POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - usvojeni zakoni - uredba o utvrđivanju - dopuna popisa veterinarskih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
1275
Na temelju članka 35. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), u upravnoj stvari utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja, po zahtjevu poduzetnika MARIMPEX d.o.o. Rakov Potok, Samobor, Rakov Potok 23, zastupan po Stjepanu Maroviću, direktoru, protiv poduzetnika INA Industrija nafte d.d. Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10, zastupanog po Davoru Šternu, generalnom direktoru, temeljem odluke Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na 34. sjednici, održanoj 25. siječnja 2000., sukladno članku 30. stavak 2. točka 2. i stavak 3. ZZTN, ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi
RJEŠENJE

  1. Utvrđuje se zlouporaba monopolističkog položaja poduzetnika INA Industrija nafte d.d., Zagreb, primjenom različitih uvjeta za istu ili odgovarajuću vrstu poslova s različitim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljan natjecateljski položaj na tržištu ili dijelu tržišta.
  2. Nalaže se poduzetniku INA Industrija nafte da sklopi nove ugovore ili anekse ugovora sa svim poduzetnicima s kojima ima sklopljene ugovore o trgovini nafte ili naftnim derivatima, na način da utvrdi iznos rabata po pojedinim proizvodima jednak za sve poduzetnike.

Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave ovog Rješenja.
3. Nalaže se poduzetniku INA Industrije nafte d.d., Zagreb, da o izvršenju naloga iz točke 2. izreke ovoga Rješenja izvijesti Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, na način da dostavi sve ugovore, odnosno anekse ugovora iz točke 2. izreke ovog rješenja.
Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja novih ugovora odnosno aneksa ugovora.
3. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je 21. srpnja 1999. zahtjev za utvrđivanjem narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja od poduzetnika MARIMPEX d.o.o., Rakov Potok, Samobor, Rakov Potok 23, zastupanog po Stjepanu Maroviću, direktoru (dalje: poduzetnik MARIMPEX) protiv poduzetnika INA Industrija nafte d.d., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, zastupanog po Davoru Šternu, generalnom direktoru (dalje: poduzetnik INA).
1. U zahtjevu poduzetnik MARIMPEX navodi kako je poduzetnik INA dopisom od 5. srpnja 1999. godine, pod brojem: MV/MŠ-29/99 obavijestio poduzetnika MARIMPEX o izmjeni uvjeta prodaje naftnih derivata, na način da smanjuje rabate i to kako slijedi:
- motorni benzini za 0.10 kn po litri,
- eurodiesel DG za 0,10 kn po litri i
- lož ulje ekstra lako za 0,10 kn po litri.
Na ovaj način poduzetnik INA primijenio je različite uvjete za istu ili odgovarajuću vrstu poslova s različitim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljan natjecateljski položaj na tržištu ili dijelu tržišta (čl. 20. t. 3. ZZTN).
2. Agencija za zaštiu tržišnog natjecanja temeljem zahtjeva poduzetnika MARIMPEX, sukladno članku 14. stavcima 1. i 2. te članku 20. točki 3. ZZTN, u svezi s člankom 142. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91; dalje: ZUP), provela je poseban ispitni postupak u ovom predmetu.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u predmetnom postupku utvrdila je mjerodavno tržište u zemljopisnoj dimenziji kao tržište Republike Hrvatske. Mjerodavno tržište u proizvodnoj dimenziji utvrđeno je kao trgovina naftom i naftnim derivatima. Utvrđeno narušavanje slobodnog tržišnog natjecanja na tržištu odvijalo se cjelokupno vremensko razdoblje od dana podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka radi utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja 21. srpnja 1999. do dana donošenja rješenja od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 1. ožujka 2000.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja provela je ispitni postupak tijekom kojega je zahtijevala od poduzetnika MARIMPEX dostavu daljnjih podataka i činjenica u svezi s iznijetima i to: Ugovor o poslovnoj suradnji između MARIMPEX-a i INA-e, te podatke o uvjetima prodaje koji su se primjenjivali prije stupanja na snagu novih uvjeta prodaje poduzetnika INA-e, od 5. srpnja 1999., te očitovanje glede činjenice može li poduzetnik MARIMPEX nabavljati citirane proizvode i iz drugih izvora osim od poduzetnika INA.
3. Dana 7. rujna 1999. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja poslala je poduzetniku INA dopis kojim zahtijeva očitovanje glede naprijed iznijetih tvrdnji poduzetnika MARIMPEX.
4. Dana 22. rujna 1999. poduzetnik MARIMPEX dostavio je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Ugovor o prodaji robe, broj 004-18/98., kojega je 31. prosinca 1998. sklopio s poduzetnikom INA. Predmet citiranog ugovora je kupoprodaja motornih benzina, diesel goriva, lož ulja ekstra lakog, ulja i maziva, masti, bitumena i ostalih naftnih derivata te druge robe, prema godišnjoj specifikaciji u kojoj je utvrđena vrsta robe, oznaka kvalitete, količina i dinamika preuzimanja po kvartalima i dr. (članak 2. Ugovora).
U članku 9. stavak 1. citiranog Ugovora sadržani su iznosi rabata za naprijed rečene proizvode i to u visini od 0,25 kn/litra. Odredbom stavka 5. članka 9. utvrđeno je da u slučaju bitno promijenjenih okolnosti poslovanja, uslijed mjera državnih organa, poduzetnik INA može izmijeniti uvjete prodaje.
5. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja izradila je ekonomsku analizu (28. rujna 1999.) kojom je utvrđeno da je poduzetnik INA smanjio rabate za kupnju naftnih derivata poduzetnicima koji od poduzetnika INA kupuju na veliko, u prosjeku za 40%.
6. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je očitovanje poduzetnika INA 29. rujna 1999., kojim INA tvrdi, citat: »Kako INA za potrebe hrvatskog tržišta osigurava 2/3 nafte iz uvoza, njeno je poslovanje direktno izloženo promjenama na svjetskom tržištu. Od početka ove godine, cijena nafte je porasla s 11 USD/bbl na 23 USD/bbl u rujnu 1999., dakle za više od 109%. U isto vrijeme, nakon višestrukih zahtjeva INA-e, cijene naftnih derivata (prodajne cijene INA-e bez poreza) promijenjene su u prosjeku za 4,3% odnosno 7% za motorne benzine i 5% za dizelska goriva. Evidentno je da navedenim povećanjem cijena INA nije mogla nadoknaditi izuzetno visoko povećanje cijena nafte čime je njeno poslovanje dovedeno u pitanje«. (kraj citata).
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u daljnjem tijeku postupka zahtijevala je očitovanje obiju stranaka glede činjenice je li smanjenje rabata izvršeno selektivno, tj. samo u slučaju poduzetnika MARIMPEX, ili je to učinjeno i u slučaju ostalih kupaca na veliko poduzetnika INA-e.
Poduzetnik MARIMPEX očitovao se 30. studenoga 1999. da je prema njegovim saznanjima, INA d.d. smanjivala iznose rabata i ostalim distributerima naftnih derivata. Jednako tako, tj. da je poduzetnik INA u istom iznosu smanjivao rabate za kupnju naftnih derivata, očitovao se i poduzetnik INA d.d. (očitovanje od 9. prosinca 1999.). U prilog toj tvrdnji poduzetnik INA d.d. dostavio je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja ugovore o prodaji koje je sklopio sa sljedećim poduzetnicima: MARIMPEX d.o.o., Rakov Potok, METAL TRGOVINA FILKO d.o.o., Zaprešić, ROX d.o.o., Zagreb, KUNA PETROL, Pregrada, i TRGO MOZAIK OPREMA, Samobor. Poduzetnik INA d.d. dostavio je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja i kompletan popis svih svojih kupaca na veliko, koji sadrži nazive 48 tvrtki s područja Zagreba, 22 tvrtke s područja Osijeka, 11 tvrtki s područja Slavonskog Broda, 7 tvrtki s područja Vinkovaca, 16 tvrtki s područja Bjelovara, 5 tvrtki s područja Splita, 3 tvrtke s područja Dubrovnika, 4 tvrtke s područja Šibenika, 3 tvrtke s područja Zadra, te 19 tvrtki s područja Rijeke.
8. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja provjerila je kontrolni uzorak koji se sastojao od ugovora koje je poduzetnik INA sklopio sa sljedećim poduzetnicima:
- MARIMPEX d.o.o., Rakov Potok,
- METAL TRGOVINA FILKO d.o.o., Zaprešić,
- ROK d.o.o., Zagreb,
- KUNA PETROL, Pregrada, i
- TRGO MOZAIK OPREMA, Samobor.
Nadalje, poduzetnik INA dostavio je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja tabelarno iskazan pregled količinskog i financijskog prometa za 1998. i za razdoblje do 11. mjeseca 1999. godine za rečenih 5 tvrtki. Iz istog dokumenta je vidljivo da su rabati ostvareni u iznosima u rasponu od gotovo 2 milijuna kuna (primjer MARIMPEX - 1998. godina) do cca 385.000,00 kuna (primjer TRGO MOZAIK OPREMA, Samobor - 1999. godina).
9. Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja na 34. je sjednici odredio da se u ispitnom postupku koji vodi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja utvrde i poslovni odnosi poduzetnika INA s poduzetnicima Ina-Cropetrol d.d. Rijeka i INA-Osijekpetrol d.d. Osijek, te da se utvrdi jesu li i tim poduzetnicima smanjeni rabati za kupnju naftnih derivata, s obzirom da su ti poduzetnici iskazani u godišnjem financijskom izvješću poduzetnika INA kao trgovačka društva u kojima poduzetnik INA posjeduje 50% dionica (INA-Cropetrol d.d., Rijeka), odnosno 76% dionica (INA-Osijekpetrol d.d., Osijek).
10. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dopisom od 27. siječnja 2000., pod klasa: UP/I 030-02/99-01/98, urbroj: 580-02-2000-12, zatražila je od poduzetnika INA očitovanje glede visine rabata koji su odobreni tvrtkama OSIJEKPETROL i CROPETROL, te posebno izjavu glede činjenice jesu li i tim poduzetnicima smanjeni rabati za kupnju naftnih derivata. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja istim dopisom zahtijevala je od poduzetnika INA i dostavu citiranih ugovora.
11. Poduzetnik INA d.d. 14. veljače 2000., pod brojem: 217/2000-ju/mk, dostavio je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja traženo očitovanje na upit citiran pod točkom 9.
U očitovanju poduzetnik INA d.d. navodi, citat: »Budući da je INA većinski vlasnik INA-Osijekpetrola (tada 65%) na zahtjev direktora INA-Osijekpetrola razmatrana je mogućnost povećanja rabata INA-Osijekpetrolu. Na Kolegiju izvršnog direktora, održanom 15. 07. 1999. god., donesena je Odluka da se INA-Osijekpetrolu, do uspostavljanja tržišnih cijena odobravaju rabati po 0,20 kn/lit. za motorne benzine i dizelska goriva, odnosno 0,168 kn/lit. za loživo ulje ekstra lako.« kraj citata.
12. Temeljem ekonomske i pravne analize koje su izvršene obradom naprijed navedenih podataka (točke 1-11), naročito uzevši u obzir činjenice pod točkom 12., Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja utvrdila je da je poduzetnik INA smanjio rabate za kupnju nafte i naftnih derivata svim poduzetnicima koji od njega kupuju na veliko u visini od 40%, dok to nije učinio u slučaju poduzetnika INA-Osijekpetrol d.d. Poduzetnik INA odobravao je poduzetniku INA-Osijekpetrol d.d. rabate za kupnju nafte i naftnih derivata u iznosu od 0,20 kn/litra za motorne benzine i dizelska goriva, odnosno u iznosu od 0,16 kn/litra za loživo ulje ekstra lako. Na ovaj način iskazano je 100%-tno povećanje rabata, odnosno 60% povećanje rabata odobreno poduzetniku INA-Osijekpetrol d.d.
Na ovaj način, poduzetnik INA počinio je povredu odredbe članka 20. točke 3. ZZTN, te je utvrđena zlouporaba monopolističkog položaja poduzetnika INA-e, koji je primjenom različitih uvjeta za istu ili odgovarajuću vrstu poslova s različitim poduzetnicima doveo podnositelja zahtjeva, poduzetnika MARIMPEX kao i ostale poduzetnike na tržištu ili dijelu tržišta, u nepovoljan natjecateljski položaj u odnosu na poduzetnika INA-Osjekpetrol, društvo koncerna INA.
13. U postupku utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja, koji je provela Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja utvrđeno je monopolističko djelovanje, odnosno zlouporaba monopolističkog položaja na tržištu, sukladno odredbi članka 13. ZZTN, od strane poduzetnika INA. Odredbom članka 14. ZZTN zabranjena je zlouporaba monopolističkog položaja na tržištu. Smatra se da poduzetnik ima monopolistički položaj na tržištu ako na tržištu nema takmaca za robu koju kupuje ili prodaje i usluge koje obavlja. Tijekom postupka Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja utvrdila je da poduzetnik INA u djelatnosti trgovine nafte i naftnih derivata ima tržišni udjel veći od 90%, te na taj način kontrolira uvoz i prodaju nafte i naftnih derivata.
Tržišna snaga poduzetnika INA ocijenjena je utvrđivanjem udjela poduzetnika u ukupno ostvarenom prometu robe i usluga na tržištu ili dijelu tržišta, gospodarskog i financijskog stanja poduzetnika, osobito njegove financijske snage (čl. 18., st. 1, t. 1. i 2. ZZTN). Na ovaj način, sukladno odredbi čl. 15. st. 2. ZZTN, ustanovljen je vladajući položaj poduzetnika INA na tržištu ili na dijelu tržišta, obzirom da je kao ponuditelj ili kupac pojedine robe ili usluga, s obzirom na svoju tržišnu snagu, u nadmoćnom položaju u odnosu na svoje takmace na tom tržištu. Temeljem odredbe čl. 16. st. 1. ZZTN, poduzetnik ima vladajući položaj na tržištu ili na dijelu tržišta, sukladno čl. 15. st. 2. ZZTN, ako je njegov udjel na tom tržištu veći od 30%.
Zlouporaba monopolističkog položaja poduzetnika INA očituje se stoga na način što je poduzetnika MARIMPEX i ostale poduzetnike koji se bave djelatnošću trgovine naftom i naftnim derivatima, odnosno u djelatnosti kupoprodaje motornih benzina, diesel goriva, lož ulja ekstra lakog, ulja i maziva, masti, bitumena i ostalih naftnih derivata, doveo u nepovoljan natjecateljski položaj na tržištu ili dijelu tržišta, namećući mu uvjete poslovanja teže od uvjeta poslovanja koji su vrijedili u slučaju drugog poduzetnika, tj. poduzetnika INA-Osijekpetrol. Otežan položaj na tržištu poduzetnika očitovao se na način što je poduzetnik INA odobravao rabate za kupnju naftnih derivata poduzetniku INA-Osijekpetrol d.d. u 100%-tnom odnosno 60%-tnom iznosu većem nego ostalim poduzetnicima, koji od njega kupuju naftu ili naftne derivate na veliko. Radi toga Agencija je utvrdila mjeru kojom se nalaže poduzetniku INA da utvrdi jednak iznos rabata za sve poduzetnike koji od njega kupuju na veliko na tržištu.
Radi navedenoga pod točkama 1. do 13. ovoga obrazloženja, valjalo je riješiti kao u izrijeku.
Ovo rješenje, sukladno članku 37.a stavak 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dostave ovog rješenja.
Klasa: UP/I 030-02/99-01/98
Urbroj: 580-02-00-14
Zagreb, 1. ožujka 2000.
Ravnateljica
prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti