POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - regulacija propisa - propisi računovodstveni hrvatska - ispravak pravilnika članak ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
2216
Na temelju članka 25. stavka 3. i članka 70. stavka 5. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 27/93 i 50/95) ministar prosvjete i športa donosi
PRAVILNIK
O SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ODRASLIH
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način izvođenja programa i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih te sadržaj i oblik javne isprave o osposobljenosti i usavršavanju.
Članak 2.
Odredbe ovoga pravilnika ne primjenjuju se na izvođenje programa obrazovanja odraslih koje se provodi prema posebnim propisima.
II. PROGRAMI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH
Članak 3.
Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih su:

 1. programi za stjecanje srednje školske odnosno srednje stručne spreme
 2. programi za stjecanje niže stručne spreme
 3. programi prekvalifikacije
 4. programi osposobljavanja
 5. programi usavršavanja

Programe iz stavka 1. ovoga članka donosi pravna osoba koja ih izvodi.
Članak 4.
Programima srednjoškolskog obrazovanja odraslih utvrđuju se nastavni sadržaji, oblici izvođenja programa, trajanje programa i način njegove provjere, kadrovski, didaktički, prostorni i drugi uvjeti za njihovo izvođenje te školska ili stručna sprema, odnosno zanimanje koje se stječe završavanjem programa.
Programi iz stavka 1. ovoga članka prilagođeni su dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.
Članak 5.
Programi iz članka 3. točke 1., 2. i 3. ovoga pravilnika utvrđuju se na osnovi nastavnog plana i programa srednje škole donesenog prema članku 10. Zakona o srednjem školstvu.
Programom prekvalifikacije utvrđuju se razlike stručnih predmeta između stečene školske ili stručne spreme i školske odnosno stručne spreme koja se stječe završavanjem programa prekvalifikacije.
III. IZVOĐENJE PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH
Članak 6.
Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih mogu se izvoditi:

 1. redovitom nastavom
 2. konzultativno-instruktivno
 3. dopisno konzultativno
 4. multimedijski.

Članak 7.
Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih izvode se prema godišnjem planu i programu rada.
Izvođenje programa za stjecanje srednje školske ili srednje stručne spreme traje najkraće kao i izvođenje programa za obrazovanje redovnih učenika.
Izvođenje programa prekvalifikacije traje najkraće šest mjeseci.
Članak 8.
Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih mogu izvoditi srednje škole, pučka otvorena učilišta i druge pravne osobe ako imaju:

 1. program srednjoškolskog obrazovanja odraslih donesen prema članku 4. i 5. ovoga pravilnika
 2. potreban broj nastavnika za izvođenje programa
 3. stručno-pedagoškog voditelja programa
 4. financijska sredstva za izvođenje programa
 5. odgovarajući prostor i opremu za izvođenje programa.

Programe prekvalifikacije mogu izvoditi srednje škole, pučka otvorena učilišta i druge pravne osobe koje pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka imaju odobrenje za izvođenje programa za stjecanje istovrsne srednje školske ili stručne spreme.
Članak 9.
Stručno-pedagoški voditelj iz članka 8. stavka 1. točke 3. ovoga pravilnika i nastavnici koji izvode programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih moraju ispunjavati uvjete za nastavnika propisane odredbama Zakona o srednjem školstvu.
Članak 10.
Zahtjev za odobrenje izvođenja programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih podnosi se Ministarstvu prosvjete i športa.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:
– program srednjoškolskog obrazovanja odraslih
– podaci o stručno-pedagoškom voditelju i nastavnicima koji izvode program
– podaci o prostoru, opremi i nastavnim sredstvima
– podaci o sredstvima za izvođenje programa.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta prema stavku 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže i u slučaju kada programe izvodi izvan svoga sjedišta.
Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih podnositelj zahtjeva dužan je na račun Državnog proračuna uplatiti novčanu pristojbu od 3.000,00 kuna.
Pristojba iz stavka 3. ovoga članka koristi se za troškove postupka utvrđivanja uvjeta za izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih.
Članak 11.
Ispunjenost uvjeta za izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih utvrđuje očevidom povjerenstvo od najmanje dva člana koje imenuje ministar prosvjete i športa.
Član povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka ne može biti službenik Ministarstva prosvjete i športa niti zaposlenik pravne osobe koja izvodi programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za čije odobrenje je zahtjev podnesen.
O zahtjevu za izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih odlučuje se rješenjem.
IV. UPIS U PROGRAME SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH
Članak 12.
U program srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se upisati osoba koja ima:

 1. navršenih 15 godina života
 2. završenu osnovnu školu
 3. psihofizičke uvjete za svladavanje obrazovnog programa

Uvjeti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka utvrđuju se programom srednjoškolskog obrazovanja odraslih.
Članak 13.
Odabir kandidata za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih provodi se na temelju oglasa.
Oglas iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena pravna osoba dužna je objaviti u javnom glasilu ili Zavodu za zapošljavanje.
Članak 14.
Prije početka izvođenja programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih s kandidatom sklapa se pisani ugovor o obrazovanju, odnosno osposobljavanju ili usavršavanju.
Članak 15.
Troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa, poslodavci kod kojih su zaposleni, Zavod za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i fizičke osobe.
V. SVLADAVANJE PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH
Članak 16.
Prigodom upisa kandidat se opredjeljuje za oblik svladavanja programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih u skladu s člankom 6. ovoga pravilnika.
Članak 17.
Na praćenje i ocjenjivanje uspjeha, polaganje popravnih ispita, prijelaz u naredni razred, polaganje predmetnih i razrednog ispita te na polaganje mature i završnog ispita u programima srednjoškolskog obrazovanja odraslih koji se izvode redovitom nastavom primjenjuju se odredbe članka 61., 62., 63., 64., 65. 66., 69. i 70. Zakona o srednjem školstvu.
Članak 18.
Redovita nastava iz članka 6. točke 1. ovoga pravilnika obuhvaća predavanja, praktičnu nastavu i vježbe.
Polazniku, na njegov pisani zahtjev, pravna osoba koja izvodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih može, kao ispunjenje obveze iz praktične nastave i vježbi, priznati odgovarajuće radno iskustvo.
Članak 19.
Srednjoškolsko obrazovanje odraslih prema članku 6. točka 2., 3. i 4. ovoga pravilnika stječe se polaganjem ispita.
Polaznik može pristupiti polaganju ispita ako je prethodno obavio konzultacije u opsegu određenim programom.
Članak 20.
Ispiti se polažu u ispitnim rokovima određenim godišnjim planom i programom rada.
Članak 21.
Ispit se polaže pred predmetnim nastavnikom.
Ispit iz istog predmeta može se pred predmetnim nastavnikom polagati najviše tri puta.
Ponovni ispit iz istoga predmeta ne može se polagati prije isteka 15 dana od dana prethodnog polaganja ispita.
Članak 22.
Polaznik koji ne položi ispit prema članku 21. ovoga pravilnika, naredni ispit polaže pred ispitnim povjerenstvom.
Ispitno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik, ispitivač i stalni član.
Za predsjednika ispitnog povjerenstva imenuje se stručno-pedagoški voditelj programa, a za ispitivača nastavnik iz predmeta iz kojega se polaže ispit.
Članove ispitnog povjerenstva imenuje stručno tijelo pravne osobe koja izvodi programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih.
Članak 23.
Ocjenu na ispitu iz članka 21. ovoga pravilnika utvrđuje predmetni nastavnik.
Ocjenu na ispitu iz članka 22. ovoga pravilnika utvrđuju članovi ispitnog povjerenstva većinom glasova.
O polaganju ispita vodi se zapisnik koji potpisuju predmetni nastavnik, odnosno članovi ispitnog povjerenstva i polaznik.
VI. ZAVRŠETAK PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH
Članak 24.
Polaznici programa osposobljavanja ili usavršavanja obvezno polažu ispit provjere iz nastavnih sadržaja na završetku upisanog programa.
Članak 25.
Polazniku programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za stjecanje srednje školske ili srednje stručne spreme na kraju svakog završenog razreda izdaje se razredna svjedodžba, a nakon položene mature ili završnog ispita svjedodžba o maturi, odnosno svjedodžba o završnom ispitu.
Polazniku koji završi program osposobljavanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.
Polazniku koji završi program usavršavanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju.
Članak 26.
Obrasci uvjerenja iz članka 25. stavka 2. i 3. ovoga pravilnika sastavni su dio ovoga pravilnika.
Članak 27.
Pravne osobe koje izvode programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih dužne su voditi pedagošku dokumentaciju propisanu temeljem članka 71. Zakona o srednjem školstvu.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Pravne osobe koje izvode programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih dužne su uskladiti svoje poslovanje i izvođenje obrazovnih programa prema odredbama ovoga pravilnika i podnijeti zahtjev za nastavak rada najkasnije u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.
Članak 29.
Postupci odobravanja izvođenja programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih započeti do stupanja na snagu ovoga pravilnika dovršit će se prema odredbama ovoga pravilnika.
Članak 30.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izobrazbi odraslih (»Narodne novine«, broj 21/98).
Članak 31.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 602-07/00-01/88
Urbroj: 532-05/1-00-1
Zagreb, 8. studenoga 2000.
Ministar
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.


REPUBLIKA HRVATSKA

_ ___________________________
(naziv ustanove - pravne osobe)

na temelju članka 70. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine",
broj 19/92, 27/93 i 50/95) i članka 25. stavka 3. Pravilnika o srednjoškolskom
obrazovanju odraslih ("Narodne novine", broj 112/2000.) izdaje

UVJERENJE O USAVRŠAVANJU
_ ___________________________
(ime i prezime)


J M B G - - - - - - - - - - -

rođen-a ______________________ u _______________________________________________

općina ______________________, država __________________________________________

državljanin _ ________________

nakon završene _ _____________
(prethodna izobrazba)
upisao je __________________________ program usavršavanja za
(datum)

_ ____________________________
(naziv programa)
u trajanju od ___________ sati.

___________________ pristupio je__________________ ispitu provjere iz nastavnih
sadržaja te je s uspjehom završio program usavršavanja.

U _________________

Klasa: Ravnatelj:
Urbroj: M. P.
Broj matične knjige: _______________

_ ____________________________
Rješenje Ministarstva prosvjete i športa o odobrenju za rad:___________________________REPUBLIKA HRVATSKA

_ ___________________________
(naziv ustanove - pravne osobe)

na temelju članka 70. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine",
broj 19/92, 27/93 i 50/95) i članka 25. stavka 2. Pravilnika o srednjoškolskom
obrazovanju odraslih ("Narodne novine", broj 112/2000.) izdaje

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI

_ ___________________________
(ime i prezime)


J M B G - - - - - - - - - - -

rođen-a ______________________ u _______________________________________________

općina ______________________, država __________________________________________

državljanin _ ________________

nakon završene _ _____________
(prethodna izobrazba)

upisao je ___________________ program usavršavanja za
(datum)

_ ____________________________
(naziv programa)

u trajanju od __________ sati sljedećih nastavnih sadržaja:

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

Nakon položenih ispita provjere ______________________ osposobljen je za
(ime i prezime)
obavljanje poslova _ ________

U ______________


Klasa: Ravnatelj:
Urbroj: M. P.
Broj matične knjige: _______________


_ ____________________________
Rješenje Ministarstva prosvjete i športa o odobrenju za rad: ______________________________

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti