POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - sporazumi i ugovori - odluka o privremenorn - pravilnik o izvanrednom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1179
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UNUTARNJIM POSLOVIMA
Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 18. svibnja 2000.
Broj: 01-081-00-1602/2
Zagreb, 22. svibnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O UNUTARNJIM POSLOVIMA
Članak 1.
U Zakonu o unutarnjim poslovima (»Narodne novine«, br. 55/89., 18/90., 47/90., 19/91., 29/91. - pročišćeni tekst, 73/91., 19/92., 76/94., 161/98., 128/99. i 29/00.) iza članka 17. dodaju se članci 17a., 17b., 17c. i 17d. koji glase:
»Članak 17a.
U obavljanju poslova iz članka 13. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, Služba za zaštitu ustavnog poretka može, kada je to nužno radi zaštite sigurnosti države, poduzeti mjere tajnog prikupljanja podataka kojima se odstupa od načela nepovredivosti osobnosti, tajnosti dopisivanja i drugih oblika općenja, ako se na drugi način ne mogu prikupiti obavijesti i podaci o osobama za koje postoji sumnja da su uključene u:
a) djelatnosti usmjerene protiv suvereniteta Republike Hrvatske, Ustavom utvrđenog ustrojstva državne vlasti i temelja gospodarskog ustroja Republike Hrvatske,
b) planiranje i činjenje kaznenih djela protiv Republike Hrvatske i kaznenih djela protiv vrijednosti utvrđenih međunarodnim pravom,
c) stvaranje i djelovanje zločinačke organizacije čija je djelatnost usmjerena na počinjenje kaznenih djela iz točke b) ovoga stavka.
Mjere tajnog prikupljanja podataka iz stavka 1. ovoga članka jesu:

  1. nadzor sredstava za tehničko komuniciranje na daljinu,
  2. nadzor nad poštanskim pošiljkama,
  3. tehničko snimanje prostora i objekata,
  4. praćenje i motrenje,
  5. nadzor nad ulaznim i izlaznim pozivima sredstava za tehničko komuniciranje na daljinu,
  6. uvid u osobne podatke građana pohranjene u bazama podataka i drugim registrima.

Članak 17b.
Pisani nalog za primjenu mjera iz članka 17a. stavka 2. točke 1. do 3. ovoga Zakona, na temelju pisano obrazloženog prijedloga pomoćnika ministra - ravnatelja Službe za zaštitu ustavnog poretka, određuje ministar unutarnjih poslova, a za mjere iz točke 4. do 6. pomoćnik ministra - ravnatelj Službe za zaštitu ustavnog poretka.
U roku od 24 sata od početka naloženih mjera obavezno se Državnom povjerenstvu za praćenje primjene mjera tajnog prikupljanja podataka dostavlja informacija o poduzetom i cilju koji se time želi postići.
Državno povjerenstvo čine tri člana koje imenuje Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na prijedlog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora iz reda stručnih djelatnika od kojih je najmanje jedan sudac.
Nakon okončanja provedbe mjera Ministarstvo unutarnjih poslova najkasnije u roku od tri dana dostavlja pisano izvješće Državnom povjerenstvu koje o ostvarenju ciljeva poduzetih mjera obavješćuje Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora.
Članak 17c.
Mjere iz članka 17a. stavka 2. točke 1., 2., 3. i 5. ovoga Zakona mogu trajati najduže četiri mjeseca.
Mjere iz članka 17a. točke 4. ovoga Zakona mogu se primjenjivati najduže 30 dana.
Mjere iz članka 17a. stavka 2. točke 6. ovoga Zakona mogu se primjenjivati do ostvarivanja svrhe zbog koje su poduzete.
Ukoliko se prije isteka roka određenog nalogom utvrdi potreba za produženjem trajanja mjere iz članka 17a. stavka 2. ovoga Zakona, trajanje se može produžiti u svrhu za koju se mjera primjenjuje, najduže za vrijeme i u skladu s procedurom predviđenom u članku 17b. ovoga Zakona.
Članak 17d.
Nalog iz članka 17b. i 17c. ovoga Zakona mora biti obrazložen i sadržavati rok trajanja mjera koje se primjenjuju. Ministar unutarnjih poslova propisuje obrazac naloga. Nalog predstavlja državnu tajnu.
Podaci i obavijesti prikupljeni primjenom mjera iz članka 17a. stavka 2. ovoga Zakona mogu se koristiti samo za svrhe radi kojih su prikupljeni. Tajnost prikupljenih podataka određuje se po odredbama Zakona o zaštiti tajnosti podataka u skladu s njihovim sadržajem. O izdanim nalozima i prikupljenim podacima i obavijestima vodi se evidencija u Službi za zaštitu ustavnog poretka.
Podaci i obavijesti koji se ne odnose na podatke prikupljene sa svrhom iz članka 17a. stavka 1. ovoga Zakona odmah se uništavaju uz komisijski sačinjen zapisnik.«
Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 200-01/00-01/01
Zagreb, 18. svibnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti