POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - stalna objava propisa - plan osiguranja dinamike - uredba o posebnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
2247
Na temelju članka 30. stavak 2. točka 1. i stavak 3. i članka 35. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine« br. 48/95, 52/97, 89/98; dalje: ZZTN), u postupku koji je ravnatelj Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, pokrenuo protiv Zagrebačke banke d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Paromlinska 2, na temelju odluke Statuta za zaštitu tržišnog natjecanja, s 36. sjednice, održane 4. travnja 2000., ravnatelj Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi
RJEŠENJE
I. Ništavni su Uvjeti za odobravanje dugoročnih stambenih kredita stanovništvu od strane Zagrebačke banke d.d., sa sjedištem u Zagrebu, u dijelu kojim se kao instrument osiguranja povrata kredita utvrđuje polica osiguranja od nesretnog slučaja i polica osiguranja nekretnine od požara koje korisnik kredita mora sklopiti isključivo s osiguravateljem Allianz Zagreb d.d. (ranije: Adriatic osiguranje d.d.), vinkulirana u korist Zagrebačke banke d.d.
II. Nalaže se Zagrebačkoj banci d.d., sa sjedištem u Zagrebu, da kao instrument osiguranja povrata kredita prilikom zaključivanja ugovora o stambenom kreditu prihvati police osiguranja, prvorazrednog osiguravajućeg društva po izboru korisnika kredita, ali i ostalih osiguravajućih društava ukoliko bi banke prihvatile police od istih, uz jednaki uvjet vinkuliranja police u korist Zagrebačke banke d.d., kao i u slučaju Allianz Zagreb d.d. (ranije: Adriatic osiguranje d.d.).
– Rok izvršenja: Po donošenju Odluke Uprave banke, bez odgode, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana dostavljanja ovog rješenja.
III. U smislu točke I. i II. izreke ovog rješenja obvezuje se Zagrebačka banka d.d. da kao dokaz izvršenja ovog rješenja Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavi odluku Upravi banke kao i primjerak Izmjena i dopuna Uvjeta za odobravanje dugoročnih stambenih kredita stanovništvu od strane Zagrebačke banke d.d., a sjedištem u Zagrebu.
– Rok izvršenja: 15 dana od dana dostave ovog rješenja.
IV. Sukladno odredbama čl. 37.a ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
Ravnatelj Agencije za zaštitu tržišnoga natjecanja, sukladno ovlastima iz članka 33. stavak 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 48/95, 52/97, 89/98; dalje: ZZTN), pokrenuo je postupak utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišta natjecanja po službenoj dužnosti zbog moguće zlouporabe vladajućeg položaja po članku 20. točke 3., 8. i 9. ZZTN-a) i postojanja zabranjenog sporazuma po čl. 7. st. 1. t. 3. i 6. i st. 2. ZZTN od strane Zagrebačke banke d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Paromlinska 2, koja klijentima uvjetuje sklapanje ugovora o dugoročnom stambenom kreditu s postojanjem polica osiguranja od nesretnog slučaja i nekretnine od požara sklopljenim isključivo s osiguravateljem Allianz Zagreb d.d. (ranije: Adriatic osiguranje d.d.). Police moraju biti vinkulirane u korist Zagrebačke banke d.d. (dalje: Banka).
Povreda odredaba ZZTN proizlazi iz sadržaja Uvjeta za odobravanje dugoročnih stambenih kredita stanovništvu, bez naznake datuma, kojima Zagrebačka banka d.d, prema saznanjima Agencije, od rujna 1999. izvješćuje javnost o svojoj kreditnoj aktivnosti.
U uputstvu i poslovnoj praksi kojima se štediše Zagrebačke banke d.d. obavještavaju o uvjetima za odobravanje dugoročnog stambenog kredita, u stavku osmom, »Instrumenti osiguranja povrata kredita su:«, u podstavku šestom i sedmom navode se sljedeći uvjeti:
»– polica osiguranja od nesretnog slučaja korisnika kredita sklopljena od Adriatic osiguranja vinkulirana u korist Banke«, i
»– polica osiguranja nekretnine od požara sklopljena kod Adriatic osiguranja vinkulirana u korist Banke«.
Prema opisanoj poslovnoj praksi i, osobito, davanjem usmenih uputa i savjeta službenika banke u svim poslovnicama Zagrebačke banke d.d., što su zaposlenici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja provjerili neposredno na terenu, proizlazi da se uvjetovanjem zaključivanja ugovora o osiguranju samo kod Allianz Zagreb d.d. (raniji naziv: Adriatic osiguranje d.d.), isključuju s tržišta poduzetnici koji nisu sudionici sporazuma, odnosno ne prihvaćaju se police osiguranja iste kvalitete drugih osiguravajućih društava kao instrument osiguranja povrata kredita.
Sukladno iznijetom, Agencija je dopisom od 22. rujna 1999. pokrenula poseban ispitni postupak radi utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja od strane Zagrebačke banke d.d., koje proizlaze iz postavljanja zapreka pristupa tržištu drugim osiguravateljima na način da se zapreka pristupa tržištu drugim osiguravateljima na način da se odobravanje stambenog kredita, sukladno predmetnim uputstvima Zagrebačke banke d.d., uvjetuje postojanjem ugovora o osiguranju sklopljenog isključivo s Allianz Zagreb d.d. (članak 20. točke 8. i 9. te članak 7. stavak 1. točka 3. i 6. stavak 2. ZZTN)
Tijekom postupka zatražena su i dobivena očitovanja prema kojima proizlazi sljedeće.
I. a) Pri tumačenju prvorazrednog instrumenta osiguranja naplate plasmana, Hrvatska narodna banka upućuje na primjenu odredbi točke XIX/4 Odluke o raspoređivanju plasmana i izvanbilančnih rizičnih stavki i utvrđivanju izloženosti banke (»Narodne novine«, br. 32/99, 64/99; dalje: Odluka): »polica osiguranja prvorazrednog osiguravajućeg društva (društvo koje u zadnjih pet godina nije poslovalo s gubitkom, koje ima najmanje propisanu visinu i strukturu rezervi sigurnosti i matematičke rezerve osiguranja života i koje ima jamstveni kapital najmanje u dvostrukom iznosu od minimalno propisanog kapitala za osnivanje osiguravajućeg društva za sve vrste osiguranja«.
Značajno je da se u očitovanju Hrvatske narodne banke naglašava poduzimanje odgovarajućih mjera u postupku nadzora i kontrole prema onoj banci koja svojim aktom o kreditnim politikama uvjetuje korisniku kredita da kao instrument osiguranja povrata kredita pribavi policu osiguranja od osiguravatelja koji nije prvorazredan, uz istovremeno otklanjanje mogućnosti ugovaranja osiguranja kod prvorazrednog osiguravatelja (dopis od 8. studenoga 1999. i 2. ožujka 2000.).
I. b) Direkcija za nadzor društava za osiguranje dostavila je 2. prosinca 1999. mišljenje, iz kojeg proizlazi da su, prema točki XIX/4 Odluke, kriterije za prvorazredna osiguravajuća društva na dan 30. rujna 1999. ispunjavala društva: AUSTRIJA OSIGURANJE d.d., Zagreb, CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, CROATIA LLOYD d.d., za reosiguranje Zagreb, EUROHERC OSIGURANJE d.d., Makarska, i SAVA OSIGURANJE d.d., Rijeka.
Dakle, u rujnu 1999. osiguravajuće društvo Allianz Zagreb d.d. dosljednom primjenom kriterija iz navedene Odluke uopće nije ispunjavalo kriterij prvorazrednog osiguravatelja.
I. c) Iz očitovanja Zagrebačke banke d.d., od 10. ožujka 2000., proizlazi da ta banka svojim kreditnim aktivnostima putem uputstava i poslovnom praksom preferira pribavljanje polica osiguranja od Allianz d.d., Zagreb, jer se prema njenom najboljem saznanju jedino Allianz Zagreb d.d., može smatrati prvorazrednim osiguravateljem.
Nadalje, Zagrebačka banka d.d., u istom dopisu tvrdi da se interno preferiranje polica Allianz Zagreb d.d., ne reflektira na sklapanje i postojanje ugovornog odnosa s klijentom.
Banka, naime, tvrdi da prihvaća i policu koju klijent ima sklopljenu s drugim osiguravateljem, uz uvjet da policu vinkulira u korist Banke.
Ta tvrdnja Zagrebačke banke d.d. ne stoji jer iz teksta njenog akta, a i usmenih uputstava – što je Agencija provjerila na terenu, u poslovnicama Zagrebačke banke d.d., u Zagrebu, – proizlazi suprotno, kako je to navedeno u uvodnom dijelu ovog obrazloženja.
II. a) Agencija je utvrdila da je mjerodavno tržište, u smislu čl. 19. ZZTN, tržište plasmana dugoročnih stambenih kredita stanovništvu na području Republike Hrvatske.
II. b) Agencija prati i sve druge primjenjive uvjete u poslovima kreditiranja Zagrebačke banke d.d. s građanima, malim poduzetnicima i tvrtkama. U tijeku je ocjena koncentracije poduzetnika nastala pripajanjem poduzetnika Zagrebačka banka – Pomorska banka d.d., Split, poduzetniku Zagrebačka banka d.d., Zagreb. Prema očitovanju Zagrebačke banke d.d., Zagreb, od 10. ožujka 2000., istu internu praksu u svezi s rečenim Uvjetima primjenjuje i Zagrebačka banka – Pomorska banka d.d., Split, za koju je u postupku utvrđeno da ima 2,96% udjela na mjerodavnom tržištu.
II. c) U konkretnom slučaju na području Republike Hrvatske niti jedno od do sada registriranih 26 osiguravajućih društava osim Allianz d.d. neće moći plasirati svoje police osiguranja kao instrument osiguranja povrata kredita pri zaključivanju ugovora o stambenom kreditu, jer je tako propisano u Uvjetima za dobivanje dugoročnih stambenih kredita Zagrebačke banke d.d.
III. a) Povreda odredbi članka 7. stavak 1. točka 3. i 6. ZZTN proizlazi iz nametanja obveze korisniku kredita da sklopi policu osiguranja (od nesretnog slučaja i osiguranje nekretnine od požara) kod Allianz Zagreb vinkuliranu u korist Zagrebačke banke d.d.
Rečenim uvjetom nije dana mogućnost odabira korisniku kredita za sklapanje police osiguranja kod drugih osiguravajućih kuća na području Rrepublike Hrvatske, čije bi se police mogle također vinkulirati u korist Zagrebačke banke d.d.
Dodajući kao obvezni uvjet za odobravanje stambenog kredita prethodno pribavljenu policu osiguranja kod Allianz d.d. Zagreb, Zagrebačka banka d.d. nije spriječila u slobodnoj tržišnoj utakmici samo prvorazredne osiguravatelje, već i sve druge osiguravatelje – poduzetnike koje bi korisnici kredita izabrali, ali nisu zbog ovakvog ograničavajućeg uvjeta.
Uvjetovanjem korisniku odobravanje stambenog kredita s prethodno zaključenim ugovorom o osiguranje kod Allianz d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, korisnicima kredita ne daje mogućnost odabira osiguravajuće kuće kod sklapanja police osiguranja, čime je ograničila pristup tržištu poduzetnicima, drugim osiguravateljima koji nisu sudionici sporazuma Zagrebačke banke d.d. i Allianz d.d., u smislu članka 7. stavak 1. točke 3. i 6. ZZTN.
III. b) Zaključeni pisani ugovori ili različita postupanja koja predstavljaju usklađeno djelovanje, objedinjeni su jednim pravnotehničkim nazivom: sporazumi, a u konkretnom slučaju proizvode učinak značajnog ograničenja slobodnog tržišnog natjecanja, neovisno o tome jesu li ili nisu ugovorene ili dogovorene takve radnje.
Agencija ne isključuje mogućnost stvarne potrebe za uvjetovanjem obavljanja kreditnog posla s osiguranjem povrata kredita, ali takav uvjet ne smije biti u tolikoj mjeri ograničavajući da osim jednog izabranog osiguravatelja iz tržišne utakmice isključi sve druge poduzetnike – osiguravatelje.
Donošenjem Izmjena i dopuna Uvjeta za odobravanje dugoročnih stambenih kredita stanovništvu, kojima Zagrebačka banka d.d. Zagreb, izvješćuje javnost o svojoj kreditnoj aktivnosti, a kojima će u skladu sa svojom poslovnom procjenom prihvatiti police i drugih prvorazrednih osiguravatelja, kako je to naređeno u točki I. izreke ovog rješenja, omogućit će se i kvalitetniji odabir osiguravatelja od strane Zagrebačke banke d.d.
Slijedom iznijetog, a na temelju odluke Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na sjednici od 4. travnja 2000., proglašavaju se ništavnima Uvjeti za odobravanje dugoročnih stambenih kredita stanovništvu Zagrebačke banke d.d., temeljem članka 7. stavak 2. ZZTN, a odredbe ugovora o stambenom kreditu trebat će se uskladiti prema Izmjenama i dopunama Uvjeta.
Upravna pristojba nije naplaćena jer se postupak vodio po službenoj dužnosti (čl. 7. t. 22. Zakona o upravnim pristojbama, »Narodne novine«, br. 8/96, 131/97).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku trideset (30) dana od dana primitka ovog rješenja.
Klasa: UP/I-030-02/99-01/50
Urbroj: 580-02/00-01/12
Zagreb, 10. srpnja 2000.
Ravnatelj
mr. Hrvoje Momčinović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti