POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - odluke sabora - zakon o pravu - plan i program ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA
1815
Na temelju članka 48. stavka 7. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99), ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja, donosi
PRAVILNIK
O KONTROLI PROJEKATA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se građevine za koje je obvezatna kontrola glavnog projekta te se određuje sadržaj i propisuje način obavljanja kontrole, ovjere projekata i naknada za obavljenu kontrolu.
Članak 2.
Kontrola glavnog projekta, ovisno o vrsti građevine odnosno radova, mora se obaviti obzirom na:
1. mehaničku otpornost i stabilnost
– betonskih i zidanih konstrukcija,
– metalnih i spregnutih konstrukcija,
– drvenih konstrukcija,
– temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i podzemnih građevina, temeljnog i saniranog tla te nasutih građevina i odlagališta,
– konstrukcija hidrotehničkih građevina,
2. zaštitu od buke,
3. uštedu energije i toplinsku zaštitu.
II. GRAĐEVINE ZA KOJE JE OBVEZATNA KONTROLA
Mehanička otpornost i stabilnost
Članak 3.
(1) Kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla obvezna je za:
1. zgrade
– konstrukcije raspona 10 m i više,
– razvijene građevinske (bruto) površine 800 m2 i više,
– visine 20 m i više, mjereno od dna temelja do vijenca,
2. industrijske i javne građevine
– tornjevi, silosi, bunkeri, spremnici, otvorene kranske staze i hale,
– suhi dok i navoz u brodogradilištu,
– bazen i sličnu građevinu zapremine 300 m3 i više,
– sklonište osnovne i dopunske namjene,
– tribinu,
3. prometne građevine
– nasip, usjek i zasjek visine 10 m i više,
– konstrukcije gornjeg stroja državnih cesta, poletno-sletnih staza s manevarskim površinama zračnih luka, magistralnih željezničkih pruga s manevarskim površinama,
– galeriju na prometnicama,
– potporni zid visine 5 m i više, mjereno od dna temelja,
– most konstrukcije raspona 12 m i više,
– žičaru i uspinjaču,
– tornjevi,
– operativnu obalu i pristaništa luka,
– lukobran i valobran,
– brodska prevodnica,
4. energetske građevine
– dalekovod 110 kV i više,
– elektrane instalirane snagom 20 MW i više,
– magistralni i međunarodni naftovod i plinovod s opremom,
5. vodne građevine
– brane s akumulacijama ili retencijskim prostorima i pripadajućim građevinama koje zadovoljavaju kriterij velikih brana,
– vodne građevine za zaštitu voda kapaciteta većeg od 50 000 ekvivalentnih stanovnika,
– vodne građevine za vodoopskrbu kapaciteta zahvata većeg od 100 l/s,
– zaštitni nasip od poplave i nasip akumulacija visine 5 m i više
6. podzemne građevine
– tuneli i druge podzemne građevine,
7. ukopane građevine
– pothodnik,
– instalacijski kanal,
8. posebna temeljenja i sanacija klizišta
– temeljenje na kesonima, bunarima, pilotima i slično,
– klizišta površine 500 m2 i više.
(2) Za građevinu koja ne podliježe kontroli prema st. 1. ovog članka, u slučaju da se gradi neposredno uz postojeću građevinu, potrebna je kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla.
Zaštita od buke
Članak 4.
Kontrola glavnog projekta glede zaštite od buke obvezna je za:
1. zgradu
– razvijene građevinske (bruto) površine 800 m2 i više,
– s izvorom buke ekvivalentne razine iznad 70 dBA u zgradi, odnosno 45 dBA izvan zgrade od opreme te zgrade,
2. državnu cestu,
3. željezničku prugu,
4. zračnu luku.
Ušteda energije i toplinska zaštita
Članak 5.
Kontrola glavnog projekta glede uštede energije i toplinske zaštite obvezna je za zgradu:
– razvijene građevinske (bruto) površine 800 m2 i više koja se grije na 120C i više,
– koja se hladi na manje od 00C bez obzira na veličinu.
III. SADRŽAJ KONTROLE
A) MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST
Članak 6.
Kontrolom glavnog projekta utvrđuje se usklađenost glavnog projekta s člankom 7. Zakona o gradnji, tako da se provjerava:

 1. potpunost projekta,
 2. koncepcija konstrukcije glede stabilnosti,
 3. ispravnost odabira metode proračuna u projektu,
 4. ispravnost odabira opterećenja u proračunima,
 5. potpunost predvidivih djelovanja na konstrukciju koja su uzeta u proračun,
 6. dimenzioniranje konstrukcije i njezinih dijelova,
 7. računska točnost statičkog, dinamičkog, hidrauličkog i drugog pojedinačnog proračuna analizom dobivenih rezultata i po potrebi provjerom kontrolnim računom,
 8. proračun veličine pomaka koji mogu nastati uslijed predvidivih djelovanja na konstrukciju i temeljno tlo,
 9. utjecaj na susjedne građevine,
 10. primjena tehničkih propisa,
 11. ispravnost koncepcije temeljenja s obzirom na obilježja i nosivost tla,
 12. dostatnost ispitivanja temeljnog tla.

B) ZAŠTITA OD BUKE
Članak 7.
(1) Kontrolom glavnog projekta utvrđuje se usklađenost glavnog projekta s člankom 11. Zakona o gradnji, tako da se provjerava:

 1. potpunost projekta,
 2. koncepcija građevine i građevine za zaštitu od buke,
 3. ispravnost odabira metode proračuna korištene u tehničkom elaboratu zaštite od buke,
 4. računska točnost proračuna,
 5. ispravnost odabira građevnih dijelova i njihovog dimenzioniranja,
 6. primjena tehničkih propisa.

(2) U području visokogradnje prema stavku 1. ovoga članka, kontrola glavnog projekta obuhvaća:
– zvučnu izolaciju razdjelnih zidova i stropova između susjeda,
– zvučnu izolaciju građevnih dijelova pročelja glede zaštite od vanjske buke,
– zaštitu od buke instalacija i opreme u građevini,
– zaštitu okoliša od buke koju stvaraju izvori unutar i izvan građevine,
– zaštitu od širenja vibracija ugrađenih instalacija i opreme u građevini,
– zaštitu od prevelike reverberacijske buke.
(3) U kontroli glavnog projekta zračne luke, željezničke pruge i državne ceste osim kontrole iz stavka 1. ovoga članka, provjerava se i prikladnost odabrane metode predviđanja buke kao i prikladnosti odabrane zaštite.
C) UŠTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA
Članak 8.
Kontrolom glavnog projekta utvrđuje se usklađenost glavnog projekta s člankom 9. i člankom 12. Zakona o gradnji, tako da se provjerava:
1. toplinska zaštita
– potpunost projekta,
– koncepcija toplinske zaštite,
– ispravnost odabrane metode proračuna toplinske zaštite,
– računska točnost proračuna,
– ispravnost odabira građevnih dijelova i njihovog dimenzioniranja,
– primjena tehničkih propisa,
– građevne elemente glede koeficijenta prolaza topline, uključivo toplinske mostove,
– toplinska stabilnost građevnih elemanata u ljetnom razdoblju,
– difuzija vodene pare kroz vanjske dijelove građevine,
– kondenzacija vodene pare na unutarnjoj površini dijelova građevine,
– zaštita građevine od insolacije u ljetnom razdoblju.
2. ušteda energije
– potpunost projekta,
– računska točnost proračuna,
– primjena tehničkih propisa.
Zahtjevi za dodatnu kontrolu
Članak 9.
(1) Revident može zahtijevati obavljanje kontrole dijela izvedbenog projekta, prije početka izvođenja radova obuhvaćenih tim izvedbenim projektom.
(2) Revident može zahtijevati i obavljanje pregleda izvedenih radova u određenoj fazi gradnje.
IV. NAČIN OBAVLJANJA KONTROLE PROJEKTA
Članak 10.
(1) U obavljanju kontrole revident mora postupati nepristrano i savjesno, u skladu sa Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona, hrvatskim normama i pravilima struke (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji i posebni propisi).
(2) Ako u obavljanju kontrole glavnog projekta revident utvrdi da nije ovlašten kontrolirati određeni dio glavnog projekta, dužan je obavijestiti investitora radi povjeravanja kontrole tog dijela glavnog projekta drugom revidentu.
(3) Revident je dužan o obavljenoj kontroli sastaviti pisano izvješće.
Sadržaj izvješća o kontroli glavnog projekta
Članak 11.
(1) Izvješće o kontroli glavnog projekta sadrži:

 1. ime, prezime i strukovni naziv revidenta,
 2. predmet kontrole i naziv građevine odnosno njezinog dijela za koji je obavljena kontrola glavnog projekta s naznakom o obvezi provedbe potrebne kontrole ostalih dijelova glavnog projekta po drugim za te dijelove ovlaštenim revidentima,
 3. naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresu investitora,
 4. podatke o fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja je izradila projekt te ime projektanta odnosno glavnog projektanta,
 5. popis kontroliranih dijelova glavnog projekta,
 6. popis propisa čija je primjena kontrolirana,
 7. izjavu revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na bitne zahtjeve za građevinu koje je kontrolirao i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenu kontrolu iz poglavlja III. ovoga Pravilnika,
 8. datum i broj izvješća te potpis revidenta i njegov pečat ovlaštenog inženjera ili ovlaštenog arhitekta.

(2) Ako revident ocijeni da je potrebno obavljanje dodatne kontrole, izvješće sadrži i zahtjev za dostavljanje odgovarajućeg dijela izvedbenog projekta odnosno zahtjev za pregled izvedenih radova.
(3) Ako glavni projekt ima nedostataka, izvješće o kontroli glavnog projekta umjesto izjave iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka sadrži obrazloženu izjavu revidenta o neusklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima.
Sadržaj izvješća o kontroli izvedbenog projekta
Članak 12.
(1) Izvješće o kontroli izvedbenog projekta sadrži:

 1. podatke iz članka 11. stavka 1. podstavka 1. do 4.,
 2. oznaku glavnog projekta na temelju kojeg je izrađen izvedbeni projekt,
 3. popis dijelova izvedbenog projekta koji su kontrolirani,
 4. popis propisa čija je primjena kontrolirana,
 5. izjavu revidenta o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom s pozivom na broj i datum izvješća o kontroli glavnog projekta,
 6. datum i broj izvješća te potpis revidenta i njegov pečat ovlaštenog inženjera ili ovlaštenog arhitekta.

(2) Ako izvedbeni projekt ima nedostataka, izvješće o kontroli iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka sadrži obrazloženu izjavu revidenta o neusklađenosti izvedbenog projekta sa glavnim projektom.
Ovjera kontroliranog projekta
Članak 13.
(1) Revident ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta štambiljem za ovjeru kontroliranog projekta (u daljnjem tekstu: štambilj) u kojeg otiskuje pečat ovlaštenog inženjera ili ovlaštenog arhitekta, ako je projekt izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima.
(2) Veličina i sadržaj štambilja prikazani su na obrascu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(3) Revident na temelju ovlaštenja za kontrolu projekta naručuje štambilj od osobe ovlaštene za izradu štambilja.
(4) Štambilj iz stavka 2. ovoga članka predat će se Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) radi njegove pohrane odnosno komisijskog uništenja u slučaju:

 1. oštećenja štambilja,
 2. prestanka važenja ovlaštenja za kontrolu projekata,
 3. oduzimanja ovlaštenja za kontrolu projekata,
 4. prestanka rada revidenta.

Poništenje izvješća o kontroli projekata
Članak 14.
(1) Ako kontrola projekta nije obavljena u skladu sa člankom 10. i člankom 11. ovoga Pravilnika, odnosno ako je izvješće o kontroli projekta protivno Zakonu o gradnji i posebnim propisima, projektant kontroliranog projekta, službena osoba koja izdaje građevnu dozvolu i viši građevinski inspektor odnosno građevinski inspektor mogu predložiti poništenje izvješća o kontroli projekta.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ministar) može na temelju mišljenja Stručnog odbora za poslove kontrole projekata poništiti izvješće o kontroli projekta.
(3) Prijedlog za poništenje izvješća o kontroli projekta odgađa izdavanje građevne dozvole.
(4) Odluka ministra donijeta u povodu prijedloga iz stavka 1. ovoga članka nije upravni akt.
Sadržaj izvješća o obavljenom pregledu radova
Članak 15.
Izvješće o obavljenom pregledu radova na gradilištu sadrži:

 1. podatke iz članka 11. stavka 1. podstavka 1. do 3.,
 2. tvrtku i sjedište odnosno ime i adresu izvođača radova,
 3. nalaz o obavljenom pregledu radova,
 4. zahtjev za uklanjanje eventualnih nedostataka izvedenih radova i eventualnu ponovnu kontrolu izvedenih radova nakon uklanjanja nedostataka.
 5. datum i broj izvješća te potpis revidenta i njegov pečat ovlaštenog inženjera ili ovlaštenog arhitekta.

Godišnje izvješće o obavljenim kontrolama projekata
Članak 16.
(1) Revident je dužan dostaviti Ministarstvu pisano godišnje izvješće o obavljenim kontrolama projekata najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.
(2) Sadržaj godišnjeg izvješća o obavljenim kontrolama projekata prikazan je na obrascu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
V. NAKNADA ZA OBAVLJENU KONTROLU
Članak 17.
(1) Za obavljanje kontrole projekata investitor sklapa ugovor s revidentom kojim se, pored ostalog, ugovara naknada za obavljenu kontrolu projekta, a prema odredbama ovog Pravilnika.
(2) Naknada za obavljenu kontrolu projekta ne sadrži porez na dodanu vrijednost, a izračunava se:

 1. za kontrolu glavnog projekta u iznosu 20% od minimalne cijene izrade dijela projekta odnosno tehničkog elaborata, koji se kontrolira, izračunate prema Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, broj 85/99).
 2. za dodatnu kontrolu projekta odnosno pregled izvedenih radova bitnih za kontrolirani dio projekta, prema utrošenim satima.

Obračun naknade po utrošenim satima
Članak 18.
Cijena satnice izračunava se po formuli:
1,00
s = ––––– X, pri čemu je:
1000
– s ....... satnica u kunama,
– X ..... redukcijska osnova za izračun naknade iz članka 5. Pravilnika o cijenama usluga (»Narodne novine« broj 85/99)
Članak 19.
(1) Naknada za kontrolu glede mehaničke otpornosti i stabilnosti obračunava se prema utrošenim satima za kontrolu:

 1. glavnog projekta temelja industrijske opreme s dinamičkim opterećenjem, kao što su temelji crpki, ventilatora, valjačkih stanova, strojarnica, čekića, kompresora, alatnih strojeva, peći i drugo;
 2. glavnog projekta u slučaju iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika;
 3. glavnog projekta nasipa;
 4. glavnog projekta gornjeg ustroja prometnica;
 5. glavnog projekta dalekovoda,
 6. izvedbenih projekata,
 7. ispravljenih projekata po zahtjevu revidenta ili naknadu iz drugih razloga izmijenjenih pojedinih dijelova projekta;
 8. izvedenih radova na gradilištu.

(2) Cijena satnice određena je člankom 18. ovoga Pravilnika.
Članak 20.
(1) Naknada za kontrolu glede zaštite od buke obračunava se prema utrošenim satima za kontrolu:

 1. glavnog projekta državne ceste, željezničke pruge i zračne luke,
 2. izvedbenih projekata,
 3. ispravljenih projekata po zahtjevu revidenta,
 4. izvedenih radova na gradilištu.

(2) Cijena satnice određena je člankom 18. ovoga Pravilnika.
Članak 21.
(1) Naknada za kontrolu glede uštede energije i toplinske zaštite obračunava se prema utrošenim satima za kontrolu:

 1. izvedbenih projekata,
 2. ispravljenih projekata po zahtjevu revidenta ili naknadno iz drugih razloga izmijenjenih pojedinih dijelova projekta;
 3. izvedenih radova na gradilištu.

(2) Cijena satnice određena je člankom 18. ovoga Pravilnika.
Povećanje naknade
Članak 22.
U slučaju rekonstrukcije građevine iznos naknade, izračunat prema članku 17. ovoga Pravilnika, povećava se za 25% toga iznosa.
Smanjenje naknade
Članak 23.
Ako se kontrola projekta odnosi na više građevina s jednakim dokazom mehaničke otpornosti i stabilnosti ili jednakim dokazima zaštite od buke odnosno uštede energije i toplinske zaštite, naknada za drugu i svaku narednu građevinu izračunava se kao 25% od iznosa naknade utvrđene za prvu građevinu.
Putni troškovi i dnevnice
Članak 24.
U slučaju potrebe kontrole projekta odnosno pregleda izvedenih radova izvan mjesta boravka revidenta investitor je dužan revidentu nadoknaditi putne troškove i dnevnice.
VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 25.
(1) Kontrole projekata započete po Pravilniku o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 7/00), do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka za građevine za koje je postupak izdavanja građevne dozvole pokrenut do 1. listopada 1999. godine, kontrola projekata započeta po Pravilniku o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 47/93) nastavit će se po tome Pravilniku.
Članak 26.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 7/00).
Članak 27.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 360-01/00-04/04
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb 8. rujna 2000.
Ministar
Božo Kovačević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti