POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - stalne objave - minimalni uvjeti za - odluka o udjelu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
2248
Na temelju članka 30. stavak 2. točka 1. i stavka 3. te članka 35. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br 48/95, 52/97, 89/98; dalje: ZZTN), u postupku koji je ravnatelj Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, po službenoj dužnosti, pokrenuo protiv Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška 47, odlukom Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja sa 36. sjednice, održane 4. travnja 2000., ravnatelj Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi
RJEŠENJE
I. Ništavni su Uvjeti dobivanja kredita za fizičke osobe Hypo Banke Croatia d.d. (raniji naziv za Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.), sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška 47, od 24. ožujka 1999., u dijelu kojim se kao instrument osiguranja povrata kredita utvrđuje polica životnog osiguranja kod Prima osiguranja d.d., a ukoliko ju korisnik kredita već ima, prihvaćaju se police većih osiguravajućih kuća, odnosno police Croatia osiguranja d.d., Osiguranja Zagreb d.d. i Merkur osiguranja d.d.; vinkulirane u korist Hypo Banke Croatia d.d.
II. Ništavni su Uvjeti stambenog kreditiranja za fizičke osobe Hypo Alpe-Adria-Banke d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška 47, od 1. listopada 1999., u dijelu kojim se kao instrument osiguranja povrata kredita utvrđuje;
II. a) polica osiguranja nekretnine od uobičajenih rizika kod osiguravajuće kuće Prima osiguranje d.d., a polica se vinkulira u korist Hypo Alpe-Adria-Banke d.d. nakon odobrenja kredita, a prije isplate;
II. b) osim osiguranja nekretnine sklapanjem police životnog osiguranja kreditoprimca također kod Prima osiguranja d.d., ali i Croatia osiguranja d.d., Osiguranja Zagreb d.d. i Merkur osiguranja d.d., ako su sklopljene ranije i vinkulirane u korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
III. Nalaže se Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška 47, da kao instrument osiguranja povrata kredita prilikom zaključivanja ugovora o stambenom kreditu, prihvati police osiguranja prvorazrednog osiguravajućeg društva po izboru korisnika kredita, ali i ostalih osiguravajućih društava ukoliko bi banke prihvatile police od istih, uz jednaki uvjet vinkuliranja police u korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., kao i u slučaju Prima osiguranja d.d.
– Rok izvršenja: Po donošenje Odluke Uprave banke, bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od dana dostavljanja ovog rješenja.
IV. U smislu točke I. i II. obvezuje se Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, da kao dokaz izvršenja ovog rješenja Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavi odluku Uprave banke, kao i primjerak Izmjena i dopuna Uvjeta stambenog kreditiranja za fizičke osobe Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb.
– Rok izvršenja: 15 dana od dana dostave ovog rješenja.
V. Sukladno odredbama čl. 37.a ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
Ravnatelj Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno ovlastima iz članka 33. stavak 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 48/95, 52/97, 89/98; dalje: ZZTN), pokrenuo je postupak utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja po službenoj dužnosti 22. rujna 1999. zbog indicija o postojanju zabranjenog sporazuma po članku 7. stavak 1. točke 3. i 6. i stavak 2. ZZTN-a protiv Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, koja svojim klijentima uvjetuje sklapanje ugovora o kreditu postojanjem police životnog osiguranja i police osiguranja nekretnine od uobičajenih rizika Prima osiguranja d.d., odnosno Croatia osiguranja d.d., Osiguranja Zagreb d.d. ili Merkur osiguranja d.d., ukoliko kreditoprimac već posjeduje njihovu policu.
Povreda odredaba ZZTN proizlazi iz sadržaja Uvjeta dobivanja kredita za fizičke osobe, od 24. ožujka 1999., i Uvjeta stambenog kreditiranja za fizičke osobe od 1. listopada 1999., kojima Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, izvješćuje javnost o svojoj kreditnoj aktivnosti.
U Uvjetima dobivanja kredita za fizičke osobe Hypo Banke Croatia d.d. (raniji naziv Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.), od 24. ožujka 1999., stoji: »Dužnik mora biti spreman sklopiti policu životnog osiguranja kod »Prima osiguranja« d.d., a ukoliko je već ima, prihvaćaju se police većih osiguravajućih kuća, odnosno police Croatia osiguranja, Zagreb osiguranja i Merkura. Polica mora biti sklopljena na iznos u visini minimalno 50% iznosa kredita. Osigurana suma mora iznositi minimalno 50% od iznosa kredita. Polica mora biti vinkulirana u korist Hypo banke Croatia d.d. nakon odobrenja kredita, a prije isplate novca.«
U Uvjetima stambenog kreditiranja za fizičke osobe Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. od 1. listopada 1999., u kojima ne stoji da se derogiraju raniji Uvjeti od 24. ožujka 1999., u podnaslovu »Osiguranje«, stavak I., osiguranje nekretnine, stoji:
»Nekretnina u koju Banka vrši upis prava vlasništva ili prava zaloga osigurava se od uobičajenih rizika kod osiguravateljske kuće PRIMA OSIGURANJE, a polica se vinkulira u korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. nakon odobrenja kredita, a prije isplate.«
I dalje, u stavku II., Životno osiguranje kreditoprimca, stoji:
»Osim osiguranja nekretnine potrebno je sklopiti i policu životnog osiguranja kreditoprimca također kod PRIMA OSIGURANJA. Ukoliko kreditoprimac već posjeduje policu životnog osiguranja sklopljenu s Croatia osiguranjem, Zagreb osiguranjem ili Merkurom, Banka je spremna prihvatiti istu. Minimalna osigurana svota je 50% od iznosa kredita. Polica životnog osiguranja također se vinkulira u korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. nakon odobrenja kredita, a prije isplate.«
Prema ovom uputstvu i usmenim uputama službenika u njenim poslovnicama u Zagrebu, što su zaposlenici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja provjerili neposredno na terenu, proizlazi da se uvjetovanjem zaključivanja ugovora o osiguranju samo kod Prima osiguranja d.d. ili kod Croatia osiguranja d.d., Osiguranja Zagreb d.d. ili Merkur osiguranja d.d., ukoliko je kreditoprimac već posjeduje, isključuju s tržišta poduzetnici koji nisu sudionici sporazuma, odnosno ne prihvaćaju se police osiguranja iste kvalitete drugih osiguravajućih društava kao instrument osiguranja povrata kredita.
Sukladno iznijetom, Agencija je dopisom od 22. rujna 1999. pokrenula posebni ispitni postupak radi utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja od strane Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., koje proizlazi iz postavljanja zapreka pristupu tržišta drugim osiguravateljima na način da se odobravanje stambenog kredita, sukladno predmetnim uputstvima Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., uvjetuje postojanjem ugovora o osiguranju sklopljenog isključivo s Prima osiguranjem ili s Croatia osiguranjem, Zagreb osiguranjem ili Merkur osiguranjem, ukoliko ih kreditoprimac već posjeduje (čl. 7. st. 1. t. 3. i 6. i st. 2. ZZTN).
Tijekom postupka zatražena su i dobivena očitovanja prema kojima proizlazi sljedeće:
I. a) Pri tumačenju prvorazrednog instrumenta osiguranja naplate plasmana, Hrvatska narodna banka upućuje na primjenu odredbi točke XIX/4 Odluke o raspoređivanju plasmana i izvanbilančnih rizičnih stavki i utvrđivanju izloženosti banke (»Narodne novine«, br. 32/99, 64/99; dalje: Odluka): »polica osiguranja prvorazrednog osiguravajućeg društva (društvo koje u zadnjih pet godina nije poslovalo s gubitkom, koje ima najmanje propisanu visinu i strukturu rezervi sigurnosti i matematičke rezerve osiguranja života i koje ima jamstveni kapital najmanje u dvostrukom iznosu od minimalno propisanog kapitala za osnivanje osiguravajućeg društva za sve vrste osiguranja)«.
Značajno je da se u očitovanju Hrvatske narodne banke naglašava poduzimanje odgovarajućih mjera u postupku nadzora i kontrole prema onoj banci koja svojim aktom o kreditnim politikama uvjetuje korisniku kredita da kao instrument osiguranja povrata kredita pribavi policu osiguranja od osiguravatelja koji nije prvorazredan, uz istovremeno otklanjanje mogućnosti ugovaranja osiguranja kod prvorazrednog osiguravatelja (dopis od 8. studenoga 1999. i od 2. ožujka 2000.).
I. b) Direkcija za nadzor društva za osiguranje dostavila je 2. prosinca 1999. mišljenje, iz kojeg proizlazi da su, prema točki XIX/4 Odluke, kriterije za prvorazredna osiguravajuća društva na dan 30. rujna 1999. ispunjavala društva: AUSTRIJA OSIGURANJE d.d. Zagreb, CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, CROATIA LLOYD d.d., za reosiguranje Zagreb, EUROHERC OSIGURANJE d.d., Makarska i SAVA OSIGURANJE d.d., Rijeka.
Dakle, osiguravajuća društva Prima osiguranje d.d., Osiguranje Zagreb d.d. i Merkur osiguranje d.d. dosljednom primjenom kriterija iz navedene Odluke u rujnu 1999. nisu ispunjavala kriterij prvorazrednog osiguravatelja.
I. c) Iz očitovanja Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., od 2. ožujka 2000., proizlazi da ta banka svojim kreditnim aktivnostima putem uputstava i poslovnom praksom preferira pribavljanje polica osiguranja od Prima osiguranja d.d., odnosno Croatia osiguranja d.d., Osiguranja Zagreb d.d. i Merkur osiguranja d.d., jer se prema njenom odabiru mogu jedino ta društva smatrati prvorazrednim osiguravateljima.
Nadalje, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. u istom dopisu tvrdi da prihvaćaju policu osiguranja izdanu po prvorazrednom osiguravajućem društvu i vinkuliranu u njihovu korist ukoliko je njihov korisnik kredita donese. Također, da koriste policu od Allianz osiguranja d.d., jer su od njih primili traženu dokumentaciju. Te tvrdnje Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. ne stoje, jer iz teksta njenog akta, a i usmenih uputstava – što je Agencija provjerila na terenu, u poslovnicama Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. u Zagrebu proizlazi suprotno, kako je to navedeno u uvodnom dijelu ovog obrazloženja.
II. Agencija je utvrdila da je mjerodavno tržište, u smislu članka 19. ZZTN, tržište plasmana stambenih kredita za fizičke osobe Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. na području Republike Hrvatske.
III. a) Povreda odredbi članka 7. stavak 1. točka 3. i 6. ZZTN proizlazi iz nametanja obveze korisniku kredita da sklopi policu životnog osiguranja i osiguranje nekretnine kod Prima osiguranja d.d., ili ukoliko kreditoprimac već posjeduje životno osiguranje kod Croatia osiguranja d.d., Osiguranja Zagreb d.d. ili Merkur osiguranja d.d., banka će ih prihvatiti pod uvjetom da budu vinkularne u korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. na taj način stvara prepreke drugim poduzetnicima – osiguravateljima da pristupe na mjerodavno tržište na kojem je registrirano 26 osiguravajućih društava, koja ne mogu ravnopravno plasirati svoje police osiguranja kao instrument osiguranja povrata kredita pri zaključivanju ugovora o kreditu u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., jer je tako propisano u Uvjetima stambenog kreditiranja za fizičke osobe ove banke.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. korisnicima kredita ne daje mogućnost odabira osiguravajućeg društva kod sklapanja police osiguranja, čime je ograničila pristup tržištu poduzetnicima, drugim osiguravateljima koji nisu sudionici sporazuma Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Prima osiguranja d.d. (posredno Croatia osiguranja d.d., Osiguranja Zagreb d.d. i Merkur osiguranja d.d.), u smislu članka 7. stavak. 1. točke 3. i 6. ZZTN.
Dakle, dodajući kao obvezni uvjet za odobravanje stambenog kredita prethodno pribavljenu policu osiguranja Prima osiguranja d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. je spriječila u slobodnoj tržišnoj utakmici pristup tržištu svim drugim osiguravateljima – poduzetnicima koje bi korisnici kredita izabrali, a najmanje one prvorazredne.
III. b) Zaključeni pisani ili prešutni ugovori ili različita postupanja koja predstavljaju usklađeno djelovanje, objedinjeni su jednim pravnotehničkim nazivom: sporazumi.
Agencija ne isključuje mogućnost stvarne potrebe za uvjetovanjem obavljanja kreditnog posla s osiguranjem povrata kredita, ali takav uvjet ne smije biti u tolikoj mjeri ograničavajući da, osim jednoga izabranog osiguravatelja, iz tržišne utakmice isključi sve druge poduzetnike – osiguravatelje, uključivo i prvorazredne.
Slijedom iznijetog, a na temelju odluke Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na 36. sjednici, od 4. travnja 2000., proglašavaju se ništavnima Uvjeti dobivanja kredita za fizičke osobe od 24. ožujka 1999. i Uvjeti stambenog kreditiranja za fizičke osobe od 1. listopada 1999. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., kako je to određeno točkom 1. izreke ovog rješenja, temeljem članka 7. stavak 2. ZZTN. Odredbe ugovora o stambenom kreditu trebat će se uskladiti prema Izmjenama i dopunama Uvjeta ili donošenjem novih uvjeta u skladu s izrekom ovog rješenja.
Upravna pristojba nije naplaćena jer se postupak vodio po službenoj dužnosti (čl. 7. t. 22. Zakona o upravnim pristojbama, »Narodne novine«, br. 8/96, 131/97).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku trideset (30) dana od dana primitka ovog rješenja.
Klasa: UP/I 030-02/2000-01/88
Urbroj: 580-02/00-01/8
Zagreb, 19. lipnja 2000.
Ravnatelj
mr. Hrvoje Momčinović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti