POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - usklađivanje - odluka o nužnim - zakon o pravosudnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
1267
Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi s carinjenjem robe (»Narodne novine«, br. 106/93.), ministar financija, po pribavljenom mišljenju ministra gospodarstva, donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA DJELATNIKE MEĐUNARODNOG OTPREMNIŠTVA U SVEZI CARINJENJA ROBE
Članak 1.
U Pravilniku o polaganju stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe (»Narodne novine«, br. 9/94. i 49/94.) u članku 3. stavku 1. točka 1. briše se.
Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.
Članak 2.
U članku 4. stavku 2. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »dva«, a u stavku 3., umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »koji ima zamjenika«.
Članak 3.
U članku 5. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi školovanju riječ »i« zamjenjuje se zarezom, a na kraju rečenice dodaju se riječi: »i potvrdu tvrtke da je kandidat radio na poslovima otpremništva u svezi carinjenja robe najmanje šest mjeseci«.
Članak 4.
U članku 8. dodaje se novi stavak, 3., koji glasi: »Kandidat može usmeni popravni ispit iz jednog predmeta polagati najviše dva puta, a cijeli ispit pismeni i usmeni najviše tri puta, s tim da nakon proteka roka od šest mjeseci može ponovno polagati cijeli ispit još tri puta.
Članak 5.
U članku 9. stavku 3. druga rečenica briše se.
Članak 6.
Članak 14. mijenja se i glasi:
»Naknada za pokriće troškova polaganja stručnog ispita iznosi 450,00 kuna, a za polaganje popravnog ispita 300,00 kuna.«
Članak 7.
Program stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva koji obavljaju poslove u svezi carinjenja robe, mijenja se i glasi:
»PROGRAM STRUČNOG ISPITA
za djelatnike međunarodnog otpremništva
koji obavljaju poslove u svezi carinjenja robe
Točka 1.
Usmeni dio stručnog ispita polaže se iz sljedećih predmeta:
I. CARINSKI I POREZNI SUSTAV I CARINSKI POSTUPCI
- pojam carine i carinskog sustava
- obavijest o primjeni carinskih propisa
- podrijetlo robe
- vrijednost robe
- carinski nadzor i podnošenje robe, skraćena deklaracija i privremeni smještaj robe
- carinski postupci, zajedničke odredbe
- postupak puštanja robe u slobodni promet
- postupci s odgodom i gospodarskim učinkom, zajedničke odredbe
- postupak provoza
- postupak carinskog skladištenja
- postupak unutarnje proizvodnje
- postupak preradbe pod carinskim nadzorom
- postupak privremenog uvoza
- postupak vanjske proizvodnje
- postupak izvoza
- slobodne zone
- ponovni izvoz, uništenje i ustupanje robe u korist države
- oslobođenje od plaćanja carine
- carinski dug i obračun carine
- kaznene odredbe
- Porez na dodanu vrijednost:
- predmet oporezivanja
- porezni obveznik
- nastanak obveze plaćanja poreza
- porezna osnovica
- porezna oslobođenja pri uvozu i izvozu robe
- Posebni porezi:
- na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
- na kavu
- na bezalkoholna pića
- na pivo
- na alkohol
- na duhanske proizvode
- na naftne derivate
- na luksuzne proizvode
II. CARINSKA TARIFA S POZNAVANJEM ROBE
- Podjela robe, kakvoća robe, ispitivanje kakvoće robe, nadzor kakvoće robe u prometu, norme, trgovački naziv robe, deklariranje, označavanje i obilježavanje proizvoda (znaci na robi i ambalaži: znak tvrtke, deklaracija robe, znaci opasnosti, znaci upozorenja), pakiranje robe, posebni postupci s otpadom, opojnim drogama i psihotropnim tvarima, tvarima što oštećuju ozonski sloj i sl.
- Pojam i podjela carina i carinskih tarifa, klasifikacija, nazivlje, Harmonizirani sustav: pojam i podjela, opća pravila za njegovu primjenu (razvrstavanje nesastavljenih, nedovršenih i nekompletnih proizvoda, mješavina, slogova, futrola i ambalaže), napomene uz odsjeke, poglavlja i podbrojeve (posebno: razvrstavanje dijelova i predmeta opće uporabe); tarifni stavak carinske tarife, Zakon o carinskoj tarifi (posebno: pojednostavljeno razvrstavanje robe), mjerne jedinice količine u carinskoj tarifi, ugovori o slobodnoj trgovini sa Slovenijom i Makedonijom.
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu životinja, biljaka, proizvoda od njih i drugih prehrambenih proizvoda, pića i duhana (odsjeci I-IV carinske tarife).
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu mineralnih, keramičkih i staklenih proizvoda (odsjeci V i XIII).
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu kemijske i srodnih industrija (odsjek VI).
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu plastičnih masa, proizvoda od kaučuka i gume, kože i krzna (odsjeci VII i VIII).
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu drva, pluta, celuloze, papira i kartona (odsjeci IX i X).
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu tekstila, tekstilnih proizvoda i obuće (odsjeci XI i XII).
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu dragocjenih kovina, draguljarskih predmeta i njihovih imitacija, te običnih kovina i proizvoda od njih (odsjeci XIV i XV).
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu kotlova, strojeva i mehaničkih uređaja (poglavlje 84).
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu električnih strojeva i opreme (poglavlje 85).
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu prijevoznih sredstava: cestovnih, tračničkih, plovnih, te zrakoplova (odsjek XVII).
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu mjernih, kontrolnih i optičkih instrumenata, satova i glazbala (odsjek XVIII).
- Poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu oružja i streljiva, umjetnina, kolekcionarskih predmeta i starina, te raznih proizvoda (odsjeci XIX - XXI).
III. VANJSKOTRGOVINSKI I DEVIZNI SUSTAV
- temeljne značajke vanjskotrgovinskog sustava Republike Hrvatske,
- subjekti obavljanja vanjskotrgovinskog prometa,
- uvjeti za obavljanje trgovine s inozemstvom,
- značajke i potrebni uvjeti za obavljanje kompenzacijskih poslova i malogranični promet s inozemstvom,
- regulacija izvoza i uvoza robe u Republici Hrvatskoj (propisi, državna tijela mjerodavna za izdavanje potrebnih dokumenata)
- zaštitne mjere pri izvozu i uvozu (antidamping zaštita od prekomjernog uvoza i subvencioniranog uvoza),
- trgovinski režim Republike Hrvatske sa zemljama s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovore o slobodnoj trgovini, način na koji je uređena trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima te način na koji je uređena trgovina industrijskim proizvodima,
- dokumenti koji prate robu pri izvozu i uvozu,
- izvoz i uvoz robe od strane građana,
- temeljne značajke deviznog sustava Republike Hrvatske (devizno poslovanje, osnove deviznog tržišta, unošenje i iznošenje deviza, promet zlata),
- devizno tržište i određivanje tečaja domaće valute (funkcija HNB, formiranje, promjena tečaja HNB i tečaja poslovnih banaka),
- stjecanje deviza od strane domaćih i stranih osoba (način stjecanja, devizni računi),
- platni promet s inozemstvom (subjekti obavljanja i način obavljanja, transfer dobiti stranih osoba, osiguranje plaćanja odnosno naplate iz inozemstva, kontokorentni računi, rok naplate izvoza),
- raspolaganje devizama od strane fizičkih osoba (iznošenje i unošenje domaće i strane valute),
- evidencija sklopljenih vanjskotrgovinskih poslova,
- kontrola obavljanja vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja (subjekti, nadležnost, kaznene sankcije za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje).
Točka 2.
Pismeni dio stručnog ispita sastoji se iz pismenog rada iz carinskog postupka i carinske tarife.
Točka 3.
Propisi za pripremu ispita su sljedeći:
I. CARINSKI I POREZNI SUSTAV I CARINSKI POSTUPCI
- Carinski zakon (»Narodne novine« br. 78/99, 94/99 i 117/99)
- Zakon o Carinskoj službi (»Narodne novine« br. 53/91, 57/91 i 106/93)
- Zakon o slobodnim zonama (»Narodne novine« br. 44/96)
- Uredba o provedbi Carinskog zakona (»Narodne novine« br. 144/99, 48/00 i 49/00)
- Uredba o pristupanju konvenciji o privremenom uvozu (Istanbulska konvencija o privremenom uvozu; »Narodne novine - Međunarodni ugovori« br. 16/98 i 8/99)
- Komentar Istanbulske konvencije koji je izradila Svjetska carinska organizacija (»Carinski vjesnik« br. 4-99)
- Carinska Konvencija o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu Karneta TIR (»Narodne novine - Međunarodni ugovori« br. 1/92)
- Uredba o određivanju proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći (»Narodne novine« br 127/99)
- Pravilnik o obrascima za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine« br. 147/99)
- Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće proizvoda za koje je potrebno uvjerenje (»Narodne novine« br. 9/2000)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99 i 54/00)
- Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99 i 44/00)
- Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine« br. 139/97, 105/99 i 55/00)
- Zakon o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine« br. 139/97 i 55/00)
- Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića (»Narodne novine« br. 51/94 i 139/97)
- Zakon o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine« br. 51/94 i 139/97)
- Zakon o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine« br. 51/94, 141/98 i 55/00)
- Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode (»Narodne novine« br. 51/94, 56/95, 67/99, 105/99 i 55/00)
- Zakon o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine« br. 55/00)
- Zakon o posebnom porezu na luksuzna dobra (»Narodne novine« br. 105/99).
II. CARINSKA TARIFA S POZNAVANJEM ROBE
- Zakon o Carinskoj tarifi (»Narodne novine« br. 49/96 i 80/96)
- Odluka o primjeni nazivlja i brojčanog označavanja robe za pojedine tarifne oznake u carinskoj tarifi (»Narodne novine« br. 78/98, 79/99 i 140/99)
- Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu (»Narodne novine« br. 38/97, 95/97, 78/98, 95/98, 166/98, 6/99 i 140/99)
- Uredba o sniženju carinskih stopa pri uvozu opreme, uređaja, aparata i vozila u koje se ugrađuju dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 69/99)
- Uredba o provedbi Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije (»Narodne novine - Međunarodni ugovori« br. 2/00)
- Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Makedonije (»Narodne novine - Međunarodni ugovori« br. 16/97)
- Pravilnik o postupku pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja robe primjenom članka 9. Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine« br. 1/97)
- Priručnik »Osnove carinske tarife i poznavanje robe«; izdanje TEB Zagreb 1998.
III. VANJSKOTRGOVINSKI I DEVIZNI SUSTAV
- Zakon o trgovini (»Narodne novine« br. 11/96 i 75/99),
- Ugovor o slobodnoj trgovini sklopljen između Republike Hrvatske i Republike Makedonije (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori br. 9/97)
- Ugovor o slobodnoj trgovini sklopljen između Republike Hrvatske i Republike Slovenije (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori br. 22/97).
- Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (»Narodne novine«, br. 91A/93 i 36/98), te
- ostali podzakonski akti vezani uz navedene zakone.«
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-01/05
Urbroj: 513-02-1310/1-00-1
Zagreb, 9. svibnja 2000.
Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti