POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - stalno ažuriranje propisa - uputa o registraciji - pohvala pripadnicima odreda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
2249
Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98), u upravnoj stvari ocjene koncentracije, po prijavi koju je podnio poduzetnik DINERS CLUB ADRIATIC d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Praška 5, zastupan po punomoćniku Josipu Madirazzi, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Hanžeković & Radaković, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 22, u predmetu koncentracije poduzetnika Diners Club Adriatic d.d. i Generalturist d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Praška 5, zastupanog po predsjednici Uprave, gđi Maji Pečarević, temeljem odluke i prijedloga Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na 35. sjednici 29. veljače 2000., sukladno članku 30. stavku 2. točki 3. i stavku 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, ravnatelj Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeće
RJEŠENJE
I. Ocjenjuje se kao dopuštena koncentracija poduzetnika nastala stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku Generalturistu d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Praška 5, od strane poduzetnika Diners Club Adriatica d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Praška 5.
II. Koncentracija poduzetnika iz točke I. izreke ovoga rješenja upisuje se u Upisnik o koncentracijama.
III. Obvezuju se sudionici koncentracije iz točke I. ove izreke, kao i s njima povezana društva, da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavljaju obavijesti o svakom stjecanju udjela u drugim poduzetnicima.
Rok izvršenja: najkasnije 30 dana prije namjeravanog stjecanja – trajno.
IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
Poduzetnik Diners Club Adriatic d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Praška 5 (dalje: Diners Club Adriatic d.d.), podnio je putem punomoćnika Josipa Madirazze, odvjetnika iz Odvjetničkog društva Hanžeković & Radaković, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 22, podneskom od 3. rujna 1999., dostavljenim Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) 9. rujna 1999., prijavu namjere provedbe koncentracije, sukladno članku 22. Zaona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), koja će nastati prijenosom udjela u temeljnom kapitalu kojega Zagrebačka banka d.d., Zagreb, sa sjedištem u Paromlinskoj 2, (dalje: Zagrebačka banka d.d.) ima u poduzetniku Generalturistu d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Praška 5 (dalje: Generalturist d.o.o.), na poduzetnika Diners Club Adriatic d.d.
Podneskom od 23. rujna 1999., te nadopunom od 28. listopada 1999., poduzetnik Diners Club Adriatic d.d. dostavio je prijavu već provedene koncentracije nastale stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u poduzetniku Generalturistu d.o.o. od strane podnositelja prijave – Diners Club Adriatica d.d.
Utvrđeno je da je podnositelj prijave Diners Club Adriatic d.d. dopunom prijave koncentracije od 28. listopada 1999. dostavio podatke propisane člankom 7. Pravilnika o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama (»Narodne novine«, broj 30/97; dalje: Pravilnik), te da je ista podnesena Agenciji radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama, sukladno članku 22. i članku 23. stavku 1. ZZTN.
2. U postupku ocjene prijavljene koncentracije utvrđene su sljedeće činjenice:
a) Pravni temelj koncentracije je Ugovor o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela, koji je sklopljen 4. kolovoza 1999. u Zagrebu, između poduzetnika Zagrebačke banke d.d., zastupane po direktoru Sektora investicijskog bankarstva, g. Duiliu Beliću i direktorici Direkcije upravljanja vlasničkim udjelima, gđi Mandi Hećimović, i poduzetnika Diners Club Adriatic d.d., zastupanog po predsjedniku Uprave, g. Žarku Kraljeviću.
Zagrebačka banka d.d. je navedenim Ugovorom prenijela, a Diners Club Adriatic d.d. preuzeo udjel u poduzetniku Generalturist d.o.o., nominalnog iznosa * kuna, što predstavlja 80% njegovog temeljnog kapitala.
Sva prava iz i u svezi s prenesenim udjelom uključena su u prijenos, te Diners Club Adriatic d.d. (stjecatelj) ima na njih puno pravo i to od trenutka stjecanja, tj. od dana plaćanja naknade za prijenos.
Neposredno prije sklapanja navedenog Ugovora Zagrebačka banka d.d., dotadašnji imatelj udjela u visini 80% temeljnog kapitala poduzetnika Generalturist d.o.o., i poduzetnik Croatia Airlines d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, zastupan po direktoru, g. Ivanu Mišetiću (dalje: Croatia Airlines d.d.), imatelj udjela u visini 20% od temeljnog kapitala poduzetnika Generalturist d.o.o., potpisali su zajedničku izjavu kojom je poduzetnik Croatia Airlines d.d. dao svoju suglasnost na namjeravani prijenos poslovnog udjela Zagrebačke banke d.d. u poduzetniku Generalturist d.o.o. na poduzetnika Diners Club Adriatic d.d.
Poduzetnik Croatia Airlines d.d. navedenom izjavom odrekao se i od prava prvokupa uređenog člankom 13. Društvenog ugovora poduzetnika Generalturist d.o.o. Navedena izjava čini Prilog I. spomenutog Ugovora o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela od 4. kolovoza 1999. i njegov je sastavni dio.
_________
*Prema zahtjevu podnositelja prijave, podatak izuzet od objavljivanja.


b) Pravni temelj stjecanja prevladavajućeg utjecaja koji ima podnositelj prijave Diners Club Adriatic d.d. u poduzetniku Generalturist d.o.o.
Sukladno iznijetom pod točkom 2. a) ovog obrazloženja, sklapanjem Ugovora o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela, od 4. kolovoza 1999., Diners Club Adriatic d.d. od Zagrebačke banke d.d. preuzima udjel u visini 80% temeljnog kapitala poduzetnika Generalturist d.o.o., te na taj način u tom društvu stječe prevladavajući utjecaj i postaje imatelj većinskog udjela s većinskim pravom odlučivanja.
c) Ukupni godišnji prihod sudionika koncentracije u obračunskom razdoblju koje je prethodilo koncentraciji (prema godišnjim financijskim izvješćima sudionika koncentracije za 1998. godinu) iznosi:
tablica1:


Red. br.Naziv poduzetnikaUkupni prihod 1998.

  1. Diners Club Adriatic d.d.*
  2. Generalturist d.o.o.*
  3. UKUPNO323.275.615,00Sukladno odredbi članka 22. stavka 1. točke 2. ZZTN, s obzirom na ukupni godišnji prihod sudionika koncentracije ostvaren u godini koja je prethodila nastanku koncentracije (1998. godina), koji iznosi 323.275.615,00 kuna, nastala je koncentracija poduzetnika koja podliježe obveznoj prijavi radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama.
d) Tržište ili dio tržišta na kojem djeluje tržišna snaga sudionika koncentracije, u smislu odredaba članka 19. ZZTN (dalje: mjerodavno tržište) u konkretnom je slučaju utvrđeno kao djelatnost turističkih usluga na području Republike Hrvatske (šifra djelatnosti 63.30.1 iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti, »Narodne novine«, br. 3/97 i 7/97, koja obuhvaća djelatnost putničkih agencija, organizatora i turoperatora).
Iz dostavljene financijske dokumentacije proizlazi da oba sudionika koncentracije, Diners Club Adriatic d.d. i Generalturist d.o.o., pripadaju prethodno navedenom statističkom razredu 63.30.1, i to srednjim i velikim poduzetnicima.
S obzirom na činjenicu da je Diners Club Adriatic d.d., iako registriran u statističkom razredu 63.30.1 na djelatnost putničkih agencija, organizatora i turoperatora, zapravo vrlo jaka nebankovna kartičarska kuća, koja većinu svog prihoda ostvaruje od kartičnog poslovanja, za potrebe statističke analize u ovom postupku i određivanja stvarnog položaja poduzetnika Diners Club Adriatic d.d. na mjerodavnom tržištu bilo je potrebno napraviti dvije usporedne analize.
U prvoj analizi Agencija je uspoređivala cjelokupno ostvareni prihod Diners Club Adriatica d.d. u odnosu na ukupno ostvareni prihod svih ostalih poduzetnika iz statističkog razreda 63.30.1, (dakle, uzela je u obzir i prihod ostvaren od kartičnog poslovanja poduzetnika tog statističkog razreda, a to su Diners Club Adriatic d.d. i PBZ American Express d.o.o.).
U drugoj analizi Agencija je izuzela prihod ostvaren po osnovi kartičnog poslovanja spomenutih poduzetnika, te analizirala samo prihod ostvaren od pružanja turističkih usluga.
_________
*Prema zahtjevu podnositelja prijave, podaci izuzeti od objavljivanja.


Slijedom iznijetoga, utvrđeno je sljedeće:
aa) Položaj Diners Club Adriatica d.d. i Generalturista d.o.o. na tržištu turističkih usluga RH u 1998. godini (uključen i prihod ostvaren od kartičnog poslovanja)
aaa) samo srednji i veliki poduzetnici statističkog razreda 63.30.1

tablica1:

_ _________________________________
Poduzetnici istog Sjedište Prihod Udio
statističkog razreda
Atlas d.d. Dubrovnik * 46,45%
Croatiaturist d.d. Zagreb * 3,94%
Dalmacijaturist p.o. Split * 0,37%
Diners Club Adriatic d.d. Zagreb * 23,70%
Generalturist d.o.o. Zagreb * 18,99%
PBZ American Express d.o.o. Zagreb * 2,30%
Samoborček d.o.o. Samobor * 2,67%
Vodičanka Tours d.o.o. Vodice * 1,56%
Ukupno srednji i veliki pod. 100,00%
_ __________________________________________
Izvor: Državni zavod za statistiku

bbb) svi poduzetnici statističkog razreda 63.30.1

tablica 2:

Poduzetnici istog Sjedište Prihod Udio
statističkog razreda
Atlas d.d. Dubrovnik * 22,31%
Croatiaturist d.d. Zagreb * 1,89%
Dalmacijaturist p.o. Split * 0,18%
Diners Club Adriatic d.d. Zagreb * 11,38%
Generalturist d.o.o. Zagreb * 9,12%
PBZ American Express d.o.o. Zagreb * 1,11%
Samoborček d.o.o. Samobor * 1,28%
Vodičanka Tours d.o.o. Vodice * 0,75%
Ukupno srednji i veliki pod. 48,03%
Mali poduzetnici * 51,97%
Ukupno svi poduzetnici u RH * 100,00%
_ ___________________________________


Izvor: Državni zavod za statistiku

_________
*Prema zahtjevu podnositelja prijave, podaci izuzeti od objavljivanja.bb) Položaj Diners Club Adriatica d.d. i Generalturista d.o.o. na tržištu turističkih usluga RH u 1998. godini (izuzet prihod ostvaren od kartičnog poslovanja, obuhvaćen samo prihod ostvaren od pružanja turističkih usluga)
aaa) srednji i veliki poduzetnici statističkog razreda 63.30.1

tablica 3:


Poduzetnici istog Sjedište Prihod Udio
statističkog razreda
Atlas d.d. Dubrovnik * 62,62%
Croatiaturist d.d. Zagreb * 5,32%
Dalmacijaturist p.o. Split * 0,50%
Diners Club Adriatic d.d. Zagreb * 0,24%
Generalturist d.o.o. Zagreb * 25,61%
PBZ American Express d.o.o. Zagreb * 0,00%
Samoborček d.o.o. Samobor * 3,61%
Vodičanka Tours d.o.o. Vodice * 2,11%
Ukupno srednji i veliki pod. 100,00%

Izvor: Državni zaod za statistiku

bbb) svi poduzetnici statističkog razreda 63.30.1

tablica 4:Poduzetnici istog Sjedište Prihod Udio
statističkog razreda
Atlas d.d. Dubrovnik * 25,47%
Croatiaturist d.d. Zagreb * 2,16%
Dalmacijaturist p.o. Split * 0,20%
Diners Club Adriatic d.d. Zagreb * 0,10%
Generalturist d.o.o. Zagreb * 10,41%
PBZ American Express d.o.o. Zagreb * 0,00%
Samoborček d.o.o. Samobor * 1,47%
Vodičanka Tours d.o.o. Vodice * 0,86%
Ukupno srednji i veliki pod. 40,67%
Mali poduzetnici * 59,33%
Ukupno svi poduzetnici u RH * 100,00%

Izvor: Državni zaod za statistiku

_________
*Prema zahtjevu podnositelja prijave, podaci izuzeti od objavljivanja.


e) Podnositelj prijave Diners Club Adriatic d.d. koncentraciju obrazlaže sljedećim pravnim i gospodarskim razlozima:
U izvješću Uprave Diners Club Adriatica d.d., navedenim u podnesku od 16. rujna 1999., dostavljenom Agenciji 23. rujna 1999., navodi se da su 4. kolovoza 1999. Zagrebačka banka d.d. i Diners Club Adriatic d.d. sklopili Ugovor o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela trgovačkog društva Generalturist d.o.o.
Temeljem tog ugovora dotadašnji udjel Zagrebačke banke d.d. preuzeo je Diners Club Adriatic d.d., a isti predstavlja 80% temeljnog kapitala društva i njegovim stjecanjem Diners Club Adriatic d.d. stječe i većinsko pravo odlučivanja u Generalturistu d.o.o.
Nadalje je podnositelj prijave naveo da se poduzetnik Croatia Airlines d.d., kao drugi član društva Generalturist d.o.o. (imatelj 20% udjela u njegovom temeljnom kapitalu), odrekao prava prvokupa, te se pisano suglasio s prijenosom udjela Zagrebačke banke d.d. Diners Club Adriaticu d.d., što je vidljivo iz dostavljene zajedničke izjave Zagrebačke banke d.d. i Croatia Airlinesa d.d. od 29. srpnja 1999.
Diners Club Adriatic d.d. se obvezao da će kao imatelj većinskog udjela Generalturista d.o.o. poslovati u skladu sa svim moralnim i pravnim načelima poretka Republike Hrvatske, te da u svojoj gospodarskoj djelatnosti i na dijelu tržišta na kojem djeluju, niti Diners Club Adriatic d.d., a niti Generalturist d.o.o. svojim poslovanjem neće ugroziti slobodu tržišnog natjecanja.
Pored navedenog, podnositelj zahtjeva je istaknuo da je stjecanjem većinskog udjela Generalturista d.o.o. postao izravni učesnik u hrvatskom turizmu, te drži da je preuzeo na sebe veliku odgovornost, kako za sam Generalturist d.o.o., tako i za cjelokupni hrvatski turizam.
Uprava Diners Club Adriatic d.d. obrazložila je ukratko svoju namjeru da u suradnji s postojećim turističkim servisom Diners Club Adriatica d.d. osnaži sam Generalturist d.o.o. do te mjere da isti od gubitaša postane vodeća turistička agencija koja će na unutarnjem planu surađivati s drugim turističkim agencijama, a na vanjskom planu sa snažnim i utjecajnim svjetskim turoperatorima, hotelijerima i avioprijevoznicima.
Na kraju izvješća Uprava Diners Club Adriatica d.d. navodi da će za dobrobit oba trgovačka društva, ali i cjelokupnoga hrvatskoga gospodarstva, Diners Club Adriatic d.d. i Generalturist d.o.o. sve materijalne i ljudske snage uložiti u razvoj i oživljavanje zdravstvenog, lovnog i kongresnog turizma, te nastojati uz pomoć drugih turističkih agencija povratiti, prvenstveno, izgubljeno britansko tržište, a zatim i druga važna svjetska tržišta.
f) S obzirom na broj zaposlenih u poduzetnicima sudionicima koncentracije stanje na dan 16. rujna 1999. (nadnevak prijave koncentracije) je sljedeće:
– Diners Club Adriatic d.d. 159 zaposlenika
– Generalturist d.o.o. 158 zaposlenika
g) Struktura vlasništva nakon koncentracije u poduzetniku u kojem se stječe prevladavajući utjecaj:
Udjeli u temeljnom kapitalu Generalturista d.o.o. su sljedeći:

  1. Diners Club Adriatic d.d. – imatelj 80% udjela
  2. Croatia Airlines d.d. – imatelj 20% udjela

h) Vlastita mreža distribucije
Diners Club Adriatic d.d. izdao je do dana prijave koncentracije ukupno 137.297 Diners Club kartica, od čega je 88.973 individualnih, 31.775 dodatnih, te 12.499 poslovnih. Diners Club kartica koristi se na 27.000 prodajnih mjesta širom Republike Hrvatske.
Generalturist d.o.o. obavlja svoju djelatnost putem sedamnaest poslovnica na teritoriju RH, tri poduzetnika u inozemstvu, te 98 subagenata.
k) Popis drugih poduzetnika na mjerodavnom tržištu u kojima poduzetnici-sudionici koncentracije svaki pojedinačno ili skupno imaju 10% ili više prava glasa ili udjela u temeljnom kapitalu.
Poduzetnik Generalturist d.o.o., niti prijavitelj koncentracije Diners Club Adriatic d.d. nemaju udjela iznad 10% u temeljnom kapitalu, niti pravo glasa, skupno niti pojedinačno u drugim poduzetnicima na mjerodavnom tržištu (tržište turističkih usluga – turističke agencije, turoperatori, hotelijeri), a niti na tržištu kartičnog poslovanja.
3. Razmatrajući iznijete činjenice vezane uz ocjenjivanje prijavljene koncentracije poduzetnika, Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno svojim ovlastima iz članka 30. stavka 2. točke 3. ZZTN, na 35. sjednici 29. veljače 2000., ocijenio je:
a) Sukladno odredbi članka 22. stavka 1. točke 2. ZZTN, s obzirom na ukupni godišnji prihod sudionikâ koncentracije ostvaren pružanjem usluga u godini koja je prethodila nastanku koncentracije (1998. godine), koji iznosi 323.276.614,00 kuna nastala je koncentracija poduzetnika koja podliježe obveznoj prijavi radi ocjene i upisa u Upisnik o koncentracijama.
b) Koncentracija je ocijenjena dopuštenom.
Pri donošenju takve ocjene Savjet je naročito uzeo u obzir sljedeće razloge:
aa) U 1998. godini ukupni prihod srednjih i velikih poduzetnika na mjerodavnom tržištu (uključen i prihod od kartičarskog poslovanja Diners Club Adriatica d.d. i PBZ American Expressa d.o.o.) čini 48,03% od ukupnog prihoda svih poduzetnika tog tržišta. Ovi podaci upućuju na vrlo brojan i dosta jak sektor malih poduzetnika unutar promatrane djelatnosti pružanja turističkih usluga putničkih agencija, organizatora i turoperatora.
U odnosu na ukupno ostvareni prihod svih poduzetnika na mjerodavnom tržištu, poduzetnici-sudionici koncentracije pojedinačno ostvaruju približno desetinu, a agregatno petinu ukupnog prihoda svih poduzetnika RH iz promatrane djelatnosti.
Sukladno navedenom, sudionici koncentracije će nakon provedene koncentracije imati približno 20%, odnosno petinu mjerodavnog tržišta, mjereno prema ukupnom prihodu svih poduzetnika RH iz promatrane djelatnosti.
bb) Prema prihodu svih poduzetnika ostvarenom od pružanja turističkih usluga iz 1998. godine (bez prihoda od kartičnog poslovanja) udio srednjih i velikih poduzetnika čini 40,67%, a prihod sudionika koncentracije čini 25,85% od prihoda srednjih i velikih poduzetnika iz te djelatnosti.
U odnosu na prihod svih poduzetnika RH iz promatrane djelatnosti udio Diners Club Adriatica d.d. je tijekom 1998. zanemariv (oko 0,1%), a prihod Generalturista d.o.o. je 10,41%.
U svezi s iznijetim, razvidno je da će poduzetnici-sudionici koncentracije na tržištu turističkih usluga u RH nakon provedene koncentracije, a prema podacima iz 1998., imati približno 11% mjerodavnog tržišta, mjereno prema ostvarenom prihodu svih poduzetnika u RH od pružanja turističkih usluga, te da im je uz jaki i razvijeni sektor malih poduzetnika najveći i najjači konkurent Atlas d.d.
cc) Kao zaključak iznijetoga, Savjet je utvrdio analizirajući tržišni udio poduzetnika-sudionika koncentracije, mjeren prema ukupno ostvarenom prihodu svih poduzetnika statističkog razreda 63.30.1 – pružanje turističkih usluga, prema podacima za 1998. godinu koji čini približno 20% (petinu), a mjereno prema prihodu ostvarenom samo od pružanja turističkih usluga svih poduzetnika tog statističkog razreda, čini 11% (približno desetinu), da predmetna koncentracija nije ograničavajuća za tržišno natjecanje. Naprotiv, uzimajući u obzir dotadašnje loše poslovanje Generalturista d.o.o., te postojanje na mjerodavnom tržištu jakog konkurenta Atlasa d.d., ova koncentracija će pozitivno utjecati na tržišno natjecanje.
dd) S gledišta pogodnosti za potrošače, poslovna politika Diners Club Adriatica d.d., kao imatelja većinskog udjela u temeljnom kapitalu Generalturista d.o.o. i većinskog prava odlučivanja, bit će usmjerena na zadovoljenje korisnika usluga Diners Club Adriatica d.d. i Generalturista d.o.o., a to su s jedne strane korisnici Diners Club kartice i korisnici turističkih aranžmana, a s druge strane sama prodajna mjesta (hoteli, restorani, trgovine, putničke agencije, prijevoznici) koji prihvaćaju Diners Club karticu i posluju s većom sigurnošću jer svoja potraživanja usmjeravaju prema jednom pouzdanom partneru Diners Club Adriaticu d.d.
Korisnicima Diners Club kartice pružit će se još veća mogućnost obročnih otplata troškova, te mogućnost kratkoročnog kreditiranja pri korištenju turističkih usluga.
Pored navedenog, osnovna namjera ove koncentracije je da sudionici koncentracije sve materijalne i ljudske snage ulože u razvoj i oživljavanje zdravstvenog, lovnog i kongresnog turizma, te na taj način unaprijede hrvatsku turističku ponudu.
c) Budući da sudionici koncentracije prije provođenja predmetne koncentracije nisu imali tržišnih udjela u drugim poduzetnicima na mjerodavnom tržištu, ocijenjeno je da provođenjem ove koncentracije ne dolazi do stvaranja novog ili jačanja postojećeg vladajućeg položaja poduzetnika na mjerodavnom tržištu, osobito ne na način da bi se provođenjem ove koncentracije znatno ili trajno ograničilo ili ukinulo slobodno tržišno natjecanje. Slijedom iznijetoga, odlučeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.
d) Prema utvrđenom činjeničnom stanju, Agencija prijavljenu koncentraciju ocijenjenu kao dopuštenu, upisuje u Upisnik u koncentracijama sukladno članku 23. ZZTN, kao što je odlučeno točkom II. izreke ovoga rješenja.
e) U cilju praćenja ove koncentracije, sukladno članku 36. stavku 2. ZZTN, sudionici koncentracije (uključujući i sva sadašnja i buduća s njima povezana društva) obvezni su Agenciji dostavljati obavijesti o svakoj namjeri stjecanja udjela u drugim poduzetnicima na tržištu turističkih usluga, kao što je navedeno u točki III. izreke ovoga rješenja.
4. Temeljem članka 37.a stavak 1. ZZTN, rješenja Agencije, objavljuju se u »Narodnim novinama«, te je odlučeno kao u točki IV. izreke ovoga rješenja.
5. Nepostupanje po ovom rješenju imat će za posljedicu poduzimanje radnji radi primjene odredbi na poduzetnike Diners Club Adriatic d.d. i Generalturist d.o.o., sukladno članku 40. stavak 1. točka 4. ZZTN, te primjenu odredbi na njihove odgovorne osobe predviđene člankom 40. stavkom 2. ZZTN.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku.
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može, sukladno odredbama članka 37. ZZTN, pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.
Klasa: UP/I-030-02/99-01/115
Urbroj: 580-02-00-8
Zagreb, 12. lipnja 2000.
Ravnatelj
mr. sc. Hrvoje Momčinović, v. r.


* Napomena: Prema podnesku poduzetnika Diners Club Adriatic d. d. od 18. srpnja 2000., podaci iz točke 2. c) tablice 1., točke 2. d) pod aa) označene pod aaa) tablice 1. i pod bbb) tablice 2, te točke 2. d) pod bb) označeni pod aaa) tablice 3. i pod bbb) tablice 4., obrazloženje ovog rješenja predstavljaju poslovnu tajnu te su stoga izuzeti od objavljivanja.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti