POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - službeni list - statut hrvatske pučke - rješenje o promjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
2245
Na temelju članka 17. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96.) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZATNOME POTVRĐIVANJU DIZALA NA ELEKTRIČNI POGON ZA VERTIKALNI PRIJEVOZ OSOBA I TERETA TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA POTVRĐIVANJE TIH PROIZVODA
Članak 1.
U Pravilniku o obveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list« broj 27/90) u članku 1. stavak 1. točka 2) briše se zarez i stavlja »;« iza riječi »slučaja« i riječi »na koje se odnose«.
Članak 2.
U članku 1. stavak 1. iza točke 2) dodaje se točka 3) koja glasi:
»3) dizala na kojima su primijenjena nova tehnička rješenja (sa strojarnicom i bez nje), na koja se odnose:«
Članak 3.
U članku 1. stavak 1. iza podtočke c) dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:
»Dizala s novim tehničkim rješenjima (sa strojarnicom ili beznje) mogu se upotrebljavati nakon provedenoga postupka tipnog ispitivanja modela (prototipa), koje obavlja ovlaštena pravna osoba.
Za dizala bez posebno izgrađene strojarnice (npr. pogonski i upravljački uređaji ugrađeni su unutar voznog okna) ne primjenjuju se odredbe članka 1. stavka 1. podtočke a), b) i c) Pravilnika o obveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list« broj 27/90) koje utvrđuju da prostor za strojarnicu mora biti posebno izgrađen. Sve ostale odredbe o strojarnici primjenjuju se ovisno o mjestu ugradnje pogonskih i upravljačkih uređaja dizala.
Za dizala s novim tehničkim rješenjima (npr. novi sustavi ovješavanja i sl.) primjenjuju se odredbe članka 1. stavak 1. podtočke a), b) i c) Pravilnika o obveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list« broj 27/90)«.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.
Članak 4.
U članku 13. točke 2) iza podtočke c) dodaje se podtočka d) koja glasi:
»d) ispunjava opće zahtjeve utvrđene hrvatskom normom HRN EN 45001:1996 – Opći kriteriji za rad ispitnih laboratorija«.
Iza članka 13. dodaje se novi članak 13a. koji glasi:
»Člak 13a.
Rješenja o ovlaštenju pravnih osoba donesenih prije stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana donošenja ovoga pravilnika. Ovlaštene pravne osobe moraju u danome roku zadovoljiti sve uvjete iz članka 13. ovoga pravilnika.«
Članak 5.
U cijelome tekstu Pravilnika riječ »atestiranje« zamjenjuje se riječju »potvrđivanje«, riječ »atest« zamjenjuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestiranje proizvoda« zamjenjuje se riječima »ovlaštena pravna osoba«, riječ »standard« zamjenjuje se riječju »norma« a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamjenjuje se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo«, u odgovarajućemu rodu, broju i padežu.
Članak 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-02/24
Urbroj: 558-04/3-00-1
Zagreb, 20. studenoga 2000.
Ravnatelj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti