POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - usvojeni zakoni - odluka o odobravanjn - rješenje o imenovnaju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
2345
Na temelju članka 24. Uredbe o računovodstvu proračuna (»Narodne novine«, broj 96/94. i 108/96.), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI RAČUNSKOG PLANA PRORAČUNA
Članak 1.
U Pravilniku o primjeni računskog plana proračuna (»Narodne novine«, broj 165/98) članak 20. mijenja se i glasi:
»(1) Izlazni račun kupcu u kojem je obračunan PDV knjiži se u Glavnoj knjizi II zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u odjeljku 870-80-010. Potraživanja od kupaca, uz odobrenje računa 970-20-010-30 Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti za potraživanja, i to u punoj svoti zajedno s PDV. Usporedo se za svotu PDV zadužuje račun 970-20-200-00 Ispravak izvora vlasništva od vlastite djelatnosti, a odobrava račun 920-10-010-20 Obveze za porez na dodanu vrijednost.
(2) Kada kupac uplati dužnu svotu, zadužuje se račun 970-20-010-30, uz odobrenje računa 870-80-010 i to u punoj svoti zajedno s PDV.
(3) Ulazni račun dobavljača zajedno s obračunanim PDV, koji se odnosi na oporezivu vlastitu djelatnost knjiži se u punoj svoti zajedno s PDV zaduženjem računa 970-20-200-00 uz odobrenje računa 920-60-010-10 Obveze prema dobavljačima za robu i usluge. Usporedo se zadužuje analitički račun u okviru računa 870-50-010-10 Potraživanja za preplaćene poreze, uz odobrenje računa 970-20-010-30 Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti za potraživanja, za svotu PDV u ulaznom računu.
(4) Kada se plati račun dobavljaču, zadužuje se račun 920-60-010-10, uz odobrenje računa 970-20-200-00 za ukupnu svotu s PDV.
(5) Na temelju obračuna PDV koncem obračunskog poreznog razdoblja obavljaju se sljedeća knjiženja u Glavnoj knjizi II:
– Ako je obveza PDV veća od potraživanja za PDV, potraživanja i obveze se prebijaju tako da se za svotu potraživanja knjiženu na računu 870-50-010-10 zadužuje račun 920-10-010-20 uz odobrenje računa 870-50-010-10. Za istu svotu zadužuje se i račun 970-20-010-30 uz odobrenje računa 970-20-200-00. Saldo na računu 920-10-010-20 je obveza po obračunu PDV koja se plaća u propisanom roku.
– Ako su potraživanja za PDV veća od obračunatih obveza zadužuje se račun 920-10-010-20 za svotu obveza evidentiranih na tom računu, a odobrava račun 870-50-010-10. Usporedo se ta svota knjiži zaduženjem računa 970-20-010-03 uz odobrenje računa 970-20-200-00. Saldo na računu 870-50-010-10 je potraživanje po obračunu PDV koje se naplaćuje po obračunu u propisanom roku.
(6) Knjiženja PDV koncem poreznog obračunskog razdoblja mogu se provesti i drukčijim redoslijedom od propisanog u prethodnom stavku, tako da se za manju svotu knjiženu na spomenutim računima potraživanja i obveza zaduži račun obveza za PDV i odobri odgovarajući račun ispravka izvora vlasništva za potraživanja, te usporedo za istu svotu zaduži odgovarajući račun izvora vlasništva za potraživanja i odobri račun potraživanja za PDV. Nakon tih knjiženja ostaje saldo na računu potraživanja ili obveza za PDV koji se po obračunu naplaćuje ili mora uplatiti u državni proračun u propisanom roku.
(7) Plaćena razlika po obračunu knjiži se u Glavnoj knjizi II zaduženjem računa 920-10-010-20 uz odobrenje računa 970-20-200-00. Povrat razlika po obračunu knjiži se zaduženjem računa 970-20-010-30 uz odobrenje računa 870-50-010-10.
Članak 2.
U članku 31. u stavku (5) umjesto riječi »usporedo se knjiži« upisuju se riječi »prvo se knjiži«.
Članak 3.
U članku 33. u stavku (1) podstavak 2. umjesto riječi »odobrenje« upisuje se riječ »zaduženje«.
Članak 4.
U članku 40. stavak (1) mijenja se i glasi: Na skupini računa 600 – Izdaci za nabavu, izgradnju i investicijsko održavanje kapitalnih sredstava u Glavnoj knjizi I iskazuju se izdaci za: zemljišta i šume, građevne objekte, uredski namještaj i opremu, prijevozna sredstva, tvornička postrojenja, strojeve i opremu te ostalu materijalnu imovinu, nematerijalnu imovinu, nabavu zaliha, gradnju kapitalnih objekata i investicijsko održavanje.
Članak 5.
U članku 41. stavak (1) mijenja se i glasi:
»(1) Nabava dugotrajne imovine knjiži se prvo u Glavnoj
knjizi II na temelju dokumentacije o kupljenoj odnosno zaprimljenoj ili izgrađenoj dugotrajnoj imovini. Knjiženje se obavlja zaduženjem odgovarajućih imovinskih računa u skupini 600 uz odobrenje odgovarajućih računa izvora vlasništva za dugotrajnu imovinu u skupini 970 iz kojih se financirala nabava te imovine. Na odgovarajućim osnovnim računima dugotrajne imovine knjiže se i fakturirani iznosi investicijskog održavanja koji se u Glavnoj knjizi I prilikom plaćanja knjiže na podskupini računa 600-90. Nastale obveze u svezi nabave dugotrajne imovine na temelju ugovora, obračunskih situacija, ulaznih računa i slično, knjiže se na način propisan u članku 53. ovoga Pravilnika. Prilikom plaćanja obveza za dugotrajnu imovinu obavljaju se knjiženja u Glavnoj knjizi I u skladu s odredbama članka 40. i 53. stavak (3) ovoga Pravilnika.
U stavku (2) u prvoj rečenici riječi »Izdaci za pripremne radove i planiranje te upravljanje projektom – nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I« brišu se i upisuju riječi: »Obavljeni poslovi u svezi pripreme, planiranja i upravljanja projektom«.
U stavku (7) u prvoj rečenici brišu se riječi: »nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I., zalihe se knjiže«, a upisuju riječi: »koje korisnik nabavi radi preraspodjele drugima i materijala za izgradnju objekata i investicijsko održavanje, za strateške i izvanredne potrebe i robne zalihe, knjiženje se obavlja«.
U stavku (8) briše se tekst: »– nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I«.
Članak 6.
U članku 54. u stavku (2) umjesto riječi »financiranje tekućih izdataka« upisuju se riječi: »financiranje izdataka tekuće godine«.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/00-01/241
Urbroj: 513-06/00-01
Zagreb, 27. studenoga 2000.
Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti