni sustav kao i ispušne cijevi moraju biti usmjereni ili zaštićeni tako da se izbjegne svaka opasnost od pregrijavanja ili zapaljivanja. Dijelovi ispušnog sustava koji su smješteni izravno ispod spremnika goriva (dizel) moraju biti od njega udaljeni najmanje 100 mm ili zaštićeni toplinskom pregradom. Kod vozila koja nose oznake EX/ll ili EX/lll ispušni sustav mora biti postavljen ispred prednje stijenke teretnog prostora ili odvojen od prostora s teretom koji prevozi vozilo vatrootpornom i toplinskoizolacijskom pregradom. Otvor ispušne cijevi mora u tome slučaju biti usmjeren prema vanjskoj strani vozila.
5.1.2.6 Trajno kočenje vozila
Vozila opremljena sustavima za trajno kočenje koja proizvode visoke temperature u području iza stražnje stijenke vozačeve kabine moraju biti opremljena sigurnosnom toplinskom pregradom koja je učvršćena i postavljena između tog sustava i spremnika ili tereta tako da se izbjegne zagrijavanje, čak i mjestimično, oplate spremnika ili tereta. Toplinska pregrada dodatno treba štititi kočnički sustav od bilo kakvoga prelijevanja ili curenja tereta. Na primjer, zaštita koja uključuje pregradu s dvostrukom stijenkom smatra se zadovoljavajućom.
5.1.2.7 Pomoćni uređaj za grijanje
Pomoćni uređaj za grijanje kabine mora biti dostatno siguran s obzirom na zaštitu od požara te mora biti ugrađen ispred zaštitne stijenke (stražnja stijenka kabine). Uređaj za grijanje mora bit ugrađen što je moguće više sprijeda i po visini (barem 80 cm iznad razine tla) te mora biti opremljen uređajima koji sprečavaju da strani predmeti dođu u dodir sa zagrijanim dijelovima uređaja za grijanje ili njegovom ispušnom cijevi. Jedino se mogu upotrebljavati uređaji za grijanje s napravom za brzo pokretanje motora ventilatora za zrak za izgaranje (najviše 20 s).
5.1.3 Kočenje
5.1.3.1 Vozila na koja se primjenjuju odredbe rubnog broja 10 221 ADR-a moraju zadovoljavati odgovarajuće odredbe Pravilnika br. 13, uključujući odredbe iz dodatka 5.
5.1.3.2 Ostala vozila moraju zadovoljavati odgovarajuće odredbe Pravilnika br. 13, osim odredaba iz dodatka 5.
5.1.4 Ograničivač brzine Motorna vozila (kamioni i tegljači za poluprikolice) najveće mase koja je veća od 12 t moraju biti opremljena uređajem za ograničivanje brzine sukladno odredbama ECE Pravilnika br. 89. Ograničena brzina prema točki 2.1.1 ECE Pravilnika br. 89 ne smije biti veća od 85 km.
6. PREINAKA TIPA VOZILA I PROŠIRENJE HOMOLOGACIJE
6.1. Svaka preinaka tipa vozila mora se prijaviti mjerodavnoj ustanovi koja je homologirala taj tip vozila. Ta ustanova može tada:
6.1.1. ili smatrati da nije vjerojatno da će učinjene preinake imati znatne nepovoljne učinke i da u svakome slučaju vozilo još zadovoljava zahtjeve
6.1.2. ili zahtijevati daljnji izvještaj o ispitivanju od tehničke ustanove odgovorne za provedbu ispitivanja.
6.2. O potvrdi ili o odbijanju homologacije, uz navođenje preinaka, moraju postupkom navedenim u točki 4.3 biti obaviještene ugovorne strane.
6.3 Mjerodavna ustanova koja je izdala proširenje homologacije mora dodijeliti serijski broj svakoj obavijesti o tome proširenju i o tome obavijestiti strane Sporazuma iz 1958. godine koje primjenjuju ovaj pravilnik s pomoću obavijesnog formulara sukladnog modelu u dodatku 1. ovoga pravilnika.
7. SUKLADNOST PROIZVODNJE
Postupci provjere sukladnosti proizvodnje moraju biti usklađeni s postupcima danim u dodatku 2. Sporazuma (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), uz ove zahtjeve:
7.1. Vozila homologirana prema ovomu pravilniku moraju biti proizvedena tako da budu u skladu s homologiranim tipom zadovoljavanjem zahtjeva iz točke 5.
7.2 Mjerodavna ustanova koja je izdala homologaciju tipa može u bilo koje vrijeme provjeriti usklađenost metoda provjere primjenljivih na svaku proizvodnu jedinicu. Uobičajena učestalost tih provjera mora biti jednom u dvije godine.
9. POTPUNA OBUSTAVA PROIZVODNJE
Ako posjednik homologacije potpuno prestane proizvoditi tip homologiran u skladu s ovim pravilnikom, on o tome mora obavijestiti mjerodavnu ustanovu koja je izdala homologaciju. Po primitku odgovarajuće obavijesti ta mjerodavna ustanova mora o tome obavijestiti ostale strane Sporazuma iz 1958. godine koje primjenjuju ovaj pravilnik s pomoću obavijesnog formulara sukladnog modelu u dodatku 1. ovoga pravilnika.
Dodatak 1.koja se odnosi na:2 IZDANU HOMOLOGACIJU
PROŠIRENU HOMOLOGACIJU
ODBIJENU HOMOLOGACIJU
POVUČENU HOMOLOGACIJU
POTPUNU OBUSTAVU PROIZVODNJE
tipa vozila za prijevoz opasnih tvari s obzirom na njegove posebne
konstrukcijske značajke
Homologacija br. ............... Proširenje: ....................

  1. Trgovački naziv ili zaštitni znak vozila ................
  2. Kategorija vozila: N1, N2, N3, O2, O3 ili O4:.......

(šasija s kabinom, tegljač za polu-prikolicu, šasija prikolice,
prikolica sa samonosivom konstrukcijom 2)
3. Tip vozila: .............................................
4. Oznaka vozila (EX/ll, EX/lll, AT, FL, OX): ..............
5. Naziv i adresa proizvođača: .............................
6. Ako je potrebno, ime i adresa predstavnika proizvođača:
.........................................................
7. Masa vozila:
7.1 Najveća tehnička masa potpunog vozila:...................
8. Posebna oprema vozila: ..................................
8.1 Vozilo je/nije 2 opremljeno posebnim električnim uređajima
Sažeti opis:.............................................
8.2 Vozilo je/nije 2 opremljeno uređajima za zaštitu od požara
Sažeti opis: ............................................
8.3 Za motorna vozila:
8.3.1 Tip vozila: s kompresijskim paljenjem, s vanjskim izvorom
paljenja 2
9. Vozilo dostavljeno na homologaciju dana: ................
10. Tehnička ustanova odgovorna za provedbu homologacijskih
ispitivanja: ............................................
11. Datum izvještaja o ispitivanju izdanog od te ustanove....
.........................................................
12. Broj izvještaja o ispitivanju izdanog od te ustanove:....
13. Homologacija izdana/odbijena/proširena/povučena 2
14. Položaj homologacijske oznake na vozilu: ................
15. Mjesto: .................................................
16. Datum: .................................................
17. Potpis: .................................................


____________

  1. Razlikovni broj države koja je izdala/odbila/proširila/povukla homologaciju (vidi napomenu (1) u točki 4.4.1).
  2. Prekrižiti što se ne primjenjuje.Dodatak 2.
Gornja homologacijska oznaka postavljena na vozilo pokazuje kako
je taj tip vozila, namijenjen za prijevoz opasnih tvari, bio
homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema Pravilniku br. 105 pod
homologacijskim brojem 002493 i označen s EX/ll (sukladno rubnom
broju 220 301 (2) ADR-a). Prve dvije znamenke homologacijskoga
broja pokazuju da je homologacije izdana sukladno zahtjevima
Pravilnika br. 105 u njegovu izvornome obliku.Gornja homologacijska oznaka postavljena na vozilo pokazuje da je
odgovarajući tip vozila bio homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema
pravilnicima br. 105 i br. 13 1. Prve dvije znamenke homologacijskoga
broja pokazuju da je na dan izdavanja odgovarajućih homologacija
Pravilnik br. 105 bio u njegovu izvornome obliku, dok je Pravilnik
br. 13 već uključivao 09 niz izmjena i dopuna.

__________
1 Drugi broj pravilnika dan je samo kao primjer; koeficijent apsorpcije s popravkom je 1.30 m-1.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti