POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - novo izdanje - tehnički propis split - odluka o raspodjeli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
424
Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2000. godine, donijela
UREDBU
O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva za europske integracije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG
Članak 2.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

 1. Kabinet ministra
 2. Tajništvo Ministarstva
 3. Uprava za usklađivanje pravnog sustava
 4. Uprava za usklađivanje gospodarskog sustava
 5. Uprava za koordinaciju programa pomoći i suradnje s Europskom unijom
 6. Uprava za informiranje, obrazovanje i prevođenje.
 7. KABINET MINISTRA

Članak 3.
Kabinet ministra je posebna ustrojstvena jedinica koja za ministra za europske integracije (u daljnjem tekstu: ministar) i njegovog zamjenika obavlja protokolarne poslove, poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, te druge stručne i administrativne poslove.
Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta.
Članak 4.
Uz Kabinet ministra predviđaju se i samostalni izvršitelji - savjetnici ministra za posebne službene potrebe ministra.
Savjetnik ministra izrađuje stručna mišljenja za potrebe ministra i njegova zamjenika, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar ili njegov zamjenik.
2. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Članak 5.
Tajništvo Ministarstva je posebna ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne i administrativne poslove vezane za: organizaciju i koordinaciju rada ustrojstvenih jedinica, vođenje brige o stanju kadrova u Ministarstvu i predlaganje planova stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika; nadzor nad radom državnih službenika i namještenika te poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti na radu; uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad; financijsko-računovodstvene poslove, te obavljanje drugih poslova koje mu povjeri ministar.
Ustrojstvene jedinice Tajništva Ministarstva su:

 1. Odjel za organizacijske, kadrovske i opće poslove
 2. Odjel za financijske i računovodstvene poslove
 3. Odjel za informatički sustav i informatičku dokumentaciju.

Članak 6.
Odjel za organizacijske, kadrovske i opće poslove je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne i administrativne poslove vezane za: organizaciju i koordinaciju rada ustrojstvenih jedinica, vođenje brige o stanju kadrova u Ministarstvu i predlaganje planova stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika; nadzor nad radom državnih službenika i namještenika te poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti na radu; poslove pisarnice, pismohrane, prijepisa, umnožavanja te obavlja i druge pomoćne i tehničke poslove koje mu povjeri ministar.
Odjel za financijske i računovodstvene poslove je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne i administrativne poslove vezane za: računovodstvo, financijsko poslovanje, obračun plaća, te druge financijsko-računovodstvene poslove koje mu povjeri ministar.
Odjel za informatički sustav i informatičku dokumentaciju je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne i administrativne poslove vezane za: planiranje, razvoj i održavanje informacijskog sustava Ministarstva; planiranje i provedbu programa informatičkog obrazovanja službenika i namještenika; povezivanje Ministarstva s drugim tijelima državne uprave i lokalne samouprave te resornim institucijama i ustanovama; tehničko održavanje internet stranice Ministarstva; izrađivanje informatičkih programa za potrebe Ministarstva te druge poslove koje mu povjeri ministar.
3. UPRAVA ZA USKLA?IVANJE PRAVNOG SUSTAVA
Članak 7.
Uprava za usklađivanje pravnog sustava koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i s obvezama preuzetim međunarodnim ugovorima sklopljenim u okviru Vijeća Europe; obavlja analizu usklađenosti pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i s pravnim instrumentima Vijeća Europe; predlaže mjere radi usklađivanja zakonodavstva; prati integracijske zakonodavne procese zemalja kandidata za članstvo u Europskoj uniji; obavještava javnost o pravnom sustavu Europske unije i o pravnim instrumentima Vijeća Europe te daje stručnu pomoć radnim tijelima Vlade, tijelima državne uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave u usklađivanju pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije; sudjeluje u procesu pregovaranja s Europskom unijom te daje administrativnu i stručnu podršku tijelima uključenim u proces pregovaranja s Europskom unijom.
U Upravi za usklađivanje pravnog sustava ustrojavaju se:

 1. Odjel za Europsku uniju
 2. Odjel za Vijeće Europe.
 3. UPRAVA ZA USKLA?IVANJE GOSPODARSKOG SUSTAVA

Članak 8.
Uprava za usklađivanje gospodarskog sustava koordinira aktivnosti tijela državne uprave u cilju provođenja procesa usklađivanja gospodarskog sustava Republike Hrvatske prema Europskoj uniji; prati događanja u području gospodarskih politika u Europskoj uniji i zemljama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji; prikuplja podatke o provedbi procesa usklađivanja gospodarskog sustava Republike Hrvatske prema Europskoj uniji; obavlja analizu gospodarskih posljedica integracije; sudjeluje u procesu pregovaranja s Europskom unijom te daje administrativnu i stručnu podršku tijelima uključenim u proces pregovaranja s Europskom unijom.
U Upravi za usklađivanje gospodarskog sustava ustrojavaju se:

 1. Odjel koordinacije i praćenja provedbe
 2. Odjel analitike.
 3. UPRAVA ZA KOORDINACIJU PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE S EUROPSKOM UNIJOM

Članak 9.
Uprava za koordinaciju programa pomoći i suradnje s Europskom unijom u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave koordinira i prati provedbu programa pomoći i suradnje koji su vezani za proces približavanja i pristupanja Europskoj uniji; predlaže mjere radi osiguranja učinkovitog prikupljanja i korištenja programa pomoći i suradnje; surađuje s tijelima državne uprave, tijelima lokalne uprave i samouprave, kao i s nevladinim organizacijama, radi pružanja pomoći pri izradi projekata i određivanju prioriteta te optimalnih metoda korištenja programa pomoći i suradnje.
U Upravi za koordinaciju programa pomoći i suradnje s Europskom unijom ustrojavaju se:

 1. Odjel za programe u području reforme državne uprave i razvoja lokalne samouprave
 2. Odjel za programe u području gospodarstva
 3. Odjel za programe u području obrazovanja.
 4. UPRAVA ZA INFORMIRANJE, OBRAZOVANJE I PREVO?ENJE

Članak 10.
Uprava za informiranje, obrazovanje i prevođenje obavlja poslove razmjene i prijenosa informacija unutar Ministarstva te između Ministarstva i radnih tijela Vlade, tijela državne uprave te tijela lokalne uprave i samouprave kao i nevladinih organizacija; poslove upoznavanja i informiranja javnosti o Europskoj uniji i Vijeću Europe; u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave promiče obrazovanje državnih službenika iz europskih studija i njihovo usavršavanje u očekivanju preustroja i razvitka državne uprave za proces integriranja Republike Hrvatske u Europsku uniju; provođenje programa stipendiranja poslijediplomskih europskih studija u inozemstvu; poticanje i podupiranje uvođenja predmeta koji se odnose na pitanja europskih integracija u programe hrvatskih škola, visokih učilišta i sveučilišta te poticanje osnivanja specijaliziranih poslijediplomskih europskih studija; uspostavu međunarodnog centra za obuku državnih službenika iz zemalja regije; obavlja poslove prevođenja unutar Ministarstva; koordinira aktivnosti koje se provode u Republici Hrvatskoj u području prevođenja relevantnih dokumenata Europske unije i Vijeća Europe te propisa Republike Hrvatske na službene jezike Europske unije.
U Upravi za informiranje, obrazovanje i prevođenje ustrojavaju se:

 1. Odjel za informiranje
 2. Odjel za obrazovanje
 3. Odjel za prevođenje.

III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM I UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA U MINISTARSTVU
Članak 11.
Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.
Ukoliko zamjenik ministra nije imenovan, ministra će zamjenjivati pomoćnik ministra kojeg odredi ministar.
Radom uprava Ministarstva upravljaju pomoćnici ministra - ravnatelji.
Radom Tajništva Ministarstva upravlja tajnik Ministarstva.
Radom odjela upravljaju načelnici odjela.
Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta ministra.
Članak 12.
Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi.
Tajnik Ministarstva te pomoćnici ministra - ravnatelji odgovorni su za svoj rad ministru.
Načelnici odjela odgovorni su za svoj rad pomoćniku ministra - ravnatelju, tajniku Ministarstva i ministru.
Članak 13.
Ovlasti i odgovornosti državnih službenika i namještenika pobliže će se odrediti Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.
Članak 14.
Savjetodavno tijelo ministra je Kolegij ministra.
Stalni članovi Kolegija ministra su zamjenik ministra, tajnik Ministarstva, pomoćnici ministra, tajnik Kabineta ministra te savjetnici ministra.
Ostali službenici Ministarstva pozivaju se na sjednice Kolegija prema potrebi.
IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
Članak 15.
Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni u službenička zvanja i namještenička radna mjesta u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti i propisima donesenim na osnovu njega.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva nalazi se u tabeli koja je sastavni dio ove Uredbe i koja se neće objaviti.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 17.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/08
Urbroj: 5030109-00-2
Zagreb, 24. veljače 2000.
Predsjednik
Ivica Račan, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti