POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - objave pravilnika - program katoličkog vjeronauka - pravilnik o minimalnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1788
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2000. godine, donijela
ODLUKU
O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTA ŠIBENIK
I.
Na temelju prijave, a u skladu sa člankom 65. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95) i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija, osnovanog prema odredbi članka 63. stavka 3. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), prihvaća se prijava Društva "Remontno brodogradilište Šibenik", d.o.o. Šibenik (u daljnjem tekstu: ovlaštenik), te se daje ovlašteniku ovlaštenje za gospodarsko korištenje postojeće luke posebne namjene - luke Brodogradilišta Šibenik.
Pomorsko dobro - lučko područje, koje je predmet ove Odluke, u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene - Brodogradilišta Šibenik koje je od značaja za Republiku Hrvatsku, obuhvaća prostor:
Granica pomorskog dobra u luci posebne namjene - remontno brodogradilište u uvali Sveti Petar u Šibeniku, počinje u točki 1 (y = 5 572 635,00; x = 4 842 175,00), koja je ujedno i dodirna točka kopna i mora i ide željeznom ogradom do točke 2, iz koje u istom pravcu dolazi do točke 3, koja se nalazi na gornjem betonskom zidu sa željeznom ogradom, te prateći isti, prolazeći kroz lomne točke 4, 5, 6, 7, 8 i 9 i ujedno prateći sjevernu među čest. zem. 3850, dolazi do točke 10. Iz točke 10, u kojoj se sijeku donji betonski zid sa željeznom ogradom, sa gornjim betonskim potpornim zidom sa željeznom ogradom, prolazeći kroz lomne točke 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18, dolazi do točke 19 (južni ugao čest. zemlj. 3669). Iz točke 19 granica dalje ide kroz točku 20 do točke 21, prateći kameni potporni zid. U točki 21 se lomi, te prolazi kroz lomnu točku 22 i dolazi do točke 23, obuhvaćajući betonski plato ispred vanjskog dijela glavnog ulaza u remontno brodogradilište. U točki 23 granica se lomi i ide u točku 24, prateći velika željezna ulazna vrata. Iz točke 24 granica ide u točku 25, prateći kameni ograđeni zid, te uz ogradni zid mandalinskog groblja ide kroz točke 26, 27, 28, 29 i 30 i dolazi do točke 31. Iz točke 31, prateći betonski zid sa željeznom ogradom, granica dalje ide kroz lomne točke 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 38 do točke 39, koja je ujedno i dodirna točka kopna i mora (y = 5 573 173,00; x = 4 841 633,00). Iz točke 39, nastavlja dalje u smjeru sjeverozapada do točke 40 (y = 5 572 924,00; x = 4 842 041,00), u kojoj se lomi u smjeru zapad-jugozapad do točke 41 (y = 5 572 743,00; x 4 842 034,00). U točki 41 granica se lomi u smjeru sjeverozapada do točke 42 (y = 5 572 636,00; x = 4 482 125,00), iz koje se vraća u početnu točku 1 gdje i završava.
Kopnena površina luke posebne namjene odnosi se na površine katastarskih čestica broj: 3850, 3909/1, 3909/2, 3909/3, 3909/4, 3909/5, 3909/6, 3909/7, 3909/8, 3909/9, 3909/10, 3909/11, 3909/12, 3909/13, 3909/14, 3909/15, 3909/16, 3909/17, 3909/18, 3909/19, 3909/20, 3909/21, 3909/22, 3909/23, 3909/24, 3909/25, 3909/26, 3909/27, 3909/28, 3909/29, 3909/30, 3909/31, 3909/32, 3909/33, 3909/34, 3909/35, 3909/36, 3909/37, 3909/38, 3909/39, 3909/40, 3909/41, 3909/42, 3909/43, 3909/44, 3909/45, 3909/46, 3909/47 i 3909/48, sve u k. o. Šibenik i iznosi 107.586 m˛, a površina akvatorija, izračunata iz grafičkog priloga - kopija katastarskog plana u mjerilu 1 : 1000, iznosi 68.765 m˛, što je označeno na kopiji katastarskog plana k. o. Šibenik, Katastarski plan broj lista: 31, 32 i 36 koji čine sastavni dio ove Odluke kao Prilog 1, a ne objavljuje se u "Narodnim novinama".
Narečeno kopneno područje pomorskog dobra obuhvaća površinu od 107.586 m˛ kopnenog dijela i morski prostor površine od 68.765 m˛.
II.
Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene - Brodogradilišta Šibenik.
Ovlaštenik se obvezuje da pomorsko dobro, koje ovom Odlukom dobije na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za svoje posebne potrebe, odnosno da koristi zemljište - pomorsko dobro i sve objekte podgradnje i nadgradnje, navedene u popisu objekata podgradnje i nadgradnje koji čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 2, a ne objavljuje se u "Narodnim novinama", za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.
Ovlaštenik ne može biti bez izričitog odobrenja davatelja koncesije prenositi na drugog bilo koje pravo koje stječe koncesijom.
III.
Ovlaštenik je dužan gospodarski koristiti luku u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na lučkom području, u redovnoj proceduri, ishoditi suglasnost davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.
IV.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke na vremensko razdoblje od 32 (trideset dvije) godine, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
V.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:
a) stalni dio naknade, u iznosu od 0,50 kuna po m˛ zauzete površine godišnje;
b) promjenjivi dio naknade, u iznosu od 1% od godišnje dobiti društva.
Navedena naknada plaća se na sljedeći način:
- stalni dio naknade plaća se od trenutaka zaključivanja Ugovora o koncesiji, u roku od 45 dana; uvijek za tekuću godinu, unaprijed do 1. travnja u tekućoj godini, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;
- promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to: do 30. travnja za proteklu godinu.
VI.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojima će se detaljno urediti ovlaštenja davatelja koncesije, te prava i obveze ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, te održavanje i osiguranje luke.
VII.
Obvezuje se ovlaštenik da, prema odredbi članka 6. i članka 7. stavka 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra, dostavi Povjerenstvu za granice nadležne županije, u roku od 4 mjeseca, od dana donošenja ove Odluke, izrađeni geodetski elaborat, radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.
Ako ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 934-01/99-01/13
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 31. kolovoza 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti