POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - obvezna pravila - naredba o organizaciji - naputak o primjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
520
Na temelju članka 17. stavak 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 128/99) i članka 40. stavak 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99 i 15/00), ravnatelj Državne geodetske uprave donosi
PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU VO?ENJA EVIDENCIJE DRŽAVNE GRANICE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj, način osnivanja i vođenja evidencije državne granice (u daljnjem tekstu: evidencija).
Članak 2.
U evidenciji se vode službeni podaci o državnoj granici.
Evidencija sadrži podatke o državnoj granici na kopnu, granici teritorijalnog mora, te granici gospodarskog i epikontinentalnog pojasa.
Članak 3.
U evidenciju se preuzimaju i upisuju podaci iz međudržavnog ugovora o granici kojeg Republika Hrvatska sklapa s određenom susjednom državom.
Evidencija se osniva na temelju podataka koji su, u okviru međudržavnog ugovora o granici, sadržani u dokumentima državne granice.
Članak 4.
Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:
Državna granica je ploha koja prolazi graničnom crtom po Zemljinoj površini, sadrži smjer težišnice u svakoj točki granične crte, te odvaja kopneno područje, morski prostor i unutarnje vode, zračni prostor te podzemlje Republike Hrvatske i susjedne države.
Granična crta je niz točaka na Zemljinoj površini, određenih u državnom koordinatnom sustavu, kojima se proteže državna granica.
Prijelomna točka granične crte je jednoznačno određena točka koordinatama u hrvatskom državnom koordinatnom sustavu.
Granična oznaka je stabilizirana točka koja neposredno ili posredno označava graničnu crtu.
II. OSNIVANJE EVIDENCIJE
Članak 5.
Svrha osnivanja evidencije je jednoznačno vođenje podataka o državnoj granici Republike Hrvatske.
Evidencijom se prikupljaju, obrađuju, preuzimaju, evidentiraju, održavaju i daju u uporabu podaci o državnoj granici.
Evidencija je osnova prostornog informacijskog sustava u okviru kojeg se planiraju, pripremaju i obavljaju radovi na državnoj granici.
Granična oznaka je stabilizirana točka koja neposredno ili posredno označava graničnu crtu.
III. SADRŽAJ EVIDENCIJE
Članak 6.
Sadržaj evidencije su podaci o identifikaciji i označavanju granične crte, te o obliku, veličini i položaju graničnih oznaka.
U evidenciji se vode i podaci o graničnoj crti dijelova državne granice koji nisu određeni međudržavnim ugovorom o granici.
Članak 7.
Podaci o identifikaciji i označavanju granične crte, obliku, veličini i položaju graničnih oznaka sadržani u dokumentima državne granice su:

  1. plan granice
  2. popis koordinata i visina točaka granične crte
  3. opis protezanja granične crte
  4. popis točaka geodetske osnove
  5. pregledna skica točaka geodetske osnove
  6. listovi detaljnih državnih topografskih karata
  7. pregledne državne topografske karte
  8. pomorske navigacijske karte.

Članak 8.
Plan granice je skup grafičkih prikaza o položaju i načinu stabilizacije točaka granične crte te objektima u području uz graničnu crtu.
Način izradbe plana granice, mjerilo, podjela na listove, opis i kartografski znakovi propisuju se tehničkim uputama koje usvaja mješovito povjerenstvo određeno međudržavnim ugovorom.
Članak 9.
Popis koordinata i visina točaka granične crte sadrži podatke o numeraciji točaka granične crte, načinu stabilizacije, položajnim koordinatama svih točaka granične crte određenim u hrvatskom državnom koordinatnom sustavu, te visinama stabiliziranih točaka granične crte određenih u visinskom sustavu Republike Hrvatske.
Članak 10.
Opis protezanja granične crte sadrži podatke o numeraciji točaka granične crte, načinu stabilizacije, opće geografske objekte kojima se proteže granična crta, udaljenost između točaka granične crte te opis smjera protezanja granične crte.
Članak 11.
Popis točaka geodetske osnove koje se koriste za određivanje koordinata točaka granične crte sadrži podatke o numeraciji stalnih geodetskih točaka, načinu stabilizacije, položajnim koordinatama određenim u hrvatskom državnom koordinatnom sustavu i visinama određenih u visinskom sustavu Republike Hrvatske.
Članak 12.
Pregledna skica točaka geodetske osnove sadrži prikaz položaja stalnih geodetskih točaka i plan računanja koordinata točaka granične crte.
Članak 13.
Listovi detaljnih topografskih karata u mjerilu 1 : 25 000 i 1 : 100 000 sadrže prikaz granične crte i područja s obje strane državne granice.
Članak 14.
Sadržaj evidencije su i zapisnici sastanaka mješovitih stručnih skupina, upute za rad stručnih skupina, zapisnici o postavljanju privremenih oznaka na graničnoj crti, zapisnici o postavljanju trajnih oznaka na graničnoj crti, podaci mjerenja, rezultati obrade podataka mjerenja, izmjene i dopune dokumenata državne granice, te podjela nadležnosti za obnovu i održavanje graničnih oznaka.
Članak 15.
Evidencija sadrži podatke o broju katastarske čestice i podatke o nositeljima prava na česticama zemljišta na kojima su stabilizirane granične oznake.
Nositelji prava na česticama zemljišta pismenim putem se obavještavaju o stabilizaciji točke granične crte.
Evidencija sadrži i podatke o položaju objekata koji se nalaze u području uz graničnu crtu i koriste u svrhu zaštite državne granice te obavljanja kontrole prelaska državne granice.
IV. OSNIVANJE EVIDENCIJE
Članak 16.
Izvornici podataka evidencije su međudržavni ugovori kojima se određuje državna granica na kopnu, međudržavni sporazum kojim je određuje granica epikontinentalnog pojasa, te propisi kojima se određuje suverenitet Republike Hrvatske na moru.
V. VO?ENJE EVIDENCIJE
Članak 17.
Evidencija se vodi u analognom i digitalnom obliku.
Članak 18.
Izmjene podataka evidencije u pogledu označavanja granične crte, oblika, veličine i položaja graničnih oznaka, vrše se na temelju dokumenta Izmjene i dopune plana granice, opisa protezanja granične crte i popisa koordinata i visina točaka granične crte.
Izmjene u evidenciji provode se nakon usvajanja dokumenta Izmjene i dopune plana granice, opisa protezanja granične crte i popisa koordinata i visina točaka granične crte od strane mješovitog povjerenstva određenog međudržavnim ugovorom.
VI. ČUVANJE I UPORABA PODATAKA EVIDENCIJE
Članak 19.
Evidencija je službena osnova na temelju koje se određuju granice katastarskih prostornih jedinica i granice prostornih jedinica službene evidencije prostornih jedinica i registra prostornih jedinica.
Prikaz granične crte na državnim kartama izrađuje se na temelju evidencije.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Granična crta iz članka 6. stavak 1. pravilnika, utvrđuje se na temelju podataka katastra zemljišta, zemljišne knjige, jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica i drugih podataka.
Članak 21.
Vođenje evidencije o graničnoj crti iz članka 20. ovog pra-vilnika, obavlja se uz suglasnost tijela nadležnog za poslove uređivanja i razgraničavanja određenog dijela državne granice.
Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Zamjenik ravnatelja
dr. sc. Željko Bačić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti