POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - uvid javnosti - stopa porasta proizvodačkih - odluka o zahtjevu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
1277
Na temelju čl. 30. i 35. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 48/95, 52/97, 89/98; dalje: ZZTN), odluke Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja sa sjednice od 4. travnja 2000., i čl. 202. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91), ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi
RJEŠENJE
I. Naređuje se Gospodarskim jedinicama Otvorenog kaznenog zavoda Lipovica, Popovača, Donja Vlahinička, Lipovečka 22, da cijenu za dijelove aluminijskog radijatora Al-čep 1", Al-redukcija 1", Al-čep 5/4" i Al-redukcija 5/4" povisi na iznos koji ne može biti niži od 2,50 kn/kom (bez PDV-a).
- Rok izvršenja: bez odlaganja, po primitku rješenja.
II. U smislu točke 1. ovog rješenja, obvezuje se ravnatelj koji zastupa GJ OKZ Lipovica Popovača, Hrvoje Zorić, da kao dokaz izvršenja dostavi ovoj Agenciji preslik Odluke Kolegija OKZ Lipovica.
- Rok izvršenja: osam (8) dana od primitka rješenja.
III. U slučaju neispunjenja uvjeta iz točke 1. i 2. rješenja, bit će poduzete radnje radi primjene odredbi iz čl. 40. st. 1. t. 4. i st. 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 48/95, 52/97, 89/98; dalje: ZZTN).
Obrazloženje
Postupak utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja pokrenut je zahtjevom zajedničkog predstavnika Milivoja Ivetića, vlasnika MIP-a koji u postupku zastupa interese: MIP, K. Š. Đalskog 26 iz Velikog Trgovišća, obrta metalne galanterije, SEDLAR d.o.o. Zagreb, vlasnika Josipa Sedlara, PNP d.o.o. Garešnica, vlasnika Nenada Popovića, Vesne Čajko, vlasnice obrta za izradu metalne galanterije iz Stubičkih Toplica.
Postupak je pokrenut protiv gospodarske jedinice kaznionice pri Ministarstvu pravosuđa: Tvornice radijatora GJ OKZ Lipovica, Popovača, Donja Vlahinička, Lipovečka 22 (dalje: GJ OKZ Lipovica), koja je, uz ostale djelatnosti, registrirana za proizvodnju i prodaju na veliko i malo lijevanih aluminijskih radijatora za centralno grijanje toplom vodom i njihovu montažu.
Zahtjev je podnesen 11. listopada 1999. radi utvrđivanja privremeno niske cijene ispod jedinične cijene koštanja s ciljem zadržavanja vladajućeg i preuzimanjem monopolističkog položaja u proizvodnji i prodaji dijelova radijatora Al-čep 1", Al-redukcija 1", Al-čep 5/4" i Al-redukcija 5/4" na području Republike Hrvatske.
Zahtjev je osnovan.
Nije bilo utemeljeno pitanje izuzeća od primjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 48/95, 52/97, 89/98; dalje: ZZTN), koje su postavili predstavnici GJ OKZ Lipovica. Naime, čl. 4. ZZTN koji predviđa izuzeće pravne osobe od primjene Zakona, ako bi se time spriječilo obavljanje zadaća zbog kojih je osnovana nije primjenjiv u ovom slučaju.
Otvoreni kazneni zavod Lipovica pravna je osoba osnovana Zakonom o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 21/74, 39/74, 55/88, 19/90, 66/93 i 128/99), a u svom sastavu ima gospodarske jedinice koje obavljaju privredne i druge djelatnosti. Rečenim zakonom predviđen je način na koji se gospodarske jedinice kaznenog zavoda upisuju u sudski registar, kada se bave poslovima uvoza i izvoza, kada se koriste radom kažnjenika, te predviđa i izuzeća od plaćanja poreza na dobit.
GJ OKZ Lipovica registrirana je za navedenu djelatnost i upisana u sudskom registru, pod brojem rješenja: FI-14793/93, od 26. kolovoza 1993. Sljedno rečenom, na GJ OKZ Lipovica koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu robe i usluga i na tržištu ostvaruje promet, odgovarajuće se primjenjuju odredbe čl. 2. st. 1. i 2. ZZTN-a.
Snižavanjem prodajne cijene aluminijskih redukcija i čepova 1" i 5/4", koja je na hrvatskom tržištu bila godinama kod svih proizvođača - koje je Agencija u postupku kontaktirala - u prosjeku oko 3,50 na 1,00 kn, prema cjeniku od 13. rujna 1999., odnosno snižavanjem cijene istih s 2,50 kn/kom na 1,50 kn/kom prema cjeniku od 14. veljače 2000., GJ OKZ Lipovica narušila je slobodu tržišnog natjecanja, u smislu čl. 6. t. 2., čl. 20. t. 1. ZZTN, iz razloga utvrđenih u ovom postupku:
I. Primjenom čl. 15. st. 2. i čl. 16. ZZTN, GJ OKZ Lipovica kao proizvođač aluminijskih redukcija i čepova veličina 1" i 5/4" u vladajućem je položaju u odnosu na svoje takmace na mjerodavnom tržištu. U smislu čl. 19. ZZTN, mjerodavnim tržištem određena je djelatnost proizvodnje i prodaje dijelova radijatora Al-čep 1", Al-redukcija 1", Al-čep 5/4" i Al-redukcija 5/4" na području Republike Hrvatske.
Tijekom postupka utvrđeno je da se proizvodnjom i prodajom radijatora OKZ Lipovica bavi niz godina: da je najveći proizvođač radijatora, pa tako i redukcija i čepova veličine od 1" i 5/4" u Republici Hrvatskoj. Proizvede oko milijun komada rečenih dijelova godišnje, odnosno utvrđeno je da je tržišni udjel GJ OKZ Lipovice u godini koja je prethodila prekršajnim radnjama, 1998., u ukupno proizvedenim količinama tih dijelova radijatora u komadima, bio 44,36%, a u 1999., tržišni udjel je bio 52,22% (čl. 16. ZZTN).
Tržišni udjel GJ OKZ Lipovica, kao ponuditelja, aluminijskih redukcija i čepova veličina 1" i 5/4", u ostvarenom prometu (prodaji u komadima) u 1998. bio je 45,76%, a u 1999. 56,69%, od ukupno prodanih količina rečenih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Na zapisnik s usmene rasprave, od 26. siječnja 2000., stranke su izjavile da je taj udjel i veći, čak 60%.
Na taj način utvrđeno je da GJ OKZ Lipovica ima vladajući položaj na tržištu Republike Hrvatske jer je, sukladno čl. 16. ZZTN, njen udjel na tom tržištu veći od 30%.
II. Tržišna snaga GJ OKZ Lipovice, prema čl. 18. ZZTN, određuje se ne samo utvrđivanjem udjela u ukupno ostvarenom prometu već i utvrđivanjem financijske snage, što proizlazi iz tabele 7. Štoviše, u 1998. ostvarena je dobit financijske godine od 2.761.329 kn, a za period od 1. siječnja do 30. rujna 1999. također je ostvarena dobit od 4.023.501 kn što ukazuje na tendenciju stalnog rasta pozitivnog poslovanja.
S obzirom na svoj specifičan položaj, GJ OKZ Lipovica u mogućnosti je ostvariti značajne uštede (pitanje najamnine tvorničkih hala, poreznih olakšica, jeftinije radne snage), a primitkom međunarodnog certifikata kvalitete ISO 9002, učvrstila je svoj položaj na tržištu.
U konkretnom slučaju, od osam poduzetnika, prema podacima Hrvatske obrtničke komore, koji se ovlašteno bave proizvodnjom i prodajom aluminijskih redukcija i čepova 1" i 5/4" na području Republike Hrvatske, niti jedan poduzetnik ne može ove proizvode ravnopravno plasirati dok GJ OKZ Lipovica ima nižu cijenu tih proizvoda od cijene koštanja proizvodnje.
Tijekom postupka GJ OKZ Lipovica povisila je cijenu rečenih proizvoda koju je s 3,50 kn/kom snizila na 1,00 kn/kom (cjenikom od 13. rujna 1999.). Naime, po donesenoj odluci Kolegija OKZ Lipovice, usvojen je novi cjenik br. 1/2000, od 14. veljače 2000.
Prema tom cjeniku iznos od 2,50 kn/kom visina je veleprodajne cijene za aluminijske redukcije i čepove 1" i 5/4" bez popusta (cassa sconto), ali uz mogućnost da se ta cijena smanji na 1,50 kn/kom »za njihove ugovorne kupce«.
Ove proizvode GJ OKZ Lipovica ne prodaje samo kupcima svojih radijatora već i drugim kupcima na veliko, npr. Petrokovu-Zagreb i Fero-Termu, Termocommercu d.o.o. (podaci dobiveni na usmenoj raspravi od 26. siječnja 2000.).
Realizacija proizvoda, tj. prodaja preko ugovornih kupaca čini cca 90% ukupne prodaje GJ OKZ Lipovica.
Usporedbom oba cjenika br. 1/2000, od 14. veljače 2000., utvrđeno je da su cijene za radijatore i dijelove (tzv. pribor za spajanje i ovjesni pribor) jednake (nepromijenjene), dok je za redukcije i čepove cijena različita: 2,50 kn/kom i 1,50 kn/kom.
III. Zlouporaba vladajućeg položaja GJ OKZ Lipovice (čl. 20. t. 1. ZZTN) očituje se u onemogućavanju malim poduzetnicima pristup tržištu na području Republike Hrvatske u proizvodnji i prodaji aluminijskih redukcija i čepova 1" i 5/4", koju djelatnost ovlašteno obavljaju, zbog namjernog izravnog ili neizravnog, utvrđivanja privremeno niskih cijena ispod jedinične cijene koštanja s ciljem preuzimanja ili zadržavanja vladajućeg ili monopolističkog položaja.
Neprihvatljivi su navodi kojima GJ OKZ Lipovica opravdava postojanje dva cjenika od 14. veljače 2000., tj. da redukcija i čep kao pribor u sastavu radijatora izlazi na tržište preko veleprodaje za njihove kupce radijatora, a tek manji dio pribora, cca 10%, da se prodaje u maloprodaji.
Stoga je neopravdana dvostruka kalkulacija cijene, tj. jedinična cijena koštanja od 1,50 kn/kom za kupce u veleprodaji, umjesto 2,50 kn/kom, kako je to prikazano u tabeli 1., prema dopisu ravnatelja OKZ Lipovice, klasa: 730-02-00-01/01, od 14. veljače 2000.
Kalkulacija jedinične cijene koštanja aluminijskog čepa i redukcije 1" i 5/4" (prosječno)
_ ______

Elementi kalkukacije maloprodaja veleprodaja
_ ______

 1. Materijal izrade 0,84 0,84
 2. Režije 0,40 -
 3. Plaće 0,66 0,66
 4. Režije plaća 0,60 -

_ ______
UKUPNO 2,50 1,50
_ ______

Izvor: dopis GJ OKZ LIPOVICA od 14. veljače 2000.


Posljedice od rujna 1999. proizašle iz ovakvog snižavanja cijene su da najveći trgovci rečenih proizvoda, npr. Petrokov d.o.o. i Fero-Term, ne naručuju iste od malih poduzetnika, počev od listopada 1999., kada počinje najveća potražnja za aluminijskim redukcijama i čepovima 1" i 5/4" (iskazi stranaka s usmene rasprave od 26. siječnja 2000.).
Radijatorske aluminijske redukcije i čepove 1" i 5/4" ovi veletrgovci nabavljaju od GJ OKZ Lipovica. Od 13. rujna 1999. do 14. veljače 2000. cijena rečenim proizvodima, bila je u GJ OKZ Lipovica 1,00 kn/kom.
Tako, podnositelji zahtjeva:
1. MIP, Veliko Trgovišće, s 31. ožujkom 2000., ima neprodano na zalihama cca 35.000 kom, te novčani gubitak iznosi:
a) 86.800 kn (prema trenutačnim zalihama),
b) 153.934 kn (prema padu u prodaji u usporedbi 1999. s 1998.).
Napomena: prosječna jedinična cijena koštanja iznosi 2,48 kn/kom.
Tri zaposlenika u stalnom radnom odnosu otpustio je 1. travnja 2000. radi smanjenja opsega posla.
2. PNP d.o.o., Garešnica, s 31. ožujkom 2000., ima neprodano na zalihama cca 50.000 kom, te novčani gubitak iznosi:
a) 123.500 kn (prema trenutačnim zalihama)
b) 98.800 kn (prema padu u prodaji u usporedbi 1999. s 1998.).
Napomena: prosječna jedinična cijena koštanja iznosi 2,47 kn/kom.
3. SEDLAR d.o.o. Zagreb, s 31. ožujkom 2000. ima na zalihama 6.134 kom, te novčani gubitak iznosi:
a) 16.132 kn (prema trenutačnim zalihama)
b) 75.213 kn (prema padu u prodaji u usporedbi 1999. s 1998.).
Napomena: prosječna jedinična cijena koštanja iznosi 2,63 kn/kom.
4. Vesna Čajko, Stubičke Toplice, s 1. travnjem 2000., nema zaliha, ali novčani gubitak iznosi 284.297 kn (prema padu u prodaji u usporedbi 1999. s 1998.).
Napomena: prosječna jedinična cijena koštanja iznosi 2,47 kn/kom.
Poduzetnici-proizvođači aluminijskih redukcija i čepova 1" i 5/4" koji nisu podnijeli zahtjev za pokretanje postupka pred Agencijom, ali su tijekom postupka surađivali (MAH d.o.o., Popovača, i Termometal d.o.o., Garešnica), s 15. ožujkom 1999., iskazuju gubitak prema zalihama neprodanih proizvoda, cca 82.500 kn i cca 65.000 kn, dok prema padu u prodaji u usporedbi 1999. s 1998. - 220.000 kn i 49.881 kn.
Količine zaliha, tj. pad u prodaji, množene su prosječnom jediničnom cijenom koštanja za svakog poduzetnika te su tako dobiveni financijski pokazatelji gubitaka. Gubici, prema zalihama neprodanih proizvoda, bili bi i veći da poduzetnici nisu smanjivali proizvodnju »u hodu«, s obzirom na smanjen broj kupaca.

Tabela 2
Ostvarena proizvodnja aluminijskih redukcija i čepova 1" i 5/4" u 1998. i 1999.
u kom
_ ______________________________

Poduzetnici 1998 Udjel % 1999 Udjel %
_ _______________________________

Podnositelji zahtjeva
_ _______________________________

1. MIP Veliko Trgovišće 354.107 15,71% 343.944 16,33%

2. PNP d.o.o.
Garešnica 300.000 13,31% 260.000 12,34%

3. SEDLAR d.o.o.
Zagreb 70.000 3,11% 47.536 2,26%

4. Vesna Čajko,
Stubičke Toplice 250.000 11,09% 134.900 6,40%
_ _______________________________

GJ OKZ LIPOVICA 1.000.000 44,36% 1.100.000 52,22%
_ _______________________________

Ostale stranke u ispitnom postupku

1. MAH d.o.o.
Popovača 150.000 6,65% 90.000 4,27%

2. TERMOMETAL
d.o.o. Garešnica* 130.000 5,77% 130.000 6,17%
_ _______________________________

SVEUKUPNO 2.254.107 100,00% 2.106.380 100,00%
_ _______________________________Tabela 3
Ostvarena proizvodnja aluminijskih redukcija i čepova 1" i 5/4" u 1998. i 1999.
u kom
_ _______________________________

Poduzetnici 1998 Udjel % 1999 Udjel %
_ _______________________________

Podnositelji zahtjeva
_ _______________________________

1. MIP Veliko Trgovišće 290.593 13,30% 228.523 11,78%

2. PNP d.o.o.
Garešnica 300.000 13,73% 260.000 13,40%

3. SEDLAR d.o.o.
Zagreb 70.000 3,20% 41.402 2,13%

4. Vesna Čajko,
Stubičke Toplice 250.000 11,44% 134.900 6,95%
_ _______________________________

GJ OKZ LIPOVICA 1.000.000 44,36% 1.100.000 52,22%
_ _______________________________

Ostale stranke u ispitnom postupku

1. MAH d.o.o.
Popovača 150.000 6,86% 70.000 3,61%

2. TERMOMETAL
d.o.o. Garešnica* 124.710 5,71% 105.451 5,43%
_ _______________________________

SVEUKUPNO 2.185.303 100,00% 1.940.276 100,00%
_ _______________________________

* podaci se odnose do 30. rujna 1999.

Tabela 4
Zalihe neprodanih aluminijskih redukcija i čepova 1"
i 5/4" u 1999. i 2000. (do 1. travnja) - količinski
u kom
_ ____________________________

Poduzetnici 1999 Udjel % 2000 (do Udjel %
1. travnja)
_ ____________________________

Podnositelji zahtjeva
_ ____________________________

1. MIP Veliko Trgovišće - - 35.000 31,73%

2. PNP d.o.o.
Garešnica - 50.000 45,33%

3. SEDLAR d.o.o.
Zagreb 6.134 16,98% - -

4. Vesna Čajko,
Stubičke toplice - - - -

GJ OKZ LIPOVICA

Ostale stranke u ispitnom postupku

1. MAH d.o.o.
Popovača 30.000 83.02%

2. TERMOMETAL
d.o.o. Garešnica 25.306 22,94%
_ ____________________________

SVEUKUPNO 36.134 100,00% 110.306 100,00%
_ ____________________________

Tabela 5
Zalihe neprodanih aluminijskih redukcija i čepova 1"
i 5/4" u 1999. i 2000. (do 1. travnja) - iskazano financijski (gubitak)
u kn
_ ______________________________
krajem 1999. 2000 (do 1. travnja)
_ ________
1. prema 2. prema 1. prema 2. prema
Poduzetnici zalihama padu u trenu- padu u
prodaji tačnim prodaji
(1999:1998) zalihama
_ ______________________________

Podnositelji zahtjeva
_ ______________________________
1. MIP Veliko Trgovišće 86.800 153.934

2. PNP d.o.o.
Garešnica 123.500 98.800

3. SEDLAR d.o.o.
Zagreb 16.132 75.213 - -

4. Vesna Čajko,
Stubičke Toplice - 284.297 - -
_ ______________________________

GJ OKZ LIPOVICA bez zaliha bez zaliha
_ ______________________________

Ostale stranke u ispitnom postupku

1. MAH d.o.o.
Popovača 82.500 220.000 - -

2. TERMOMETAL
d.o.o. Garešnica 65.543 49.881
_ ______________________________

SVEUKUPNO 374.475 579.510 110.306 302.615
_ ______________________________

Tabela 6
Broj zaposlenih u poduzetnicima u 1999. i 2000.
(do 1. travnja)
_ _____

1 2 3 4=2-3
_ _____

Podnositelji zahtjeva

 1. MIP Veliko Trgovišće 4 1 3
 2. PNP d.o.o. Garešnica 4 4 -
 3. SEDLAR d.o.o. Zagreb 6 6 -
 4. Vesna Čajko, 2 2

Stubičke Toplice
_ _____
GJ OKZ LIPOVICA 500 500 -
_ _____
Ostale stranke u ispitnom postupku
_ _____

 1. MAH d.o.o. Popovača 3 3 -
 2. TERMOMETAL 3 2 1

d.o.o. Garešnica
_ _____

Financijska snaga poduzetnika u 1998. godini
(ukupni prihod, tj. ukupni primici)
Tabela 7

u kn
____________________________________________________

Poduzetnici 1998.
____________________________________________________

Podnositelji zahtjeva
____________________________________________________

 1. MIP Veliko Trgovišće* 76.550
 2. PNP d.o.o. Garešnica 2.151.512
 3. SEDLAR d.o.o. Zagreb 967.147
 4. Vesna Čajko, Stubičke Toplice* -

____________________________________________________

GJ OKZ LIPOVICA 110.404.779
____________________________________________________

 1. MAH d.o.o. Popovača -
 2. TERMOMETAL d.o.o. Garešnica 1.192.868

____________________________________________________


Izvor:

 1. Račun dobiti i gubitka (za GJ OKZ LIPOVICA, te trgovačka društva),
 2. Knjiga primitaka i izdataka (za obrt)*.

Osim toga, bitno je napomenuti da tokarski stroj na kojem se obrađuju sporni proizvodi može biti korišten za druge namjene isključivo s nabavkom novog alata za proizvodnju drugih proizvoda, za što mali poduzetnici nemaju uvjeta, s obzirom na financijske teškoće u koje su zapali.
Iz naprijed rečenog proizlazi da je snižavanjem cijene aluminijskih redukcija i čepova 1" i 5/4", po cjeniku od 13. rujna 1999. s 3,50 kn/kom na 1,00 kn/kom, odnosno snižavanjem cijene istim proizvodima po novom cjeniku, od 14. veljače 2000., s 2,50 kn/kom na 1,50 kn, GJ OKZ Lipovica zlouporabila vladajući položaj koji ima u proizvodnji aluminijskih redukcija i čepova 1" i 5/4" na području Republike Hrvatske, s namjerom da druge poduzetnike isključi s tog tržišta.
Na taj način GJ OKZ Lipovica sprječva tržišno natjecanje, koristeći vladajući položaj na način da je svojom praksom snižavanja cijene ispod cijene korištenja dovodila svoje takmace, male poduzetnike-pokretače ovog postupka i druge, u položaj poslovanja s gubitkom, stvaranja zaliha i otpuštanja zaposlenih, što stvara veliku mogućnost njihovog isključivanja s tržišta, a time i smanjenja tržišnog natjecanja.
Time su ostvarena obilježja djela kvalificiranog kao prekršaj po čl. 20. t. 1. ZZTN.
Stoga je ocijenjeno da je riječ o potrebi poduzimanja mjera obustave takvog postupanja i otklanjanje nedostataka povećanjem cijene, kako je to odlučeno u izreci ovog rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku trideset dana od dana dostave ovog rješenja.
Klasa: UP/I 030-02/99-01/147
Urbroj: 580-02-00-47
Zagreb, 14. travnja 2000.
Ravnateljica
prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti