POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - objava dokumenata - izmjena statuta komisije - odluka o razrješenja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1782
Na temelju članka 9. Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva ("Narodne novine", broj 64/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2000. godine donijela
UREDBU
O NAKNADAMA ZA POSEBNE TROŠKOVE I TROŠKOVE ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se plaćanje posebnih troškova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) koji nastaju tijekom provođenja postupaka za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentima, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom obličju, Zakonu o zemljopisnim oznakama podrijetla proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova i troškova koji nastaju provođenjem postupaka za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu, te pružanjem informacijskih usluga određenih ovom Uredbom.
Troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u visini utvrđenoj Tarifom posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja je sastavni dio ove Uredbe.
Članak 2.
Pod informacijskim uslugama, u smislu ove Uredbe, razumijeva se pružanje informacija u svezi stjecanja i ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva, izdavanje službenih i stručnih publikacija Zavoda, objava oglasa u službenom glasilu Zavoda, pretraživanje domaćih i stranih baza podataka, te izrada preslika.
Članak 3.
Troškove Zavoda prema ovoj Uredbi plaća fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: stranka), za koju se obavlja radnja određena zakonom iz članka 1. ove Uredbe, ili osoba koja podnosi zahtjev za pružanjem informacijske usluge, za koju je u Tarifi troškova utvrđena visina troškova.
Članak 4.
Troškovi se plaćaju u trenutku podnošenja zahtjeva ili drugoga podneska na temelju kojeg Zavod obavlja radnju ili daje informacijsku uslugu za koju je u Tarifi utvrđena visina troškova, ili se plaćaju u roku određenom u pozivu Zavoda.
Ako su troškovi uplaćeni na račun Zavoda, Zavodu se dostavlja dokaz o obavljenoj uplati.
Ako troškovi nisu uplaćeni u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka, zahtjev odnosno podnesak kojim je zahtjevano obavljanje radnje ili pružanje informacijske usluge se odbacuje.
Članak 5.
Oslobođeni su od plaćanja naknade troškova prema ovoj Uredbi:

 1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti,
 2. Jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave, te njihova tijela.

Pravo na djelomično oslobađanje od obveze plaćanja naknade troškova prema ovoj Uredbi imaju:

 1. ustanove iz područja predškolskog uzrasta, prosvjete, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,
 2. invalidi i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,
 3. građani Republike Hrvatske čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog druga, u godini nastanka obveze za plaćanjem naknade troškova iz ove Uredbe i godini rješavanja zahtjeva, ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,
 4. invalidi Domovinskog rata i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,
 5. vojni i civilni invalidi II. svjetskog rata,
 6. supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu, kao i njihovi roditelji, pod uvjetom da bračni drug poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja u Domovinskom ratu nije prethodno iskoristio to pravo,
 7. prognanici, izbjeglice i povratnici,
 8. doseljenici na području od posebne državne skrbi,
 9. umirovljenici,
 10. nezaposleni.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka plaćaju naknade troškova određene ovom Uredbom u visini od 25% Tarifom predviđenih troškova.
Postupak za djelomično oslobađanje od obveze plaćanja pojedinih troškova iz ove Uredbe pokreće se na zahtjev stranke.
Zahtjev iz stavka 4. ovog članka podnosi se Zavodu u trenutku podnošenja zahtjeva ili drugog podneska na temelju kojeg Zavod obavlja radnju ili daje informacijsku uslugu za koju je u Tarifi utvrđena visina troškova, ili u trenutku plaćanja po pozivu Zavoda.
Ako je stranka na temelju zaključka Zavoda oslobođena od obveze plaćanja troškova iz ove Uredbe, u podnesku se naznačuje broj i datum zaključka Zavoda kojim je stranka oslobođena od obveze plaćanja tih troškova.
Članak 6.
Stranka koja je uplatila troškove koje nije bila obvezna platiti, ili je uplatila troškove u iznosu većem od propisanoga, ima pravo na povrat uplaćenih troškova odnosno dijela više uplaćenih troškova.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Zavod je dužan pisano obavijestiti stranku, a postupak za povrat troškova iz stavka 1. ovoga članka pokreće se na zahtjev stranke.
O zahtjevu za povrat troškova rješava Zavod.
Članak 7.
Pravo na povrat troškova iz članka 5. ove Uredbe, zastarijeva istekom roka od godinu dana od dana kada je stranka primila obavijest.
Članak 8.
Naknade posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga plaćene prema ovoj Uredbi prihod su državnog proračuna, a uplaćuju se na račun Zavoda, ili u gotovini na blagajni Zavoda.
Članak 9.
Troškovi postupka i informacijskih usluga koji su dospjeli za plaćanje, a nisu plaćeni do dana stupanja na snagu ove Uredbe plaćaju se prema odredbama Odluke o visini posebnih troškova postupka i troškova informacijskih usluga Državnog zavoda za patente ("Narodne novine", broj 63/96).
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente ("Narodne novine", broj 63/96).
Članak 11.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 381-03/00-01/02
Urbroj: 5030120-00-1
Zagreb, 31. kolovoza 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


II. TARIFA POSEBNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA
1. PATENTI
PLAĆA SE KUNA:
Tar. br. 1.1.
Za ispitivanje prijave patenta do objave prijave:

 1. osnovna naknada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00
 2. za svaku stranicu prijave iznad 30-te stranice . . . . . . . . 5,00
 3. za svaki patentni zahtjev iznad 10-tog zahtjeva . . . . . . . 10,00

Napomena: 1. Ako je istovjetan tekst prijave patenta dostavljen i u elektroničkom obliku (primjerice na disketi), troškovi iz ovoga tarifnoga broja plaćaju se u iznosima umanjenim za 50%.
2. Ako je zatražena objava prijave patenta prije isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja prijave, troškovi iz ovoga tarifnoga broja plaćaju se u dvostrukim iznosima.
Tar. br. 1.2.
Za objavu prijave patenta 120,00
Tar. br. 1.3.
Za ispitivanje uvjeta za priznavanje patenta:
1. na temelju provedbe postupka potpunog
ispitivanja (čl. 34. Zakona) 3.900,00
2. na temelju podnesenih rezultata postupka
potpunog ispitivanja (čl. 35. Zakona) 2.000,00
3. bez provedbe postupka potpunog ispitivanja,
(konsenzualni patent - čl. 37. Zakona) 1.000,00
4. na temelju provedbe postupka potpunog
ispitivanja nakon podnesenog prigovora na
priznanje konsenzualnog patenta 2.600,00
Tar. br. 1.4.
Za objavu zahtjeva za priznanje konsenzualnog
patenta 120,00
Tar. br. 1.5.
Za objavu patenta 160,00
Tar. br. 1.6.
Za izdavanje patentnog spisa - za svaku stranicu 25,00
Tar. br. 1.7.
Za održavanje patenta i konsenzualnog patenta u vrijednosti:

 1. I. godina 240,00
 2. II. godina 280,00
 3. III. godina 320,00
 4. IV. godina 360,00
 5. V. godina 420,00
 6. VI. godina 500,00
 7. VII. godina 620,00
 8. VIII. godina 740,00
 9. IX. godina 920,00
 10. X. godina 1.200,00
 11. XI. godina 1.700,00
 12. XII. godina 1.800,00
 13. XIII. godina 2.000,00
 14. XIV. godina 2.100,00
 15. XV. godina 2.300,00
 16. XVI. godina 900,00
 17. XVII. godina 3.500,00
 18. XVIII. godina 4.600,00
 19. XIX. godina 5.800,00
 20. XX. godina 6.900,00

Napomena: Ako se troškovi iz ovoga tarifnoga broja plaćaju u
dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.
Tar. br. 1.8.
Za postupak povodom prigovora na objavljeni
zahtjev za priznanje konsenzualnog patenta 1.300,00
Tar. br. 1.9.
Za proglašenje ništavim rješenja o priznanju
patenta 4.000,00
Tar. br. 1.10.
Za ukidanje rješenja o priznanju patenta 2.000,00
Tar. br. 1.11.
Za prosljeđivanje međunarodne prijave patenta 200,00
Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća
troškove iz tarifnih brojeva od 1.1. do 1.7. u iznosima umanjenim
za 75%.
2. ŽIGOVI
PLAĆA SE KUNA:
Tar. br. 2.1.
Za ispitivanje prijave žiga do objave prijave:

 1. do tri razreda proizvoda ili usluga 500,00
 2. za svaki razred proizvoda ili usluga više od

ukupno tri razreda 150,00
Napomena: Za zajednički ili jamstveni žig troškovi iz ovoga tarifnoga broja plaćaju se u dvostrukom iznosu.
Tar. br. 2.2.
Za objavu prijave žiga 150,00
Tar. br. 2.3.
Za razdvajanje prijave žiga 200,00
Tar. br. 2.4.
Za postupak povodom prigovora na objavljenu prijavu žiga 500,00
Tar. br. 2.5.
Za održavanje žiga u vrijednosti, za razdoblje od 10 godina, i za objavu podataka o žigu koji se održava u vrijednosti:

 1. do tri razreda proizvoda ili usluga 1.500,00
 2. za svaki razred proizvoda ili usluga više od

ukupno tri razreda 300,00
Napomena: 1. Za zajednički ili jamstveni žig troškovi iz ovoga tarifnogabroja plaćaju se u dvostrukom iznosu.
2. Ako se troškovi iz ovoga tarifnoga broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.
Tar. br. 2.6.
Za postupak povodom zahtjeva za prestanak vrijednosti
žiga zbog neupotrebe i za objavu podataka o prestanku
vrijednosti žiga 1.000,00
Tar. br. 2.7.
Za proglašenje ništavim rješenja o priznanju žiga 1.500,00
Tar. br. 2.8.
Za prosljeđivanje zahtjeva za međunarodnu
registraciju žiga 300,00
Tar. br. 2.9.
Za prosljeđivanje zahtjeva za upis promjena u
međunarodni registar žigova 200,00
3. INDUSTRIJSKO OBLIČJE
PLAĆA SE KUNA:
Tar. br. 3.1.
Za ispitivanje prijave industrijskoga obličja do objave prijave:

 1. osnovna naknada 200,00
 2. dodatna naknada za svako obličje u

višestrukoj prijavi 50,00
Tar. br. 3.2.
Za objavu prijave industrijskoga obličja:

 1. do tri prikaza 100,00
 2. za svaki sljedeći prikaz 50,00
 3. za objavu opisa obličja 200,00

Tar. br. 3.3.
Za odgodu objave prijave industrijskoga obličja 300,00
Tar. br. 3.4.
Za razdvajanje prijave industrijskoga obličja 200,00
Tar. br. 3.5.
Za postupak povodom prigovora na objavljenu
prijavu 300,00
Tar. br. 3.6.
Za održavanje industrijskog obličja u vrijednosti, za razdoblje od pet godina, i za objavu podataka o tome:

 1. za jedno obličje 400,00
 2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave 200,00

Tar. br. 3.7.
Za proglašenje ništavim rješenja o priznanju
industrijskoga obličja 1.500,00
4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA PROIZVODA I USLUGA
PLAĆA SE KUNA:
Tar. br. 4.1.
Za ispitivanje zahtjeva za upis u registar oznake
zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti 300,00
Tar. br. 4.2.
Za objavu prijave 100,00
Tar. br. 4.3.
Za postupak povodom prigovora na objavljenu
prijavu 500,00
Tar. br. 4.4.
Za upis u očevidnik korisnika oznake zemljopisnog
podrijetla 400,00
Napomena: Troškovi iz ovoga tarifnog broja ne plaćaju se, ako zahtjev podnosi osoba koja je istovremeno podnositelj zahtjeva iz tarifnog broja 4.1.
Tar. br. 4.5.
Za ispitivanje zahtjeva za stjecanje prava
korištenja oznake izvornosti i upis u registar 4.000,00
Napomena: Troškovi iz ovoga tarifnog broja ne plaćaju se, ako zahtjev podnosi osoba koja je istovremeno podnositelj zahtjeva iz tarifnog broja 4.1.
Tar. br. 4.6.
Za održavanje prava korištenja oznake izvornosti u
vrijednosti, za razdoblje od 10 godina, i za objavu
podataka o tome 1.000,00
Tar. br. 4.7.
Za održavanje prava korištenja strane oznake izvornosti
upisane u registar Zavoda, za razdoblje od 10 godina,
i za objavu podataka o tome, jedinstvena naknada za
sve korisnike 400,00
Napomena: Ako se troškovi iz tarifnih brojeva 4.6. i 4.7. plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.
Tar. br. 4.8.
Za proglašenje ništavim rješenja o upisu u registar 1.500,00
5. ZAŠTITA PLANOVA RASPOREDA (TOPOGRAFIJE) INTEGRIRANIH SKLOPOVA
PLAĆA SE KUNA:
Tar. br. 5.1.
Za ispitivanje prijave planova rasporeda
integriranih sklopova 1.000,00
Tar. br. 5.2.
Za objavu i održavanje priznatih planova
rasporeda integriranih sklopova u vrijednosti
(za razdoblje od 10 godina) 2.500,00
Tar. br. 5.3.
Za proglašenje ništavim rješenja o priznanju
planova rasporeda integriranih sklopova 2.000,00
6. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
PLAĆA SE KUNA:
Tar. br. 6.1.

 1. Stručni ispit za zastupnika 4.000,00
 2. Popravni ispit za zastupnika 2.500,00

Tar. br. 6.2.
Za upis u registar zastupnika 5.000,00
Tar. br. 6.3.
Za produženje upisa u registar zastupnika,
godišnja naknada 3.000,00
7. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA
PLAĆA SE KUNA:
Tar. br. 7.1.
Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti
ostvarivanja autorskog prava 5.000,00
Tar. br. 7.2.
Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti
ostvarivanja prava umjetnika izvođača 4.000,00
Tar. br. 7.3.
Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti
ostvarivanja prava proizvođača fonograma 3.000,00
8. ZAJEDNIČKO
PLAĆA SE KUNA:
Tar. br. 8.1.
Za izdavanje Svjedodžbe o pravu prvenstva:

 1. za jedan primjerak Svjedodžbe 150,00
 2. za svaki dodatni primjerak Svjedodžbe 50,00

Tar. br. 8.2.
Za izdavanje isprave o priznatom pravu 150,00
Tar. br. 8.3.
Za izdavanje izvatka iz registra 100,00
Tar. br. 8.4.
Za upis promjena u registre i objavu podataka
o promjenama 200,00
Tar. br. 8.5.
Za ispravljanje pogrešaka i objavu podataka
o ispravcima pogrešaka 100,00
Tar. br. 8.6.
Za radnje Zavoda za koje ovom tarifom nije
propisana druga naknada 100.00
9. INFORMACIJSKE USLUGE
PLAĆA SE KUNA:
Tar. br. 9.1.
Za publikacije Zavoda

 1. Službeno glasilo Zavoda - godišnja pretplata 300,00
 2. Službeno glasilo Zavoda - pojedinačni 60,00
 3. Službeno glasilo Zavoda - CD-ROM izdanje

(godišnja zbirka) od broja 1/2000. god. 150,00
4. Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga
za registriranje žigova 200,00
5. Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga
za registriranje industrijskih obličja 200,00
6. Međunarodna klasifikacija patenata (MKP)
6.1 MKP - Uputa za korištenje klasifikacije 20,00
6.2 MKP - Zbirni pregled razreda i glavnih skupina
s uputom za korištenje MKP 50,00
6.3 MKP - Područje A: Svakodnevne životne
potrepštine 100,00
6.4 MKP - Područje B: Proizvodni postupci;
Transport 200,00
6.5 MKP - Područje C: Kemija; Metalurgija 150,00
6.6 MKP - Područje D: Tekstil; Papir 50,00
6.7 MKP - Područje E: Građevinarstvo, Rudarstvo 50,00
6.8 MKP - Područje F: Strojarstvo; Rasvjeta;
Grijanje; Naoružanje; Miniranje 125,00
6.9 MKP - Područje G: Fizika 100,00
6.10 MKP - Područje H: Elektrotehnika 100,00
6.11 MKP - Zbirka 6.1 do 6.10, tiskano izdanje 750,00
6.12 MKP - Zbirka 6.1 do 6.10, CD ROM izdanje 400,00
6.13 MKP - Zbirka 6.1 do 6.10, CD-ROM izdanje
i tiskano izdanje: 1.000,00
Tar. br. 9.2.
Za oglase u Službenom glasilu Zavoda:

 1. Unutarnja stranica ovitka 1/1 u boji 1.200,00
 2. Unutarnja stranica ovitka 1/2 u boji 800,00
 3. Unutarnja stranica 1/1 crno-bijelo 750,00
 4. Unutarnja stranica 1/2 crno-bijelo 400,00

Tar. br. 9.3.
Za određivanje odgovarajuće klase patenta prema
MKP-u i odabir relevantnih "ključnih riječi" na
osnovu dostavljenih podataka za potrebe pretraživanja
raspoloživih patentnih informacijskih fondova 300,00
Tar. br. 9.4.
Za pretraživanje raspoloživih patentnih i informacijskih
fondova po jednom upitu 100,00
Tar. br. 9.5.
Za pretraživanje raspoloživih patentnih
i informacijskih fondova po posebno ustrojenom
upitu prema stvarnim troškovima
Tar. br. 9.6.
Za pretraživanje žigova prema upitu izvan postupka:
1. znakova (registarski broj, naziv razred(i) po
Nicanskoj klasifikaciji) koji su istovjetno napisani
zadanom verbalnom znaku - po jednom upitu 100,00
2. znakova (registarski broj, naziv, razred(i) po
Nicanskoj klasifikaciji) koji su moguće slični
zadanom verbalnom znaku - po jednom upitu 250,00
3. znakova (registarski broj, naziv, razred(i) po
Nicanskoj klasifikaciji) koji su moguće slični
zadanom figurativnom ili kombiniranom znaku,
do tri razreda - po jednom upitu 300,00
4. znakova (registarski broj, naziv, razred(i) po
Nicanskoj klasifikaciji) koji su moguće slični
zadanom figurativnom ili kombiniranom znaku,
za više od ukupno tri razreda - po jednom upitu 30,00
5. žigova određenog (pod)nositelja (registarski broj,
naziv, razred(i) po Nicanskoj klasifikaciji), po
jednom upitu 400,00
6. prema posebno definiranom
upitu prema stvarnim troškovima
Tar. br. 9.7.
Za ispis bibliografskih podataka za jedan patent ili žig
ili industrijsko obličje ili topografiju ili oznaku
zemljopisnog podrijetla 25,00
Tar. br. 9.8.
Za pretraživanje raspoloživog fonda industrijskog obličja:
1. po zadanom nazivu proizvoda prema Lokarnskoj
klasifikaciji industrijskog obličja 200,00
2. po jednom od kriterija (podnositelj, razred,
podrazred, naziv, izgled) 300,00
Tar. br. 9.9.
Za preslik dokumenata/publikacija iz zbirke Zavoda,
za jednu stranicu 3,00
Tar. br. 9.10.
Za prekoredno klasificiranje i pretraživanje informacijskih fondova u roku 3 radna dana navedene tarife iz tar. br. 9.3. do 9.6. i 9.8. naplaćuju se uvećane za 50%.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti