POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - statut hrvatske javnobilježničke - odluka ministarstva obrane - pravilnik o posebnostima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2458
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću petorice za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu dopredsjednik Suda Petar Klarić, kao predsjednik Vijeća te suci Jurica Malčić, Ivan Matija, Emilija Rajić i Milan Vuković, kao članovi Vijeća, odlučujući povodom ustavne tužbe G. R., zastupanog od punomoćnika J. P., odvjetnice iz R., na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2000. godine, donio je jednoglasno sljedeću
ODLUKU
I. Ustavna tužba se usvaja te se ukidaju:
– presuda i rješenje Županijskog suda u R., broj: Gž-1608/97-2 od 18. ožujka 1998. godine i
– presuda i rješenje Općinskog suda u Rijeci, broj: P-1254/95-9 od 27. listopada 1997. godine.
II. Predmet se vraća Općinskom sudu u R. na ponovni postupak.
Obrazloženje

  1. G. R. podnio je ovom Sudu pravodobnu ustavnu tužbu povodom presude i rješenja Županijskog suda u R., posl. broj. Gž-1608/97-2 od 18. ožujka 1998. godine. Tom je presudom, kao neosnovana, odbijena podnositeljeva žalba i potvrđena je presuda suda prvog stupnja – Općinskog suda u R., posl. br.: P-1254/95-9 od 27. listopada 1997. godine, a rješenje istog suda u točki 2. izreke ukinuto, te se u tom dijelu predmet vraća na ponovni postupak.
  2. U izreci navedenim odlukama utvrđena je ništavost aneksa ugovoru broj: 13665 zaključenog dana 28. rujna 1994. godine između podnositelja kao prvotuženika i N. Ž. iz R., K. 400 C/I kao drugotuženika.
  3. Podnositelj smatra da su mu osporenim odlukama povrijeđene odredbe članka 3. Ustava koje se odnose na jednakost, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka i vladavinu prava, te članka 19. Ustava Republike Hrvatske kojima je propisano da pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu te se zajamčuje sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. Iako podnositelj to nije izrijekom naveo, iz sadržaja ustavne tužbe može se razabrati da isti upire i na povredu odredbe članka 14. stavka 2. Ustava po kojoj su ustavnoj odredbi svi pred zakonom jednaki. Povrede naznačenih ustavnih odredbi podnositelj, u bitnom, temelji na tvrdnji da je osporenim presudama pogrešno primijenjena odredba članka 16. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, broj 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94 i 44/94 – nastavno: Zakon o prodaji). Predlaže usvajanje ustavne tužbe, ukidanje osporavanih odluka parničnih sudova i vraćanje predmeta na ponovni postupak i odlučivanje.
  4. Tijekom ustavnosudskog postupka pribavljen je spis predmeta Općinskog suda u R., broj. P-1993/98. Iz stanja spisa predmeta razvidno je kako je osporenom presudom Županijskog suda u R., odbijena žalba podnositelja ustavne tužbe izjavljena protiv presude Općinskog suda u R., kojom je, povodom tužbe Državnog pravobraniteljstva Županije primorsko-goranske utvrđen ništavim aneks ugovora broj: 13665 sklopljen dana 27. listopada 1994. godine. Ovim je aneksom Grad R. – kao prodavatelj stana u R., K. 400 C 1, priznao N. Ž., kao kupcu tog stana, pravo na popust u cijeni od 25% pozivom na odredbu članka 16. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a temeljem rješenja Sekretarijata za društvene djelatnosti u R., Odjela za boračku i invalidsku zaštitu, broj klasa: UP/I-562-02/92-02/409, urbroj: 2170-04-31-00/02-93-4 od 10. siječnja 1994., kojim je N. Ž. kao ratnom vojnom invalidu II. svjetskog rata priznato svojstvo ratnog vojnog invalida VII. grupe s 50% oštećenja organizma kao posljedica ranjavanja tijekom drugog svjetskog rata.

Osporene presude zasnivaju se na stajalištu prema kojem pravo na popust pri kupnji stana, u smislu odredbe članka 16. Zakona o prodaji, imaju samo žrtve Domovinskog rata, pri čemu se sudovi pozivaju i na kasniju izmjenu ove zakonske odredbe (Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o prodaji – »Narodne novine«, broj 58/95).
Ustavna tužba je osnovana.
5. Prema odredbi članka 16. Zakona o prodaji, kao relevantnom propisu u vrijeme zaključenja aneksa ugovoru o kupoprodaji stana, pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid, pri čemu navedena odredba ne pravi razliku između invalida drugog svjetskog rata i invalida Domovinskog rata.
Zakon o prodaji, kao lex specialis, ne sadrži definiciju pojma ratni vojni invalid. Budući da jedno od osnovnih pravila pri tumačenju pravne norme podrazumijeva da u jednom pravnom poretku ne može biti proturječja i da se sve norme istog pravnog poretka mogu pravilno tumačiti i razumjeti samo u uzajamnoj vezi, to se ovaj pojam u pravnom poretku Republike Hrvatske treba tumačiti kroz odredbe članka 5. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 86/92 – pročišćeni tekst, 58/93, 2/94, 76/94 i 108/95). Tim je odredbama propisano da je ratni vojni invalid osoba kojoj je organizam oštećen za najmanje 20% zbog rane, povrede ili ozljede koju je dobila:
»1. u sastavu oružanih snaga Republike Hrvatske ili izvan njihova sastava pri obavljanju vojnih ili drugih dužnosti po nalogu nadležnih državnih tijela Republike Hrvatske u obrani suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske od 17. kolovoza 1990. do prestanka neprijateljstava ili kao ratni zarobljenik. Ratni vojni invalid je i osoba kojoj je oštećenje organizma nastalo zbog bolesti, a bolest je, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica okolnosti iz ove točke;
2. u sastavu partizanskih odreda, odnosno Jugoslavenske armije ili izvan njihova sastava pri obavljanju vojnih ili drugih dužnosti po naređenju vojnih organa ili organa vlasti od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945.;
3. u sastavu hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., odnosno do otpuštanja iz zarobljeništva, iako je s tim u vezi bila pravomoćno osuđivana nakon 15. svibnja 1945.;
4. u sastavu jugoslavenske vojske za vrijeme rata od 6. do 17. travnja 1941. ili kasnije kao ratni zarobljenik u logorima;
5. pri obavljanju vojnih dužnosti u stranoj zemlji koja je u oružanom sukobu, ako ju je na te dužnosti uputio nadležni vojni organ u okviru međunarodnih obveza poslije 15. svibnja 1945.
Ratni vojni invalid je i osoba kojoj je organizam oštećen za najmanje 20% zbog rane, povrede ili ozljede koju je dobila sudjelovanjem u oružanoj akciji zaštite ustavnog poretka ili obrane Republike Hrvatske ili u povodu te akcije od 30. svibnja 1990.«
6. U konkretnom slučaju, popust pri kupnji stana, temeljem odredaba Zakona o prodaji, priznat je osobi za koju je nadležno tijelo, u smislu odredbe članka 73. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, rješenjem utvrdilo da ispunjava propisane uvjete i da mu se priznaju prava ratnog vojnog invalida VII. grupe s 50% oštećenja organizma zbog posljedica bolesti zadobivene u sastavu partizanskih odreda 1944. godine.
7. Okolnost što je odredba članka 16. kasnijim zakonom u cijelosti izmijenjena nije od utjecaja pri odlučivanju u ovom slučaju. Također nije sporno da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji, koji je stupio na snagu 17. kolovoza 1995. (»Narodne novine«, broj 58/95), s obzirom na odredbu članka 90. Ustava, nema povratno djelovanje.
8. Stoga je Sud utvrdio da su pogrešnom primjenom materijalnog prava sudovi povrijedili ustavne odredbe na koje podnositelj upućuje u svojoj ustavnoj tužbi.
9. Slijedom izloženog, a primjenom odredbe članka 72. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), odlučeno je kao u izreci.
Broj: U-III-627/1998
Zagreb, 11. prosinca 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Petar Klarić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti