POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - relevantno pravo - zakon o sprječavanju - uredba o uredskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1127
Na temelju članka 14. i 15., a u svezi sa člankom 139. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, na sjednici 11. svibnja 2000., donio je
ODLUKU
O PROGLAŠENJU USTAVNOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNOG ZAKONA O LJUDSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA I O PRAVIMA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Proglašava se Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj kojeg je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 11. svibnja 2000. godine.
Klasa: 016-02/00-01/02
Zagreb, 11. svibnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.
USTAVNI ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNOG ZAKONA O LJUDSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA I O PRAVIMA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Članak 1.
U Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 65/91., 27/92., 34/92. pročišćeni tekst i 68/95.) u članku 1. iza podstavka 6. dodaje se podstavak koji glasi:
»- Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe.«
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
»Republika Hrvatska štiti ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina: Albanaca, Austrijanaca, Bošnjaka, Bugara, Crnogoraca, Čeha, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumunja, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Srba, Talijana, Turaka, Ukrajinaca, Vlaha, Židova i drugih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i potiče njihov svestrani razvoj.«
Članak 3.
Članak 13. briše se.
Članak 4.
U članku 15. stavku 1. riječi: »U gradovima i drugim naseljenim mjestima izvan područja kotareva s posebnim statutom (članak 21.)« zamjenjuju se riječima: »U jedinicama lokalne samouprave i uprave«.
U stavcima 3. i 4. riječi: »U gradovima i naseljenim mjestima izvan područja kotareva s posebnim statutom« zamjenjuju se riječima: »U jedinicama lokalne samouprave i uprave«.
Članak 5.
U članku 18. stavku 1. riječ: »Saboru« zamjenjuje se riječima: »Hrvatskom državnom saboru«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina čiji je udio u stanovništvu Republike Hrvatske manji od 8% imaju pravo izabrati najmanje pet a najviše sedam zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, u skladu sa Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor.«
Članak 6.
U članku 20. stavku 2. riječi: »odnosno kotara« brišu se.
Članak 7.
Glava V. i članci 21. do 51. brišu se.
Članak 8.
Glava VI. i članci 52. do 57. brišu se.
Članak 9.
Članak 58. briše se.
Članak 10.
Glava VIII. i članci 60. i 61. brišu se.
Članak 11.
Naslov glave X. ispred članka 63.: »X Završne odredbe« mijenja se i glasi: »X. Prijelazne i završne odredbe«.
Članak 12.
Odredba članka 18. stavka 1., dio odredbe stavka 4., koja se odnosi na način izbora i opoziva zastupnika iz stavka 1., te odredbe stavka 5. primjenjivat će se od objave rezultata sljedećeg popisa stanovništva Republike Hrvatske.
Članak 13.
Ništa u ovom Ustavnom zakonu neće se tumačiti kao da implicira bilo kakvo pravo na obavljanje bilo kakve djelatnosti ili izvršavanje čina suprotnih temeljnim načelima međunarodnog prava, te posebice suverene jednakosti, teritorijalne cjelovitosti i političke nezavisnosti država.
Članak 14.
Nazivlje u Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj uskladit će se s važećim nazivljem međunarodnih organizacija i međunarodnih ugovora.
Članak 15.
Stupanjem na snagu ovoga Ustavnog zakona prestaje važiti Ustavni zakon o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 68/95.).
Članak 16.
Stupanjem na snagu ovoga Ustavnog zakona prestaje važiti odredba članka 68. stavka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, br. 90/92., 94/93., 117/93., 5/97. i 128/99.).
Članak 17.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj.
Članak 18.
Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu danom kada ga proglasi Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora.
Klasa: 016-02/00-01/02
Zagreb, 11. svibnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti