POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - usvojeni propisi - pravilnik o privlačenju - popis kozmetičkih propisano ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
1274
Na temelju članka 35. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), u upravnoj stvari utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja, po zahtjevu poduzetnika MARIMPEX d.o.o., Rakov Potok, Samobor, Rakov Potok 23, zastupan po Stjepanu Maroviću, direktoru, protiv poduzetnika INA Industrija nafte d.d., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10, zastupanog po Davoru Šternu, generalnom direktoru, temeljem odluke Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na 34. sjednici, održanoj 25. siječnja 2000., sukladno članku 30. stavak 2. točka 2. i stavak 3. ZZTN, ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi.
RJEŠENJE

  1. Utvrđuje se zlouporaba monopolističkog položaja poduzetnika INA Industrija nafte d.d., Zagreb, nastala obustavljanjem isporuka loživog ulja za potrebe trgovine na veliko, odnosno obustavljanjem prodaje na štetu potrošača i uzdržavanjem od prodaje roba radi povećanja cijena, te primjenom različitih uvjeta za istu ili odgovarajuću vrstu poslova s različitim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljan natjecateljski položaj na tržištu.
  2. Nalaže se poduzetniku INA Industrija nafte da prekine poslovnu praksu obustavljanja prodaje nafte i naftnih derivata te uzdržavanja od prodaje nafte i naftnih derivata trgovcima na veliko i malo te potrošačima, te da prekine poslovnu praksu nejednakog tretiranja trgovaca na veliko i potrošača u djelatnosti trgovine nafte i naftnih derivata, koja se očituje na način da trgovcima i potrošačima ne prodaje naftu i naftne derivate, pod istim uvjetima kao i vlastitoj trgovinskoj mreži.

Rok izvršenja: bez odgode, po dostavi ovog Rješenja.
3. Nalaže se poduzetniku INA Industrija nafte d.d. Zagreb, da o izvršenju naloga iz točke 2. izreke ovoga Rješenja izvijesti Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, pisanim izvješćem o provedbi rješenja.
Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od izvršenja mjere iz točke 2. izreke Rješenja.
4. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je 20. listopada 1999. zahtjev za utvrđivanjem narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja od poduzetnika MARIMPEX d.o.o., Rakov Potok, Samobor, Rakov Potok 23, zastupanog po Stjepanu Maroviću, direktoru (dalje: poduzetnik MARIMPEX) protiv poduzetnika INA Industrija nafte d.d., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, zastupanog po Davoru Šternu, generalnom direktoru (dalje: poduzetnik INA).

  1. U svojem zahtjevu poduzetnik MARIMPEX navodi kako ga je poduzetnik INA d.d., Zagreb, SD Prerada nafte i trgovina, Poslovni centar Zagreb, dopisom pod br. MV/MŠ-55/99, od 19. listopada 1999., naslovljenom kao: Obustava isporuke lož ulja ekstra lakog preprodavateljima, izvijestio da radi godišnjeg remonta u INA Rafineriji nafte, Rijeka, do daljnjega, a najkasnije do 30. listopada 1999. neće biti u mogućnosti isporučivati lož ulje ekstra lako za potrebe »preprodavatelja«. Nadalje, citiranim dopisom poduzetnik INA d.d. navodi kako proizvodnja grupe plinskih ulja u Rafineriji nafte Sisak podmiruje samo potrebe isporuka eurodiesel goriva za INA-ine bezinske postaje i ostale kupce. Minimalne raspoložive količine lož ulja ekstra lakog isporučivat će se na skladištima INA-e samo za potrebe građanstva, škola, vrtića i bolnica, a po mogućnosti i krajnjih potrošača sušara, te proizvođača duhana (isporuke u tranzitu).
  2. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem zahtjeva poduzetnika MARIMPEX, sukladno članku 14. stavcima 1. i 2. te članku 20. točki 3. ZZTN, u svezi s člankom 142. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91; dalje: ZUP), provela je poseban ispitni postupak u ovom predmetu.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u predmetnom postupku utvrdila je mjerodavno tržište u zemljopisnoj dimenziji kao tržište Republike Hrvatske. Mjerodavno tržište u proizvodnoj dimenziji utvrđeno je kao trgovina naftom i naftnim derivatima. Utvrđeno narušavanje slobodnog tržišnog natjecanja na tržištu odvijalo se cjelokupno vremensko razdoblje od dana podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka radi utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja 20. listopada 1999. do dana donošenja rješenja od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 29. ožujka 2000.
Tijekom postupka pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja utvrđeno je da poduzetnik INA u djelatnosti trgovine nafte i naftnih derivata posjeduje tržišni udjel od preko 90%, te na taj način kontrolira uvoz i prodaju nafte i naftnih derivata.
Tržišna snaga poduzetnika INA ocijenjena je utvrđivanjem udjela poduzetnika u ukupno ostvarenom prometu robe i usluga na tržištu ili dijelu tržišta, gospodarskog i financijskog stanja poduzetnika, osobito njegove financijske snage (čl. 18., st. 1, t. 1. i 2. ZZTN). Na ovaj način, sukladno odredbi čl. 15. st. 2. ZZTN, ustanovljen je vladajući položaj poduzetnika INA na tržištu ili na dijelu tržišta, obzirom da je kao ponuditelj ili kupac pojedine robe ili usluga, s obzirom na svoju tržišnu snagu, u nadmoćnom položaju u odnosu na svoje takmace na tom tržištu. Temeljem odredbe čl. 16. st. 1. ZZTN, poduzetnik ima vladajući položaj na tržištu ili na dijelu tržišta, sukladno čl. 15. st. 2. ZZTN, ako je njegov udjel na tom tržištu veći od 30%.
3. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zahtijevala je od poduzetnika MARIMPEX dostavu daljnjih podataka i činjenica u svezi s iznijetim. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja također je dopisom, pod klasa: UP/I 030-02/99-01/150, urbroj: 580-02-99-2, od 23. studenoga 1999., upućenom poduzetniku INA zahtijevala očitovanje glede zahtjeva podnositelja. Citiranim dopisom Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja naročito je zahtijevala od poduzetnika INA dostavu sljedećih podataka potrebitih za vođenje postupka:
- izdane fakture za isporuku lož ulja tijekom rujna i listopada 1999.;
- odgovarajuće otpremnice;
- stanje zaliha lož ulja na skladištu tijekom rujna i listopada 1999., izneseno po tjednima; te
- trenutno stanje zaliha.
Uz iznijeto, Agencija je od INA d.d. zahtijevala i očitovanje o prilikama na tržištu, tj. da li se isporuka lož ulja odvija jednako za sve kupce ili se obavlja razlikovanje kupaca prema određenim kategorijama kupaca, na način da se odbija trgovanje s veletrgovcima, a obavlja trgovanje s ostalim kategorijama poduzetnika: sušare, proizvođači duhana. Naročito je traženo da poduzetnik INA dostavi podatke o tome kako je obavljana prodaja lož ulja građanstvu, tj. da li je poduzetnik INA obavljao isporuku lož ulja svojem distributerskom lancu, a odbijao isporučivati ostalim poduzetnicima, koji se također nalaze u distributerskom lancu poduzetnika INA.
Poduzetnik INA nije Agenciji dostavio očitovanje niti na jedan navedeni upit.
4. U predmetu je održana usmena rasprava 14. siječnja 2000.
Na usmenoj raspravi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dobila je saznanja o postojanju dokumenta poduzetnika INA pod naslovom: »Marketinška strategija provedbe plana poslovanja INA d.d., Zagreb, u dijelu prodaje naftnih derivata na tržištu Republike Hrvatske«, datiranim s 18. siječnja 1998. Tim dokumentom se navodno vrši utvrđivanje prioriteta prema kojima poduzetnik INA d.d. prodaje kupcima u situaciji ograničenih zaliha, a radi navodne odgovornosti poduzetnika INA-e za opskrbu cjelokupnog hrvatskog tržišta. Na usmenoj raspravi naloženo je poduzetniku INA- i da izvrši dostavu navedenog dokumenta Agenciji.
5. Poduzetnik INA naknadno je dostavio Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokument naslovljen kao »Marketinška strategija provedbe plana poslovanja INA d.d., Zagreb, u dijelu prodaje naftnih derivata na tržištu Republike Hrvatske«, datiranim s 18. siječnja 1998. Citiranim dokumentom, u poglavlju 2.3. naslovljenom kao: »Segmentacija tržišta - grupiranje kupaca« (str. 8. dokumenta), u poglavlju 2. navodi se, citat: »Kupci su grupirani u tri osnovne kategorije: 1. preprodavatelji s vlastitim benzinskim postajama, 2. preprodavatelji bez vlastitih benzinskih postaja, 3. krajnji potrošači (poljoprivreda, industrija, građevinarstvo, promet).«
6. Poduzetnik INA dostavio je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja podnesak, pod br. 02-31/1-, datiran s 21. siječnja 2000., u nastavnom dijelu kojeg je sadržano očitovanje, dokument, pod br. 50/2000-ju/mk, datiran s 25. siječnja 2000., kojim obrazlaže da je poduzetnik INA imao određene probleme u proizvodnji zbog godišnjeg remonta u Rafineriji Rijeka, te za vrijeme trajanja remonta, od sredine listopada do sredine prosinca (1999.), nije bio u mogućnosti zadovoljiti sve zahtjeve tržišta.
Odlukom od 18. listopada 1999. privremeno je ograničena isporuka lož ulja svim preprodavateljima. Ova je Odluka zbog daljnjih problema u proizvodnji i nemogućnosti udovoljenja svim zahtjevima na snazi bila i u trenutku dostavljanja podnositeljeva zahtjeva Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (str. 2. dokumenta, poglavlje 3.). Međutim, iz citiranog podneska poduzetnika INA u poglavlju 5., str. 2., razvidno je da je INA obavljala prodaju krajnjim korisnicima, domaćinstvima, školama, bolnicama, ali i industrijskim pogonima te poljoprivrednim dobrima. Na ovaj način poduzetnik INA je obavljao prodaju određenim kategorijama kupaca, koje naziva kao: »krajnji korisnici«, iako se u slučaju industrijskih pogona radilo o poduzetnicima, dok je drugoj kategoriji poduzetnika, koje označava kao: »preprodavatelji«, poduzetnik INA odbijao prodavati robu.
Jednako tako, poduzetnik INA obavljao je prodaju nafte i naftnih derivata na veliko vlastitom trgovinskom lancu.
7. Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja na svojoj 34. sjednici odredio je da je u predmetnom slučaju počinjena zlouporaba monopolističkog i vladajućeg položaja poduzetnika INA.
U postupku utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja koji je provela Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja utvrđeno je monopolističko djelovanje, odnosno zlouporaba monopolističkog položaja na tržištu, sukladno odredbi članka 13. ZZTN, od strane poduzetnika INA. Odredbom članka 14. ZZTN zabranjena je zlouporaba monopolističkog položaja na tržištu. Smatra se da poduzetnik ima monopolistički položaj na tržištu ako na tržištu nema takmaca za robu koju kupuje ili prodaje i usluge koje obavlja.
Poduzetnik INA primijenio je različite uvjete za istu ili odgovarajuću vrstu poslova s različitim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljan natjecateljski položaj na tržištu ili dijelu tržišta, obustavio prodaju na štetu potrošača, te uzdržavao se od prodaje robe radi povećanja cijena (čl. 20. t. 3., 5. i 6. ZZTN).
Na opisani način izvršena je zlouporaba monopolističkog i vladajućeg položaja poduzetnika INA na tržištu i to obustavljanjem obujma prodaje na štetu potrošača (čl. 20. t. 5. ZZTN), uzdržavanjem od prodaje robe (čl. 20. t. 6. ZZTN), te se na isti način primjenom različitih uvjeta za istu ili odgovarajuću vrstu poslova s različitim poduzetnicima, poduzetnike dovodilo u nepovoljan natjecateljski položaj na tržištu (čl. 20. t. 3. ZZTN).
Radi navedenoga pod točkama 1. do 7. ovoga obrazloženja, valjalo je riješiti kao u izrijeku.
Ovo rješenje, sukladno članku 37.a stavak 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, objavit će se u »Narodnim novinama«.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dostave ovog rješenja.
Klasa: UP/I-030-02/99-01/150
Urbroj: 580-02-00-11
Zagreb, 29. ožujka 2000.
Ravnateljica
prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti