POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - obrade propisa - državni plan obrane - dopuna obvezatne upute ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
460
Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA
ZA MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati mjerila toplinske energije, tipno ispitivanje i ovjeravanje mjerila toplinske energije.
Članak 2.
Mjerilo toplinske energije je uređaj za mjerenje količine topline koju tekući nosilac topline preda ili preuzme u krugu za izmjenu topline.
Članak 3.
Mjerilo toplinske energije izrađuje se kao cjelovito, sastavljeno i hibridno mjerilo.
Cjelovito mjerilo toplinske energije je mjerilo koje nema odvojivih podsklopova.
Sastavljeno mjerilo toplinske energije je mjerilo koje ima odvojive podsklopove.
Hibridno mjerilo toplinske energije je mjerilo koje se tipno ispituje i ovjerava kao sastavljeno mjerilo, ali se nakon ovjeravanja njegovi podsklopovi ne smiju odvajati.
Članak 4.
Mjerilo toplinske energije sastoji se od ovih podsklopova:
- računske jedinice koja prima signale iz mjerila protoka i para mjerila temperature te izračunava i pokazuje količinu predane ili preuzete topline
- para mjerila temperature koji mjere temperature tekućeg nosioca topline u polazu i u povratu kruga za izmjenu topline i
- mjerila protoka koje mjeri obujam ili masu tekućeg nosioca topline i daje računskoj jedinici signal ovisan o obujmu ili masi tekućeg nosioca topline.
Članak 5.
U smislu ovoga pravilnika smatra se da je:
- gornja granica temperaturnog opsega (max) - najviša temperatura tekućeg nosioca topline pri kojoj mjerilo toplinske energije mora mjeriti u granicama najvećih dopuštenih pogrešaka
- gornja granica temperaturnog opsega primjene mjerila protoka (mp max) - najviša temperatura tekućeg nosioca topline u mjerilu protoka pri kojoj mjerilo protoka mora mjeriti u granicama najvećih dopuštenih pogrešaka
- donja granica temperaturnog opsega (min) - najniža temperatura tekućeg nosioca topline pri kojoj mjerilo toplinske energije mora mjeriti u granicama najvećih dopuštenih pogrešaka
- temperaturna razlika (- apsolutna vrijednost razlike temperatura tekućeg nosioca topline u polazu i u povratu kruga za izmjenu topline
- gornja granica temperaturne razlike (max) - najveća temperaturna razlika pri kojoj mjerilo toplinske energije mora mjeriti u granicama najvećih dopuštenih pogrešaka, uz uvjet da mjerena snaga nije veća od gornje granice toplinske snage
- donja granica temperaturne razlike (min) - najmanja temperaturna razlika pri kojoj mjerilo toplinske energije mora mjeriti u granicama najvećih dopuštenih pogrešaka
- gornja granica protoka (qs) - najveći protok tekućeg nosioca topline pri kojemu mjerilo toplinske energije u kratkim razdobljima ( < 1 sat / dan ; < 200 sati / godinu) mora mjeriti u granicama najvećih dopuštenih pogrešaka
- trajni protok (qp) - najveći protok tekućeg nosioca topline pri kojemu mjerilo toplinske energije mora trajno mjeriti u granicama najvećih dopuštenih pogrešaka
- donja granica protoka (qi) - najmanji protok tekućeg nosioca topline pri kojemu mjerilo toplinske energije mora mjeriti u granicama najvećih dopuštenih pogrešaka
- gornja granica toplinske snage (Ps) - najveća snaga pri kojoj mjerilo toplinske energije mora mjeriti trajno u granicama najvećih dopuštenih pogrešaka
- najveći dopušteni radni tlak - najveći pozitivni unutrašnji tlak koji mjerilo toplinske energije mora trajno podnositi pri gornjoj granici temperaturnog opsega
- najveći pad tlaka - pad tlaka tekućeg nosioca topline koji prolazi kroz mjerilo protoka kad mjerilo protoka mjeri pri trajnom protoku (qp)
- vrijednost impulsa mjerila protoka - iznos obujma ili mase tekućeg nosioca topline koji odgovara jednom impulsu mjerila protoka
- toplinski koeficijent (k) - funkcija tlaka (p) i temperatura tekućeg nosioca topline u polazu (f) i u povratu (r). Ako se kao tekući nosilac topline upotrebljava voda, toplinski koeficijent (k) određuje se jednadžbom A.1 priloga A hrvatske norme HRN EN 1434-1:1998, Mjerila toplinske energije - 1. dio Opći zahtjevi (u daljnjemu tekstu: HRN EN 1434-1:1998).
- pogreška para mjerila temperature - pogreška mjerenja temperaturne razlike parom mjerila temperature
- pogreška svakog pojedinog mjerila temperature - iznos temperature koji odgovara odstupanju otpora svakoga pojedinog mjerila temperature pri temperaturama od 40° C, 80° C i 130° C od vrijednosti otpora određene prema hrvatskoj normi HRN EN 60751, Industrijski platinski otpornički termometri (IEC 751:1983)
- pogreška računske jedinice - relativni odnos pokazane, tj. računskom jedinicom izračunane vrijednosti toplinske energije i simulirane prave vrijednosti toplinske energije, tj. vrijednosti toplinske energije izračunane iz simulirane razlike temperature i simuliranoga protoka. Određuje se tako da se razlika temperature simulira spajanjem odgovarajućih preciznih otpornika, a protok se simulira impulsima iz same računske jedinice ili iz preciznog izvora impulsa.
- prava vrijednost (dogovorena istinita vrijednost) toplinske energije - iznos toplinske energije koju tekući nosilac topline preda ili preuzme u krugu za izmjenu topline ovisno o tome mjeri li mjerilo protoka obujam ili masu tekućeg nosioca topline, a određuje se jednadžbom a) ili jednadžbom b).
a) mjerilo protoka mjeri obujam tekućeg nosioca topline:

gdje je:
Q količina predane ili preuzete topline
V obujam tekućeg nosioca topline koji je protekao
k toplinski koeficijent koji je ovisan o svojstvima tekućeg nosioca topline pri odgovarajućim temperaturama i odgovarajućemu tlaku
temperaturna razlika između polaza i povrata kruga za izmjenu topline
b) mjerilo protoka mjeri masu tekućeg nosioca topline:

gdje je:
Q količina predane ili preuzete topline
qm maseni protok tekućeg nosioca topline koji prolazi kroz mjerilo toplinske energije
h razlika između specifičnih entalpija tekućeg nosioca topline pri temperaturi u polazu i pri temperaturi u povratu kruga za izmjenu topline
t vrijeme.
II. MJERNOTEHNIČKI ZAHTJEVI
Članak 6.
Mjerno područje mjerila toplinske energije određeno je graničnim vrijednostima temperaturnog opsega, temperaturne razlike i protoka tekućeg nosioca topline.
Omjer gornje i donje granice temperaturne razlike ne smije biti manji od 10. Donja granica temperaturne razlike ne smije biti veća od 3 K.
Omjer trajnoga protoka i donje granice protoka qp / qi ne smije biti manji od 10.
Članak 7.
Mjerila toplinske energije razvrstavaju se u razred točnosti 2. i 3.
Članak 8.
Najveće dopuštene pogreške za cjelovito mjerilo toplinske energije pri tipnome ispitivanju, prvome i ponovnome ovjeravanju određuju se jednadžbom:
za razred točnosti 2: E = ±(3 +4 min/ + 0,02 qp/q) %
za razred točnosti 3: E = ±(4 + 4 min/ + 0,05 qp/q) %
Članak 9.
Najveće dopuštene pogreške za sastavljeno i hibridno mjerilo toplinske energije pri tipnome ispitivanju, prvome i ponovnome ovjeravanju određuju se posebno za svaki podsklop tih mjerila.
Najveća dopuštena pogreška za računsku jedinicu (Ec) pri tipnome ispitivanju, prvome i ponovnome ovjeravanju određuje se jednadžbom:
Ec = (0,5 + min/ %.
Za svaki par mjerila temperature, osim najveće dopuštene pogreške za par mjerila temperature, određuje se i najveća dopuštena pogreška svakoga pojedinog mjerila temperature.
Najveća dopuštena pogreška za par mjerila temperature (Et) pri tipnome ispitivanju, prvome i ponovnome ovjeravanju određuje se jednadžbom:
Et = (0,5 + 3 min/ %.
Najveća dopuštena pogreška svakoga pojedinog mjerila temperature iznosi 2 K.
Najveća dopuštena pogreška za mjerilo protoka (Ef) pri tipnome ispitivanju, prvome i ponovnome ovjeravanju određuje se jednadžbom:
za razred točnosti 2: Ef = ±(2 + 0,02 qp/q) % ,
ali apsolutna vrijednost pogreške
ne smije biti veća od 5 %.
za razred točnosti 3: Ef = ±(3 + 0,05 qp/q) % ,
ali apsolutna vrijednost pogreške
ne smije biti veća od 5 %.
Najveća dopuštena pogreška pri tipnome ispitivanju, prvome i ponovnome ovjeravanju za sastavljeno i hibridno mjerilo toplinske energije jednaka je zbroju najvećih dopuštenih pogrešaka njihovih podsklopova.
Članak 10.
Najveća dopuštena pogreška za mjerilo toplinske energije u uporabi jednaka je dvostrukom iznosu najveće dopuštene pogreške pri tipnome ispitivanju, prvome i ponovnome ovjeravanju mjerila toplinske energije propisane člancima 8. i 9. ovog pravilnika.
III. KONSTRUKCIJSKI ZAHTJEVI
Članak 11.
Konstrukcijski zahtjevi za mjerilo toplinske energije određeni su odredbama ovog pravilnika i točkom 6. hrvatske norme HRN EN 1434-1:1998.
Članak 12.
Mjerilo toplinske energije mora biti tako izrađeno da zadovolji uvjete klase radnog okruženja A, B, ili C.
Članak 13.
Mjerilo toplinske energije mora biti izrađeno tako da u propisanome ovjernom razdoblju može bez namještanja mjeriti u granicama najveće dopuštene pogreške mjerila toplinske energije u uporabi propisane člankom 10. ovoga pravilnika.
Članak 14.
Mjerilo toplinske energije mora biti izrađeno tako da najveći dopušteni radni tlak nije manji od 10 bar.
Članak 15.
Ako mjerila temperature nisu platinski otpornički termometri, oba mjerila temperature moraju biti neodvojivo spojena na računsku jedinicu.
Članak 16.
Ako u tipnome odobrenju nije drugačije određeno, mjerilo protoka mora se ugraditi u vodoravnome položaju.
Članak 17.
Mjerila temperature treba ugraditi u cjevovod bez primjene mjernih čahura. Ako je mjerilo temperature nužno ugraditi primjenom mjerne čahure, konstruktivnim zahvatima mora se osigurati da utjecaj mjernih čahura na rezultat mjerenja temperaturne razlike nije veći od jedne trećine najveće dopuštene pogreške za par mjerila temperature propisane člankom 9. stavkom 4. ovoga pravilnika.
Vodovi za priključak mjerila temperature na računsku jedinicu mjerila toplinske energije moraju biti položeni u odvojenoj cijevi ili kanalu na udaljenosti ne manjoj od 50 mm od vodova izmjenične mreže. Ako se za priključak mjerila temperature primjenjuje oklopljeni kabel, oklop kabela mora biti zaštićen izolacijskim omotom. Oklopi kabela moraju se spojiti samo na strani računske jedinice.
Vodovi za dvožični priključak mjerila temperature iz polaza i povrata na računsku jedinicu sastavljenog i hibridnog mjerila toplinske energije moraju biti jednake duljine, jednakoga presjeka i izrađeni od istoga gradiva. Duljina voda ovisi o presjeku vodiča i za bakrene vodove Pt100 mjerila temperature mora biti jednaka maksimalnoj duljini vodova iz tablice 1. ili manja od nje.
Tablica 1 : Maksimalna duljina bakrenih vodova za dvožični priključak mjerila temperature Pt100:
Presjek vodiča
[mm2]Maksimal. dulj. bakrenih vodova za dvožični
priključak mjerila temperature Pt100 [m]
0,222,5
0,505,0
0,757,5
1,5015,0

IV. NATPISI I OZNAKE
Članak 18.
Natpisi i oznake na mjerilu toplinske energije moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku.
Natpisi i oznake na mjerilu toplinske energije moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati niti promijeniti bez oštećenja zaštitnog žiga.
Članak 19.
Cjelovito mjerilo toplinske energije mora imati ove natpise i oznake:

 1. tvrtka, odnosno ime ili znak proizvođača
 2. tvornička oznaka - tip mjerila toplinske energije
 3. godina proizvodnje mjerila toplinske energije
 4. tvornički broj mjerila toplinske energije
 5. službena oznaka tipa mjerila toplinske energije
 6. gornja granica temperaturnog opsega (max) i donja granica temperaturnog opsega (min)
 7. gornja granica temperaturne razlike (max) i donja granica temperaturne razlike (min)
 8. granice protoka: gornja granica protoka (qs), trajni protok (qp) i donja granica protoka (qi)
 9. najveći dopušteni radni tlak
 10. vrsta tekućeg nosioca topline (ako nema ista toplinska svojstva kao voda)
 11. klasa radnog okruženja, ako nije klasa C
 12. nazivni napon napajanja, a ako je napon napajanja izmjenični, i iznos frekvencije
 13. razred točnosti, ako nije razred točnosti 3
 14. mjesto ugradbe mjerila protoka (u polazu ili u povratu)
 15. na kućištu mjerila protoka mora se nalaziti strelica za označivanje smjera protoka tekućine
 16. gornja granica temperaturnoga područja primjene mjerila protoka (mp max)
 17. položaj mjerila protoka pri ugradbi (vodoravno ili uspravno).

Članak 20.
Sastavljeno i hibridno mjerilo toplinske energije mora imati ove natpise i oznake
a) na natpisnoj pločici računske jedinice mjerila toplinske energije:

 1. tvrtka, odnosno ime ili znak proizvođača računske jedinice mjerila toplinske energije
 2. tvornička oznaka - tip računske jedinice mjerila toplinske energije ili mjerila toplinske energije
 3. godina proizvodnje računske jedinice mjerila toplinske energije
 4. tvornički broj računske jedinice mjerila toplinske energije
 5. službena oznaka tipa računske jedinice mjerila toplinske energije ili mjerila toplinske energije
 6. gornja granica temperaturnog opsega (max) i donja granica temperaturnog opsega (min)
 7. gornja granica temperaturne razlike (max) i donja granica temperaturne razlike (min)
 8. vrsta tekućeg nosioca topline (ako nema ista toplinska svojstva kao voda)
 9. klasa radnog okruženja, ako nije klasa C
 10. nazivni napon napajanja, a ako je napon napajanja izmjenični, i iznos frekvencije
 11. mjesto ugradbe mjerila protoka (u polazu ili u povratu)
 12. vrijednost impulsa mjerila protoka koje se priključuje na računsku jedinicu.

b) na kućištu mjerila protoka:

 1. tvrtka, odnosno ime ili znak proizvođača mjerila protoka
 2. tvornička oznaka - tip mjerila protoka mjerila toplinske energije
 3. godina proizvodnje mjerila protoka mjerila toplinske energije
 4. tvornički broj mjerila protoka mjerila toplinske energije
 5. službena oznaka tipa mjerila protoka mjerila toplinske energije
 6. granice protoka: gornja granica protoka (qs), trajni protok (qp) i donja granica protoka (qi)
 7. najveći dopušteni radni tlak
 8. nazivni napon napajanja, a ako je napon napajanja izmjenični, i iznos frekvencije
 9. razred točnosti, ako nije razred točnosti 3
 10. mjesto ugradbe mjerila protoka (u polazu ili u povratu)
 11. na kućištu mjerila protoka mora se nalaziti strelica za označivanje smjera protoka tekućine
 12. gornja granica temperaturnoga područja primjene mjerila protoka (mp max)
 13. vrijednost impulsa mjerila protoka.

c) na svakome mjerilu temperature:

 1. tvrtka, odnosno ime ili znak proizvođača
 2. tvornička oznaka - tip mjerila temperature mjerila toplinske energije
 3. godina proizvodnje mjerila temperature
 4. tvornički broj mjerila temperature
 5. službena oznaka tipa mjerila temperature ili mjerila toplinske energije
 6. gornja granica temperaturnog opsega (max) i donja granica temperaturnog opsega (min)
 7. gornja granica temperaturne razlike (max) i donja granica temperaturne razlike (min)
 8. oznaka koja jednoznačno određuje pripadnost svakog mjerila temperature paru.

Proizvođač mjerila toplinske energije u tehničkoj dokumentaciji o mjerilu toplinske energije mora navesti gornju granicu toplinske snage ( Ps ) i najveći pad tlaka, a za mjerila toplinske energije u sustavima s tekućim nosiocem topline koji nije voda (tj. koji nema toplinski koeficijent k jednak toplinskomu koeficijentu vode) proizvođač mora navesti i toplinski koeficijent upotrijebljenoga tekućeg nosioca topline ovisno o temperaturi i tlaku.
V. TIPNO ISPITIVANJE MJERILA
Članak 21.
Tipno ispitivanje mjerila toplinske energije obavlja se u skladu s odredbama ovog pravilnika, drugih propisa i hrvatskom normom HRN EN 1434-4:1998, Mjerila toplinske energije 4. dio: Ispitivanja kod odobravanja tipa (EN 1434-4:1997).
VI. PRVO I PONOVNO OVJERAVANJE
Članak 22.
Ispitivanja mjerila toplinske energije pri prvome i ponovnome ovjeravanju obavljaju se u skladu s odredbama ovoga pravilnika, drugih propisa i hrvatskom normom HRN EN 1434-5:1998, Mjerila toplinske energije 5. dio Ispitivanja kod prvog ovjeravanja (EN 1434-5:1997).
Prije ponovnog ovjeravanja mjerila toplinske energije mora se provesti postupak čišćenja mjerila protoka.
Članak 23.
Cjelovito mjerilo toplinske energije koje je zadovoljilo propisane mjeriteljske zahtjeve žigoše se godišnjim ovjernim žigom u obliku naljepnice koji se stavlja na vidljivo mjesto na računskoj jedinici tako da ne ometa očitavanje.
Kod sastavljenog i hibridnog mjerila toplinske energije ovjeravaju se posebno računska jedinica, mjerilo protoka i par mjerila temperature.
Računska jedinica hibridnog i računska jedinica sastavljenog mjerila toplinske energije koja je zadovoljila propisane mjeriteljske zahtjeve žigoše se godišnjim ovjernim žigom u obliku naljepnice koji se stavlja na vidljivo mjesto na računskoj jedinici tako da ne ometa očitavanje.
Mjerilo protoka sastavljenog i hibridnog mjerila toplinske energije koje je zadovoljilo propisane mjeriteljske zahtjeve žigoše se godišnjim ovjernim žigom u obliku naljepnice tako da ne ometa očitavanje i da ga se nakon ugradbe može vidjeti bez odvajanja mjerila protoka od toplinske mreže.
Svako mjerilo temperature sastavljenog i hibridnog mjerila toplinske energije koje je zadovoljilo propisane mjeriteljske zahtjeve ovjerava se stavljanjem olovne plombe s ovjernim žigom ili godišnjega ovjernog žiga u obliku naljepnice.
Zaštita mjerila toplinske energije kojom se može utvrditi je li bilo neovlaštenih zahvata izvana obavlja se prema načinu žigosanja mjerila toplinske energije u tipnome odobrenju za to mjerilo stavljanjem olovnih plomba s ovjernim žigom ili zaštitnih žigova u obliku naljepnice.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o metrološkim uvjetima kojima moraju udovoljavati mjerila toplinske energije (»Narodne novine« br. 53/91).
Članak 25.
Mjerila toplinske energije koja su u uporabi na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika mogu se podnositi na ovjeravanje do 31. prosinca 2005. godine ako zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima kojima moraju udovoljavati mjerila toplinske energije (»Narodne novine« br. 53/91).
Članak 26.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-04/0002
Urbroj: 558-03/4-00-1
Zagreb, 21. veljače 2000.
Ravnatelj
Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti