POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - službeni akti - koeficijenti porasta cijena - zakon o obalnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
1175
Na temelju članka 16. stavka 2. točke 4. Statuta Hrvatske uprave za ceste, a sukladno članku 19. i 20. Pravilnika o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (»Narodne novine«, broj 76/97), ravnatelj Hrvatske uprave za ceste donosi
ODLUKU
O PROGRAMU I NAČINU PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA ZA NADZOR OSOVINSKOG PRITISKA, UKUPNE MASE I DIMENZIJA VOZILA
I.
Ovom Odlukom donosi se program provjere stručne osposobljenosti i utvrđuje način provedbe provjere stručne osposobljenosti zaposlenika Hrvatske uprave za ceste i županijskih uprava za ceste koji se raspoređuju na poslove nadzora osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila, te propisuje osnovni sadržaj zapisnika o izvršenom nadzoru.
II.
Provjera stručne osposobljenosti zaposlenika za obavljanje poslova nadzora osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila (u daljnjem tekstu: kandidat ) obavlja se pred ispitnom komisijom koju čine: predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi ispitne komisije.
Imenovanje u ispitnu komisiju provest će se posebnim aktom iz reda zaposlenika Hrvatske uprave za ceste, nadležnih ministarstava, Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i/ili potvrđenog mjeriteljskog laboratorija.
III.
Prijavu za provjeru stručne osposobljenosti podnosi Uprava za ceste, odnosno županijske uprave za ceste kod kojih je kandidat u radnom odnosu.
Prijava za provjeru sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, Ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz o zaposlenju u Hrvatskoj upravi za ceste odnosno županijskoj upravi za ceste i ispravu o završenom obrazovanju.
Prijava se podnosi Hrvatskoj upravi za ceste - Komisiji za provjeru stručne osposobljenosti nadzornika osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila (u daljnjem tekstu: Ispitna komisija), Zagreb, Kačićeva 20.
IV.
Ispitna komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za pristupanje provjeri stručne osposobljenosti za obavljanje poslova nadzornika, te obavještava kandidata o vremenu i mjestu polaganja ispita.
Radi lakše pripreme kandidata za provjeru stručne osposobljenosti Hrvatska uprava za ceste izradit će odgovarajući priručnik.
V.
Provjera stručne osposobljenosti kandidata sastoji se od pismenog i praktičnog dijela provjere.
Uspjeh kandidata na provjeri ocjenjuje se ocjenom: POLOŽIO ili NIJE POLOŽIO.
Ocjenom položio ocjenit će se kandidat koji dobro odgovori na dvije trećine ispitnih pitanja, te pokaže zadovoljavajuće poznavanje praktičnih radnji.
VI.
Kandidat koji na ispitu ne zadovolji može pristupiti na novi rok za provjeru po isteku od 30 dana od zadnje provjere osposobljenosti.
VII.
O kandidatima koji su položili ispit Hrvatska uprava za ceste - Inspekcija naplate i sigurnosti vodi evidenciju koja sadrži osnovne podatke o kandidatu: ime i prezime, mjesto i datum rođenja, jedinstveni matični broj građana, stručna sprema, podaci o zaposlenju, kao i datum polaganja ispita, te ocjenu Ispitne komisije i napomene.
VIII.
Kandidatima koji su zadovoljili na provjeri osposobljenosti izdaje se isprava o položenom ispitu, koju potpisuje predsjednik ili zamjenik predsjednika ispitne komisije.
Program provjere stručne osposobljenosti nadzornika i obrazac zapisnika o izvršenom nadzoru osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila tiskani su uz ovu Odluku i čine njen sastavni dio.
IX.
Zaposlenici Hrvatske uprave za ceste i županijskih uprava za ceste koji su do donošenja ove Odluke obavljali poslove nadzora osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila, temeljem isprave o osposobljenosti izdane od potvrđenog mjeriteljskog laboratorija proizvođača ili servisera mjerila (vaga), smatraju se stručno osposobljenim za obavljanje poslova nadzornika.
Stručnu osposobljenost zaposlenika iz prethodnog stavka ove Odluke potvrđuje Ispitna komisija.
X.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 345-100-5861/2000.
Zagreb, 12. svibnja 2000.
Ravnatelj
Hrvatske uprave za ceste
Mario Crnjak, dipl. ing. građ., v. r.
PROGRAM
PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA ZA NADZOR OSOVINSKOG PRITISKA, UKUPNE MASE I DIMENZIJA VOZILA
TEORIJSKI DIO
1. OSNOVE ZAKONSKE REGULATIVE
Obuhvaća provjeru poznavanja i primjenu sljedećih zakonskih propisa:
Zakon o javnim cestama
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti
Zakon o mjernim jedinicama

2. IZVANREDNI PRIJEVOZ
Obuhvaća provjeru poznavanja i primjenu sljedećih propisa i sadržaja:
Pravilnik o izvanrednom prijevozu
- pojmovno određenje izvanrednog prijevoza
- obavljanje izvanrednog prijevoza na javnim cestama
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz
Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
- pojmovna određenja cestovnih vozila
- najveće dopuštene dimenzije vozila, ukupna masa i osovinski pritisak vozila na motorni pogon ili skupa vozila na javnim cestama
3. NADZOR OSOVINSKOG PRITISKA, DOZVOLJENE MASE I DIMENZIJA VOZILA
Obuhvaća provjeru poznavanja i primjenu sljedećih propisa i sadržaja:
Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila
- Uvjeti i način obavljanja nadzora
- Mjesta za nadzor
- Planiranje i provedba nadzora
- Postupak utvrđivanja i sankcioniranja nedozvoljenog izvanrednog prijevoza
- Evidencija i izvještavanje o obavljenom nadzoru
4. MJERNI UREĐAJI I OPREMA ZA IZVRŠENJE NADZORA
Stacionarne vage
Prijenosne vage, vrste, tehnički opis i podaci
Rad s vagama i mogući načini uporabe
Provjera točnosti i moguće greške vaganja zbog nagiba podloge
Dodatna oprema vage
Održavanje vaga i opreme
Sredstva i način utvrđivanja dimenzija vozila
PRAKTIČNI DIO
Predmetni dio Programa obuhvaća provjeru praktične osposobljenosti nadzornika za pripremu i uporabu vaga sukladno konstrukcijskim obilježjima vozila i mjesta za nadzor, s naglaskom na:
Izbor mjesta za nadzor i njegovo označavanje privremenom prometnom signalizacijom
Priprema vaga za rad
Provedba postupka utvrđivanja osovinskog pritiska i ukupne mase vozila primjenom mogućih načina mjerenja
Izrada zapisnika - vođenje evidencija o izvršenom nadzoru osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti