POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - objavljeni propisi - pravilnika o službenim - pravilnik o boji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PRAVOSU?A
457
Na temelju članka 162. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98 i 112/99) ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi
PRAVILNIK
O KAZNENOJ EVIDENCIJI
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Kaznenu evidenciju vodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske(u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Članak 2.
Kaznena evidencija vodi se za sve osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela na području Republike Hrvatske, kao i za osobe koje su za kaznena djela osudili strani sudovi, ako su te osude dostavljene državnim tijelima Republike Hrvatske.
Članak 3.
Kaznena evidencija obuhvaća: osobne podatke o počiniteljima kaznenih djela, podatke o izrečenim kaznama, sudskim opomenama i uvjetnim osudama, sigurnosnim mjerama te odlukama kojima su počinitelji oslobođeni od kazne, pravnim posljedicama osude; podatke o kasnijim izmjenama osuda, kao i podatke o izvršenoj kazni i o poništenju upisa neosnovane osude.
VO?ENJE EVIDENCIJE
Članak 4.
Kaznena evidencija (u daljnjem tekstu: evidencija) vodi se po sustavu za elektronsku obradu podataka (u daljnjem tekstu: sustav za EOP), kao i po sustavu odvojene kartoteke.
Članak 5.
Kaznena evidencija na sustavu za EOP sadrži evidenciju pravomoćno osuđivanih osoba, evidenciju presuda i promjena po presudama.
Članak 6.
Evidencija osoba sadrži sljedeće podatke: prezime i ime osobe, djevojačko prezime, JMBG, ime oca i majke, djevojačko prezime majke, datum, mjesto i država rođenja, zanimanje i prebivalište.
Članak 7.
Presude se unose u evidenciju sa sljedećim podacima: naziv suda, broj i datum presude, datum pravomoćnosti, zakonski naziv i opis kaznenog djela i koje su odredbe kaznenog zakona primijenjene, vrsta kaznenopravne sankcije koja je izrečena sa naznakom njezina trajanja, odluka o oslobođenju od kazne, odluka o uračunavanju pritvora ili već izdržane kazne.
Članak 8.
U evidenciju presuda unose se i sljedeći podaci: datum od kada se osoba nalazi na izdržavanju kazne, podaci o izdržanoj kazni, datum plaćanja novčane kazne, podaci o uvjetnom otpustu, djelovanju izvanrednih pravnih lijekova, amnestiji i pomilovanju, kao i odluke o provedenom postupku rehabilitacije.
Članak 9.
Evidencija po sustavu kartoteke sadrži za svaku osuđenu osobu karton osuđene osobe te omot s kaznenim listovima, pravomoćnim sudskim odlukama i drugim aktima na temelju kojih se upisuju podaci u evidenciju.
UPIS PODATAKA U EVIDENCIJE
Članak 10.
Upis podataka u evidenciju obavlja se na temelju podataka iz pravomoćnih sudskih odluka i drugih akata.
Svi podaci uneseni u računalo moraju imati dvije sigurnosne kopije od kojih jedna mora biti na prijenosnom magnetnom mediju i osigurana na odgovarajući način.
Sigurnosne kopije se pripremaju najmanje jedamput dnevno.
Članak 11.
Podatke koji se upisuju u evidenciju dostavljaju Ministarstvu: prvostupanjski sudovi, ostali sudovi, odjel za izvršenje kaznenih sankcija Ministarstva, te odjel za pomilovanja Ministarstva.
Sud ili tijelo iz stavka 1. mora poslati podatke koji se upisuju u evidenciju najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je nastala činjenica koja se kao podatak upisuje u evidenciju ili od dana kada je o njoj bilo obaviješteno.
Podaci iz st. 1. ovog članka dostavljaju se Ministarstvu na obrascu br. 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
DAVANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE
Članak 12.
Evidencija i spisi na temelju kojih se podaci upisuju u evidenciju jesu službena tajna.
Podaci iz evidencije smiju se dati samo pod uvjetima propisanim zakonom, na temelju zahtjeva koji je podnesen na temelju odredbe čl. 86. Kaznenog zakona (»Narodne novine« br. 110/1997).
Članak 13.
Obrazac zahtjeva kojim se traži izvadak podataka iz kaznene evidencije (obrazac br. 2), tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Ako Ministarstvo utvrdi da je zahtjev nejasan ili nepotpun, pozvat će podnositelja da zahtjev u određenom roku objasni ili nadopuni.
Ako podnositelj ne postupi u skladu s navedenim pozivom, zahtjev će se odbaciti.
Članak 14.
Građanin koji zatraži podatke iz kaznene evidencije za sebe radi ostvarivanja prava u stranoj državi (članak 86. st. 5. Kaznenog zakona) mora navesti koja prava želi ostvariti.
Članak 15.
Podaci o osudama stranih sudova smiju se davati samo sudovima, državnim odvjetništvima i redarstvenim vlastima koji vode izvide protiv osoba osuđenih pred stranim sudovima.
BRISANJE OSUDE IZ EVIDENCIJE
Članak 16.
Podaci upisani u kaznenu evidenciju brišu se odlukom Ministarstva:

  1. kada po sili zakona nastupi rehabilitacija za pojedino kazneno djelo (protekom rokova određenih zakonom i pod uvjetom da za to vrijeme osoba nije ponovno osuđena zbog novog kaznenog djela);
  2. na temelju pravomoćne sudske odluke o brisanju osude;
  3. na temelju odluke tijela nadležnog za davanje amnestije ili pomilovanja kojom se određuje brisanje osude.

Članak 17.
Ministarstvo vodi rokovnik s podacima o osudama koje se brišu nakon proteka rokova određenih za brisanje osude po zakonu.
Članak 18.
O brisanju osude iz evidencije načinit će se službena zabilješka na kartonu i kaznenom listu u kartoteci osuđene osobe.
Ako Ministarstvo nije postupilo prema stavku 1. ovoga članka, osuđenik može zatražiti odluku kojom će ministarstvo utvrditi da je rehabilitacija nastupila po zakonu i odrediti brisanje osude.
Ako Ministarstvo ne postupi po zahtjevu osuđenika u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, osuđenik može tražiti da prvostupanjski sud donese rješenje o rehabilitaciji, odnosno brisanju osude.
Članak 19.
Rješenje o brisanje uvjetne osude donosi prvostupanjski sud, ako uvjetna osuda ne bude opozvana ni nakon jedne godine od dana prestanka provjeravanja. Prvostupanjski sud takvo rješenje odmah dostavlja Ministarstvu.
Članak 20.
Podaci o kaznenom djelu za koje je nastupila rehabilitacija ne mogu se davati nikome na uvid.
Članak 21.
U izvadcima iz kaznene evidencije i uvjerenjima (potvrdama), ne navode se podaci o brisanoj osudi ili osudi koja se po zakonu smatra brisanom.
Članak 22.
Nakon brisanja osude podaci pohranjeni u elektronskom obliku brišu se sa medija, a kazneni list se izdvaja u zbirku arhivske građe koja je dostupna samo za stručna i znanstvena istraživanja pod uvjetima određenim zakonom.
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Tog dana prestaje važiti Pravilnik o kaznenoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine« br. 32/96).
Klasa: 703-01/00-01/18
Urbroj: 514-03/01-00-2
Zagreb, 23. veljače 2000.
Ministar
prof. dr. Stjepan Ivanišević, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti