POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - usklađivanje - podaci o polaznim - ispravak zakona pravnik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA
2325
Na temelju članka 75. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 - pročišćeni tekst) i točke III Odluke o kontnom planu za banke (»Narodne novine« broj 32/99) guverner Hrvatske narodne banke donosi
IZMJENE I DOPUNE
UPUTE ZA PRIMJENU KONTNOG PLANA ZA BANKE
Uputa za primjenu kontnog plana za banke (»Narodne novine« br. 36/99) mijenja se i dopunjuje, kako slijedi:
1) U točki 2.2. - NEFINANCIJSKE INSTITUCIJE (TRGOVAČKA DRUŠTVA) u tablici s popisom javnih poduzeća briše se redni broj 25. “PPK Valpovo” (matični broj 03034429), a redni brojevi 26. – 31. postaju redni brojevi 25. – 30.
U pogledu ostalih poduzeća koja su navedena u popisu (tablici) u točki 2.2. Upute za primjenu kontnog plana, banke trebaju pratiti promjene vlasničke strukture tih poduzeća (svojih komitenata), te u slučaju privatizacije pojedinog poduzeća (smanjenja udjela države u vlasništvu ispod 50%), trebaju prerasporediti takvo poduzeće u podsektor “ostala trgovačka društva”.
2) Točka 3.2.3. stavak 4. mijenja se i glasi:
“(4) Na računima u okviru računa 012 (softver) iskazuje se trošak ulaganja vezan za nabavu softvera, osim operativnog (sistemskog) softvera koji se prema MRS-u 38 smatra sastavnim dijelom hardvera, te se sukladno tome iskazuje na računima u okviru računa 002 – Postrojenja i oprema”.
3) U točki 3.3.10. u nastavku stavka 3. dodaje se tekst: “Na računu 1930 iskazuju se nedospjela potraživanja banke po osnovi zarađenih kamatnih prihoda u devizama, od dužnika raspoređenih u rizične skupine “A” i “B”, a na računu 1939 posebna rezerva za identificirane gubitke koja se odnosi na ta potraživanja.”
4) U točki 3.3.10. u nastavku stavka 4. dodaje se tekst: “Na računu 1951 iskazuju se nedospjela potraživanja banke po osnovi zarađenih nekamatnih prihoda u devizama.”
5) Točka 3.4.3. stavak 4. mijenja se i glasi:
“(4) Na računu 213 iskazuje se obveza po osnovi poreza na dodanu vrijednost (PDV) koji je banka dužna obračunati na vrijednost usluga što ih strana osoba pruža domaćoj banci (npr. korištenje usluga SWIFT-a, korištenje informacija REUTERS-a, revizorske i konzultantske usluge, najam softvera i slično). Ovaj porez banka obračunava na temelju fakture dobavljača (strane osobe) i taj porez predstavlja trošak banke koji se uračunava u cijenu dotične usluge.”
6) Iza stavka 5. točke 3.4.9. dodaje se nova točka 3.4.10. koja glasi:
“3.4.10. SKUPINA 28 – REZERVIRANJA ZA OBVEZE I TROŠKOVE
Na računima skupine 28 iskazuju se rezerviranja za obveze za koje se osnovano procjenjuje da će nastati nakon datuma bilance, a odnose se na sadašnje učinke, odnosno na poslovanje u tekućem razdoblju. (npr. obveze koje proiziđu iz sudskih sporova vođenih protiv banke, otpremnine i slične naknade zaposlenicima i članovima uprave banke i druge obveze proizišle iz prošlih događaja, koje se podmiruju na teret troškova banke, a ne odnose se na redovno poslovanje, odnosno koje se pojavljuju povremeno). Procijenjeni iznos rezerviranja za buduće obveze odnosno troškove knjiži se u korist računa skupine 28, uz terećenje odgovarajućih računa skupine 63 – Ostali troškovi (6300, 6310 ili 6380). Kada se pojavi trošak odnosno obveza vezana za prethodno izvršeno rezerviranje, isti se knjiži na uobičajeni način ovisno o prirodnoj vrsti troška. Istovremeno ukida se dotično rezerviranje terećenjem računa skupine 28, te priznavanjem prihoda od ukinutog rezerviranja u skupini računa 63 (6301, 6311 ili 6381).”
7) Točka 3.4.10. SKUPINA 29 – PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA postaje točka 3.4.11.
8) U točki 3.4.11. (ranije točka 3.4.10.) u nastavku stavka 1. dodaje se tekst: “Analogno tome, na računu 293 iskazuju se nedospjele obveze banke po osnovi kamatnih troškova u devizama.”
9) U točki 3.4.11. (ranije točka 3.4.10.) iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: “(3) Na računu 2950 iskazuju se nedospjele obveze banke po osnovi nekamatnih troškova u domaćoj valuti, a na računu 2951 obveze po istoj osnovi u stranoj valuti.”
10) Točka 3.5.3. stavak 7. mijenja se i glasi:
“(7) Na računu 3112 odnosno 3113 iskazuje se devizna sredstva koja se nalaze na deviznom računu kod ostalih bankovnih institucija odnosno kod HBOR-a.”
11) Točka 3.5.5. stavak 5. mijenja se i glasi:
“(5) Na računima u okviru računa 3311 iskazuju se devizni depoziti kod domaćih banaka.”
12) Točka 3.5.5. stavak 6. mijenja se i glasi:
“(6) Na računima u okviru računa 3312 odnosno 3313 iskazuju se devizni depoziti kod ostalih bankovnih institucija odnosno kod HBOR-a.”
13) U točki 3.6.1. brišu se odredbe (što se nalaze na nekoliko mjesta s jednakom ili sličnom formulacijom), koje obvezuju banku da sve vlasničke vrijednosne papire koji imaju fer vrijednost iskazuje u trgovačkom portfelju, neovisno o namjeri ulaganja.
Odredbe (iz Upute za primjenu kontnog plana) o klasifikaciji vlasničkih vrijednosnih papira na trgovački ili investicijski portfelj treba primjenjivati tako da utržive papire banka iskazuje u trgovačkom ili investicijskom portfelju, ovisno o namjeri ulaganja. Pritom se podrazumijeva da su vrijednosni papiri utrživi ukoliko se s njima trguje na burzi ili drugom uređenom javnom tržištu vrijednosnih papira. Svi oni vrijednosni papiri (vlasnički i dužnički) s kojima se ne trguje na burzi ili drugom uređenom javnom tržištu, iskazuju se u investicijskom portfelju, neovisno o namjeri ulaganja.
14) U točki 3.6.1.2. prve dvije tablice mijenjaju se i glase:


Postotak vlasništva
0%

20%

50%

100%

Stupanj utjecaja Mali
ili nikakav
Značajan
Kontrolni

Metoda procjene Fer vrijednost ili LOCOM Metoda
udjela Metoda
udjela


Kategorija


VrednovanjeNerealizirani
dobici i gubici s osnove promjene tržišnih cijena


Ostali efekti na dobit

Udio vl. ispod 20%
1. Trgovački portfeljFer vrijednostPriznaju seDividende se priznaju kao prihod kada su objavljene ili primljene
2. Investicijski
portfeljLOCOMPriznaju se gubici,
a dobici samo do troškova ulaganja.Dividende se priznaju kao prihod kada su objavljene ili primljene
Udio vlasništva između 20% i 50%Metoda udjelaNe priznaju seUdio u neto dobiti/gubitku izdavača vrijednosnog papira proporcionalan udjelu u vlasništvu

Udio vl. iznad 50%Metoda udjelaNe priznaju seUdio u neto dobiti/gubitku izdavača vrijednosnog papira proporcionalan udjelu u vlasništvu
15) U točki 3.7.2. stavak 9 mijenja se i glasi:
“(9) Na računima u okviru računa 505 – 1 iskazuju se potraživanja banke po poslovima faktoringa i forfaitinga (financijski posao u kojem banka kupuje potraživanja svojih klijenata koje ovi imaju od svojih kupaca po osnovi isporuke robe i usluga).
16) U točki 3.8.5. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
“(1) Na računima u okviru računa 630, 631 i 638 iskazuju se troškovi rezerviranja, odnosno prihodi od ukinutih rezerviranja, po osnovi obveza za koje se osnovano procjenjuje da će nastati nakon datuma bilance, a odnose se na sadašnje učinke, odnosno na poslovanje u tekućem razdoblju. Funkcija ovih računa pobliže je definirana pod 6) ove Upute o izmjenama i dopunama upute za primjenu kontnog plana za banke.”
Dosadašnji stavci 1. do 5. ove točke postaju stavci 2. do 6.
17) U točki 3.8.5. mijenja se stavak 3. (ranije stavak 2.) koji glasi:
“(3) Na računu 633 iskazuju se porezi, doprinosi, članarine i slična davanja koja se nadoknađuju iz prihoda (porez na imovinu, porez na tvrtku, naknada za šume, i slično).”
18) U točki 3.8.6. na kraju stavka 7. dodaje se tekst: “Osim toga u korist računa 6461 – Prihodi od ukinutog rezerviranja za gubitke po plasmanima, knjiže se i naplate bilančno otpisanih potraživanja po glavnici, koja su nakon otpisa bila evidentirana u izvanbilančnoj evidenciji na računima 9603 i 9613.”
19) U točki 3.8.6. stavak 10. mijenja se i glasi:
“(10) Na računima u okviru računa 648 iskazuju se troškovi/prihodi vezani na rezerviranja za identificirane gubitke što se odnose na potencijalne izvanbilančne rizične obveze. Troškovi rezerviranja nastali radi formiranja ove rezerve knjiže se na teret računa 6480, a prihodi od ukinutih rezerviranja u korist računa 6481.”
20) U točki 3.8.6. stavak 12. drugi redak tablice mijenja se i glasi:

“644 – Vrijednosno usklađivanje ulaganja u dionice i poslovne udjele u investicijskom portfelju i dobit/gubitak od kupoprodaje vrijednosnih papira (vlasničkih i dužničkih) u investicijskom portfelju”
“37 – Investicijski portfelj deviznih dužničkih VP (dobit/gubitak kod kupoprodaje)
39 – Investicijski portfelj deviznih dionica i poslovnih udjela
45 – Investicijski portfelj dužničkih VP u domaćoj valuti (dobit/gubitak kod kupoprodaje)
46 – Investicijski portfelj dionica i poslovnih udjela u domaćoj valuti
47 – Investicijski portfelj dužničkih VP s valutnom klauzulom (dobit/gubitak kod kupoprodaje)”


21) U točki 3.8.6. dodaje se stavak 13. koji glasi:
“Iznimno od odredaba ove točke banka može troškove/prihode koji se odnose na vrijednosna usklađivanja izravno knjižiti na sintetičke račune skupine 64 (ne koristeći analitičke račune), i to: troškove na teret, a prihode u korist računa 643, 644, 645, 646, 6470, 648, 6490 i 6491, pod uvjetom da se eventualne ispravke pogrešnih knjiženja provode metodom “crvenog storna”, tako da dugovni promet navedenih računa odražava stvarno nastale troškove, a potražni promet stvarno nastale prihode u vezi vrijednosnih usklađivanja.”
22) Točka 3.8.8. stavak 1. mijenja se i glasi:
“(1) Na računima u okviru računa 660 do 662 iskazuju se obračunati kamatni prihodi za obračunsko razdoblje po kojima su dužnici klijenti banke koji su raspoređeni u rizične skupine “A” i “B” (primjena načela fakturirane realizacije). Osim toga, kada se naplate, na račune skupine 66 knjiže se i izravno isključeni kamatni prihodi (primjena načela naplaćene realizacije). To su prihodi po kojima su dužnici u momentu obračuna kamate bili raspoređeni u rizične skupine “C”, “D” i “E”), odnosno prihodi koji se kao potraživanje izravno knjiže na račune izvanbilančne evidencije (96200, 96240 i 96290). Pod kamatnim prihodima koji se iskazuju na računima skupine 66 podrazumijevaju se prihodi od aktivne kamate i drugi prihodi (provizije ili naknade) kojima osnovicu za obračun predstavljaju plasmani, bilo da se obračun obavlja jednokratno ili na vremenskoj osnovi. Kako bi se izbjeglo da se isti prihodi dva puta knjiže u korist kamatnih prihoda (skupina 66), isključeni (suspendirani) kamatni prihodi koji su ranije preneseni na račune izvanbilančne evidencije (96201, 96241 i 96291) a potom naplaćeni, prilikom naplate knjiže se u korist računa 64701 – Prihodi od ukinutog rezerviranja za gubitke iz potraživanja po kamatnim prihodima (povrat ranije izvršenog rezerviranja).”
23) Točka 3.8.10. stavak 2. se briše (funkcija računa 683).
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3. ove točke.
24) Točka 3.9.3. stavak. 12. mijenja se i glasi:
“(12) Na računu 71110 iskazuje se obveza banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom prema banci bez toga ovlaštenja za primljena sredstva devizne štednje građana radi izdvajanja obvezne rezerve u stranoj valuti. Banka koja nije ovlaštena za obavljanje poslova s inozemstvom iskazuje potraživanje u istom iznosu od ovlaštene banke po osnovi izdvojene obvezne rezerve u stranoj valuti na računu 3116. Ako banka koja nije ovlaštena za obavljanje poslova s inozemstvom deponira kod ovlaštene banke veći iznos od iznosa obvezne rezerve, tada ta sredstva iskazuje kao potraživanje na računu 3111 - Devizni tekući računi kod domaćih banaka ili (ako su sredstva oročena) na odgovarajućem računu u okviru računa 3311 – Devizni depoziti kod banaka.”
25) Točka 3.11.1. stavak 1. mijenja se i glasi:
“(1) Na računima u okviru računa 900 iskazuje se nominalna vrijednost uplaćenih redovnih i povlaštenih dionica u temeljni kapital banke. Ako se prilikom emisije dionice prodaju po višoj cijeni od nominalne, ta razlika predstavlja kapitalnu dobit i knjiži se u korist računa 90710 (kapitalna dobit kod emisije običnih dionica) ili u korist računa 90711 (kapitalna dobit kod emisije povlaštenih dionica). Knjiženja u glavnoj knjizi po računima 9100 i 9101 provode se samo u slučaju povećanja ili smanjenja dioničkog kapitala (pod smanjenjem se podrazumijeva i stjecanje vlastitih dionica). Podatke o vlasničkoj strukturi dioničkog kapitala i druge podatke o dionicama i njihovim vlasnicima, banka osigurava u “knjizi dionica” i drugim analitičkim evidencijama.”
26) Točka 3.11.2. stavak 1. mijenja se i glasi:
“(1) Na računima u okviru računa 910 iskazuje se nominalna vrijednost upisanih a neuplaćenih redovnih i povlaštenih dionica u temeljni kapital banke.”
27) U točki 3.11.6. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
“(5) Na računu 954 iskazuje se dobit ili gubitak prethodne godine (koja je neposredno završila). Na ovom računu iskazuje se financijski rezultat završene poslovne godine do usvajanja godišnjeg revidiranog financijskog izvješća i donošenja odluke o upotrebi dobiti za dotičnu poslovnu godinu. Na temelju odluke o upotrebi dobiti stanje računa 954 svodi se na nulu zaduženjem ovog računa i odobrenjem odgovarajućih računa sukladno odluci o upotrebi dobiti (račun zadržane dobiti, rezervi, obveze za dividende i druge obveze iz dobiti). U slučaju iskazanog gubitka, stanje računa 954 svodi se na nulu odobrenjem ovog računa i zaduženjem odgovarajućih računa izvora iz kojih se pokriva gubitak, kao što su zadržana dobit iz prethodnih godina, rezerve, kapitalni dobitak, dopunski kapital pribavljen putem hibridnih instrumenata (raspoloživi izvori za pokriće gubitka koriste se prema redoslijedu koji utvrdi banka). Ukoliko su izvori za pokriće gubitka nedostatni, nepokriveni iznos prenosi se na račun 951 – Preneseni gubitak.”
28) U točki 3.11.7. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
“(3) Na računima u okviru računa 966 iskazuju se aktivni izvanbilančni poslovi po osnovi transakcija zamjene i terminske kupovine, za koje se u pomoćnim knjigama, odnosno analitičkom knjigovodstvu, vodi evidencija po klijentima i instrumentima. Paralelno s tim, ove se transakcije (zbog primjene načela dvojnog knjigovodstva) kao protustavke iskazuju u agregiranom obliku na računima u okviru računa 996.
(4) Na računima u okviru računa 995 iskazuju se pasivni izvanbilančni poslovi po osnovi transakcija zamjene i terminske prodaje, za koje se u pomoćnim knjigama, odnosno analitičkom knjigovodstvu, vodi evidencija po klijentima i instrumentima. Paralelno s tim, ove se transakcije (zbog primjene načela dvojnog knjigovodstva) kao protustavke iskazuju u agregiranom obliku na računima u okviru računa 965.”
29) Ove izmjene i dopune Upute stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. siječnja 2001. godine.
O. br. 122-100/11-00/ŽR
Zagreb, 29. studenoga 2000.
Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Željko Rohatinski, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti