POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - oglasi i objave - zakon o sanitarnoj - ukaz o postavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
543
Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93 i 48/99, 15/2000), a suglasno članku 21c. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 48/99 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 2. ožujka 2000. godine, donijela
UREDBU
O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nazivi upravnih organizacija, unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, te okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva.
Članak 2.
Unutarnje ustrojstvo, djelokrug, upravljanje kao i potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom stavljeni u nadležnost.
UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG
Članak 3.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se upravne organizacije, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice:
A. Upravne organizacije:

 1. Uprava za obrt
 2. Uprava za zadruge
 3. Uprava za malo i srednje poduzetništvo
 4. Uprava za upravne i normativne poslove

B. Ustrojstvene jedinice:

 1. Kabinet ministra
 2. Tajništvo Ministarstva

A-1 UPRAVA ZA OBRT
Članak 4.
Uprava za obrt prati i analizira stanje u obrtništvu; prati provođenje zakona i podzakonskih propisa koji određuju uvjete i način poslovanja obrta, predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj obrta te brine o provođenju predloženih mjera; predlaže projekte i izvore njihovog financiranja; poduzima odgovarajuće aktivnosti za promidžbu obrta i poticanje organiziranog nastupa obrtnika u zemlji i inozemstvu; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svog djelokruga; prati međunarodne propise iz ovog područja; skrbi o strukovnoj izobrazbi za potrebe obrta te predlaže donošenje obrazovnih programa za obrtnička zanimanja, nadzire izvođenje programa strukovne izobrazbe u obrtničkim radionicama te nadzire polaganje pomoćničkih, majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; daje naputke i mišljenja u svezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svog djelokruga rada; surađuje s drugim tijelima državne uprave, udruženjima obrtnika i drugim udrugama na rješavanju problema vezanih uz poslovanje obrtnika i uz strukovnu izobrazbu; surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
U sklopu Uprave za obrt ustrojavaju se:

 1. Odjel za razvoj obrta
 2. Odjel za strukovno obrazovanje
 3. Odjel za razvoj obrta

Članak 5.
Odjel za razvoj obrta analizira stanje u obrtništvu, sastavlja odgovarajuća izvješća i analize te predlaže poticajne mjere; predlaže projekte i izvore njihovih financiranja; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svog djelokruga koji određuju uvjete i način poslovanja obrta; prati provođenje zakona i podzakonskih propisa te predlaže izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa; predlaže projekte u svezi s unapređivanjem obrta; prati međunarodne propise na području obrta; vodi brigu o uspostavi i funkcioniranju obrtnog registra te nadzire vođenje obrtnog registra u županijama; daje naputke i mišljenja u svezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svog djelokruga rada; surađuje s drugim tijelima državne uprave, udruženjima obrtnika i udrugama na rješavanju problema vezanih uz poslovanje obrtnika; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
2. Odjel za strukovno obrazovanje
Članak 6.
Odjel za strukovno obrazovanje analizira postojeći sustav strukovnog obrazovanja te predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje postojećeg obrazovnog sustava; predlaže donošenje programa strukovnog obrazovanja za različita obrtnička zanimanja, predlaže donošenje odluke o upisu učenika u obrtničke i druge strukovne škole; predlaže donošenje programa polaganja majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; sudjeluje u izradi podzakonskih propisa u svezi sa strukovnim obrazovanjem; organizira nadzor nad majstorskim ispitima i ispitima o stručnoj osposobljenosti; organizira nadzor nad provođenjem pomoćničkih ispita, organizira nadzor nad postupkom za dodjelu licenci obrtničkim radionicama u kojima se izvode obrazovni programi, daje naputke i mišljenja u svezi sa strukovnim obrazovanjem i obrazovnim programima; surađuje s drugim tijelima državne uprave, udruženjima obrtnika i drugim odgovarajućim asocijacijama i udrugama na rješavanju problema vezanih uz poslove obrazovanja; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.
A-2 UPRAVA ZA ZADRUGE
Članak 7.
Uprava za zadruge prati i analizira stanje u zadrugarstvu; prati provođenje zakona i podzakonskih propisa koji određuju uvjete i način poslovanja zadruga, predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj zadrugarstva, te skrbi o provođenju predloženih mjera; poduzima odgovarajuće aktivnosti za promidžbu zadrugarstva i poticanje organiziranog nastupa zadruga u zemlji i inozemstvu; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svog djelokruga; prati međunarodne propise iz ovog područja; skrbi o stručnoj izobrazbi zadrugara i njihovih zaposlenika; daje naputke i mišljenja u svezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svog djelokruga rada; surađuje s drugim tijelima državne uprave, udruženjima zadrugara i drugim udrugama na rješavanju problema vezanih uz poslovanje zadruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.
U sklopu Uprave za zadruge ustrojavaju se:

 1. Odjel za razvoj zadruga
 2. Odjel za projekte zadružnog organiziranja.
 3. Odjel za razvoj zadruga

Članak 8.
Odjel za razvoj zadruga analizira stanje u zadrugarstvu, sastavlja odgovarajuća izvješća i analize, te predlaže poticajne i razvojne mjere; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa koji određuju uvjete i način poslovanja zadruga; prati provođenje zakona i podzakonskih propisa, te priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svog djelokruga; prati međunarodne propise na području zadrugarstva; daje naputke i mišljenja u svezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svog djelokruga rada; organizira različite oblike stručnog usavršavanja zadrugara i njihovih zaposlenika, poduzima odgovarajuće aktivnosti za promidžbu zadrugarstva i poticanje organiziranog nastupa zadruga u zemlji i inozemstvu; surađuje s drugim tijelima državne uprave, udruženjima zadrugara i drugim udrugama na rješavanju problema vezanih uz poslovanje zadruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.
2. Odjel za projekte zadružnog organiziranja
Članak 9.
Odjel za projekte zadružnog organiziranja prati inozemna iskustva u zadružnom udruživanju, te podržava različite oblike udruživanja zadruga u saveze; prati razvitak zadrugarstva u regijama, te u suradnji sa različitim zadružnim udrugama predlaže i podržava projekte koji će se realizirati u okviru poslovanja određenih zadruga, te predlaže izvore njihovog financiranja; organizira stručnu pomoć za realizaciju određenih projekata; u cilju realizacije konkretnih projekata surađuje sa različitim inozemnim organizacijama; surađuje s drugim tijelima državne uprave, udruženjima zadrugara i drugim odgovarajućim asocijacijama i udrugama na rješavanju problema vezanih uz poslovanje zadruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
A-3 UPRAVA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
Članak 10.
Uprava za malo i srednje poduzetništvo obavlja stručne poslove u svezi malog i srednjeg poduzetništva; predlaže, provodi i koordinira mjere i aktivnosti za sustavni razvitak malog i srednjeg poduzetništva kroz promidžbu, izobrazbu, informiranje, osiguravanje stručne pomoći, formiranje poticajnih kreditnih sredstava, izgradnju institucionalne podrške, primjenu inovacija, usklađivanje pravnih propisa i međunarodnu suradnju; predlaže mjere i programe restrukturiranja malog i srednjeg poduzetništva; potiče međusobno povezivanje subjekata malog gospodarstva i njihovo povezivanje s velikim gospodarskim subjektima; prati djelovanje i predlaže usklađivanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj i poslovanje malog i srednjeg poduzetništva; prati podatke o malom i srednjem poduzetništvu te trendove njegova razvoja u svijetu; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne uprave i samouprave, stručnim i znanstvenim institucijama te predstavnicima poduzetnika glede pripreme i provođenja poticajnih mjera i aktivnosti; te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
U sklopu Uprave za malo i srednje poduzetništvo ustrojavaju se:

 1. Odjel za razvoj malog i srednjeg poduzetništva
 2. Odjel za promidžbu i informiranje
 3. Odjel za provedbu strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva
 4. Odjel za restrukturiranje malog i srednjeg poduzetništva
 5. Odjel za međunarodnu suradnju.
 6. Odjel za razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Članak 11.
Odjel za razvoj malog i srednjeg poduzetništva prati i prikuplja informacije te analizira stanje i sastavlja izvješća o malom i srednjem poduzetništvu; prati provedbu zakona i podzakonskih propisa iz područja poduzetništva i trgovačkih društava; prati međunarodne propise s ovog područja; obrađuje temeljna pitanja rada malog i srednjeg poduzetništva; predlaže mjere i programe razvitka malog i srednjeg poduzetništva; unapređuje međunarodnu suradnju; surađuje s tijelima državne uprave i drugim institucijama na rješavanju problema vezanih uz poslovanje malog i srednjeg poduzetništva; daje stručna mišljenja i objašnjenja iz područja malog i srednjeg poduzetništva, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
2. Odjel za promidžbu i informiranje
Članak 12.
Odjel za promidžbu i informiranje prati trendove razvoja poduzetništva u svijetu; predlaže i razrađuje načine promidžbe poduzetništva i mjere poticanja poduzetništva putem različitih promidžbenih modaliteta, izobrazbe, informiranja, institucionalne potpore i stručne pomoći; priprema specijalizirane publikacije za poduzetnike; osmišljava načine informiranja poduzetnika; predlaže donošenje odgovarajućih mjera i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona; prati međunarodne propise iz ovog područja; predlaže program poticanja maloga gospodarstva; predlaže projekte i načine financiranja iz međunarodnih izvora i drugih financijskih institucija; zadužen je za međunarodnu suradnju na poticanju poduzetništva i maloga gospodarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama, tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, te udrugama poduzetnika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
3. Odjel za provedbu strategije razvitka malog
i srednjeg poduzetništva
Članak 13.
Odjel za provedbu strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva poduzima mjere i usklađuje provedbu odgovarajućih poticajnih programa, mjera i projekata; predlaže i nadzire korištenje poticajnih sredstava za financiranje razvitka malog i srednjeg poduzetništva; potiče osnivanje i izgradnju institucionalne podrške malom i srednjem poduzetništvu (centara za poduzetništvo, poduzetničkih inkubatora, zona za malo gospodarstvo i drugih oblika posebnih poduzetničkih parkova) te njihovo umrežavanje; vrši kontinuiranu evaluaciju postignutih rezultata u provedbi poticajnih mjera u cilju njihovog daljnjeg unapređenja; surađuje sa drugim tijelima državne uprave, županijama i jedinicama lokalne uprave i samouprave, stručnim i znanstvenim institucijama i predstavnicima poduzetnika u provedbi poticajnih mjera za malo i srednje poduzetništvo; te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
4. Odjel za restrukturiranje malog i srednjeg poduzetništva
Članak 14.
Odjel za restrukturiranje malog i srednjeg poduzetništva predlaže mjere restrukturiranja trgovačkih društava malog i srednjeg poduzetništva; prati postupke restrukturiranja malog i srednjeg poduzetništva; utvrđuje pravce razvitka i restrukturiranja malog i srednjeg poduzetništva; predlaže mjere za unapređenje sustava industrijskog vlasništva; predlaže mjere za poticanje uvođenja novih tehnologija, povećanje obrazovne razine upravljačkih struktura i zaposlenih, informatičko opismenjavanje i povezivanje; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama; te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
5. Odjel za međunarodnu suradnju
Članak 15.
Odjel za međunarodnu suradnju obavlja stručne poslove na području malog i srednjeg poduzetništva, koji se odnose na gospodarske odnose Republike Hrvatske s inozemstvom, te predlaže i provodi mjere gospodarske politike u cilju povećanja ulaganja u Republici Hrvatskoj, poticanje izvoza i ulagačke klime u Republici Hrvatskoj, supstitucije uvoza u koordinaciji s drugim državnim tijelima i institucijama; obavlja stručne poslove u svezi s usklađenošću ukupnog gospodarskog sustava s potrebama unapređivanja izvoznih aktivnosti subjekata malog gospodarstva u koordinaciji s drugim državnim tijelima i institucijama.
A-5 UPRAVA ZA UPRAVNE I NORMATIVNE POSLOVE
Članak 16.
Uprava za upravne i normativne poslove obavlja upravne i stručne poslove u svezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; provodi upravni postupak i upravni nadzor iz djelokruga Ministarstva; izrađuje ili daje suglasnost na sve ugovore i druge akte u kojima sudjeluje Ministarstvo.
U sklopu Uprave za upravne i normativne poslove ustrojavaju se:

 1. Odjel za upravne poslove
 2. Odjel za normativne poslove.
 3. Odjel za upravne poslove

Članak 17.
Odjel za upravne poslove provodi upravni postupak i upravni nadzor iz djelokruga Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; ostvaruje suradnju sa županijskim uredima u čijem su djelokrugu poslovi gospodarstva, pruža stručnu pomoć, a osobito stručno obrađuje pitanja i pojave u svezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa; daje stručna mišljenja i objašnjenja te održava stručna savjetovanja o načinu provedbe zakona i drugim općim pitanjima od značaja za pravilno djelovanje i unapređivanje rada, načina rada i učinkovitosti rada u županijskim odnosno gradskim uredima; nadzire zakonitost rada županijskog odnosno gradskog ureda Grada Zagreba u obavljanju poslova iz upravnog područja ovog Ministarstva; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne samouprave glede primjene zakona i drugih propisa; surađuje i nadzire zakonitost rada pravnih osoba s javnim ovlaštenjima u obavljanju poslova iz upravnog područja ovog Ministarstva.
2. Odjel za normativne poslove
Članak 18.
Odjel za normativne poslove usklađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim upravnim organizacijama u Ministarstvu; izrađuje naputke, pravilnike, naredbe radi provođenja zakona, daje stručna mišljenja i objašnje u svezi s primjenom i provedbom zakona iz upravnog područja ovog Ministarstva; po potrebi sudjeluje u postupku sklapanja međudržavnih i drugih ugovora u svezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva.
B-1 KABINET MINISTRA
Članak 19.
U Kabinetu ministra obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ministra i njegovog zamjenika; protokolarni poslovi; poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacije sa Hrvatskim državnim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave, te pravnim osobama koje obavljaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva, poslovi pribavljanja dokumentacije i materijala od uprava i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva za potrebe ministra i njegovog zamjenika, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i njegovom zamjeniku, poslovi u svezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s realizacijom programa rada i aktivnosti ministra i njegovog zamjenika.
B-2 TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Članak 20.
Tajništvo Ministarstva obavlja administrativne, financijsko-računovodstvene i druge stručne poslove za potrebe Ministarstva, a koji se odnose na tehničko usklađivanje rada upravnih organizacija i to: osigurava učinkovitost u radu, skrbi o stanju kadrova u Ministarstvu, predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika ili namještenika, obavlja financijske, računovodstvene, analitičke, kadrovske, opće poslove, prijem, otpreme pošte i arhive, tehničke i pomoćne tehničke poslove vezane uz objekt, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire i usklađuje obrambeno sigurnosne poslove i obavlja druge poslove iz svog djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Tajništva Ministarstva ustrojavaju se:

 1. Odjel za računovodstvene i financijske poslove
 2. Odjel za opće i kadrovske poslove.
 3. Odjel za računovodstvene i financijske poslove

Članak 21.
Odjel za računovodstvene i financijske poslove obavlja poslove u svezi s osiguranjem sredstava za rad Ministarstva, organizira i vodi financijsko i računovodstveno poslovanje Ministarstva, izrađuje i predlaže donošenje financijskih poslova, nadzire namjensko trošenje sredstava, obavlja poslove plana i analitike, izrađuje izvješća o financijskom poslovanju, obavlja poslove računovodstva i knjigovodstva za Ministarstvo, te obavlja druge poslove u svezi sa financijskim i računovodstvenim poslovanjem Ministarstva.
2. Odjel za opće i kadrovske poslove
Članak 22.
Odjel za opće i kadrovske poslove obavlja poslove u svezi sa zapošljavanjem državnih službenika i namještenika Ministarstva, vodi propisane evidencije i osobne očevidnike, te obavlja administrativne i druge poslove u svezi sa prijamom, raspoređivanjem i otpustom službenika i namještenika, obavlja poslove u svezi s održavanjem opreme, objekata i sredstava, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, obavlja poslove prijepisa i umnožavanja, poslove pisarnice i pismohrane, kao i druge opće, tehničke i pomoćno-tehničke poslove.
UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
Članak 23.
Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar.
Radom Tajništva Ministarstva upravlja tajnik Ministarstva.
Upravnim organizacijama u Ministarstvu upravljaju pomoćnici ministra.
Radom odjela upravljaju načelnici odjela.
Radom Kabineta ministra upravlja tajnik kabineta.
SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA
Članak 24.
Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni u službenička zvanja i položaje, te namještenička radna mjesta.
Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva određuje se u Tablici koja je sastavni dio ove Uredbe, i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE, TE S PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI
Članak 25.
Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, zadružnim savezima, udrugama poslodavaca i drugim udrugama, sindikatima, te s drugim pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, u svezi s ostvarivanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.
Ministarstvo potiče i promiče međunarodnu gospodarsku suradnju, koordinira poslove međunarodne gospodarske suradnje, te s tim u svezi posebno surađuje s Ministarstvom vanjskih poslova i njegovim tijelima u inozemstvu.
Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.
Članak 26.
Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, utvrđivanja nacrta propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, ministar može osnivati stručne savjete, odnosno radne grupe. Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada stručnog savjeta odnosno radne grupe.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Pitanja od značaja za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo.
Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.
Ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo.
Članak 28.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«
Klasa: 023-03/00-01/12
Urbroj; 5030116-00-2
Zagreb, 2. ožujka 2000.
Predsjednik
Ivica Račan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti