POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - objave online - zakon o pučkim - rješenje o odbacivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
436
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA
Članak 1.
U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98. i 105/99.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:
- predsjednik Republike Hrvatske,
- predsjednik Hrvatskoga državnog sabora,
- predsjednik Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora,
- zastupnici u Hrvatskom državnom saboru,
- predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,
- predsjednik i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,
- guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,
- glavni državni revizor i njegovi zamjenici,
- pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,
- tajnik Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora,
- tajnik Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora,
- tajnik Vlade Republike Hrvatske,
- zamjenik tajnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora,
- zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske,
- zamjenici ministara,
- pomoćnici ministara,
- tajnici ministarstava,
- ravnatelji državnih upravnih organizacija,
- župani i gradonačelnik Grada Zagreba,
- podžupani,
- predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,
- ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- direktor i pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.«
Članak 2.
U članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:
»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka državni dužnosnici mogu biti članovi upravnih ili nadzornih odbora trgovačkih društava, ustanova i izvanproračunskih fondova u pretežitom državnom vlasništvu ili u kojima država ima većinski udjel, odnosno paket dionica, ali bez prava na ikakvu materijalnu naknadu.«
Članak 3.
Članak 12. mijenja se i glasi:
»Plaće dužnosnika utvrđuju se množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom za određenog dužnosnika.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika je prosječna mjesečna isplaćena plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, koju utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u »Narodnim novinama«.
Koeficijenti za izračun plaće dužnosnika jesu:
1. a) predsjednik Republike Hrvatske                     7,0

2. a) predsjednik Hrvatskoga državnog sabora                6,0

b) predsjednik Vlade Republike Hrvatske                6,0

c) predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske           6,0

3. a) predsjednik Županijskog doma Hrvatskoga
državnog sabora                                    5,7

b) potpredsjednik, zamjenik predsjednika Vlade
Republike Hrvatske                               5,7

4. a) potpredsjednici Zastupničkog doma Hrvatskoga
državnog sabora                               5,5

b) potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske                5,5

c) guverner Hrvatske narodne banke                     5,5

5. a) potpredsjednici Županijskog doma Hrvatskoga
državnog sabora                               5,3

6. a) predsjednici radnih tijela Zastupničkog doma

Hrvatskoga državnog sabora                          5,0

b) suci Ustavnog suda Republike Hrvatske                5,0

c) ministri u Vladi Republike Hrvatske                5,0

d) glavni državni revizor                          5,0

e) pučki pravobranitelj                          5,0

7. a) predsjednici radnih tijela Županijskog doma

Hrvatskoga državnog sabora                          4,7

8. a) potpredsjednici radnih tijela Zastupničkog
doma

Hrvatskoga državnog sabora                          4,5

b) zamjenik i viceguverner Hrvatske narodne banke           4,5

9. a) potpredsjednici radnih tijela Županijskog doma

Hrvatskoga državnog sabora                          4,4

10. a) zastupnici Hrvatskoga državnog sabora                4,2

b) tajnik Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog
sabora                                         4,2

c) tajnik Vlade Republike Hrvatske                     4,2

d) zamjenici ministra                               4,2

e) zamjenici glavnog državnog revizora                4,2

11. a) tajnik Županijskog doma Hrvatskoga državnog
sabora                                         4,0

b) zamjenik tajnika Zastupničkog doma

Hrvatskoga državnog sabora                          4,0

c) župani i gradonačelnik Grada Zagreba                4,0

d) zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske                4,0

12. a) zamjenici pučkog pravobranitelja                3,8

13. a) ravnatelji državnih upravnih organizacija          3,7

b) ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje                                    3,7

c) direktor Hrvatskoga zavoda za zdravstveno
osiguranje                                    3,7

d) predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju          3,7

14. a) pomoćnici ministra                          3,5

b) tajnici ministarstava                          3,5

c) podžupani                                    3,5

d) zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za
privatizaciju                                    3,5

15. a) pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje                          3,3

b) pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje                          3,3

Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.«
Članak 4.
Članak 12a. briše se.
Članak 5.
U članku 12c. riječi: »i 12a.« brišu se.
Članak 6.
Iza članka 13. dodaju se članci 13a. i 13b. koji glase:
»Članak 13a.
Zastupnik ima pravo na zastupnički paušal za povećane materijalne troškove u obavljanju zastupničke dužnosti u mjesečnom iznosu od 10 dnevnica za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj.
Zastupnički paušal ne podliježe oporezivanju.
Članak 13b.
Plaće, odnosno naknade članova uprava trgovačkih društava, ravnatelja ili drugih voditelja ustanova, te njima odgovarajućih organa (tijela) drugih pravnih osoba, u kojima država ima većinski udjel, odnosno paket dionica, ili koje su u pretežitom vlasništvu države, ili kojih je osnivač država, utvrdit će se prema odredbi članka 12. ovoga Zakona, s time da ne mogu biti više od primjenom ove odredbe utvrđenih plaća ministara.
Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona odrediti koeficijente za utvrđivanje plaća u određenim vrstama pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka.
Skupštine, nadzorni odbori i uprave trgovačkih društava, upravna vijeća ili njima odgovarajući kolegijalni organi ustanova i njihovi ravnatelji, te odgovarajući organi drugih pravnih osoba dužni su u roku od 30 dana od dana kada Vlada odredi koeficijente za utvrđivanje plaća sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, izmijeniti postojeće ugovore ili rješenja o plaćama osoba iz stavka 1. ovoga članka.«
Članak 7.
Članak 15. mijenja se i glasi:
»Dužnosnici nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu, imaju šest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dužnosnik kome nakon prestanka obnašanja dužnosti do ostvarivanja prava na mirovinu po općim propisima nedostaje manje od godinu dana, ima pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti do ostvarivanja prava na mirovinu, ali ne duže od godinu dana.«
Članak 8.
Odredba članka 3. stavka 4. ovoga Zakona naće se primjenjivati u 2000. godini.
Naknada plaće dužnosnika koji su pravo na naknadu plaća ostvarili do stupanja na snagu ovoga Zakona uskladit će se s odredbom članka 7. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.
Članak 9.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.
Članak 10.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. ožujka 2000.
Klasa: 023-03/00-01/03
Zagreb, 24. veljače 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti